praktijk Poters in Portugal Droog weer gewenst Zeeland - Waterland Melkkonsumptie stijgt in Nederland Gelukkig weer zon korte wenken akkerbouw korte wenken veehouderij Konserveoogst is begonnen Het is nat op NOORD-BEVELAND, maar we mogen niet klagen als we naar bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaande- ren kijken. Niet alleen binnen de provincie maar ook op zo'n klein ei land als Noord-Beveland zien we grote verschillen: tegen de Banjaard vrij droog, Kortgene nat (±70 mm sinds 19 juni). Hoewel het de laatste weken erg nat en koud geweest is, valt de stand van de gewassen in zijn algemeenheid zeker niet tegen. Blijkbaar zit er door de vorst van afgelopen winter veel rek in de grond. Of de rek van de wortels bij de eerstvolgende droge, warme periode ook zo groot is zal nog moeten blijken. De wintertarwe komt zeer traag in de aar. Door het slechte weer neemt de bladvlekkenziekte toe en ondanks het slechte weer komt toch bruine roest voor. We zullen, ook al is er preventief tegen de laatste ziekte gespoten, attent moeten blijven. De zomergerst staat er redelijk tot goed voor. De eerste indruk is dat het aar aantal wat tegenvalt. Het vochtige weer speelt de schim- Op het moment van dit schrijven, en dat is al ver in de avond, zijn de vliegtuigen nog steeds aan het spui ten. Dit als gevolg van het slechte weer dat we in het LAND VAN AL- TENA EN BIESBOSCH hebben ge had in de afgelopen weken. Vanmid dag zagen we nog een spuitmachine slippend door de aardappels komen. In ons gebied is ook veel hagelschade. Overigens is de stand van de gewas sen redelijk, al hebben we links en rechts toch nogal wat bieten met wa terschade en daardoor zuurstofge brek of misschien spuitschade? De Van 6-16 juni jl. werd de jaarlijkse Nationale Landbouwtentoonstelling te Santarem, Portugal, gehouden. Aan deze show, die de belangrijkste in zijn soort is in Portugal, wordt se dert een aantal jaren ook door ande re landen, waaronder Nederland, deelgenomen. In het paviljoen van het Nederlandse Ministerie van Landbouw werd door het NIVAA een groot aantal Neder landse rassen getoond. Het gede monstreerde materiaal was in Portu- Vrijdag 5 juli 1985 meiziekten bij de erwten zoals bot- rytis en valse meeldauw danig in de kaart. Hier en daar is in de erwten zuurstofgebrek te zien (geweest). De "precisie-gezaaide" percelen zijn mooi vol gegroeid terwijl je bij de "gewone" zaai te makkelijk door het gewas kunt lopen. Ook bij de aardappelen speelt het wisselvallige weer een rol. Terwijl er hier en daar een "kwade" afvalhoop ligt kon niet altijd op tijd gespoten worden. Het vliegtuig moest er zelfs aan te pas komen. Bij de bieten zien we grote verschillen. Het is meestal in hoofdzaak de na-opkomst on- kruidbestrijding die hiervoor verant woordelijk is (natuurlijk in samen spel met andere faktoren!) Afdraai- ers zien we weinig meer; wel moet gezegd worden dat de oorzaak voor deze afdraaiers zeker niet altijd de Aphanomyces-schimmel geweest is, integendeel. Niet alleen bij de suikerbieten maar ook in de zaaiuien zien we grote ver schillen. In de teunisbloem zijn de verschillen al niet minder groot. Een betere zaaitechniek kan hier het risiko ver minderen. konserveoogst is ook begonnen met de eerste erwten. Van opbrengsten is mij op dit moment nog niets bekend. Het is wel zo dat mens en dier naar de zon beginnen te verlangen. Ook in de veehouderij is het de laatste we ken tobben geweest. Er is na de eer ste week van juni weinig gelegenheid meer geweest om een behoorlijke kuil te maken, laat staan van hooi winnen En wat pakken hooi als buffervoorraad is nooit weg. Over het gerommel met de super heffing heb ik geen zin om te schrij ven, omdat de regelingen voor een gal geteeld van pootgoed dat vanuit Nederland beschikbaar was gesteld. Opmerkelijk was een sterk toene mende belangstelling naar rassen die geschikt zijn voor de verwerkende industrie: chips, frites, e.d. Mede als gevolg van de toekomstige toetre ding tot de E.E.G. is er ook een groeiende belangstelling naar die rassen die geschikt zijn voor de vroege export van konsumptie-aard- appelen. Eén van de grootste festiviteiten, in ZUID-BEVELAND van de afgelopen veertien dagen is ongetwijfeld de feestelijke opening geweest van Meier Frozen Foods. Een grootse opening die in totaal door 1500 ge nodigden werd bijgewoond. Het be tekent voor Zuid-Beveland weer een stukje ekstra werkgelegenheid en eks- port. Iedereen