Het vlas bloeit weer (op) Uien: Nederland en Spanje twee grooteksporteurs De waarde van vlas Belangenbehartiging Zeeuws-Vlaanderen Promotie êMêézmm Het blauw-witte bloemetje, een mooi gezicht De vlasteelt overleefde de kon- kurrentiestrijd tegen het goedko pere katoen. Het vlas moest veel terrein afstaan aan de syntheti sche vezels. Het Europese land bouwbeleid behoedde de vlasteelt voor de ondergang. Maar de laat ste jaren zit de vlasteelt weer in de lift. Hoe komt dat en is de opbloei van blijvende aard? Wij gingen op onderzoek uit en het resultaat daarvan was positief, mits telers en overheid een wijs beleid voeren en vooral als de promotie verbe terd wordt. Binnen Nederland ligt het vlasareaal voor 75% in het Zuid-Westelijk klei gebied met een belangrijke konsen- tratie in Zeeuws-Vlaanderen. Het meeste vlas wordt verbouwd voor rekening en risiko's van de boeren zelf. Soms huren boeren land van hun kollega's om er vlas op te ver bouwen. In 1983 werd er in ons land samen met de beide Zuiderburen 53.000 ha vlas verbouwd. In 1984 was dat 64.500 ha en dit jaar is het gezamen lijke areaal vlas maar liefst 75.000 ha. Bijna 40% uitbreiding in twee jaar! Van de 75.000 ha vlas dit jaar, ligt er 58.500 ha in Frankrijk, 12.000 ha in België en 4.500 ha in Nederland. Het Hoofdproduktschap voor Ak- kerbouwprodukten gaf ons een glo bale benadering van de potentiële waarde van 4.000 ha vlas, uitgaande van het "eindprodukt". Dat geeft een goed beeld hoe het ekonomisch zit met vlas. 4.000 ton lange vezel brengt bij 4,50 per kg 18 miljoen op. 2.000 ton korte vezel a 1,- per kg vertegen woordigt een waarde van ƒ2 mil joen. 4.000 ton lijnzaad brengt bij 1.75 per kg ongeveer ƒ7 miljoen op. 15.000 ton scheven en afvallen levert nog eens 2 'A miljoen op. Afgerond naar boven betekent dit een waarde van een 30 miljoen. Aan teelt- en verwerkingspremie, zaaizaadpremie en lijnzaadtoeslag - verstrekt door de EG - komt er nog een 8 miljoen bij, zodat de einduit komst 38 miljoen bedraagt. Een beetje voordelig berekend betekent dit een 10.000,- per ha vlas, waar van ca. 20% verkregen wordt als steun uit Brussel. De verschillende vlasorganisaties hebben jarenlang hun belangen be hartigd via de Nederlandse Vlas As sociatie (NEVLAS). Deze was als kommissie bij het Landbouwschap ondergebracht. Om verschillende redenen zal daarin verandering wor den aangebracht en wordt er mo menteel gewerkt aan de totstandko ming van een kommissie Vlas bij het Hoofdproduktschap voor Akker- bouwprodukten. Het bedrijfsleven wil dat deze kommissie bevoegdhe den krijgt om gelden te innen en te besteden voor onderzoek en belan genbehartiging. Daarnaast zou deze kommissie moeten adviseren als het gaat over de EG-verordening op het terrein van vlas, hennep en lijnzaad. De overheid zou willen dat deze kommissie haar adviseert over het onderzoek in de vlassektor. In de nieuwe kommissie Vlas zullen alle betrokken ondernemingen mee praten en mee kunnen beslissen. Wie over vlas wil schrijven moet eerst het vlas in Zeeuws-Vlaanderen gezien hebben en gesproken hebben met enkele prominenten in deze sektor. Eén van hen is Mark A. van de Bilt in Sluiskil. Vlas blijft in veel gevallen onver vangbaar, omdat het de sterkste na- tuurvezel levert die er is, zegt hij. Naar de toekomst gerekend is Van de Bilt dan ook gematigd optimis tisch. Nieuwe markten, kostprijsver lagende bewerkingen en prijsstijgin gen van andere grondstoffen bieden voor het vlas best enig perspektief, vindt hij. De heer A. Vandeputte, sekretaris van de (RK) Zeeuws-Vlaamse Vlas- sersbond uit Koewacht vertelt dat een aantal recente ontwikkelingen de prijs van de beste kwaliteiten heeft doen stijgen van ca. 350,- tot 550,per 100 kg. Ook het afval werd duurder. Op dit moment is er evenwel sprake van een lagere prijs voor de minder goede kwaliteiten. De veel grotere inzaai - vooral in Frankrijk - heeft nu al gevolgen. De spinners nemen een afwachtende houding aan. Er komt toch genoeg vlas dit jaar. Maar, zegt Vandeputte, ze moeten zich niet vergissen. De oogst zal niet evenveel toenemen als de hektares. Verwacht wordt dat de opbrengst per ha 20 tot 25% lager zal zijn dan vorig jaar. Volgens Vandeputte zal de prijsstij ging, zoals in de laatste twee jaar, zich niet (kunnen) voortzetten. Als de oppervlakte vlas verder ver groot wordt, zal dat tot een lagere prijs leiden, tot vreugde van de spin ners, maar tot verdriet van de vlaste lers. De toekomst van het vlas zal ook mede afhangen van het graanbeleid. Zo zijn veel Franse boeren - die 15 jaar geleden ook vlas verbouwden - dit voorjaar vlas gaan zaaien bij ge brek aan vertrouwen in de prijzen voor de granen. Relatief gezien stelt de uitbreiding van de vlasteelt in België en Nederland veel minder voor. Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling weer over de afgelopen 20 jaar van de eksport van uien door Nederland en Spanje kwa hoeveel heid (grafiek 1), kwa f.o.b.-prijs (2) en kwa f.o.b.-waarde (3). De lijnen spreken eigenlijk voor zichzelf. Konklusiès over de periode 1965 t/m 1984: - volume - Nederland 15,8 min kg per jaar - Spanje 9,5 min kg per jaar - f.o.b. eksportprijs - Nederland - 3,0 ct per kg/j - Spanje 0,4 ct per kg/j Wat de prijsverhouding Spanje/Ne derland betreft, doet het op het eer ste gezicht misschien wat vreemd aan dat de Spaanse uien doorlopend - zij het in afnemende mate - minder op brengen dan de Nederlandse, terwijl dat op de Westduitse groothandels markten precies andersom is. Daar bij moeten we dan wel bedenken, dat het hier prijzen betreft aan de grens van het eksporterende land. Bij eks port naar de Bondsrepubliek komen daar voor Spanje veel hogere vrachtkosten bij dan voor Neder land. Evenals Van de Bilt waarschuwt Vandeputte toch vooral voorzichtig te zijn met de uitbreiding van de vlasteelt. Als zo'n voorzichtige en wel overwogen koers - door de telers ge volgd wordt, door een goed sektor- beleid van de overheid en een inves teringsbeleid van dezelfde overheid - waardoor de Nederlandse verwer kers niet in een nadelige konkurren- tiepositie blijven of komen - dan lijkt er best voor goede vlastelers een toe komst weggelegd te zijn. In Amsterdam zit een voorlichtings- buro Vlaslinnen, dat samenwerkt met het Internationaal Vlascentrum voor de Benelux, dat op haar beurt weer deel uitmaakt van de Confede ration Internationale du Lin et du Chanvre (CICL); Het enthousiasme van direkteur Fred van Sluis in Amsterdam is niet genoeg om met ƒ20.000,- per jaar het vlaslinnen echt te promoten. Wat kun je nu op dat vlak met zo'n klein bedrag beginnen? "Een man en een paardekop" in Brussel hebben maar een half miljoen gulden voor de ge hele Benelux. Wij kregen zelfs geen gelegenheid om de direkteur te spre ken. Ondanks de perspektieven die er best zijn in de meubelindustrie, als wandbekleding, natuurlijk in de mode, maar zelfs voor autobekleding - gaat het met zo'n beetje mensen en geld gewoon niet. Omdat het geld Bovendien worden Spaanse uien bij invoer in de EEG belast met een in voerrecht van 12%. De Duitse han delsmarges en de B.T.W. aldaar worden mede over die hogere vracht en dat invoerrecht berekend. In de praktijk gaat het natuurlijk andersom: de Spaanse eksporteur ontvangt de Westduitse groothan delsverkoopprijs, verminderd met handelsmarges, B.T.W. vrachtkosten en invoerrechten. Blijkbaar houdt hij dan - ondanks de hogere groothan delsverkoopprijs - toch minder over dan z'n Nederlandse kollega. De ontwikkeling van de eksportprij- zen (Ned. - 3 ct/kg per jaar; Spanje 0,4 ct/kg per jaar) zegt uiteraard niets over de ontwikkeling van de winstgevendheid van de eksport. Daarvoor zou je tevens het verloop van de kostprijs moeten kennen. Maar uit het feit dat de eksporten zijn toegenomen kan men al wel voorzichtig konkluderen dat het door de bank genomen met die winstgevendheid - zowel in Spanje als in Nederland - wel goed zat. G. Mulder niet rechtstreeks bij de betrokkenen kan worden geïnd - maar meteen van de steun voor het vlas wordt afge houden - geeft dat een geringere be trokkenheid van de "promoters" met "de bron". Toch zal er - wil vlas toe komst hebben - op grote schaal be kendheid gegeven moeten worden aan de grote kwaliteiten van vlaslin- nen" Piet Westra Uien export-volume Spanje t.o.v. Nederland Grafiek i 1 £65/66-1984/85 min kg 66 67 68 69 70 71 72 7374 7576 7778 79 80 81 £2 83 84 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 31 82 83 8-4 85 Seizoenjaren (Nederljuli/juni; Spanje mei/apr.) Uien export-fob-waarde Spanje t.o.v. Nederland 1965-1983 Grafiek III min gld 425" 4 90" 375- 35a 325 300 275. 250_ 225 20C 1 175 150. 125 100 75 50. 25- 0 6 66 I 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Kalenderjaren ♦beide van constante waarde (1984 100) Uien export-fob-prijzen Spanje t.o.v. Nederland 1965-1983 Grafiek II t»/ kg 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Kalenderjaren ♦beide van constante waarde (1984 100) Vrijdag 5 juli 1985 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 9