vervolg vergadering hoofdbestuur Eerste Tuinbouwdiploma's aan de Middelbare Land- en Tuinbouwschool te Dordrecht Onderwijs Aandacht verdient ook het onder wijs. Getracht moet worden het lager agrarisch onderwijs in de huidige vorm te behouden. Het belang van dit onderwijs is'de voorzitter recent nog eens duidelijk gebleken bij de uitreiking van de diploma's. Opmer kelijk is ook de belangstelling voor een speciale vakopleiding. Onder zoek is dan ook gerechtvaardigd naar belangstelling voor MAO voor ou deren. De heer Doeleman zei daarbij zeker ook te denken aan de belang stelling daarvoor bij de vrouwen. Goed onderwijs dient gepaard te gaan met goede voorzieningen. Nog steeds ontbreekt het daarbij in hoge mate bij de RMAS in Goes. Daar dient op korte termijn verbetering in te komen: "Wij blijven daarbij voorstander van één agrarisch on derwijscentrum voor Zeeland. Wan neer dat echter vertragend zou wer ken om de onhoudbare situatie van de MAS op te lossen, kunnen wij meegaan met eerst nieuwbouw voor de MAS alleen, maar daarbij wel de mogelijkheid openlatend voor aan sluiting op een later tijdstip van de LAS. Wij hopen dat het ministerie mee wil werken en op korte termijn toestemming wil verlenen voor nieuwbouw. Wij van onze kant zul len er alles aan doen deze zo urgente nieuwbouw op gang te krijgen". In hoeverre de automatisering met name in de akkerbouw en de volle- grondsgroenteteelt nieuwe perspek- tieven kan bieden is nog niet duide lijk. Samen met de takorganisaties wordt deze ontwikkeling gevolgd en waar mogelijk toepasbaar gemaakt voor de individuele bedrijven. Een van de mogelijkheden is zeker sneller en beter inzicht te krijgen in de be- drijfsboekhouding. Het is een goede zaak dat het Accountantsbureau van de ZLM daar intensief mee bezig is. "Konkluderend kunnen wij vaststel len dat ondanks de problemen waar wij mee te maken hebben er zeker ook perspektieven zijn voor de land en tuinbouw in ons werkgebied. Als organisatie hebben wij de taak daar zoveel mogelijk op in te spelen", al dus de heer Doeleman tot slot van zijn openingswoord. Akkerbouw De voorzitter van de akkerbouw- kommissie van de ZLM, de heer H.C. van der Maas, deed verslag van hetgeen onlangs in zijn kommissie is besproken. De kommissie ziet de vQllegrondsgroente- en konserven- teelt als alternatief voor traditionele akkerbouwgewassen mits er een vol doende afzetstruktuur wordt ge- kreëerd. De ZLM zou daarin moeten meedenken. Onder meer via overleg met de veilingen."Naar aanleiding van landelijke diskussies legde de heer Van der Maas er de nadruk op dat de aardappelteelt in het zuid westen kerngezond is en dat dat ook zo moet blijven. De vele regenval van de laatste tijd heeft voor veel wateroverlast gezorgd en plaatselijk littekens achtergelaten. Tenslotte vertelde de heer Van der Maas dat de tarweprijs duidelijk de nadelige ge volgen ondervindt van de spannin gen in de EEG. Het hoofdbestuur onderstreepte de opmerkingen van de heer Van der Maas met betrekking tot de aardap pelteelt in het zuidwesten. Om even tuele problemen in de toekomst te voorkomen is het van groot belang de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Dergelijke maatregelen kunnen liggen op het gebied van de hygiëne en op provinciale verorde ningen met betrekking tot de stort van aardappelafvalhopen. Vanuit de ZLM-akkerbouwkommissie zal aan een en ander aandacht besteed wor den. Met