Bevredigende stand van de aardappelen Gewasbescherming met het vliegtuig Onkruidproblemen Veel schade door het ongunstige weer (Bijna) bloeiende distels in de buurt? Even melden! Dit weekend is ook op THOLEN EN ST. PHILIPSLAND het weer einde lijk verbeterd. Laten we hopen dat het van langere duur is. De gewassen zijn hard toe aan wat meer zon en hogere temperaturen. Met name het Z.W. deel van ons gebied is een paar keer getroffen door een zware regenbui, gelukkig zonder hagel van betekenis. De grond ligt erg dichtgeslagen, van vele percelen aardappelen zijn de ruggen flink afgespoeld. De ontwik keling van de gewassen is van dien aard dat er nu ook niet meer in gere den kan worden zonder de zaak flink te beschadigen. Voor de bieten en uien zal dat waarschijnlijk niet veel nadeel geven. In de aardappelen kunnen de dicht geslagen ruggen straks bij droogte en groei wel eens flink scheuren gaan vertonen waardoor het percentage groene zal toenemen. En dat kunnen we nu juist niet hebben. Het seizoen '84-'85 heeft ons duidelijk getoond, dat we in de toekomst zullen moeten beschikken over onbeschadigde par tijen aardappelen, die fabrieksmatig kunnen woeden verwerkt tot frites en chips. In het achter ons liggende seizoen is dit ook duidelijk tot uitdrukking ge komen in de prijs, al zal dat gedeel telijk ook wel geweest zijn omdat er Hoewel WEST ZEEUWS-VLAAN- DEREN voor wat betreft de weers omstandigheden in de maand juni niet tot de zwaarst getroffen gebieden mag worden gerekend, zal toch de schade aan de gewassen ook in ons gebied vrij aanzienlijk zijn. Vooral in het meer oostelijk gelegen deel van ons gewest, waar eerder deze maand plaatselijke hagelbuien reeds een wa re ravage hadden aangericht, heeft het tussen 22 en 26 juni ook nog aanzienlijk meer geregend dan in de rest van ons gebied. Troosteloos lagen de gewassen er verleden week bij met ernstige pias vorming zowel op bouw- als weilan den. Mede ook door de abnormaal lage temperatuur is er de laatste we ken weinig grasgroei geweest, maar voor het gemaaide gras, wat groten deels veel te lang op de grond heeft gelegen, zou een hoge temperatuur bij dat natte weer wel helemaal fu nest zijn geweest. Overigens zal de kwaliteit van het hooi veel achteruit gegaan zijn en le kwaliteit hooi zou dit jaar dan ook wel eens een schaars artikel kunnen zijn. Door te veel vocht in de grond, zoals vele weken achtereen het geval was, bleef de beworteling van de planten te oppervlakkig, hetgeen bij een eventuele droge periode in de maanden juli en augustus van in vloed kan zijn. Zeker bij een slechte grondstruktuur zoals nu, na zoveel regen, hebben de gewassen heel gauw eigenlijk weer een buitje nodig. Hopelijk valt alles straks nog mee, maar de start is in ieder geval slecht geweest. Trouwens, dat geldt ook voor veel andere bedrijven, waaron der de vele rekreatiebedrijven in on ze streek. En aan de eindstreep worden de prijzen pas uitgedeeld waarbij ook een goede oogst geen garantie bete kent voor een goed boerenjaar. We behoeven daarvoor maar even terug te zien op oogst 1984. Een prima oogst, veel kg van goede kwaliteit, maar voor de meeste boeren een matig of slecht financieel resultaat, terwijl oogst 1983 juist het tegenge stelde te zien gaf. 6 weinig onbeschadigde partijen wa ren, gezien het slechte weer tijdens de oogst. Het uitbouwen of opstarten van een premieregeling voor de betere par tijen zal zeker een stimulans kunnen zijn om te komen tot meer fabrieks geschikte partijen aardappelen. En het is ons inziens ook terecht dat ek- stra aandacht en zorg aan het pro- dukt besteed, wordt beloond. Vorige week hebben vele telers uit onze streek gehoor gegeven aan de uitnodiging van Meijer Frozen Foods B.V. om de nieuwe fabriek te komen bezichtigen in het kader van de officiële opening door mr. An- driessen. Een goed georganiseerde en grootse ontvangst viel ons ten deel. We wensen de Fa. Meijer B.V. dan ook alle sukses toe met deze nieuwe onderneming, in de hoop en ver wachting dat deze verwerkingslijn, met een kapaciteit van 100.000 ton op jaarbasis een positief effekt zal hebben op de afzet van aardappelen uit ons gebied. Terugziend op een natte en koude maand juni zoals we in lange tijd niet gehad hebben, moeten we blij zijn voor de gewasbescherming gebruik te kunnen maken van het vliegtuig. En dan met name bij de schimmelbe strijding die onder vochtige omstan digheden juist zo hard nodig is. Daardoor kon op verschillende per celen