Geslaagden aan de Scholengemeenschap De Leeuwtjes' n n Stier voor Saudi-Arabië Kruiswoordraadsel Diplomering HAS- Dordrecht Mestmengen gevaarlijk, ook bij buitensilo Landbouwschap ziet geen heil in juridische procedure over verevening superheffing Lijst van geslaagden aan de L.H.N.O.-school "Prinses Marijke Schoondijke te 39 Momenteel staat mestopslag en mestverwerking volop in de be langstelling. Naast dat er veel over dit onderwerp wordt gespro ken, organiseren diverse instan ties allerhande ekskursies, de monstraties enz. bij veehouderij bedrijven. Tijdens het roeren in mest ontstaan giftige gassen die zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mens en dier. Vooral waterstofsulfide (H2S) is gevaarlijk, omdat het zeer akuut werkt. Ter illustratie van de, gevaren de volgende passage uit het maand verslag van de specialist Bedrijf- suitrusting R. uit Waalre: "Tij dens een bezoek aan een rund veebedrijf werd een mengmest- pomp door de veehouder gede monstreerd. Nadat de pomp was verplaatst, werd begonnen met het stuk spuiten van de drijflaag. Binnen enkele minuten vluchtte de veehouder naar buiten met ernstige ademnood, de specialist en de bedrijfsvoorlichter gingen ook naar buiten. De veehouder vertelde dat hij helemaal geen lucht meer kreeg en dacht flauw te vallen. Op dat moment kwam de zoon van de veehouder uit de stal. Hij vertelde dat hij was bij gekomen op de voergang met een .enigszins pijnlijk hoofd. Dit alles speelde zich in vijf minuten af'. Verder bereikte ons het bericht dat dit voorjaar in West Duits land drie mensen om het leven waren gekomen bij het mengen in een mestsilo, die buiten stond. De vee. houder, die over de rand van de silo hing om te kijken raakte bedwelmd en viel voorover in de silo. Zijn zoon, die hem probeer de te redden, raakte eveneens bedwelmd en viel ook in de silo. Hierna volgde ook nog de vrouw van de veehouder. Uit bovenstaande berichten blijkt nog eens duidelijk dat met de grootste voorzichtigheid moet worden gehandeld bij het men gen van mest in kelders onder stallen en ook in mestsilo's bui ten. C.B.V., ir. J. Heeres Minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) heeft begin deze maand officieel op Schiphol een stier overhandigd aan een vertegenwoordiger van de regering van Saudi-Arabië. De fokstier is bestemd voor de minister van landbouw en water van Saudi- Arabië dr. Al Sheikh en werd geleverd door de fa. Dekker uit Axel. Dr. Al Sheikh ontving toen namens zijn land een bijzondere onderscheiding van de wereldvoedselorganisatie (FAO), omdat Saudi-Arabië zelfvoorzienend was geworden op het gebied van de graanproduktie. Op bijgaande foto neemt de sekretaris van de ambassade, de heer Mr. Al Saawi, de stier in ontvangst. Achter de stier staat minister Braks. De stier heet DE SCHOTHORST ACE IV, geboren 17/ll/'83. Zijn moeder heet HIS 436 en behaalde 87 punten voor haar uier, geschikt voor VKI Gekeurd D+ 83. De vader heet KNOLLTOP-RECKERS ACE, een volbloed Amercan Friese Holstein. (Foto: Ab Westerbeek). Voor het eksamen Lager Huishoud en Nijverheidsonderwijs zijn ge slaagd: Sonja van Alten; Patricia Baas; Yo- landa Daalman; Angelique Diele- man; Karin Dieleman; Sindy Goes; Ilonka Groen; Annet de Graaf; Karin Harms; Liliane van den Heuvel; Ma rian van Hoeve; Anita Kaijser; Lidija Miri; Susie Ollebek; Arianne Oppe neer; Gerda de Putter; Lisa van Rooyen; Karin Ruisser; Anja Smal- legang; Samantha Smallegange; Sonja Steenbakker; Carolien de Vos. Els Boussen; Diana Bouterse; Patri cia Cornelissen; Yvonne Davidse; Sandra de Decker; Christina den Dunnen; Marja van Eetvelde; Anne- miek de Feijter; Ingrid Franssens; Danny Goossen; Anita Hitzert; Claudia Janse; Els Klaren; Sylvia de Koeijer; Rachel Nieuwelink; Linda Oppeneer; Jeane Oskam; Mattie Pijpelink; Linda de Rijke en Anneke Setterich. Lager Ekonomisch en Administratief Onderwijs Melek Atmaca; Petra Bakker; Linda Foekema; Anita Harte; Desiré Hel der; Karen de Meijer; Nico Samijn; Eric Scheele; Colinda Stolk; Nancy Verdoorn; Sherry