Derde opkoopregeling van kracht Hollands Kaasmuseum is toeristische trekpleister Boeren kunnen weer melk verkopen aan minister Landbouwschap besluit tot instelling van landelijke mestbank Duidelijkheid over fiskale gevolgen opkoopregelingen Helft opkoopgeld belastingvrij Met ingang van 5 juli 1985 bestaat voor melkveehouders weer de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage te krijgen, wanneer ze afzien van de heffingvrije hoeveelheid melk, die hen in het kader van de superheffing is toegewezen. Tevens bestaat nu de moge lijkheid om van een gedeelte van de toegewezen hoeveelheid afstand te doen. De bijdrage moet mede gezien worden als een schadeloosstelling voor de waardedaling van de grond en de overige met de melkproduktie verband houdende bedrijfsmiddelen. Hoofdverplichtingen Aanvragers die voor de regeling in aanmerking komen, hebben twee hoofdverplichtingen. Enerzijds die nen zij afstand te doen van een ge deelte of van hun totale heffingvrije hoeveelheid. Anderzijds dienen zij de gehele dan wel gedeeltelijke beëindi ging van de betreffende melkproduk tie te beëindigen zolang melkproduk- tiebeperkende maatregelen van eni gerlei aard bestaan. De aanvrager die van een gedeelte van zijn heffingvrije hoeveelheid wil afzien, moet daartoe een verzoek indienen voor verminde ring van zijn hoeveelheid met ten minste 10%. Hierbij geldt een mini mum van 10.000 kg. Aanvraag en betaling De aanvraag voor een bijdrage moet vóór 15 september 1985 worden in gediend bij de distriktsbureauhou- der. De aanvrager dient bij over dracht van de gehele hoeveelheid in dit melkprijsjaar tenminste 60% hiervan in te leveren. Niet alleen de kaasmarkt, ook het Hollands Kaasmuseum in Alkmaar, is een toeristische trekpleister. Op 14 juni, ruim twee jaar na de opening op 21 april 1983, werd reeds de hon derdduizendste bezoeker geregis treerd. De bezoekers bestaan niet al leen uit mensen die aansluitend op de vrijdagse kaasmarkt een kijkje komen nemen. Er zijn ook veel be langstellenden, waaronder groepen en schoolklassen, die doordeweeks langskomen. Ongeveer 40 procent van de museumbezoekers bestaat uit buitenlanders: vooral Duitsers, ver der Fransen, Engelsen en Japanners. Heden en verleden Het Hollands Kaasmuseum is ge huisvest in het 400 jaar oude gebouw van de Kaaswaag en toont heden en verleden van de Nederlandse kaas. Op de bovenste verdieping wordt de kaas- en boterbereiding in vroeger eeuwen getoond. Daarvoor is een uitgebreide kollektie van o.a. kaas tobbes, messen, persen en karnton nen bijeengebracht. De moderne kaasbereiding anno 1985 is te zien op de eerste verdie ping. Er staat een kaasmaak-instal- latie van een kaasboerderij en op fo to-panelen is de kaasbereiding in de De in het Landbouwschap samen werkende organisaties zijn het in principe eens over de instelling van Betaling van de bijdrage vindt plaats nadat de melkproduktie is beëin digd. De melkproduktie dient uiter lijk op 31 maart 1986 te zijn beëin digd. Van het gedeelte dat de pro ducent op 1 november 1985 afstaat, vindt eerder betaling plaats. De bij drage bedraagt 0,65 per kg hef fingvrije hoeveelheid. Als de aanvrager slechts een gedeelte van zijn hoeveelheid afstaat, vindt de betaling plaats binnen twee maan den nadat de vermindering van de hoeveelheid heeft plaats gevonden. Van de bijdrage wordt 50% aange merkt als vergoeding voor de waar dedaling van de grond. Dit gedeelte van de bijdrage valt als gevolg van een externe oorzaak onder de land- bouwvrijstelling, voor zover de eige naar-gebruiker aan de voorwaarden daarvan overigens voldoet. In geval de gehele heffingvrije hoe veelheid wordt verkocht, zal het bij zondere tarief op verzoek voor het overige, belaste gedeelte worden toegepast. fabriek atgebeeld. Met tekeningen, grafieken en teksten wordt informa tie gegeven over de betekenis van kaas en andere zuivelprodukten voor de ekonomie en onze voeding. een voorlopige landelijke mestbank, die koördinerend en kontrolerend gaat werken. Dat zal op korte termijn Overige bepalingen In geval van pacht komt de verpach ter in aanmerking voor dat deel van de bijdrage (50%), dat staat tegen over de waardedaling van de grond. Dit deel van de bijdrage is onbelast, voor zover de verpachter de grond in privé houdt. Voor de pachter is het hem als zoda nig toekomende deel van de bijdrage belast. Ook bij pacht zal, indien de gehele heffmgsvrije hoeveelheid