VOO I? ml VltOUW Een vruchtbare akker? krubriek Kruiden en specerijen onder redaktie van de Redaktiekommissie I Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee- land en Brabant Redaktieadres: Mevr. L.J.de Regt - van Maldegem Anna Mariaweg I, 4494 PB Geersdijk Nu de derde V.N. conferentie, als afsluiting van het "Decennium voor de Vrouw", zal plaatsvinden in Nairobi - Kenia, van 10 tot 19 juli het Forum en vanaf 12 tot 26 juli het Congres, kijken we eens wat er allemaal staat op het programma. En daar moet je dan wel even voor gaan zitten en over nadenken. Kan dat in 10 dagen 17 onderwerpen met ongeveer 200 sub-thema's behandelen en dan ook nog weten wat over elk van die onderwerpen werd gezegd? Alles is even belangrijk voor de vrouwen in de wereld en "onze" wereldbond A.C.W.W. (Associated Country Women of the World), heeft dan ook een keuze gemaakt en een diskussie-stuk ingediend en dat zal in een van die groepen worden behandeld. Denkende aan die 10 dagen, waarvan er beslist nog drie zullen afvallen voor: openings- en sluiting ceremonie en een dag voor kennismaken metDan resten er nóg zeven dagen om goed te besteden aan datgene wat de keuze zal worden. Wat is dan de keuze b.v. uit de "grote hap", die wordt gevormd door: gelijkwaardigheid - ontwikkeling - vrede - werkgelegenheid - gezondheid - onderwijs/voorlichting - kuituur - religie - familie - media - ouderen - jongeren - noodsituaties. Het is zaak een duidelijke keuze te doen en als plattelandsvrouw is dan HET onderwerp "Vrouwen in plat telandsgebieden" de keuze bij uit stek. Ons eigen A.C.W.W. projekt "water" hangt daarmee heel nauw samen dus ook dat komt op het lijst je. Verder is de ontwikkeling en scholing, het leren lezen en schrijven, een heel bijzondere noodzaak om tot een bewustere plaats in de samenle ving te komen. Daarbij komt dan direkt de kuituur en de religie want alles wat in strijd is met kuituur en/of religie heeft geen direkte kans van slagen. En dan is het "hapje" uit de "grote hap" bijeen, bij: Ontwikkeling - plattelandsvrouwen water vrouwen organiseren/koöperaties Voorlichting/onderwijs - vrouwen studies analfabetisering en bij kuituur en religie de wortels van ons bestaan religie in de samenleving. Ondernemer - producent - manager De wereldbond A.C.W.W. vertegen woordigt ruim 9 miljoen leden en werkt voor de verbetering van de le vensomstandigheden van de vrou wen. Voor deze V.N. conferentie werd al voorwerk gedaan op het laatste congres van A.C.W.W. in Canada (1983). Daar is besloten om op de Nairobi-Forum bijeenkomsten een studiebijeenkomst te houden met als onderwerp: Plattelandsvrouwen als ondernemers - producenten - managers. 1 - Plattelandsvrouwen bewust te maken van hun mogelijkheden, rechten en verantwoordelijkheid om de levensomstandigheden te verbe teren. 2 - Ontwikkelen tot leidinggeven en het hanteren van nieuwe methoden zoals in koöperatief verband. 3 - Het ter beschikking stellen van land en krediet ook aan vrouwen. 4 - Erkenning van de inbreng van plattelandsvrouwen op sociaal en ekonomisch gebied, zoals produce ren en verhandelen van eigen voed sel en het werk als vrijwilliger in de organisatie. De taak van de vrouw is in ontwik kelingslanden meestal heel zwaar. Wat niet wil zeggen dat de taak van de man minder zwaar is, maar deze is geheel anders. Uit hoofde van de kulturele en religieuze achtergrond zijn de taken op een bepaalde ma nier, die anders is als de onze, ver deeld. De belangrijkste taak van die vrouwen is de zorg voor gezondheid en welzijn van hun gezin. Doordat velen niet kunnen lezen en schrijven is veel goede informatie voor hen onbereikbaar. Nederlandse Vrouwen Raad De Nederlandse Vrouwen Raad, N.V.R. is in ons land het middelpunt van kontakt en samenwerking. De N.V.R. heeft de status en de midde len om: de regering te beinvloeden voor programma's die van invloed zijn op de plattelandsontwikkeling. bewustwording van vrouwen en meisjes op gang te brengen zodat ze kunnen deelnemen aan ont- wikkelingsprojekten. bureaukratische belemmeringen te bestrijden en regionale pro gramma's te koördineren. wegen te helpen zoeken naar be tere voorzieningen op het gebied van gezondheid, welzijn, land bouw, huishoudkunde. kontakt onderhouden met vrou