RAK Noord en Zuid Beveland op exkursie flLJJC. Een suggestie voor het volgend seizoen p.j. zuid geluid Agrarisch jongerenwerk Samen staan we sterker T rekker-trek-wedstrijd goed begin jonge vereniging redaktie Peter Risseeuw Verslag exkursie proefstations Horst en Ottersum We vertrokken vanaf de Westwal om half acht met 25 personen, waar onder ook enige dames, met goed weer. Eerst gingen we naar het proefstation in Horst waar we verwelkomd werden met een kopje koffie en een toespraak van het hoofd van die afdeling dhr. Kleuskens. We kregen uitleg over hoe het allemaal op het proefstation werkt, b.v. wat er volgend jaar geteeld wordt en over keuringen, enz. Ze lieten ons ook een diaserie zien over de asperges, hoe die gekweekt en geteeld worden. Dit proefstation is het enige in Nederland dat aspergezaad kweekt. REDAKTIE/SEKRETARIAAT: AD PHERNAMBUCQ Jeugdwerkburo Zeeland, Korte Kerkstraat 10, Goes. Kursus "Landbouwbeleid en Organisaties kursus Voor RA K's een korte Na de toespraak gingen we het veld op. Er was ook groente in de open grond, zoals rabarber en sla. In de kassen van het proefstation werd het aspergezaad gekweekt. We konden ook naar de fruitteelt gaan kijken, maar daar was niet veel animo voor. In Horst waren ook nog proefstations van champignonkwekerij en vee houderij, maar wegens tijdnood zijn we daar niet aan toegekomen. Bij het afscheid hebben we een Zeeuws ge schenk aangeboden. Tijdens de maaltijd in de "Turfhoeve" werd af scheid genomen van de sekretaris van de R.A.K. 'afdeling, Jos van Steenoven. Na het middageten weer in de bus richting Ottersum. In Ot tersum staat het kweekbedrijf voor de akkerbouw. We kregen eerst tekst en uitleg over het veredelingsbedrijf. Er waren daar zo'n 5.000 proefveld- jes van tarwe, gerst enz. Ze hadden bijna 350 verschillende soorten tarwe en gerst. We gingen met traktor en wagen naar het veld waar ze ons de verschillen lieten zien tussen de soorten gerst b.v. zomer en winter- gersl, brouw en voergerst, tweerijïge of meerrijïge aren. Ook zagen we de suikerbieten, aardappels en maïs groeien. Ze waren nu ook papaver aan het kweken om zo de beste soort over te houden. Hier kreeg direkteur dhr. Boonman die ons rondleidde ook een Zeeuws geschenkje als af scheid. Rond half zes gingen we weer huis waarts. En om half negen waren we weer op de Westwal waar ieder weer zijn eigen weg ging na een leerzame dag. Deelneemster aan de exkursie, Karin Hoondert "Weet jij het verschil tussen een MCB en de NCB?" "Zijn produktiedoelstellingen onderdeel van het markt- en prijsbeleid of van het struktuurbeleid". "Wat doen de vakbonden in het Landbouwschap, dat is toch een boe- renbelangenorganisatie?" Als je de landbouwbladen leest en als je aan diskussieavonden van het agrarisch jongerenwerk deelneemt, dan lijkt het net alsof je alle be grippen en afkortingen in het landbouwgebeuren moet kennen. En dat kan natuurlijk niet. Toch is het handig wanneer je over de hoofdzaken van het Europees en nationaal landbouwbeleid op de hoogte bent. De kursus Daarvoor is de kursus beleid en organisaties". 'Landbouw- Een kursus van 2 avonden - dus makkelijk in te passen in het pro gramma van de RAK. Jonge mensen. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Jongeren die nog op school zitten. Jongeren die op het ouderlijk bedrijf meewerken of op een ander (agrarisch) bedrijf de kost verdienen. Jongeren die in maatschap werken en jongeren die al een agrarisch bedrijf hebben overgenomen. Jongeren: fruittelers, akkerbouwers, pluimveehouders, bloementelers, groentetelers, varkenshouders, kalvermesters. Jonge ren tussen 16 en 35 jaar die in de land- en tuinbouw werkzaam zijn of zich voorbereiden op een toekomst in de agrarische sektor. We hebben ons verenigd in het agrarisch jongerenwerk. Mogen we jou ook ver