Alblas; Karin Bakker; Sophieke Bootsgezel; Eric Crombeecke; Josien Dijksterhuis; Sylvia van der Eijk; Jolanda de Graaf; Irene Hamelink; Godelieve Haulez; Lilian Klaassen; Hendrika Koesveld; Anita Nieuwehuize; Bianca de Putter en Angelique Swa- gemakers. Voor het eksamen Lager Ekono misch en Administratief Onderwijs Extraneus "De Schans" zijn ge slaagd: Franklin van Beijsterveldt; Teun Brooijmans; Andries Hoek; Peter Jansen; Marc Onken; Yvonne van Rijn; Antoinette Schoenmaker en Joep van Sterkenburg. Het diploma voor Individueel Huis houd en Nijverheidsonderwijs is behaald door: Anita Buijs; Monique Dees; Ingrid van Dierendonck; Wilma Drenth; Jolanda Goedegebuur; Kathinka Honcoop; Janine Krijger; Miranda Schipper; Manuela Sturm; Elly Walhout en Magna Weijman. Voor de opleiding Interim Algemene Schakelopleiding slaagden: Eline Bakker; Nicole Boussen; Jac queline de Cooker; Christel Dauwe; Jannette Dees; Jolanda van der Eijk; Germa Heijkoop; Roely Kroon; Saskia Lockefeer; Ilse Perdaan; Mi randa van Pienbroek; Els de Putter; Lian de Putter; Maddy Ranschaert; Gerard Sprenger; Luci Stoffels; An net Verstraaten; Nicole v.d. Vloet; Ada v.d. Voorde; Ingeborg van Bale; Hannet Buijze; Wendy de Doelder; Els van de Haar; Els van der Hooft;. Marleen van der Hooft; Corina Jan- se; Lidy Martz; Hannet van Over- dulve; Carin van Pienbroek; Chantal Strijdonck; Sylvia Surowiec; Terry Surowiec; Brigitte Tieleman; Hannie Wieland; Karin van Zadelhof en In ge van der Zee. Het Landbouwschap ziet geen heil in een kort geding of andere juridische stappen tegen minister Braks (land bouw en visserij) in verband met ve revening superheffing in de melk veehouderij, waartoe minister Braks onlangs heeft besloten. De bewinds man heeft eind juni een vereve ningssysteem vastgesteld, waardoor een beperkt deel van de superheffing van boeren, die teveel hebben ge molken, niet betaald hoeft te wor den. Boeren, die zich wel aan het hen toegewezen kwotum hebben gehou den, voelen zich hierdoor benadeeld en vinden de regeling onrechtvaar dig. Ook het Landbouwschap is het er niet mee eens dat melkveehou ders, die "zo maar" hebben doorge- molken, een vermindering van hef fing krijgen. Europese Commissie: buitensporige veekoncentraties voorkomen De Europese Commissie vindt het nodig dat er een evenwichtige ver houding bestaat tussen het veebes tand en de overeenkomstige bode moppervlakte. Zij antwoordt dit op vragen uit het Europese Parlement waarbij de Commissie stelt dat bij een konflikt tussen de belangen van de intensieve veehouderij en de eisen van de milieubescherming in het voordeel van deze laatste moet wor den beslecht. Buitensporige veekon centraties moeten derhalve voorko men worden, meent de Commissie. De Commissie staat gunstig tegen over iedere maatregel van de Lid staten, waarbij in het belang van de milieubescherming voorwaarden voor het wegwerken van drijfmest worden vastgesteld en beperkingen terzake worden opgelegd. Op 27 juni jl. zijn 44 studenten van de Hogere Agrarische School van het KNLC te Dordrecht afgestudeerd. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst voerden een aantal sprekers het woord, bij wie de heer A.J.G. Doele- man. Als lid van het dagelijks bestuur van het KNLC reikte hij de KNLC- prijs uit voor de beste afstudeerop dracht. Deze eer viel te beurt aan A.A.M. van Wesel te Nispen voor zijn afstudeeropdracht: Óndernemer- schap van varkenshouders en hun be drijfsresultaat. Eervolle vermeldingen waren er voor de afstudeeropdrachten Kontingen- tering van de melkproduktie in niet- EG-landen en Het vierde gewas van respektievelijk P.C.M. van Mil en A.F. van der Stok. Mede gezien het nivo van de afstudeeropdrachten vond de heer Doeleman, dat de kwaliteit van de afgestudeerden ver trouwen voor de toekomst geeft. 