Champignonekspositie op Flevohof Naar één fruitveiling in Zeeland Telers vroege aardappelen niet ontevreden Let op bakterievuur Zaadteeltbericht Herhaling ekskursie proefveld Tholen Middenprijzen appels en peren seizoen 1984 - 1985 Robot plukt appels Op de BEVELANDEN hebben de fruitveilingen eindelijk na jarenlang moeizaam onderhandelen besloten ov#r te gaan tot het bouwen van één fruitveiling. Besloten is dit nieuwe komplex te vestigen nabij "De Smokkelhoek", een centraal gelegen plaats voor alle Zeeuwse Fruittelers. Voor de leden van de vier aangesloten veilingen bij de C.V.Z. tot dit wijze besluit zijn overgegaan, zijn er van te voren harde noten gekraakt. Een ieder zal dit begrijpen, want vooral de telers, die dicht bij een be paalde veiling hun fruitbedrijf uit oefenen hadden bedenkingen tegen de verplaatsing van hun aanvoer- punt. Het zal voor hun in het begin vooral enige aanpassing van het ver voer naar en van de veiling vergen van de produkten. In de overgangs fase zullen er op de Zeeuwse lijn twee veilpunten openblijven voor de opvang van het fruit, de hoofdveiling wordt veilpunt Goes en het tweede veilpunt Krabbendijke blijft voorlo pig gehandhaafd. Jammer, dat deze barrière niet in één keer kon worden genomen, maar ook op dit punt hebben de telers elkaar begrepen en uiteindelijk een beslissing genomen. Zeeland bezet met zijn areaal fruit een belangrijke plaats in Nederland. De bedrijven zijn de laatste jaren sterk vernieuwd en met name de nieuwe rassen zorgen voor een ver beterde kwaliteit van het Zeeuwse fruit. Alleen de afzet was het zwakste punt van heel het fruitgebeuren in onze provincie. De beslissing tot fu sie en algehele nieuwbouw is heel laat genomen in Zeeland, maar het is bekend, de Zeeuw kijkt eerst de kat uit de boom. Het bestuur zal in de komende tijd nog vele hobbels moeten nemen, maar als de telers hun daarbij steu nen, dan zal een nieuwe veiling in de toekomst goedkoper en efficiënter gaan werken. Het fruitaanbod op één plaats zal zeker stimulerend werken op het ko persbestand, wat nu sterk is uitge dund en uiteindelijk een betere prijsvorming tot stand brengen, maar het belangrijkste voor het goed funktioneren van een veiling is ver hoging van de omzet en een goede kostenbewaking. Deze laatste twee zijn het beste uit te voeren op één centrale plaats. Hiervoor heeft fruittelend Zeeland gekozen. Een wijze beslissing. Veel BEVELANDSE peretelers heb- ben de afgelopen weken hun boom gaarden gekontroleerd op bakterie vuur en geïnfekteerde scheuten en takken verwijderd. Het is een poosje rustig geweest rond deze gevreesde bakte- rie, de ergste ziektehaarden in de meidoornheggen waren verwijderd en de besmetting naar de perepercelen was hierdoor sterk verminderd. De gezonde meidoornbossen, welke in voorgaande jaren zijn gespaard, kun nen echter weer besmet zijn, zodat we alle fruittelers willen oproepen, de P.D. te waarschuwen. Wanneer zij zieke meidoorns of an dere contoneasters signaleren. Het is duidelijk gebleken dat een snelle verwijdering van de ziektehaard, verdere besmetting kan voorkomen. Het bakterievuur blijft voor de fruit telers een zeer gevreesde ziekte, want menig teler heeft zich de laatste we ken afgevraagd waar de plotselinge besmetting vandaan komt, omdat vaak geen besmettingsbron te vinden is. Het blijft dus opletten. Er wordt Europees gezien in 1985 een iets grotere pereoogst verwacht dan in 1984. Dit geldt beslist niet voor ons gebied. Aanvankelijk leek de zetting goed, maar de rui heeft de peertjes in grote mate uitgedund, zodat op bijna alle percelen de peren te dun hangen. Vooral de Conferen ce zal plaatselijk maar een halve oogst produceren. De perepercelen op de Bevelanden zullen de kg-op- bengsten van 1984 dan ook zeker niet halen. De appels geven een veel beter beeld te zien. Vooral in de Zak van Zuid Beveland, waar procentsgewijs ook de minste vorstschade is gemeld, hangt een goede appeloogst. De Goudreinette gaf in 1984 een goede oogst en ook dit jaar komt er hier een zeer goede Goudreinette oogst. De rui