welkomen? Vorming en belangenbehartiging In plaatselijke of regionale Agrari sche Jongeren Kontakten (RAK), ook wel genoemd agrarische ge spreksgroepen (of RAK) komen agrarische jongeren bij elkaar. Voor gespreksavonden, agrarische wed strijden, kursussen en ekskursies. Om van elkaar te leren, iets nieuws te horen of te zien en om een mening te vormen. Die RAK's zijn vertegen woordigd in het ZAJK. Op provin- ciaal nivo komen de meningen van t RAK's bij elkaar en worden provin ciale standpunten ingenomen. In de meeste provincies is het agrarisch jongerenwerk een onderdeel van de katholieke, de christelijke of de al gemene plattelandsjongerenorgani satie. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt is het samenwer kingsverband van agrarische jonge ren in Nederland. Het NAJK bun delt de meningen en behartigt de belangen van agrarische jongeren. Agrarisch jongerenwerk voor alle jonge en toekomstige boeren, boe rinnen, tuinders en tuinsters. Ook jij kunt er veel aan hebben. Doe mee, sluit je aan bij een Agrarisch Jonge ren Kontakt bij jou in de buurt. Wacht niet langer. Voor je het in de gaten hebt ben je te oud. Voor een paar tientjes per jaar gaat er een wereld voor je open. (Degene die je deze folder gaf kan er meer overer- tellen). Een kursus in de RAK - dus dicht bij huis met bekende mensen. Een kur sus gegeven door beroepskrachten én vrijwilligers - dus weinig vreemde elementen. In de twee avonden komen aan de orde: I. agrarische jongerenorganisaties landbouworganisaties en platte landsvrouwenorganisaties vaktechnische organisaties dienstverlenende organisaties, studieklubs en afzetorganisaties koöperaties publiekrechtelijke organisaties beslissingstrukturen in de (Euro pese) landbouwpolitiek. II. Europees landbouwbeleid: doelstellingen - historie struktuurbeleid markt- en prijsbeleid financiering en geldkwesties nationaal landbouwbeleid: struktuurbeleid onderwijs, onderzoek en voorlichting kwaliteitsbeheer en kontrole exportbevordering sociaal beleid en financieel beleid. In de kursus worden grote lijnen be handeld. Het gaat erom dat de kur- sisten de belangrijkste afkortingen en begrippen kennen en in hun ver band kunnen plaatsen. Die kennis dient als achtergrondkennis bij ge sprekken in het agrarisch jongeren werk en bij het lezen van tijdschot ten en ander informatiemateriaal. Ten behoeve van de kursus is een kursusmap gemaakt die bestaat uit 3 delen: 1. Doelstelling en methode (voor de kursusleider) 2. Organisaties (leerstof) 3. Landbouwbeleid (leerstof) In deel 1 gaat het over de methode van overdragen van de leerstof. In deel 2 en 3 staat datgene wat de kursusleider geacht wordt over te brengen aan de kursisten. Daarin zijn ook enkele schema's en over zichten opgenomen die aan de kur sisten uitgereikt kunnen worden. Leerzaam èn gezellig In het agrarisch jongerenwerk ont moet je andere agrarische jongeren. Jongeren die net als jij behoefte hebben aan kontakt met kollega's èn aan gezelligheid. Kifrsussen volgen, aan ekskursies en agrarische wed strijden meedoen, gespreksavonden en studiebijeenkomsten bijwonen en een studiereis maken. Je samen met kollega's een mening vormen over ontwikkelingen in de landbouw, over het landbouwbeleid, over bedrijfso vername, over een leefbare toe komst, over... Je ontmoet er nieuwe vrienden en vriendinnen. Je kunt er met leeftijdgenoten ervaringen uit wisselen, bijvoorbeeld over beloning, bedrijfsovername en de samenwer king met pa en ma. Meedoen in het agrarisch jongeren werk betekent van je erf afkomen en verder kijken dan dat erf. Je horizon verbreden. Meer zicht krijgen op je eigen toekomst en de toekomst van het bedrijf. Watje alleen niet kunt, kun je samen met anderen. Samen staan we sterker. Agrarisch jonge renwerk dè organisatie van èn voor agrarische jongeren. Het agrarische