Bij gelegenheid zegge en schrijve verzekeringen Bakterievuur Verzoek om medewerking bij bestrijding bakterievuur Royal Show zuidelijke landbouw maatschappij %l f. den hollanderlaan 10 tel: 01100 - 24000 Vorige week vrijdag hebben wij als 3 ZLO/NFO met de direktie van het ASF gesproken over de gelegenheidsar beid. Zoals reeds eerder gemeld heeft de praktijk ono verkomelijke moeite met de wijze waarop het ASF uitleg geeft aan het begrip gelegenheidsarbeid. Tot mijn spijt moet ik echter melden dat deze bespreking niets heeft opgeleverd. De direktie van het ASF heeft zich tijdens de bijeenkomst zeer star opgesteld en geen enkele handrei king gedaan. Van onze kant is uiteindelijk vastgesteld dat verder praten geen enkele zin had waarna de bespreking is beëindigd. De kern van het probleem zit met name in het al dan niet aanwezig zijn van een gezagsverhouding. Volgens ons gaat het ASF er veel te gemakkelijk vanuit dat er een gezagsverhouding bestaat terwijl daarvan in de praktijk geen sprake is. Het ASF baseert zich daarbij op de invulling van de enquêteformulieren. Het blijkt echter dat deze formulieren in de praktijk onvoldoende houvast bieden om verzekeringsplichtige arbeid vast te stellen. Dit komt enerzijds door onvolledige beantwoording en anderzijds door per strook afwijkende gewoonten en ge bruiken. Door de praktijk worden deze formulieren daar om inmiddels "instinkformulieren" genoemd. Overigens heb ik begrepen dat ook de direktie van het ASF eigenlijk vindt dat de regeling praktisch niet uitvoerbaar is. Men acht zich niettemin op basis van de landelijke instruktie en de jurispudentie gebonden om op de ingeslagen - naar onze mening heilloze - weg door te gaan. Als 3 ZLO N FO hebben wij na het gesprek besloten onze leden aan te raden de enquêteformulieren niet eerder in te vullen dan na overleg met de sociaal ekomomische voor lichting van de eigen landbouworganisatie. Verder is aan de landelijke landbouworganisaties (3 CLO) verzocht op zeer korte termijn te gaan praten met het landelijke be stuur van het ASF om duidelijkheid te krijgen over de uitleg van de regeling en de daarbij behorende instruktie. Het blijkt namelijk dat het ASF Tilburg in circa 80 procent van de gevallen verzekeringsplicht konstateert terwijl dat in andere regio's veel en veel minder is. Al met al een onverkwikkelijke affaire waarvoor spoedig een oplossing moet worden gevonden om te voorkomen dat veel be drijven in de land- en tuinbouw hiervan ernstig schade of zelfs erger zullen ondervinden. Sinds kort krijgen wij vanuit de praktijk weer signalen over verontrustende bakterievuuruitbarstingen. Met na me in de zak van Zuid-Beveland rond Nisse is het raak. Helaas blijkt dat onze voortdurende waarschuwingen om attent te zijn en goed te kontroleren niet overdreven zijn. Het is nu zaak door effektief ingrijpen de infekties zo snel mogelijk tot staan te brengen om toestanden zoals we die enkele jaren geleden hebben meegemaakt te voorkomen. Dit kan alleen door een gezamenlijke aanpak van alle betrokkenen, leder zal zijn eigen verantwoordelijkheid daarbij volledig moeten waarmaken. Inmiddels heb ik begrepen dat er vanuit het ministerie van landbouw vijf tigduizend gulden ekstra beschikbaar is gekomen om naast de Plantenziektekundige Dienst (kontrole) en Staatsbosbeheer (uitvoering) ekstra bestrijding uit te voeren om het bakterievuur klein te krijgen en te houden. Deze kontroles worden uitgevoerd volgens de zoge naamde fruittelersmethode. Een goede ontwikkeling waarmee we alleen maar blij kunnen zijn. In goed overleg met de praktijk moet het dan mogelijk zijn de zaak in de hand te houden. De weersomstandigheden zijn de laatste tijd gunstig ge weest voor de ontwikkeling van het bakterievuur. Ten einde het bakterievuur zo effektief mogelijk, dus in een zo vroeg mogelijk stadium, te bestrijden, is door het Konsu- lentschap voor Natuur-, Milieu- en Fauna beheer een aannemer ingeschakeld. Na overleg met de Gewestelijke Raad van het Land bouwschap in Zeeland is gekozen