betrekking tot de stimule ring van met name de konserventeelt werd vanuit het hoofdbestuur nog opgemerkt dat dit bij voorkeur zou moeten gebeuren via de telersgroe peringen aangesloten bij de kom missie kontraktteelt landbouworga nisaties in de zuidelijke provincies. Tuinbouw Het huidige te koude en te natte weerstype werkt ook in de tuin- bouwsektor deprimerend, zo stelde de voorzitter van de tuinbouwkom- missie, de heer M.J. Goud vast. De telers van klein fruit ondervinden naast oogstreduktie als gevolg van vorstschade nu ook de nadelige ge volgen van de vele regen op de kwa liteit van produkten. Ook de markt situatie ontmoet aan de vraagzijde aarzeling. Dit is ook merkbaar aan de prijsvorming van produkten als sla en komkommers. Fruitteelt Uit de laatst verschenen voorlopige LEI-cijfers over het jaar 1984 blijkt dat de rentabiliteit in de fruitteelt sterk is gedaald. Oorzaak is vooral de matige prijsvorming van met name de appels (30% lager dan seizoen 1983/'84). De toename van de produktie per bedrijf blijkt toch onvoldoende om een omzetdaling te voorkomen. Berichten over tegenvallers wat be treft de vorstschade aan plantop- standen blijven verontrusten. De heer Goud: "Het is duidelijk dat de ze schade niet gekwalificeerd en af gedaan mag worden als zijnde een normaal bedrijfsrisiko. Voor telers die noodgedwongen een belangrijk gedeelte van hun plantopstand moe ten rooien dient een formule te wor den gevonden om voortzetting van het bedrijf mogelijk te maken. Wat heel de tuinbouw sektor verder vooral bezig houdt zijn de perikelen rond de gelegenheidsarbeid. Het gaat daarbij om de interpretatie die kennelijk door het ASF in Tilburg aan gelegenheidsarbeid wordt gege ven: "Het heeft er alle schijn van dat men de regeling voor dit soort werk - gelet op het recente optreden van vertegenwoordigers c.q. kontroleurs van het ASF - middels oneigenlijke en onredelijke argumenten uit wil hollen en praktisch onbruikbaar wil maken. Zulk een benadering wekt geen vertrouwen en schaadt goede betrekkingen". De heer Goud advi seerde dan ook de z.g. enquête (of instinkformulieren) niet te onderte kenen en bij het ontstaan van moei lijkheden een beroep te doen op de standsorganisatie. "Zo kunnen wij niet verder". In goed overleg zal er spoedig duidelijkheid moeten ko-, men en antwoord op de vraag, waar wij aan toe zijn met de op zich goed funktionerende en voor de tuinbouw onmisbare regeling inzake uitvoe ring van gelegenheidsarbeid". Bakterievuur Diverse gemeenten in Zuid-Beve land hebben blijkbaar niet voldaan aan de onderhoudsplicht, om mei doorn voor de bloei af te zagen, zo bracht de heer Goud vervolgens naar voren. Op sommige bedrijven komt nieuwe infektie voor. "Waakzaam heid blijft geboden, aarzel niet en meldt infektiebronnen bij de Plan- tenziektenkundige Dienst. De voorzitter van de tuinbouwkom- missie sprak vervolgens de verwach tingen omtrent de oogst uit. Voor appels komt het, los gezien van vorstschade, voor de meeste rassen uit op een normale oogst met uit zondering van sommige percélen Goudreinet, Cox's en Jonagold. Bij peren mag men een matige tot zeer matige pere-oogst verwachten. Vooral het hoofdras Conference heeft sterk geruid. Ook de andere rassen zijn sterk wisselend. Op de meeste bedrijven een matige bezet ting. Er staat ons een goede prui- menoogst te wachten. Het hoofdbestuur was met de heer Goud van mening, dat geprobeerd moet