heeft bij dit ras weinig te beteke nen. Overigens hangen alle appel rassen goed tot zeer goed. Alleen het ras Elstar staat op plaatsen met een slechte, te lichte bladstand. Men dacht aanvankelijk aan ijzer en magnesium gebrek, maar steeds dui delijker wordt dat ook hier de vorst schade nog steeds een rol kan spelen. Hopelijk kunnen de bomen volgend jaar geheel hersteld zijn, het zal dit jaar nog wel kwakkelen blijven. Met voor 1985 een kleinere appel en pereoogst dan in 1984 in het voor uitzicht, mogen we wat de prijsvor ming betreft optimistisch blijven. De heer ir. F.H. Rats, direkteur van de Koöperatieve Nederland se Champignonkwekersvereni- ging (C.N.C.) opende onlangs op Flevohof een permanente ekspo sitie over de champignonteelt in Nederland. Vrijwel alle 800 champignon kwekers in Nederland zijn bij het C.N.C. aangesloten en zorgen voor een jaarproduktie van 100 miljoen kilo champignons, waar van 70% wordt geëksporteerd. Daarmee wedijvert Nederland met China om de derde plaats op de wereldranglijst van champig- nonproducerende landen, na de Verenigde Staten en Frankrijk, die respektievelijk de eerste en tweede plaats innemen. De ekspositie is ondergebracht in de 45 meter lange gang van de champignonkwekerij op Flevo hof en geeft een beeld over o.a. de ontwikkeling van de padde stoel in de natuur via de cham pignonteelt in de mergelgrotten in Zuid-Limburg tot de moder ne komputergestuurde kweke rijen van tegenwoordig. Eksport en milieu De champignonteelt is niet alleen een van de weinige nog groeiende sektoren binnen de land- en tuinbouw in Nederland, maar ze zorgt bovendien voor een verant woorde verwerking van 300.000 ton paarde- en kippemest. Deze mest vormt, verwerkt tot kom post, de basis voor de teelt van(| champignons, waardoor o.a. de amoniak uit de mest verdwijnt. Wat overblijft is een milieuvrien delijke organische meststof voor land- en tuinbouw. Door het ontkurken van de champagnefles wordt de nieuwe ekspositie op feestelijke wijze door ir. F.H. Rats ingewijd Het zomerse weer van de afgelopen dagen heeft ook hier op THOLEN voor een verbetering gezorgd in de stand van de gewassen. Veel bloem zaadgewassen hebben toch wat warmte nodig om zich voldoende te kunnen ontwikkelen en bloemen te vormen. Ook voor de oogst van het eerste overjarige bloemzaad zoals b.v. de bekende Margrieten kan men dit zo merse weer wel gebruiken. Het afrij pen duurt dan maar een paar dagen na het zwadmaaien zodat dit de kwaliteit ten goede komt. Ook het zaadverlies wat bij dit gewas onver mijdelijk is doordat het gemakkelijk uitvalt wordt hierdoor tot het mini mum beperkt. We zullen alles nodig hebben om nog tot een redelijke op brengst te komen; het zaad is veel fijner dan in een ander jaar. Verder is het nog afwachten tot het schoon is. Een opbrengst van zaad schatten is altijd erg moeilijk. Na het dorsen vergt ook het nadro- gen weer de aandacht. Het drogen in kuubkisten verloopt niet altijd even vlekkeloos. Het zaad gaat erg ge makkelijk in de broei. Binnen enkele uren na het dorsen loopt de tempe ratuur al op en wanneer hier niet snel genoeg lucht doorheen gaat kan dit de kiemkracht in korte tijd zo sterk reduceren dat het een waardeloos produkt wordt. Als teler zal men er voor moeten waken de kisten niet te vol te doen. Zonodig moet het ge- dorsen spul met een riek wat los ge maakt worden voor het in de drogerij gaat zodat de lucht er gemakkelijk en gelijkmatig doorgaat. Hoewel men het drogen meestal in handen geeft van b.v. veiling St. Annaland e.o. blijft men als teler zelf verantwoor delijk voor het produkt. Het is dan ook zaak hieraan meer aandacht te besteden zodat dit niet meer tot te leurstelling hoeft te leiden zoals ook vorig jaar met enkele partijen zaad het geval was. Het komt bij een teler hard aan wanneer men een heel jaar voor een gewas heeft gezorgd om dan in de eindfase min of meer on wetend de mist in te gaan omdat de partij niet meer aan de kiemkracht- eisen voldoet. Het is zaak dat dit met wat extra aandacht van ieder die hierbij betrokken is