wordt verkocht, op verzoek het bij zondere tarief worden toegepast. Wanneer de aanvrager een heffing vrije hoeveelheid overdraagt, die rust op gepachte grond of wanneer deze grond eigendom is van een ander dan de aanvrager, dan dient de ver pachter of eigenaar in te stemmen met de afstand van de heffingvrije hoeveelheid. Weigert de verpachter of de eigenaar zijn instemming dan kan de aanvrager voor een eventueel dan nog resterend gedeelte van de heffingvrije hoeveelheid toch een bijdrage verkrijgen. Ook in deze si tuatie zal de aanvrager de melkpro duktie in zijn geheel moeten beëin digen. Indien het gedeeltelijke afstand van de heffingvrije hoeveelheid betreft van een aanvrager met een bedrijf, dat gedeeltelijk uit gepachte grond bestaat en waarvoor heffingvrije hoeveelheid is toegekend, is altijd de toestemming van de verpachter noodzakelijk. Het Hollands Kaasmuseum is open van 22 april t/m 29 oktober, dage lijks van 10.00 - 16.00 uur, vrijdags van 09.00 - 16.00 uur. Zondags is het gesloten. moeten gebeuren. De meeste orga nisaties lieten blijken een mestbank te willen, die vergaande bevoegdhe den krijgt en mogelijkerwijs ook heffingen kan opleggen. Een direkte verbinding met regionale mestban ken en een zo doelmatig mogelijke aanpak zijn volgens het bestuur van het Landbouwschap voorwaarden om vat te krijgen op het mestpro bleem. Het bestuur van de landelijke mest bank zou kunnen bestaan uit verte genwoordigers van de landbouwor ganisaties, de voedingsbonden en de betrokken veehouderijsektoren. De direkf betrokken boeren uit gebieden die mest kwijt moeten en die mest nodig hebben, zouden er ook in op genomen dienen te worden. Het se- kretarjaat van de mestbank kan in de beginfase bij het Landbouwschap worden ondergebracht. Een werkgroep met vertegenwoordi gers van het Landbouwschap en de overheid gaat op korte termijn uit- Doet een aanvrager afstand van de heffingvrije hoeveelheid die is ver bonden aan de grond waarop een hypotheek rust, dan dient hij te ver klaren, dat de hypotheeknemer over de afstand is geïnformeerd. In deze situatie dient de aanvrager zich te realiseren, dat de hypotheek nemer als gevolg van de hypothe- kaire vordering waartoe de grond tot zekerheid dient, vervroegd (direkt) kanopeisen, wanneer hij niet instemt met de afstand van de heffingvrije hoeveelheid. Om misverstanden te voorkomen is het verstandig, dat de aanvrager, alvorens een aanvraag in te dienen, eerst met de hypotheek nemer over de afstand van de hef fingvrije hoeveelheid overeenstem ming bereikt. Het recht op een bijdrage vervalt, wanneer de aanvrager binnen 12 maanden na sluiting van de over eenkomst waarmee hij afstand doet van zijn heffingvrije hoeveelheid de grond of het gebruiksrecht daarop Het lijkt erop dat de opkooprege ling voor melk voor de helft be lastingvrij wordt. Het Landbouw schap heeft begin deze week over eenstemming bereikt met minister Braks over de fiskale kant van de opkoopregeling. Kern van deze oplossing is, dat de helft van de bijdrage die de vee houders ontvangen, niet wordt belast. De andere helft wordt wel belast. De opkoopregeling voor ziet tevens in een regeling voor grondoverdrachten met melkk- wota tussen boeren onderling. In het gesprek met Braks is duidelijk De opkoopregeling voorziet tevens in een regeling voor grondover drachten met melkkwota tussen boeren onderling. Bij dergelijke overdrachten kan nooit meer worden belast dan de helft van de bijdrage, die bij de opkoopregeling wordt ver leend. Schouten zei er nu vanuit te gaan dat staatssekretaris Koning van Financiën nu een en ander'zo spoe- zoeken hoe de kontrole van de mest bank het best kan worden geregeld. Daarbij gaan de gedachten uit naar een mestboekhouding, die inzicht moet verschaffen in de mestproduk- tie en de afzetmogelijkheid per be drijf. Om dit inzicht te verkrijgen is het noodzakelijk, dat mestproduce- rende bedrijven minstens een jaar een mestboekhouding bijhouden, zo meent het Landbouwschap. Het bedrijfsleven zal de komende ja ren in totaal 5 miljoen ekstra op tafel leggen om het onderzoek een krachtige stimulans te geven. Het bestuur van het Landbouwschap is van mening dat per 1 januari 1986 geen sprake kan zijn van gedailleer- de normen voor de dierlijke mestgift op bouwland, grasland en snijmais- percelen. Dit zou leiden tot een on werkbare en ongeloofwaardige situa tie, waarbij de gevolgen voor de