Wat kost een jaar studeren? KNLC kommentaar Graanbeleid over geld en goed Afspraken bij huwelijk of samenwonen Landbouwgrond Zeewolde brengt het dubbele op Ernstig konflikt over gelegenheidsarbeid tussen landbouw en ASF-Tilburg Premieregeling zoogkoeienbestand T egemoetkoming studiekosten Aan veel huizen wappert binnenkort de driekleur, al dan niet met schooltas of wat anders dat erop wijst, dat er weer een middelbare scholier(e) voor zijn of haar eindexamen is geslaagd. En dan: een baan zoeken of doorstuderen? In dit artikel iets over de kosten van studeren aan een universiteit of hoge school (W.O.), of het studeren aan een hogere beroepsopleiding (H.B.O.). Er is hiervoor geen algemeen recept, maar toch kunnen er een aantal richtlijnen worden aangegeven. De ene studierichting is duurder dan de andere; niet iedereen hoeft een dure microscoop of een echte teken tafel aan te schaffen. En als je op kamers gaat: de één bemachtigt di- rekt een betaalbare kamer, de ander woont eerst op een peperdure kamer in afwachting van iets beters. Iedere student heeft zijn eigen leef wijze, dus zullen de uitgavenposten per student verschillen. Maar hoe dan ook: de inkomsten en de uitga ven zullen met elkaar in overeen stemming moeten zijn. Hieronder volgt een voorbeeldbere kening, waarbij uitgegaan is van drie verschillende situaties. Voorbeeld A is eigenlijk een optel som van alle financiële meevallers die een student mogelijkerwijs kan hebben: een H.B.O.-student, die geen schoolfondsbijdrage hoeft te betalen. een kamerhuur van 200 all-in; gratis meeverzekerd in het zie kenfonds van de ouders; lage post voeding (door bijvoor beeld gezamenlijk koken); geen wasserettekosten (gebeurt bijvoorbeeld in ouderlijk huis); weinig reiskosten (opleiding en ouderlijk huis in de nabijheid). Voorbeeld B geeft aan hoe een stu dent in een ongunstige situatie mini maal kan uitkomen. Voorbeeld C geeft aan hoe de maxi male rijksstudietoelage globaal bes teed zou kunnen worden (hierbij College-/inschrijfgeld Studiemateriaal Huur, gas, water, elektra Verzekeringen Kontributies/abonnementen Voedings/genotmiddelen Wasserette/toilet-/schoon- maakartikelen Reiskosten Kleding/schoenen Aanschaf inventaris Onvoorzien Zakgeld wordt geen uitspraak gedaan over, het al dan niet toereikend zijn van de rijksstudietoelage). Waaruit kan een studentenbegroting gefinancierd worden? 1. Een toelage van de ouders. 2. Een rijksstudietoelage voor W.O. of H.B.O. 3. Eigen inkomsten. 4. Een gegarandeerde rentedragen de studielening door de overheid. Het stelsel van studiefinanciering in Nederland berust op de grondge dachte dat de ouders voorzien in de kosten van studie en levensonder houd of er aan bijdragen. Deze ou derlijke bijdrage is afhankelijk van het belastbaar inkomen en van het belastbaar vermogen. Als u dus een rijksstudietoelage aanvraagt, wordt aan de hand hiervan bepaald of u al dan niet voor een gehele of gedeel telijke rijksstudietoelage in aanmer king komt. Hierbij wordt tevens re kening gehouden met het feit of de student inwonend of uitwonend (dus op kamers) is. De door de ouders te ontvangen kinderbijslag kan ook een belangrijke bijdrage zijn in het fi nancieren van de studie. Mocht u vragen hebben naar aanlei ding van dit artikel dan kunt u te recht bij de sociaal-ekonomische voorlichting van uw standsorganisa tie. Greet Tammes Buirs A B C 778 1.048 1.048 700 800 700 f 2.400 4.200 3.000 50 400 450 395 140 520 2.000 2.200 2.900 60 250 200 60 420 300 720 600 840 150 50 150 100 100 150 1.200 750 1.210 ƒ8.613 10.958 11.468' Dit bedrag 11.468 is de maximale rijksstudietoelage voor W.O., inklusief de toelage voor college- en inschrijfgeld. Op 5 juli jl. hebben de drie Zeeuwse Landbouw Organisaties samen met de Nederlandse Fruittelers Organisatie, kring Zeeland - West Noord-Brabant, een gesprek gevoerd met de di- rektie van het A.S.F. te Tilburg. Dit over de wijze waarop de laat ste instantie middels formulieren en kontroleurs een interpretatie geeft aan het begrip gelegen heidsarbeid. Aan het einde van dit gesprek konkludeerde de voorzitter dat ZLO/NFO op geen enkele wijze akkoord kunnen gaan met de ziens- en werkwijze van het A.S.F. in Tilburg. Een en ander zal nu op landelijk nivo aan de orde worden gesteld. Aan de leden van de landbouw organisaties en de NFO wordt daarom dringend geadviseerd 'geen kontroleur van het A.S.F. te woord te staan dan na overleg met de S.E.V. Ondernemers die zich hebben ges pecialiseerd in de produktie van kwaliteitsrunderen, kunnen