voor de volgende werkwijze De aannemer zal in de gebieden van de voormalige ruilverkaveling Kapelle-Wemeldinge (de B.O.L.gebieden), met daarbij in eerste instantie een na druk op de gebieden rond Nisse, tijdens bakterievuur- gevoelige weerstomstandigheden plm. twee keer per week de meidoornbeplantingen in het buitengebied van partikuliere grondbezitters kontroleren en zo mogelijk bij lichte aantasting meteen ingrijpen. Zwaardere aantastin gen zullen door een andere werkploeg zo snel mogelijk worden opgeruimd. Deze wijze van aanpak karn alleen slagen indien van de zijde van de grondgebruikers de nodige medewerking wordt verleend bij het toegang ge ven tot de percelen voor de aannemer. Uw medewerking wordt hiervoor dan ook gevraagd. U zult hierover vooraf worden benaderd door een in uw gebied woonachtige fruitteler. De gebruikelijke kontrole op de aanwezigheid van bakterievuur door de Plantenziektekundige Dienst zal overigens onverkort worden voortgezet. Vorige week heb ik de Royal Show te Kennilworth in Engeland bezocht. De Royal Show staat bekend als de grootste landbouwtentoonstelling ter wereld. De show heeft op mij inderdaad een grootse indruk gemaakt: ma chines, prachtige veetentoonstellingen, keuringen en di verse shows. Echt voor elk wat wils. Ik zou dan ook iedereen aan willen raden de Royal Show eens te bezoe ken. Ik vraag mij opnieuw af waarom wij in Nederland ook niet (kunnen) komen tot één totale nationale land bouwtentoonstelling d.w.z. RAI, Den Bosch, Liempde en Zuidlaren bij elkaar. Ook internationaal zouden we daar mee een goede beurt maken. Ook van de perfekte orga nisatie van de Engelsen zouden we misschien nog wel iets kunnen leren. Ga dat zien. Oggel De jaarverslagen 1984 van de verzekeringsmaatschappijen zijn inmiddels verschenen. Het algemene beeld ziet er als volgt uit: Positieve resultaten in de levensbranche; in de schade branche werden technische verliezen geleden, welke door de goede beleggingsopbrengsten en een redelijke kosten beheersing werden opgevangen. Vorige maand kon u in dit blad lezen dat Verzekeringen Z.L.M. weer in gunstige zin afsteekt bij de overige scha- demaatschappijen. Dat ook onze "leven"-kliënten goed verzekerd zijn via Verzekeringen Z.L.M. blijkt uit het artikel van ons hoofd buitendienst, de heer J. Cevaal. Hij gaat uitvoerig in op de goede resultaten bij het O.B.F. te Leeuwarden. Wat overigens vele leden van ons nog niet weten is dat wij ook bemiddelen in het verstrekken van hypothecaire le ningen. Onze buitendienst kan u hier alles over vertellen. Beschadigde voorruiten kunnen tegenwoordig vaak ge repareerd worden. De reparatiekosten liggen lager dan die van een nieuwe ruit. Deze interessante ontwikkeling wordt door onze medewerker L. Remijn uit de doeken gedaan. Ook voor u zit hier voordeel in! De heer C.A. Toorenaar, hoofd polisafdeling, vertelt u het één en ander over het Europees rijbewijs. Zaken die u dient te weten. Tot slot in deze krant een verslag over onze jaarvergade ring. De vergadering ging akkoord met de voorstellen van het bestuur. Ons bestuurslid de heer S. de Visser uit Aagtekerke nam afscheid. In het Dagelijks Bestuur werd benoemd de heer F.P. Maas uit Kortgene. De Z.L.M. benoemde de heer C.J. Bierens uit Grijpskerke (Wal cheren) als bestuurslid. De vakantie komt voor velen in zicht. Alle medewerkers van Verzekeringen Z.L.M. wensen u een goede vakantie toe, zonder pech of brokken. Mocht u toch nog tegenslag hebben, weet dan dat wij voor u klaar staan. Telefonisch kunt u uw reisverzekering afsluiten: 01100 - 24000, vragen naar de polisafdeling. Goede reis! H. Doeleman Hzn. land- en tuinbouwblad Wat is er tijdens een ontspannende fiets- of wandeltocht in de zomer mooier dan onderweg even afstappen bij zo 'n kraampje met heerlijke verse vruchten zo uit de tuinDat dachten deze wandelaars ook en zij lieten zich de aardbeien en bessen dan ook goed smaken. Dat geeft weer energie" zeiden ze en verder ging het weer....

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 1