indi viduele veehouderijbedrijven niet zijn te overzien. geheel of gedeeltelijk overdraagt aan, ofwel de verbintenis daartoe aangaat met, een publiekrechtelijk lichaam (met inbegrip van het Bu reau Beheer Landbouwgronden) of aan een partikuliere natuurbescher mingsorganisatie. De som van de bijdragen tenslotte mag de beschikbare middelen niet overschrijden. Overschrijdt de som van de aangevraagde bijdragen de som van de beschikbare middelen echter wél, dan stelt het bestuur van het Ontwikkelings- en Sanerings fonds voor de Landbouw een zoda nig algemeen plafond in kilogram men melk per bedrijf, dat de som van de beschikbare middelen niet wordt overschreden. Aan een werknemer die, als rechts treeks gevolg van deelname door zijn werkgever aan deze opkoopregeling, zijn arbeidsplaats verliest en de ar beidsovereenkomst wordt meteen beëindigd, wordt onder bepaalde voorwaarden een uittredingsvergoe ding toegekend. geworden, dat in dergelijke ge vallen nooit meer kan worden belast dan de helft van de bijdra ge. Dit deelde Landbouwschaps voorzitter Schouten woensdag jl. mee. De enige onzekere faktor is nu nog de goedkeuring van staatsse kretaris Koning van Financiën. Hij moet een en ander in een re solutie vastleggen. De bestuur sleden van het Landbouwschap spraken woensdag de hoop uit, dat deze kwestie nu ook werkelijk zo geregeld zaj worden, zodat er eindelijk een effektieve opkoop regeling komt. dig mogelijk in een goedkeurende resolutie zal vastleggen. Volgens het Landbouwschap is het de hoogste tijd dat de opkoopregelingen goed gaan lopen, zodat zo snel mogelijk vorm kan worden gegeven aan nieuw beleid. Over de nu bereikte overeenstem ming, waardoor nu ook £en gedeel telijke verkoop van het melkkwotum aan de overheid mogelijk wordt, toonde het bestuur van het Land bouwschap zich weinig enthousiast. Juist omdat nu eindelijk een beslis sing noodzakelijk was, heeft het Landbouwschap met de regeling in gestemd. Het effektueren van de fiskale rege ling dient volgens het Landbouw schap en minister Braks te gebeuren in de vorm van een goedkeurende resolutie, waardoor de belastingin- spekteurs worden gebonden de re geling toe te passen zoals nu is over eengekomen. Dat betekent dat par- tikulieren, bijvoorbeeld pachter en verpachter, die via de gebruikelijke kanalen een afwijkende verdeelsleu tel overeenkomen voor de bijdrage, via een gerechtelijke uitspraak een andersluidende uitspraak kunnen uitlokken. Ondanks het feit dat er wat de uitvoering van de regeling betreft met name bij een pach ter/verpachtersituatie vragen openbleven, ging het bestuur van het Landbouwschap met de voorgestel de fiskale regeling akkoord. Boeren die met hun melkveehouderij geheel of gedeeltelijk willen stoppen, kunnen op zeer korte termijn hun melkkwotum (de hoeveel heid melk die geproduceerd mag worden zonder superheffing) of een deel ervan aan minister Braks verkopen. Per liter ontvangen zij hier voor een vergoeding van 65 cent. Overleg tussen het Landbouwschap en minister Braks heeft ertoe geleid dat er een fiskale regeling is getroffen voor de verleende bijdrage in het kader van de opkoopregeling, waar ook het ministerie van Financiën mee akkoord is gegaan. Voorzitter Joris Schouten zei bij de opening van de bestuursvergadering van het Landbouwschap op 3 juli jl. in Den Haag, dat de helft van de bijdrage niet zal worden belast en zal vallen onder de landbouwvrijstelling. De andere helft wordt wel belast. Ruim 100.000 bezoekers vonden in twee jaar tijd de weg naar het kaasmuseum. Met ingang van het volgend jaar moeten eksessen bij het uitrijden van dierlijke mest worden uitgebannen. Van varkensdrijfmest zou bijvoor beeld per hektare maksimaal 100 ton mogen worden verspreid. Het landbouwbedrijfsleven wil zelf een aanzet geven voor de aanpak van de mestproblematiek door nu een grens te trekken, waardoor de mesto verschotten en de afzet ervan beter zichtbaar worden en in kaart kun nen worden gebracht. Dit bleek tijdens de bestuursvergadering van het Landbouwschap op woensdag 3 juli jl. in Den Haag. Voorzitter Joris Schouten konkludeerde dat de agrarische sektor zelf wil meewerken aan een oplossing van het mestprobleem en dit zeker niet langs zich heen wil laten gaan. De bestrijding van eksessen (dumpen van mest op vooral maisland) noemde hij een eerste aanzet. 10 Vrijdag 12 juli 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 10