jongerenwerk houd je voortdurend op de hoogte van wat er onder jon geren leeft en broeit. Je hoort nog eens wat. Bovendien krijg je het vakblad BINDER gratis. Het agra risch jongerenwerk houd je wakker! Jouw toekomst Doe mee in het agrarisch jongeren- Vrijdag 12 juli 1985 werk. Wordt nu lid van de organisa tie die kiest voor agrarische jongeren. Een organisatie die de meningen van agrarische jongeren bundelt èn de belangen behartigt. Een organisatie die op de bres staat voor verbetering van de positie van agrarische jonge ren. Een organisatie die maatregelen bepleit die bedrijfsovername verge makkelijken. Een organisatie, die voortdurend aan de bel trekt bij landbouworganisaties, bij banken, bij koöperaties, bij de Minister van Landbouw en bij de EG in Brussel. Het agrarisch jongerenwerk laat de stem van agrarische jongeren overal doorklinken. Soms komen we op andere manieren in aktie. Immers de agrarische jongeren van vandaag zijn de agrariërs van de toekomst. Het gaat om jouw toekomst. Het gaat om onze toekomst. Nog te vaak wordt er over ons maar zonder ons beslist. Dat moet maar eens afgelopen zijn. Het agrarisch jongerenwerk denkt vooruit. Een organisatie die met nieuwe ideeën komt. Logisch toch! We zijn nog jong en we willen nog vele jaren brood met beleg verdienen in de agrarische sektor. We zoeken dus naar nieuwe wegen voordat we op doodlopende en onbegaanbare paden terecht komen. En vaak blijkt: waar een wil is is een andere weg. Samen zoeken we naar nieuwe we gen om de positie-van mannen èn vrouwen op het agrarisch bedrijf te verbeteren. Dat is hard nodig. Daar knokken we voor. De Trekker-Trek wedstrijd in de A- kategorie meetellend voor het Ne derlands Kampioenschap zaterdag 6 juli jl. in Kapelie is een groot succes geworden liefst ruim drie duizend toeschouwers bevolkten de zonover goten tribunes, rond de baan aan de Tekenburgseweg, voor deze gelegen heid welwillend in gebruik gegeven door de heer W. op 't Hof. Voor de organiserende vereniging "Trekker-Trek Midden-Zeeland" en de NTTO-de Nederlandse Trekker- Trek Organisatie-een grote gok. Im mers zo'n wedstrijd was voor de jon ge vereniging opgericht vorig jaar november in Midden-Zeeland een vuurdoop en voor het zuidwesten een primeur. Voorzitter T. van Kruiningen van de 55 leden tellende vereniging enthousiast: "We zijn an derhalf jaar geleden met deze orga nisatie begonnen en schrokken ons een hoedje toen we hoofden wat een en ander wel niet moest kosten. Maar mede dank zij de borgstelling van enige bedrijven in het Zuidwesten en natuurlijk de bijdragen van de spon sors hebben we de kans toch met beide handen aangegrepen en de A- wedstrijd georganiseerd. Dankzij het weer en de goede organisatie is het een goede gok gebleken. "De heer van Kruiningen, die het overigens jammer vindt dat slechts één stan daard trekker heeft deelgenomen op de geslaagde trekker-trek dag zoveel enthousiasme ontmoet dat hij het bestuur zeker voor zal stellen ook volgend jaar weer een trekker-trek wedstrijd te organiseren. Of het dan ook weer een A-wedstrijd kan wor den staat nog niet vast. J.W. De "grote jongens" trokken veel belangstelling in Kapelie zaterdag j.l. 13 juli - Afd. Schouwen-Duiveland organiseert een schuurfeest waar iedereen aan zijn trekken komt. Voor de disko-liefhebbers komt Radio Monique naar Ouwerkerk en voor de liefhebbers van een dansje komt band X de muziek verzorgen. Dit al les vindt plaats in de schuur van de fam. Binck te Ouwerkerk. 19 juli - Afd. Fijnaart bezoekt 's morgens de kaasfabriek in Giessen- burg. 's Middags staat een bezoek aan Scheveningen op het program ma, om lekker te zwemmen, zonne baden, wat gaan winkelen of wat horeca gelegenheden te bezoeken. Opgave voor 12 juli bij Bas Dane tel. 01687-2384. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 19