tot en met 30 september 1985 wederom een premie aanvragen op grond van de EG-premieregeling aanhouden zoogkoeienbestand. De premie be- Vrijdag 12 juli 1985 draagt dit verkoopseizoen circa ƒ41,— per zoogkoe. Aanvragen kunnen worden inge diend bij de Distriktsbureauhouder (DBH) van de Stichting tot Uitvoe ring van Landbouwmaatregelen, op eendaarvoor bestemd formulier dat ter plekke verkrijgbaar is. De regeling heeft tot doel het inko men van de betreffende onderne mers op een redelijk peil te houden. Wanneer uw kinderen de basis school verlaten of een andere vorm van middelbaar beroep sonderwijs gaan volgen kunt u in aanmerking komen voor een te gemoetkoming in de studiekos ten. Op de basisschool werden alle boeken en leermiddelen door de school verstrekt. Voor het ver volgonderwijs moet u zelf voor de direkte kosten als boeken, leer middelen, sportkleding, e.d., zor gen. In heel wat gevallen zal blijken, dat de ouders dit moeilijk zelf kunnen betalen. U kunt dan een tegemoetkoming in de studiekos ten aanvragen. Ook heel veel agrariërs kunnen voor deze bij drage in aanmerking komen. De tegemoetkoming wordt ver strekt als gift en wordt aan de ouders toegekend, tenzij het kind 18 jaar of ouder is. De tegemoetkoming heeft geen invloed op de kinderbijslag. Naast de tegemoetkoming in de studiekosten kan ook een reis kostenvergoeding worden toege kend wanneer de school meer dan 8 km van de woonplaats ver wijderd is. De aanvraagformulieren van een tegemoetkoming kunt u aanvra gen bij de school die uw kind gaat bezoeken, of bij de Centrale Di- rektie Studiefinanciering, afd. Bijzondere financiering, Postbus 3006, 9700 RH Groningen, tel. (050)24 91 11. A.K.-B. Het graanbeleid, één van de hoekste nen van het gehele Europese land bouwbeleid, staat op dit moment zowel op nationaal, Europees als internatio naal vlak in het brandpunt van de be langstelling. Internationaal zien we met name hoe van Noordamerikaanse zijde op een voor dat continent geëi gende manier de problematiek wordt benaderd. Dat wil zeggen, intern is men bezig te rationaliseren en te sa neren, met voor Europese begrippen onaanvaardbare sociale consequenties voor de boeren. Extern wordt op de wereldmarkt via concurrerende krach tinspanning getracht terrein te winnen c.q. te herwinnen. De Amerikaanse handelswijze heeft voor het Europese beleid en voor de Europese boer direct en indirect zijn doorwerking; zeker nu Europa struc tureel een graanexporteur naar de wereldmarkt is geworden. Een wereldmarkt die overigens uit steeds meer hoeken van de wereld gevoed lijkt te worden. Het is dan ook begrij pelijk, dat de Nederlandse akkerbou wer met zorg de ontwikkelingen op de graanmarkt volgt, zeker nu er de laatste jaren steeds sprake is van prijsverlagingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op vele fronten binnen de landbouw organisaties over het graanbeleid wordt gediscussiéerd. Die - discussie moet er toe leiden dat in Europees verband een beleid kan worden gefor muleerd, waarbij een zodanige Euro pese graanprijs wordt gerealiseerd, dat deze als belangrijke hoeksteen van dat beleid kan blijven functioneren. Daarbij is het naar mijn mening niet aan de orde om nu, op dit moment, ten aanzien van de prijzen een puur Het huwelijk is een vanouds bekend instituut. Daar omheen zijn allerlei wetten en regels ontstaan die de rechten en plichten van de huwelijk spartners regelen. Van recentere da tum is de gewoonte van het samen wonen ontstaan. Doch van deze woonvorm is nog weinig in wettelijke regelingen terug te vinden. De 'financiële gevolgen van het hu welijk zijn bekend. De bezittingen eji schulden van beide partners vloeien inéén evenals die welke ten tijde van het huwelijk zijn verworven of aan gegaan. Bij verbreking van de huwe lijksband door overlijden of schei ding wordt het saldo van de bezit tingen en schulden voor de helft aan elk vah de partners toegerekend. Wanneer deze wijze van vermogens vermenging niet gewenst wordt, dan- wel wanneer bepaalde risiko's bij één van de echtelieden aanwezig zijn waarvoor de ander niet aansprake lijk wil zijn, dan kan men dit voor komen door vóór het huwelijk hu welijksvoorwaarden aan te gaan. Hierbij regelt men welke vermo gensbestanddelen van elk van bei den is en blijft en ook aan wie de besparingen tijdens het huwelijk worden toegerekend. Huwelijks voorwaarden moeten worden aan gegaan bij notariële akte en worden ingeschreven in het openbaar huwe lijksgoederenregister. Op deze wijze kan een ieder ervan