m gropatax Trekkerbehendig- heidswedstrijd in Aagtekerke Jaarlijkse V eetentoonstelling te Oostburg In memoriam A.B. Snoek Ir. A.G. Andela, adjunkt-inspekteur van het landbouwonderwijs 9Czlm Veel bezoek Open Dag Land van Heusden en Altena en De Biesbosch Inhoudsopgave: Landbouwhogeschool en Open Universiteit sluiten overeenkomst In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. R AFD. OOSTKAPELLE VAN DE ZLM Dagekskursie op dinsdag 23 juli a.s. vanaf 09.00 uur. Op het programma statrt o.m. een bezoek aan de delta werken en een rondvaart vanuit Zonnemaire naar de slikken van Flakkee waar oerrunderen, Fjorden- paarden, schapen en geiten lopen. Meer informatie vindt u op de u toegezonden uitnodiging. Interprovinciale schapenkeuring - 27 juli te Dordrecht Op zaterdag 27 juli a.s. organiseert de Vereniging 'Landbouwtentoon stelling Dordrecht' een interprovin ciale schapenkeuring voor niet- zwoegervrije schapenbedrijven. Mocht U nog geen inschrijfformu lieren hebben ontvangen, dan kunt U deze opvragen bij: P. van Nes te Dordrecht tel: 078-160765. De laat ste jaren is "Dordrecht" een bekende keuring geworden die uit wijde om geving inzenders heeft aangetrok ken. De afdeling Aagtekerke van de ZLM wil op woensdag 17 juli a.s' in sa menwerking met de VVV Aagteker ke een trekkerbehendigheidswed- strijd organiseren. Sekretaris Wassenberg verlaat PW In verband met het aanvaarden van een funktie in het bedrijfsleven legt ir. A.P.A.M. Wassenberg, sekretaris van het Produktschap voor Vee en Vlees (PVV), binnen afzienbare tijd zijn funktie neer. De heer Wassen berg, die op 15 mei 1977 in dienst trad van het PVV, heeft een direk- tiefunktie aanfaard bij de Koöpera- tieve Brabantse Vee- en Vleescen trale van de NCB te Boxtel. Over het tijdstip van vertrek bij PVV is nog overleg gaande. Dit jaar houdt Oostburg zijn 48ste veetentoonstelling. Deze vindt plaats op woensdag 17 juli 1985 op het Le- delplein, aanvang 930 uur. Hiervoor worden aangevoerd 200 stuks fokvee en mestvee en verder nog talrijke schapen en geiten. Ook niet ingeschreven schapen mogen worden aangevoerd. Inschrijfformulieren zijn te verkrij gen bij de sekretaris dhr. H. Dierikx, Boogaardstraat 3, 4527 EA Aarden- burg, tel. 01177-1446. Mestvee en handelsvee kan voor de ze tentoonstelling worden ingeschre ven tot 17 juli. 9.00 uur op de ten toonstelling bij het sekretariaat. Brouwershaven. Vanaf 2 juli ligt voor een ieder ter inzage het besluit van de gemeenteraad waarbij wordt ver klaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gebied, gelegen buitendijks in het grondge bied van Brouwershaven. Ekskursie proefboerderij De Afd. Stavenisse/Scherpenisse van de ZLM maakt een ekskursie naar de Proefboerderij "De Rust- hoeve" op 18 juli a.s. Vertrek 18.00 uur. Opgave vóór 17 juli tel. 01663 - 2397 of 01666 - 2399. De Open Universiteit in Heerlen en de Landbouwhogeschool in Wage- ningen hebben besloten tot een on derzoek naar de mogelijkheden van het gezamenlijk ontwikkelen van hoger agrarisch onderwijs in deeltijd. Daarbij gaat het niet alleen om de bruikbaarheid van bestaande kur- sussen van de Open Universiteit in het programma van deeltijdse oplei dingen, dat vanaf september 1986 aan de Landbouwhogeschool van start gaat. De beide instellingen zul len ook nieuwe kursussen produce ren en daarbij ernaar streven dat de ze inpasbaar zijn in het aanbod van zowel de Landbouwhogeschool als de Open Universiteit. Drie deeltijdprogramma's De drie deeltijdse programma's waarmee de Landbouwhogeschool - mits de minister ermee instemt - vol gend jaar september gaat beginnen zijn: - agrarische ekonomie - voeding van de mens - huishoudwetenschappen Het gaat in alle drie de gevallen om een volwaardige akademische oplei ding, die met een doktoraaleksamen kan worden afgesloten. Men kan dan radio - tv Dinsdag 16 juli a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16 - 12.26 uur "Aktuele zaken op zuivelgebied", een vraaggesprek met drs. H. Schel haas, voorzitter van het Produkt schap voor Zuivel. Donderdag 18 juli a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16- 12.26 uur "Wat werd bereikt in het kader van de rekonstruktie van oude glastuin bouwgebieden", een vraaggesprek met ir. N. Molenaar, direkteur van de Landinrichtingsdienst. Onverwacht bereikte ons het be richt dat overleed op 6 juli 1985 de heer A.B. Snoek, 79 jaar oud, wonende in Almkerk. Het is ze ker op zijn plaats, wanneer we in hem een persoon herdenken met een lange staat van betrokken heid met de algemene land bouworganisaties en deze een warm hart toedroeg. In de naoorlogse periode der Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw heeft hij als lid van het dagelijks bestuur alsmede in vele organen die hiermede ver band hielden, de land- en tuin- bouwbelangen gediend. Regio naal genoot hij algemene be kendheid en was hij niet alleen vertegenwoordiger van de land bouw maar ook aktief op sociaal, maatschappelijk en politiek ter rein. Binnen het kringbestuur Al- tena/Biesbosch was hij een twaalftal jaren voorzitter alsmede een lange reeks van jaren voor zitter van de afdeling Almkerk. Met het verscheiden van A.B. Snoek is er een persoon heenge gaan die betekenis had voor de medemens en voor de organisatie waarvan hij deel uitmaakte. Onze gevoelens van deelneming gaan uit naar zijn vrouw en kin deren. Namens het kringbestuur Alte-1 na/Biesbosch, G.J. de Jager de titel ir. behalen. De kursusduur zal 8 jaar bedragen, maar de student mag daar 10 jaar over doen. Wie niet de hele opleiding wil vol tooien, kan ook afgeronde gedeelten volgen en daarover een zogenoemde dossierverklaring krijgen. Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik hartelijk dank zeggen voor de belangstelling, bloemen en geschenken die ik bij de viering van mijn 40-jarig jubileum mocht ontvangen. Goes, juli 1985 M.N. Overbeeke Per 1 augustus 1985 zal de heer ir. A.G. Andela worden benoemd tot adjunkt-inspekteur bij de adjunkt- direktie onderwijsontwikkeling en voortgezet onderwijs van de Direktie Landbouwonderwijs van het Minis terie van Landbouw en Visserij. Hij zal worden belast met de ont wikkelingen en programmering van het veehouderijonderwijs en het on derwijs in de (bedrijfs-)ekonomie. De heer Andela (26) studeerde aan de Landbouwhogeschool te Wage- ningen, richting Zootechniek met in het vakkenpakket onder meer agra rische bedrijfsekonomie. Hij is werkzaam geweest aan de Praktijkschool voor de dierverede- ling te Horst. Vanaf 1 augustus 1983 is hij werkzaam als docent veeteelt en ekonomie aan de Rijks Middelbare Landbouwschool te Drachten. Ir. W.A. van Meegen met de VUT De inspekteur Landinrichting in de provincie Zeeland ir. W.A. van Meegen verlaat per 1 november a.s. de Landinrichtingsdienst. Hij gaat met de VUT. De heer van Meegen wordt opgevolgd door ir. H.A. Ok- ma. de heer Okma (43) is thans waarnemend inspekteur Landin richting in de provincie Noord-Hol land. ir. W.A.van Meegen Vrijdag 12 juli 985 Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 2116. 4460 MC Goes (01100)21010) Stationslaan 4. 4761 BG Postbus 1 7, 4760 AA Zevenbergen (01680-27921 Redaktie Mr J Oggel. hoofdredaktie tel huis 01100-20228 J Wierenga. eindredaktie tel huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruijter red assistente Adressering en abonnementen: Vermelding op adresbandje onder lidno. (Voor leden en losse abonnementen) Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010. tst. 12 Vermelding op adresbandje onder lidnr. (Voor donateurs) Polisafdeling O.V M -Goes telefoon 01 100-24000 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 2 Op zaterdag 6 juli werd door de 3 landbouworganisaties in het Land van Heus den en A Itena en De Biesbosch de jaarlijkse Open Dag gehouden. Begunstigd door goed weer maakten velen gebruik van de mogelijkheid om nader kennis te maken met de land- en tuinbouw in dat gebied. Bij bedrijven die de meeste aandacht trokken werden meer dan 1200 bezoekers geteld. pag. 5 Nieuws uit Brussel: land bouwbeleid economische succes, maar sociaal zwak pag, 6 Maandelijks gesprek mi nister-landbouwschap, mestop- slag en de WIR. pag. 7. Opening opslagplaats Ba- renbrug. pag. 8-9 Verzekeringsnieuws pag. 10 Derde opkoopregeling van start pag. 11. Mestmengen gevaarlijk; kruiswoordraadsel pag. 12 Kleine landschapsele menten pag. 13 Klederdrachtententoon stelling in Openluchtmuseum; landbouw, stuwende dracht in Nederlandse economie, pag. 15 Tuinbouwklanken pag. 17 Het LHNO in de schijn werpers Pag. 19 ZAJK/PJZ-nieuws: Trekker-trek: goede start, pag, 20 Voor de vrouw; kookru- briek pag. 22-23 Markt Met verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van de heer A.B. Snoek erelid van de ZLM afdeling Almkerk Als voorzitter van de ZLM afdeling Almkerk heeft hij jarenlang deskundige leiding gegeven aan onze organisatie. Almkerk, 6 juli 1985 het bestuur Accountantsunie (boekhoudburo) der Z.L.M. tel.01100- 15710 (Goes) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665- 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) TERNEUZEN: woensdag 17 juli a.s. in "Grand Hotel Rotterdam". NIEUWENDIJK: donderdag 18 juli a.s. van 11.00-12.00 uur in café "De Pelikaan". Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes tel. 01100 - 24000 Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur. de heer J. Vroegop: Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de Z.L.M. De heer Markusse is met vakantie t/m 19 juli. U kunt echter altijd de ZLM bellen en vragen naar één van de kollega's. A.W. de Landgraaf, rayon: Noord- en Zuid-Beveland en Walche ren, tel. 01100 -23473 J.P. v. Wijck, rayon: Zeeuws-Vlaanderen, tel. 01150 - 17856 De heer A. Lindenbergh is met vakantie van 10 juli t/m 2 augustus. De kollega's in Zevenbergen en Goes nemen waar. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon: Brabant, tel. 01685 - 2338 Mevr. L. Huisman, rayon: Zeeland, tel. 01100 - 30747 tijdelijk rayon Schouwen-Duiveland. De hierboven vermelde telefoonnummers zijn de privénummers van de voorlichters. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor in Goes, tel. 01100 - 21010 of in Zeven bergen, tel. 01680 - 27921.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 2