wordt voorko men. De oogst van vroege aardappelen komt deze week in volle gang. Doordat aanvankelijk de aanvoer nog niet zo groot en de vraag naar vooral Doré's goed is, viel de prijs tot hiertoe mee, zodat de vroege telers er van geprofiteerd hebben en men niet ontevreden is. De nodige aandacht tijdens het rooien voor de kwaliteit is ook hier gewenst. Het niet te lang in de zon laten staan is een eerste ve reiste omdat dit dermate tot zonne brand kan leiden dat de handel dit begrijpelijkerwijs niet accepteert. Met het opschroeven van de kwali teitseisen heeft vooral de glastuin bouw zijn konkurrerende positie in het buitenland verbeterd. Hoewel het als teler niet altijd meevalt hier aan te voldoen is het streven er naar een normale zaak geworden. We leven in een tijd van overproduk- tie vooral hier in Nederland zodat onze produkten steeds verder over de grenzen hun bestemming moeten vinden dat dit alleen met kwaliteits- produkten te verwezenlijken is hoeft geen betoog. De vorige avondekskursie naar het proefveld voor chemische onkruidbestrijding in groente- en bloemzaadteeltgewassen is als gevolg van de sjechte weersom standigheden voor een deel let terlijk en figuurlijk in het water gevallen. De voorlopige resultaten van de ze proeven worden echter voor de vele belanghebbenden dusdanig belangrijk geacht, dat een bezoek hiernaar mede op hun verzoek, wordt herhaald. De onderzoeker, de heer ing. D. van Staalduine is wederom be reid gevonden de ekskursie te leiden. Deze vindt plaats op maandag 15 juli a.s. en vangt aan om 19.00 uur op de veiling, Langeweg 11 te St. Annaland. Het proefveld is gelegen aan de Withoekseweg aldaar. Belanghebbenden en belangstel leden zijn van harte welkom. D.L. Koppenhol, Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" Van de CVZ ontvingen wij een overzicht van de opbrengsten per ras, seizoen 1984 - 1985 (1 juli - 22 juni). Achter de rasnaam staat de midden- prijs in ct. per kg. Appelen Golden Delicious 0.66; Cox's Oran ge 1.15; Goudreinette 0.65; James Grieve 0.65; Winston 0.64; Jonagold 20% en meer kleur 1.37; Benoni 0.90; Rode Goudreinette 0.76; Odin 0.58; Elstar 1.73; Karmijn 0.82; Jonagold Plantarium '85 Van donderdag 29 augustus t/m zondag 1 september wordt in Bos koop voor de derde achtereenvol gende maal de vakbeurs voor pot- en kontainer- teelt gehouden. Deze vakbeurs voor de boomkwekerij, Plantarium '85, zal opnieuw een uitstekend overzicht bieden van het rijke sortiment van de in ons land in pot en kontainer ge teelde produkten. Voor het eerst zal er op Plantarium ook worden gekeurd en wel in drie kategoriën: de produkten Clematis, Lonicera, Chamaecyparis lawsonia "Elwoodii", Chamaecyparis obtusa "Nana Gracillis", Skimmia japonica "Rubella" en Caluna vulgaris in cvs, zullen op kwaliteit worden gekeurd. Vrijdag 12 juli 1985 minder dan 20% kleur 1.00; Lomb- arts Calville 0.67; Alkmene 1.13; Summerred 0.84; Gloster 1.00; Dis covery 1.66; Tydeman 0.98 en Lax- ton Superb 0.56. Peren Conference 1.12; Doyenné du Co rnice 1.11; Beurré Hardy 0.79; B.A. Lucas 0.70; St. Rémy 0.70; Bonne Louise 0.73; Triomphe de Vienne 1.13; Beurré Lebrun 0.47Prococe de Trévoux 0.65; Legipont 0.64; Super Trévoux 0.79; Clapp's Favourite 0.99 en Gieser Wildeman 1.52. Ir. Antoine 'd Esnon uit het Franse Montpellier heeft een robot ontwik keld, die niet alleen op een ekono- misch verantwoorde manier appels kan plukken maar die ze bovendien tijdens het plukken ook sorteert naar rijp, onrijp en rot. Tijdens het pluk ken raakt de robot de bladeren, stammen en takken nauwelijks aan. Het apparaat zoekt de vruchten op met een lange uit en inschuifbare arm met daaraan bevestigd een hand en een infrarood oog. Een in de robot ingebouwde kom- puter is zo geprogrammeerd dat ze reageert op de kleur die behoort bij een voldoende rijpe appel en deze vervolgens plukt. Het infrarood oog zoekt de boom af en dirigeert de arm naar waar de vruchten hangen. Ver volgens pakt de hand de appel en plukt deze van de tak. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 15