kennis nemen. Samenwonen Wanneer twee personen geen for meel huwelijk willen sluiten maar overigens zich wel gedragen als een echtpaar, dan spreekt men van sa menwonen. Deze woonvorm is nog vrij jong en zeker nog niet omgeven door wettelijke regelingen. Daarom is het verstandig van de sa menwonenden om hun relatie zelf vast te leggen in een overeenkomst. Op deze wijze kunnen beide perso nen de afspraken op schrift stellen en daarmee de financiële gevolgen van hun samenwonen regelen. Deze overeenkomst is zeker aan te bevelen omdat - zoals gezegd - de wet nog geen richtlijnen geeft. Wat moet er gedaan worden bij verbreking van de samenleving, bij overlijden, bij fail lissement of curatele? Vaak is er sprake van goederen wel ke gemeenschappelijk bezit zijn of een huurhuis waarvan niet beiden huurder zijn. U weet dat ingeval van overlijden de ander geen erfgenaam is, maar alleen de familie van de overledene. Welke gevolgen dit kan hebben in bepaalde situaties laat zich denken. Door een goede samenlevingsove reenkomst op te stellen kunnen vele problemen voorkomen worden. Het notariaat heeft in de achterliggende jaren de nodige ervaring opgedaan bij het opstellen van dergelijke over eenkomsten. Bedenk dat het opmaken van een samenlevingsregeling geen reden van wantrouwen is ten opzichte van elkaar maar een nuttige en noodza kelijke bijdrage om het samenwonen zo ongestoord mogelijk te doen plaatsvinden. B. Veerbeek marktgericht beleid te gaan voeren. Dit zou kunnen leiden tot óf grote verschuivingen in het produktiepa- troon in de landbouw óf tot koude sa nering. Consequenties die diep, te diep zouden ingrijpen. Er zal in overleg, zowel binnen de Europese Gemeenschap als met de partners op de wereldmarkt, gezocht moeten worden naar een beleid waar door er een situatie zal ontstaan waarin de EG-markt schoon gehou den kan worden. Om vooruitlopend daarop over te gaan tot stabiliseren van de produktie door middel van quotering, gaat mij te ver. Negatieve uitstraling naar andere produkten en praktische uitvoerbaarheid van quote ringen, naast structuurbevriezing, de negatief overheersende aspecten. Een nieuw structureel markteven wicht tussen vraag en aanbod kan in principe op twee manieren bereikt worden, namelijk vraag vergroten en lof aanbod verkleinen. Bij vraag vergroting moet vooral gekeken wor den naar nieuwe aanwendingsmoge lijkheden van het graan. Nadere stu die over het verwerken van granen tot ethanol voor in de benzine en af breekbare plastics dient met voortva rendheid ter hand te worden genomen. Via een medeverantwoordelijkheids- heffing per hectare op de granen kan mogelijk in de afzetsfeer ook enige verruiming gegeven worden. Ten aanzien van aanbodverkleining moet gedacht worden aan zogenaamde tekort-teelten in de Europese Ge meenschap, wat dan vooral ei wit hou dende gewassen zijn. Onderzoek naar en stimulering van onder Europese omstandigheden haalbare produktie- mogelijkheden, zouden mede uit de eerder genoemde medeverantwoorde lijkheidsheffing gefinancierd moeten worden. Mede om ruimte te geven aan deze eiwithoudehde gewassen, moet in GA TT-verband overleg gepleegd wor den ter stabilisatie van de import van de belangrijkste veevoedergrondstof fen. Tenslotte moét vooral in Europees verband bezien worden of, waar en in hoeverre bosbouw een alternatief kan zijn. A l met al moet de doelstelling van het beleid zijn dat er zonder koude sane ring een structurele toekomst is voor het graan als hoeksteen binnen de agrarische sector. Varekamp Landbouwgrond in Zeewolde in Zuidelijk Flevoland heeft meer dan zes gulden per vierkante meter op gebracht. Elders in het land wordt volgens een woordvoerder van het landbouwschap slechts de helft be taald. De staat verkocht er drie percelen per opbod. De prijzen van de perce len met een oppervlakte van 40 hek- tare, 44 hektare en 51 hektare waren respektievelijk 2,4 miljoen, 2,8 mil joen en 3,2 miljoen gulden. Er waren meer dan vierhonderd landbouwers bij de veiling aanwezig. Volgens het.landbouwschap gaat het om aaneengesloten kaders, die goed gedraineerd zijn. Op het "oude land" worden dergelijk grote percelen niet meer aangeboden, terwijl er toch veel liefhebbers zijn. Vorig jaar is in dit gebied eveneens grond verkocht. Dit gebeurde bij in schrijving. Het Rijk heeft nu op ver zoek van de Tweede Kamer de per celen in Zeewolde bij opbod ver kocht. Voor de eerste keer, maar ook nu werden er hoge prijzen betaald. (Trouw)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 3