55 Vrije afstudeerrichting: Sandra van Ecke te Aardenburg; Annemarie Bondewel te Breskens; Jeanette Brevet te Cadzand; Anja Leenhouts te Groede; Patricia Baas te Oostburg; Angelique v.d. Broecke te Oostburg; Nienke Malipaard te Oostburg; Esther v.d. Plassche te Oostburg; Judith v.d. Plasse te Oost burg; Hans Schenk te Oostburg; Andrea Simpelaar te Oostburg; Jo landa v.d. Broeke te Schoondijke; Janet Goedegebuur te Schoondijke; Nicole de Hullu te Schoondijke; Daniëla Notebaart te Sluis; Ankie Salomé te IJzendijke; Elaine Berkers te Zuidzande; Marie-Anne Kools te Zuidzande; Krista v.d. Stoep te Zuidzande; Diana Verhage te Zuid zande. Vrijdag 12 juli 1985 Verzorgende beroepen: Martine Eversdijk te Aardenburg; Ingrid Maes te Aardenburg; Ilze den Hamer te Biervliet; Anneke de Vis ser te Biervliet; Joke Fremouw te Breskens; Maaike Geldof te Bres kens; Annemarie Manhave te Bres kens; Angelo de Rechter te Oost burg; Inge van Espen te Schoondij ke; Desiree Goole te Schoondijke. Textielverwerkende beroepen: Danielle Christiaansen te Breskens; Annet Lensen te Breskens; Mascha den Hollander te Groede; Marion Bron te Oostburg; Elly Cauwels te Oostburg; Marian Fieret te Oost burg; Brigitte de Koning te Oost burg; Natalie Schenk te Oostburg; Janet Tetteroo te Oostburg. Daarnaast ging hij in op de aktuele ontwikkelingen betreffende het ho ger tuinbouwonderwijs en de nieuw bouw in Dordrecht. Door minister Braks zijn uitspraken gedaan dat Dordrecht niet geschikt is als vesti gingsplaats voor hoger tuinbouwon derwijs. De minister geeft de voor keur aan een meer centraal gelegen lokatie in het tuinbouwgebied in het westen. Doeleman benadrukte dat een eventuele diskussie over de ves tigingsplaats de nieuwbouwpiannen absoluut niet mag vertragen. Daar voor is het huisvestingsprobleem van het Agrarische Opleidingscentrum, waarin naast de hogere, ook een middelbare en een lagere land bouwschool zijn gevestigd, te groot. De afgestudeerden uit ons werkge bied zijn: Afstudeerrichting Bedrijfskunde: C.H.M. Bastiaansen te Ossendrecht; J.F.H. de Dobbelaere te IJzendijke; J.C.M. Timmers te Prinsenbeek en C. van der Werf te Middelburg. Afstudeerrichting plantenteelt: C.M.J. de Koek te Kruisland; J.J. Polderdijk te Nw. en St. Joosland; M.H. Roodzant te Werkendam; C.M.M. Vermue te Standdaardbui- ten; J.D. van der Wel te Bergschen- hoek. Afstudeerrichting veeteelt: A.C.M. van Aert te Huijbergen; A.C.J.M. Bakx te Roosendaal; I.D. Boer te Berkel en Rodenrijs; K.M. van Houwelingen te H. Giessendam; C.D. Meerdink te Kerkwerve; C.P.H.M. Oomen te Breda en A.A.M. van Wesel te Nispen. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 ét 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 L 73 Horizontaal: 2 Verwarmingstoestel; 8 Europees land; 13 bijbelboek (afk.); 15 bedoe len; 16 god van de liefde; 17 voed ster; 19 oningewijde; 20 zuiver; 22 deel van de Peloponnesus; 24 thuis haven op vissersschepen; 25 deel van het oog; 26 persoonlijk voornaam woord; 27 plaats in Noord-Brabant; 29 tocht; 30 betalingsbewijs; 31 ke ver; 32 boom; 33 strandmeer; 36 godsdienst; 39 mislukkeling; 40 krankzinnig; 42 gunstig gezind; 44 loop; 45 wild zwijn; 47 africhten; 49 vrouwenverblijf; 51 dierenverblijf; 52 zaak (Latijn); 55 gewicht; 56 niet gesloten; 58 opgeven van een plan; 60 bijbeldeel; 61 lichaamsdeel; 62 scheikundig element; 63 toetsing; 64 toespraak; 65 rijksdaalder; 67 Griekse letter; 68 wetboek; 69 klaar; 71 en anderen; 72 deel van een boek; 73 jaarmarkt. Vertikaal: 1 Geliefde van Zeus; 3 aan boord; 4 gevangenishok; 5 boerderij; 6 ste kelvarken; 7 water doorlatend; 9 be woonster van een Europese hoofd stad; 10 gocin van de tweedracht; 11 Spaanse titel; 12 bouwland; 14 rij; 18 ontkenning; 20 koor; 21 langer wor den; 23 knevel; 25 verzachten; 26 opgewekt; 28 werpanker; 29 schik ken; 30 staaf metaal; 32 eten; 34 au tokenteken van Turkije; 35 het Oos ten; 37 maagafdeling bij herkau wers; 38 voordat; 40 aandacht; 41 vrucht; 43 bladader; 46 muzieknoot; 48 vogelverblijf; 50 familielid; 53 plaats; 54 offertafel; 57 wortel; 58 wijnmaat; 59 plaats in Italië; 61 dringend verzoek; 62 koning; 64 be dorven; 65 veerkracht; 66 zoon van Noach; 68 ongeveer; 70 dat is. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 11