wenorganisaties en hun inzichten doen opnemen in regeringsplan nen. Een tiental vertegenwoordigers van de N.V.R. zullen in Nairobi het z.g. Forum van de Niet Gouvernamen- tele Organisaties, NGO's, bijwonen. Met elkaar hebben deze 10 hun keu ze bepaald en zo proberen ze te be reiken dat het Nederlandse geluid van de vrouwen ook daar zal worden gehoord bij verschillende onderwer pen. Op een dagelijkse ontmoeting wordt dan uitgewisseld wat men heeft ervaren. Vooral de verschillen de plattelandsvrouwen org. die allen lid zijn van A.C.W.W. zullen de on derwerpen m.b.t. het leven op het land volgen. Bij alles moet men wel de werkelijk heid onder ogen durven zien. Voor een werkelijke verbetering voor plattelandsvrouwen is de samenwer king met en de steun van mannen nodig. Deze zullen ook moeten leren zien dat er grote mogelijkheden lig gen voor verbetering en dat deze via de vrouwen ten goede komt aan het hele gezin, en zo aan de gehele ge meenschap. Een van de allereerste eisen die een samenleving stellen kan is voldoende en schoon water. Iemand die dorst heeft en/of honger is niet in staat aan iets anders te denken en het is dus onmogelijk om in gebieden met on voldoende voedsel en water iets te doen aan ontwikkeling en scholing. Het oude Chinese spreekwoord dat zégt: "Geef iemand een vis en deze heeft voedsel voor één dag, maar leer ze vissen en ze hebben altijd te eten", gaat nog steeds op. Een geweldig voorbeeld is het pro jekt in Sierra Leone waar vrouwen uit 6 dorpen een koöperatie hebben opgericht, casave wortels telen en deze verwerken tot een eetbaar pro- dukt. Met dit produkt komen ze op de markt en voorzien zo mede in het onderhoud van het gezin. Het is een geweldig goed projekt, dat via de aktie van de N.V.R. door de Neder landse regering wordt gesteund en een groot succes lijkt te worden. Veel kan nog worden gedaan en veel zal nog moeten worden gedaan, laten we hopen dat zowel Forum als Con ferentie van de Verenigde Naties daartoe een nieuwe aanzet zullen kunnen geven. P.J. de Rooy - Janse Linzensoep met kruiden Kaneel: Gedroogde bast van de kaneelboom in pijp- en poeder- vorm. Toepassing: rijst, groenten en fruit. Kappertjes: Ongeopende bloemknoppen van de kappert jesstruik (middellandse-zeege- bied). Toepassing: diverse warme en koude schotels en sausen. Kerrie: Samengesteld uit diverse kruiden o.a. kurkuma, koriander, kruidnagel, karwij, gember en spaanse peper. Toepassing: rijst schotels, soepen en eiergerechten. Kruidnagel: Ongeopende knop pen van de kruidnagelboom, ook in poedervorm (Indonesië, Afri ka). Toepassing: wild- en stoof schotels, groenten. Knoflook: sterk geurend bolge was. Toepassing: bijna universeel. Laurier: Blad van de laurier boom, ook in poedervorm. Toe passing: vlees, visgerechten, soe pen, sausen en stoofgerechten. Lavas: Vrij scherp en pikant, vers of gedroogd. Toepassing: ra gouts, soepen en sausen. Marjolein: Toppen van de mar- joleinplant (Afrika). Toepassing: KO ISt-n Pi \uy Toen de prehistorische mens het voedsel dat hij tot zich nam lang zaam maar zeker begon te koken en bovenal te kruiden was dat een historische stap waarvan hij de draagwijdte niet vermoedde. Een culinaire ontwikkeling die blij vende gevolgen zou hebben voor de na hem komende generaties en die door de eeuwen heen heeft stand gehouden, ja zelfs meer en meer. verfijnd en geraffineerd werd en door velen nog steeds een culinaire aspiratiebron vormt. Het kruiden doet nog steeds een beroep op onze kreativiteit en originaliteit. Zeker voor koks en kooksters zijn de kruiden en spe cerijen een belangrijk en prak tisch onmisbaar middel geowr- den om het hedendaagse voedsel een bepaalde smaak mee te ge ven. Niet alleen voor de kookkunst zijn kruiden en specerijen echter bepalend geworden, denk ook maar eens even aan de kruiden en specerijen voor industriële doel einden zoals voor de likeuren, de wijnen, de banket- en koek- industrie, de bakkerijgrondstof fen, limonades, bier, konserven, chocolade- en suikerwerk, zuivel, vlees en niet te vergeten de sala de-, snacks- en sausenindustrie (en dit allemaal nog afgezien van de geneeskrachtige kruiden-in dustrie!). Het is dus toch wel van belang iets over kruiden en specerijen te weten, hoe ze te gebruiken en/of samen