heeft de tijd gehad om dit bij te wonen omdat men toch niet op het land kon komen. Erop dan mis schien wel maar eraf zou toch grote problemen geven. Dat brengt ons meteen bij het meest besproken on derwerp van de afgelopen weken. De bonen staan er troosteloos bij en de mais ziet er geel van. Veel gewassen hebben schade doordat de bodem herbiciden te goed gepakt hebben en staan er minnetjes bij. Door de kou en overvloedig water kunnen ze niet alles opnemen wat ze om deze tijd eigenlijk nodig zouden hebben. Het is niet te hopen dat we hierna een droge, hete periode krijgen omdat het wortelstelsel van sommige ge wassen niet goed ontwikkeld is. De prijs van aardappelen is flink opgelopen de laatste weken. Zo zie je maar weer wat voor een wisselvallig produkt het is. Alles hangt af van vraag en aanbod, want je kunt mij niet wijs maken dat de kwaliteit in Dat was dan zo in het kort de stand van de gewassen. En dan nog iets an dersde spuittest. Het valt deze schrijver zwaar dat niet meer spuiters zich voor deze test aangemeld heb ben. En dat terwijl zo'n test maar een gering percentage kost van het be drag aan bestrijdingsmiddelen dat er door gaat gewone boer niet meer te volgen zijn. Het zal het beste zijn dat we dat bij de verkiezingen in 1986 recht probe ren te trekken. Daarom verwacht ik toch wel dat onze belangenorganisa ties ook een eisenpakket op tafel leggen in navolging van de vakcen trales. Of is de vermenging van funkties van onze voormannen zo groot dat dat niet meer kan? Dan wordt het mis schien tijd dat we een paar mensen uit de harde praktijk naar voren schuiven. Overigens zitten we op dit moment het hardste om goed weer verlegen. Veel kracht en optimisme toegewenst. De Nederlanders gaan meer melk drinken. In 1984 bedroeg de kon- sumptie 87 liter, ruim 2,5 liter meer dan in 1980. Het verbruik van volle melk liep terug ten gunste van de halfvolle melk. Aan de stijging van het verbruik van melkprodukten als joghurt, vla, pap, karne- en chocolademelk is in 1984 een einde gekomen. De konsumptie bedroeg 47,2 kg per hoofd, tegenover 48,4 in 1983. Deze cijfers staan in de Zuivelwijzer 1985. Een naslagwerkje op vestzak formaat, uitgegeven door Het Ne derlands Zuivelburo. Het bevat cij fers over produktie, verbruik en ek- sport van zuivelprodukten in Neder land en andere EEG-landen. Uit de Zuivelwijzer blijkt ook dat Nederland in 1984 de grootste ek- sporteur ter wereld was van kaas, boter, gekondenseerde melk en niet- magere melkpoeder. Kaas en boter gingen vooral naar EEG-landen: respektievelijk 78,5 en 52,3% van de totale eksport; gekondenseerde melk en melkpoeder vooral naar landen buiten de EEG: respektievelijk 72,1 en 80,2% van de totale eksport. veertien dagen zo verbeterd is. Wat op het moment meer zorgen baart, is de bestrijding van phytoph- thora. Op het ogenblik dat ik dit schrijf, willen we allemaal spuiten maar kunnen we niet. En als we kunnen spuiten en we doen het dan ook, regent het er binnen een half uur soms af. De vliegtuigspuiters hebben het er ook nogal druk mee, want zij zijn de enigeji die nog "op" het land kunnen komen. Met het kappen van het onkruid wil het ook niet lukken, alls wat we los Heel voorzichtig hebben wij in de WESTHOEK onze zonnebril opge zocht. De schop om geulen te graven voorin de schuur gezet. Niet te ver weg, want bij een flinke bui hebben we hem (die schóp) weer nodig. Daar waar plassen hebben gestaan glinstert de grond tussen de gewas sen. Vooral lussen de nog klein staande vruchten. De bonen zijn daar een voorbeeld van. Geteisterd door regen en kou staan ze beverig boven de grond. Je zou ze zo een warm jasje aan willen geven Dat jasje krijgen ze dus van daag door het zonnetje dat z'n onontbeerlijke warmte voor al wat groeit en bloeit geeft. Diezelfde zon zorgt dat de rimpels van de agrari sche bevolking weer een beetje verdwijnen en men met een beetje meer vertrouwen over z'n akkers gaat. Zo op het zicht ligt er een goede oogst. Vooral de aardappelen laten een gewas zien dat er mag zijn. Een geweldige loofontwikkeling heeft er plaats gevonden. Zo kunnen we ook niet meer zien of er nog water tussen HET SPUITEN MET een vlieg tuig kan u veel werk uit handen nemen. A Is grondgebruiker moet u er wel voor zorgen, dat minimaal één uur vóór het sproeien waar schuwingsborden op het perceel zijn geplaatst. Ook dient u op het moment van sproeien op het ge meentehuis een verklaring afge geven te hebben