worden de werkwijze van het ASF met betrekking tot gelegen heidsarbeid te versoepelen. Medege deeld werd dat vrijdag 5 juli er een gesprek zal plaatsvinden tussen de direktie van het ASF te Tilburg en vertegenwoordigers van de land bouworganisaties en de NFO. Met betrekking tot het bakterievuur werd vanuit het hoofdbestuur de oproep van de heer Goud om nieuwe infek- ties onmiddellijk bij PD te melden ondersteund. Veehouderij In zijn overzicht betreffende de si tuatie in de veehouderijsektor ging de voorzitter van de veehouderijkom missie de heer W. van Veldhuizen uitvoerig in op de pas afgekondigde verevening van door veehouders in het kader van de superheffing betaal de gelden. Van Veldhuizen noemde het onbegrijpelijk dat de minister van landbouw zo'n vereveningsregeling heeft kunnen maken, terwijl die ook goedgekeurd is door een meerderheid der Tweede Kamer. "Als het georganiseerde bedrijfsleven pleit voor hulp aan probleemgevallen, dan verwijt de minister dit bedrijfs leven onvoldoende middelen beschik baar te stellen, maar nu weigert de minister de beschikbare middelen aan te wenden door middel van een indi viduele benadering". Wat er steekt en waarover erg veel verontwaardiging is, is zo vertelde Van Veldhuizen, dat alle overschrijders moeten betalen, ook zij die met verlies getracht heb ben hun kwotum op het goede niveau te krijgen, terwijl diegene die geen verlies wilden accepteren en dus te ver over hun kwotum heen zijn ge gaan nu nogmaals de hand boven het hoofd wordt gehouden!" Wat betreft de regelgeving aangaan de de mesttoediening in de land bouw is de benadering van dien aard, zo stelde de voorzitter van de vee houderijkommissie vast, dat dit grote wrevel wekt in de niet-overschotge- bieden. Volgens hem moet het in die gebieden, waar geen sprake is van een overschot mogelijk zijn drijfmest op een verantwoorde manier af te zetten en dit geldt ook voor bedrijven in een overschotgebied die niet met een overschotheffing belast mogen worden. Met betrekking tot het uitrijverbod van mest tijdens een bepaalde perio de merkte Van Veldhuizen op dat meer opslagkapaciteit op veel be drijven een goede zaak zal zijn. Toch zal een en ander op bepaalde gron den met de nodige soepelheid ge hanteerd moeten worden daar an ders normaal landbouwkundig ge bruik in het gedrang komt, zo vrees de hij. Het aanwenden van hormo nale groeibevorderende middelen noemde de voorzitter van de vee houderijkommissie een slechte zaak, die al gauw de totale vleeskonsump- tie negatief beinvloedt. Dat sommige bedrijven door de nood gedwongen hiervan gebruik hebben gemaakt verandert hier niets aan. Over de Afrikaanse varkenspest zei hij dat een attente bedrijfstak hier de vinger aan de pols zal moeten houden. In dien deze varkensziekte zich in Ne derland voor zou doen, dan mag van het bedrijfsleven worden verwacht dat de bestrijding van deze ziekte de volledige ondersteuning van alle be trokkenen krijgt". De heer Van Veldhuizen begon zijn betoog met een schets van de situatie in de praktijk: Na een korte periode van goed oogstweer eind mei begin juni voor de graslandbedrijven heb ben we nu al weer weken te maken met overvloedige neerslag, lage tem peraturen en te weinig zon. Bedrij ven die afgestemd zijn op de hooi- winning komen hierdoor in de pro blemen, terwijl grasland bestemd voor beweiding door de overvloedige neerslag ook de nodige problemen geeft. Uit het