te stellen. Om dan maar met een klassieker te beginnen: de "fines herbes". Deze bestaat uit gelijke delen kervel, bieslook en dragon, zeer geschikt voor diverse sausen, soepen, eier- en kaasgerechten, een fijn bespaarde melange in geur en smaak en samen hebben ze een zeer goed aanpassingsver mogen. Laat ze evenwel niet meekoken maar voeg ze op het laatste moment toe aan de ge rechten. Verder zijn er dan basilicum, dil le, marjolein, pepermunt, pim pernel, tijm, venkel en citroen melisse; bijzonder eigenzinnige kruiden maar verstandig en ver antwoord toegepast zullen ze tot goede resultaten leiden. U kunt zelf uiteraard ook vele mengsels maken zoals grill- en bakkruiden, kruidenboters - o.a. beurre maitre d'hotel -, diverse marinades, kruidenazijnen, kruidenaroma's - selderijzout - of kruidenboeketjes voor soepen en vleesgerechten, nasi- en bamikruiden, ja zelfs het maken van vuurkruiden voor de barbecue is mogelijk. U ziet, keuze genoeg! Tot slot een summier overzicht van de meest gangbare kruiden en specerijen. Bonekruid: langwerpige blaadjes en steeltjes, vers of gedroogd. Toepassing: tuinbonen, peul vruchten, soepen, sausen, in maak. Foelie: Buitenste schil van de nootmuskaat en bijzonder fijn van smaak. Toepassing: soepen en groenten. Gember: Gekonfijte wortelstok van de gemberplant (China, Australië), ook in poedervorm. Toepassing: voor rijsttafels, di verse sausen en vruchtenkompó- tes. Jeneverbes: Gedroogde bessen van de jeneverstruik. Toepassing: braden van wild en gevogelte, zuurkoolbereiding en voor diver se marinades. inmaak, zoete gerechten zoals gebak, rijst en fruitsalade. Peterselie: Hiervan worden de blaadjes, stelen en wortels ge bruikt, vers of diepvries. Toepas sing: bouillon, diverse groenten en als garnering voor vele vis- en vleesschotels. Selderij: Blaadjes, stelen, zaden en knollen, zowel vers als ge droogd. Toepassing: salades, soepen en sausen. Paprika: Verwant aan de spaanse peper, zowel vers als gedroogd in poedervorm (scherp - en zoet). Toepassing: soepen, sausen, vlees en vis, eier- en kaasgerechten. Hierbij nog enkele kombinaties als aanvulling: Kruidenmix voor grill en barbecue 2 eetlepels strooiaroma, Zi thee lepel versgemalen peper, 1 thee lepel basilicum, 1 theelepel bies look, Zi theelepel knoflookpoe der, Zi theelepel paprikapoeder. Dit alles goed mengen en er het vlees goed mee inwrijven. Mix voor tomaten-, komkommer- en aardappelsalade 2 eetlepels ragfijngehakte uien, xh. theelepel selderijzout, 1 eetlepel basilicum, x/i theelepel dille, Zi eetlepel suiker, 2 eetlepels blanke azijn, 1 dl. spijsolie. Dit alles goed mengen in deze volgorde. Als laatste: een universele krui denboter: Vermeng 250 gram goed zacht geroerde roomboter met 1 eetle pel citroensap, Zi theelepel zout, 1 ragfijngesneden ui, 1 theelepel peterselie, 1 theelepel knoflook poeder, 1 a 2 theelepels worces- tersaus, 1 theelepel strooiaroma, xh. theelepel tijm en tot slot een paar druppels tabasco. Wilt u meer weten over genees krachtige kruiden dan verwijzen wij u naar de gemeente Goes die een brochure over kruiden uit geeft. Deze brochure is gratis verkrijg baar op het stadskantoor, afd. P.R. U vindt hierin een beknopt overzicht van geneeskrachtige kruiden en de werking hiervan. De kruiden mag u zelfs plukken in de door de gemeente aange legde kruidentuinen. M.A. van der Vliet soepen, sausen en kruidenazijn. Peper: Bessen van de peperstruik (Indonesië) de zwarte is vrij scherp, de witte iets milder. Toe passing: universeel en liefst vers gemalen. Tijm: Stengeltoppen en blaadjes. Toepassing: braad- en stoofge rechten, barbecue, wild en gevo gelte. Dille: blaadjes, bloemen en zaadschermen. Toepassing: sala des, diverse versgerechten en in maak. Basilicum: "koningskruid", waarvan de blaadjes worden ge bruikt. Toepassing: tomaten- en komkommergerechten, lams vlees, peulvruchten en kruidena- zijn. Bieslook: Familie van de ui, lan ge, grasachtige blaadjes, vers en gedroogd. Toepassing: groenten, salades en eiergerechten. Kervel: Diepingesneden sierlijke groene blaadjes. Toepassing: soepen, omeletten en aardappel salade. Venkel: Stengels, blaadjes en za den. Toepassing: visgerechten, 20 Vrijdag 12 juli 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 20