door wie en waarmee het betreffende perceel wordt gespoten. LUIZEN ZITTEN GRAAG in bonen. Vooral de zwarte boneluis kan veel schade veroorzaken. Door het zuigen van de luis kan de boon gemakkelijk krom groeien. Om deze zuigschade te voorkomen is een gewasbespuiting noodzake lijk. Denk wel aan de veiligheids termijn van het middel. SCHIETERS IN SUIKERBIE TEN komen nog steeds voor. Ruim ze op. Niet alleen voor het zicht, maar ook om opslag van wilde bieten in de komende jaren te voorkomen. VALP LEKKEN IN HET bie tengewas komen ook dit jaar weer voor. Zijn het struktuurplekken of is het bietencystenaaltje op uw perceel aanwezig? Teken even aan in uw bouwboek waar de plekken zich bevinden, dan kunt u - voor dat er weer bieten worden gezaaid - deze plekken laten onderzoeken op de aanwezigheid van aaltjes. U komt dan niet voor verrassingen te staan. DEUREN VAN BEDRIJFSGE BOUWEN hebben onderhoud nodig. Zorg dat ze goed geverfd zijn. Naar buiten draaiende deu ren moeten met een windhaak kunnen worden vastgezet. Rol- en schuifdeuren moeten voorzien zijn van aanslagen, die beletten dat de deuren uit de rail lopen. Ook aan de uiteinden moet de rail van aan slagen voorzien zijn. maken, regent weer vast. Daar zitten we eigenlijk niet op te wachten. Eén voordeel is dat het overal slecht weer is. Heel Europa heeft er onder te lijden, meestal komt dat de prijs ontwikkeling ten goede. Tegen de tijd dat u dit leest hoop ik dat er eigenlijk geen tijd voor is. Mocht het toch weer regenen dan valt er op en rond het bedrijf ook nog wel wat te doen zoals administratie, onderhoud erf, beplanting en schil derwerk. de bedden staat. Het spuiten gaf veel problemen tot nu toe. Want het weer gaf geen kans de af gelopen dagen om een beschermen de laag op de aardappelplanten te leggen. Tweede probleem was dan nog van hoe kom je met de machine erdoor. Wegzakken was niet uitge sloten. Vanaf zaterdag trekken de spuitkarren weer over het land. Men ziet van ver hoe hun sporen achter blijven. Ook het vliegtuig kon van wege het weer z'n werk niet op tijd verrichten en moest zodoende de zondagse rust verstoren. Als we de aardappels ziektevrij kunnen hou den hebben we over dit gewas niet veel zorgen, het is immers een soort plant die heel wat vocht nodig heeft. Grotere zorgen geven de percelen bieten en uien die teveel water gehad hebben. Verzopen hoeken in de per celen geven geen optimale op brengst. Ook is hier en daar nog wel wat onkruid te vinden. Het graszaad gedijt wonderwel en het veldbeemd verkleurt al zodanig dat we verwachten dat deze week nog het mes er ingaat. Met de huidi ge prijs kon dit wel eens goed uitko men. Minder optimistisch zijn we over het gras dat gemaaid ligt om te hooien. Kleur en geur zijn na een paar flinke onweersbuien wel ver dwenen. Het weinige vlas dat in onze polders groeit staat in bloei. Blauw- bloemig en nog steeds overeind. On ze hoop is dat de terugkeer van dit mooie gewas zal voortduren en dat uitbreiding plaats zal vinden. Daar zit één voorwaarde aan verbonden. Het onderste regeltje. NU HET VEE IN de wei loopt, is het een goede gelegenheid om de ligboxenstal te reinigen en te ontsmetten. Ook een ligboxenstal moet minstens éénmaal per jaar een goede schoonmaakbeurt heb ben. U hebt dan tevens de gele genheid om de stal en vooral de roosters op technische gebreken te kontroleren. WEES VOORZICHTIG ALS u de mestmixer gebruikt. Bij het mixen van de mest komen soms zeer giftige gassen vrij. Zorg voor een goede ventilatie, zet de stal deuren open. LAAT UW VOO RJ A ARS KUI LEN nu onderzoeken. U hebt dan tijdig de uitslag in uw bezit. De voederwaarde gegevens van uw kuilen moeten dienen om de krachtvoer gift aan te passen. Een onjuiste voeding kan u vele malen meer kosten, dan de kosten van het ruwvoeronderzoek. ALS U IN DE NAZOMER grasland gaat vernieuwen. Stel daar dan nu reeds uw beweidings plan op af. Laat van die percelen vooraf een grondmonster nemen. U weet dan of bekalking noodza kelijk is en welke aanvullende be mesting nodig is. ZORG VOOR VOLDOENDE drinkwater bij uw dieren. Bij warm weer neemt een koe tot 100 liter water per dag op. Een weidepomp per 20 - 25 dieren is beslist nodig. Kontroleer ook bij het jongvee dagelijks of drinkwater beschik baar is. 7 Premier Mario Suarez overtuigt zich van de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse pootgoed in de NIVAA stand.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 7