voornoemde blijkt dat de weersgesteldheid voor de grond gebonden veehouderij een zeer on zekere faktor is, welke de uitkomsten van deze bedrijven sterk beinvloedt, zo stelde de heer Van Veldhuizen tenslotte vast". Het hoofdbestuur toonde zich in aansluiting van hetgeen voorzitter Doeleman en de heer Van Veldhui zen daarover hadden gezegd uiter mate verontwaardigd over de wijze waarop de minister en de Tweede Kamer uitvoering hebben gegeven aan de verevening van de superhef fing: "Een onsmakelijke affaire waarover bij de achterban grote woede en verontwaardiging is ont staan". Gevreesd moet worden dat deze wijze van verevening verstrek kende gevolgen zal hebben voor het gedrag van de praktijk. Ook de voorlichting van zowel de overheid als de landbouworganisaties is hier mee ongeloofwaardig geworden. Be sloten werd de'verontwaardiging via een brief kenbaar te maken aan de Tweede Kamer frakties die voor het gewraakte besluit verantwoordelijk zijn. Mest Het hoofdbestuur nam kennis van de ontwikkelingen met betrekking tot de oplossing van de mestproblema tiek. Tot nu toe zijn er geen of nau welijks vorderingen te melden. Wel liggen er een aantal voorstellen ter tafel die nog op een uitwerking in de praktijk getoetst dienen te worden. Vooral de vraag of uitgegaan dient te worden van de zogenaamde land bouwkundige normen of de fosfaat norm is voor de praktijk van uiter mate groot belang. Met name ook de positie van de zogenaamde tekortge- bieden speelt daarbij een belangrijke rol. Gesproken werd verder over de organisatie van de (gedecentraliseer de) mestbank. Het hoofdbestuur stelde zich zeer terughoudend op met betrekking tot de suggestie om Zee land onder de Brabantse mestbank te brengen. Ook de eventuele mest- boekhouding voor met name ont vangers riep een groot aantal vragen op. Tenslotte zette het hoofdbestuur grote vraagtekens bij de voorstellen met betrekking tot perioden waar voor een uitrijverbod zou moeten gelden. Verwacht wordt dat de praktijk daarmee gaat vastlopen. Medegedeeld werd dat met betrek king tot het ophalen van kadavers binnenkort een nieuwe circulaire aan belanghebbenden zal worden toege zonden. Grondgebruik Het hoofdbestuur besloot een eigen reaktie in te zenden naar aanleiding van de interimrapportage ten be hoeve van het beleidsplan voor in richting en beheer van het Kram mer/Volkerak. Overigens heeft de ZLM als provinciale landbouworga- Gediplomeerden A-3-Akkerbouw kursusjaar 1984/1985 Toon Adriaansen, Steenbergen; Erdwin v.d. Boogerd, Maasdijk; Kees van Dalen, Tholen; Bas de Heer, Piershil; Annemiek Mesland, Dordrecht; Izaak Oosthoek, Zeven bergen; Willy Testers, Kruisland; Marcel van Valen, Papendrecht; Bas Versluijs, Willemstad; Levien van Vugt, Oude Tonge; Kees Jan v.d. Zande, Nieuw Beijerland. Gediplomeerden A-3-Veehouderij, kursusjaar 1984/1985 Lena Barendregt, Rhoon; Dave Bruijns, Gorinchem; Juur Bussen, Dordrecht; Durvien den Hollander, Rhoon; Marien Hoogerbrugge, Rot terdam; Tina Hulsman, Rotterdam; Leo de Kloe, Alblasserdam; Arie Kooiman, JJ.I. Ambacht; Pim Kor- teweg, Dordrecht; Wilma v.d. Kraan, Dordrecht; Miranda van de Krol, Rotterdam; Mark Munnik, Vlaardingen; Kees Oerlemans, Steenbergen; Peter Olsthoorn, Schiedam; Wouter van der Plas, Sliedrecht; Arie Smit, Alblasserdam; Marjolein Steenstra, Voorburg; Theo van Vliet, Schipluiden. Gediplomeerden B-3-Akkerbouw, kursusjaar 1984/1985 Marcel van der Breevaart, Helle- voetsluis; Arjen van Helden, Baren- nisatie geen uitnodiging ontvangen om zelfstandig te reageren. Dit viel slecht in het hoofdbestuur omdat de provinciale landschappen en -mi lieu-organisaties wel een dergelijke uitnodiging ontvangen hebben. Het hoofdbestuur zal ook de desbetref fende kringen adviseren op de inte rimrapportage te reageren. Aan het bestuurlijk overleg Krammer/Vol kerak zal verzocht worden de termijn om te reageren te verruimen. Tot nu toe is landbouw buiten het bestuur lijk overleg gehouden. De voorzitter van de kommissie grondgebruik van de ZLM de heer J. Nieuwenhuyse deelde mee dat onder meer op aan drang van de ZLM besloten is dat de kommissie pacht van het Land bouwschap een studie zal verrichten naar de mogelijkheden om de pacht in stand te houden dat wil zeggen de terugloop van de pacht tot staan te brengen. Tenslotte deelde de heer Nieuwenhuyse mede dat er span ningen zijn ontstaan in het gestruk- tureerde overleg tussen landbouw en natuur en milieu. Overige aangelegenheden Kennis werd genomen van de ex ploitatierekening 1984 en de balans per 31 december 1984. Gekonsta- teerd werd dat de ZLM financieel gezond is en in 1984 redelijk geboerd heeft. Op de Algemene Vergadering van de ZLM dd. 6 december 1985 te Middelburg zal de heer Chris Floris een inleiding houden. De heer Floris is voorzitter van de Algemeen Ex perts van het COPA. Het voorstel van het dagelijks bestuur om per jaar 1 a 2 vergaderingen van het dagelijks bestuur in het werkgebied van één van de kringen te houden werd overgenomen. De ZLM zal via het KNLC reageren op de voorgenomen beperkingen voor de Wet Investeringsrekening (WIR). Gevreesd wordt dat onder meer landbouwbedrijven de dupe zullen worden van deze beperking. drecht; Leonard v.d. Heuvel, Wer kendam; Herman Kooijman, Dor drecht; Bastiaan van Krimpen, Hei- nenoord; Peter Kuijt, Werkendam; Simon Looven, Standdaarbuiten; Dirk Noordermeer, Oudenhoorn; Bas v.d. Pluym, Hank; Marcel Quartel, Westmaas; Dick Reedijk, 's-Gravendeel; Marcel van Santen, Mijnsheerenland; Wim Troost, Strijen; Aart Verhorst, Westmaas. Gediplomeerden B-3-veehouderij, kursusjaar 1984/1985 Kees Barendregt, Greup; Wim van Dijk, Zwijndrecht; Arjan Helbers, Oostvoome; Wouter van Hemert, Papendrecht; Peter van Pelt, Dor drecht; Jilles Stam, Oud Alblas. Gediplomeerden B-3-Tuinbouw, kur susjaar 1984/1985 Arend van Duijn, Ridderkerk; Aart Groenenboom, Barendrecht; Pieter van den Heuvel, Oud-Beijerland; Leen Hoogendoorn, Werkendam; Aart Kaptein, Heerjansdam; Dineke van Kerchove, Dordrecht; Michel Ottink, Poortugaal; Eric Pol, Vlaar dingen; Jos van der Riet, Ouden bosch; Johan Tukker, Gorinchem; Martin van der Ven, Zwijndrecht; Arno Versteeg, Sliedrecht; Jaap van der Vorm, Rhoon; Jerry Weijers, Papendrecht; Walter Westbroek, Dordrecht. In de gezellige volle aula van het Agrarisch Opleidingscentrum van het K.N.L.C. aan de Groenezoom in Dordrecht reikte vrijdag 28 juni j.l. klassementor, de heer P. Driessen, de eerste tuinbouwdiploma's uit aan de leerlingen van de B-opleiding tuinbouw. De tuinbouw is de jongste studierichting aan deze M.L.T.S. Sinds twee jaar kent de Dordtse M.L.T.S. een afdeling groente- en bloementeelt. Enkele jaren hiervoor was men al gestart met een zgn. tuinbouwdifferentiatie. Eén leerling ontving vrijdagavond nog dit "ou de" diploma. 8 Vrijdag 5 juli 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 8