waar het anders onmogelijk was geweest, toch op tijd worden gespo ten. Na enkele vrijwel zonloze dagen kre gen we op WALCHEREN weer eens een halve dag vol met zonneschijn. Velen hadden dit opkikkertje wel no dig. We noteerden voor juni 90 mm neerslag uit onze regenmeter. In het oostelijk gedeelte van ons gebied heeft het zeker aanmerkelijk meer geregend. In oostelijk Zeeland mo gelijk het dubbele. We hopen nu maar dat de oceaandepressies wat op af stand blijven. Wat meer zonneschijn is welkom voor mens, dier en plant. Overigens moeten we wel konstate ren dat de stand van de gewassen over het algemeen redelijk goed is. Wel wat aan de late kant. Dit kan bij groeizaam weer echter vlug worden ingehaald. Vooral de zaaiuien zijn echter op veel percelen flink achter. Op sommige percelen zien we wat schade aan het gewas door natte plekken, vooral in bruine bonen. Een goede perceelsontwatering is een rijk bezit, dat wordt ook nu wëer bewe zen. Door het ongunstige weer kwam ook de bestrijding van de phytoph- thofa in de knel. Meestal ging het om de derde bespuiting. Enkelen moesten nog een eerste bespuiting uitvoeren. In sommige gevallen werd het sproeivliegtuig ingezet. Spora disch is een ziek blaadje aangetrof fen o.a. in opslagaardappelen. We zullen dus attent moeten blijven op een tijdige uitvoering van de bespui tingen. Overigens is de praktijk goed tevreden over de stand van de aard appelen. De meeste percelen tonen een zeer regelmatig gewas. Ook de ziektebestrijding in de win tertarwe moest wat uitgesteld wor den. Gelukkig is er geen grote ziek- tedruk. Op veel percelen is of wordt een keer een bespuiting uitgevoerd tegen de zogenaamde afrijpingsziek- Dat in het LAND VAN HULST de gewassen buiten liggen is goed te zien. Regen, hagel, wind en kou heb ben veel schade aan onze gewassen toegebracht. De ondiepe beworteling en slechte struktuur van de grond door de vele regen zullen straks in een droge periode met hoge temperaturen en veel zon de groei belemmeren. In een groot deel van ons gebied heeft het zoveel geregend dat men in geen weken met een trekker het land in kon komen. Men was ook genoodzaakt een vliegtuig bespuitingen tegen phytoph- thora te laten uitvoeren. Een vlieg tuig kan dan wel snel gaan, maar de wachttijd bedraagt intussen al gauw een week, door de grote oppervlakte die aangeboden wordt. Op veel per celen is al phytopthora waargeno men. In de tarwe neemt de meeldauw en afrijpingsziekte sterk toe. Evênals in de erwten en kapucijners waar de botrytis dê kop op steekt. Diegenen die inmiddels wel met een traktor het land op kunnen zullen ongetwijfeld een bespuiting uitvoe ren, tegen deze aantasting. De uien staan er niet al te best voor, Wegens de natte, moeilijk, berijdbare toestand van de grond werd veel met het vliegtuig gespoten. Met heel matige opbrengsten was dat voor veel van onze kollega's toch een topjaar. Nu, in deze tijd van het jaar worden we daar weer aan herinnert, nu de tijd van de blauwe briefjes weer is aangebroken, en waarbij er maar weinig rekening mee wordt ge houden dat de agrarische bedrijfstak van jaar tot jaar aan zeer grote inko mensschommelingen onderhevig is. Terug naar onze dagelijkse werk zaamheden moeten we konkluderen dat de verzorging van onze gewassen dit jaar niet alleen erg onregelmatig verloopt, maar dat er ook nogal wat achterwege is moeten blijven. Vooral wat de onkruidbestrijding betreft zijn de gevolgen daarvan hier en daar duidelijk waarneembaar. Ook de afwijkende werking van sommige chemische middelen, ten gevolge de vele regenval is hierbij van belang geweest. Niet alleen dat sommige middelen daarnaast beging het onkruid weer de kop op te steken. Ook de bruine bonen hebben het erg moeilijk. Ze houden niet van natte voeten en dat is hen heel goed aan te zien. Niet zulke positieve dingen uit het land van Hulst. Hoewel het toch bij een bewolkte lucht en een hoge tem peratuur groeizaam weer is. Dit kan men aan de gewassen goed zien, en geeft weer hoop op verbetering. In de komende maanden kunnen de vele vakantie gangers en ook de boe ren niet veel water gebruiken. In een café op de markt hoorde ik echter alweer 3 pils en "een waterken". ten. Bladluis komt er nog weinig voor. Dit geldt tot op heden ook voor de bieten. De laatste tellingen wezen op wat verhoogde aktiviteit van de luis. We zullen de ontwikkelingen nog een paar weken goed moeten volgen en zonodig een bestrijding uitvoeren. Hopelijk kunnen we het laatste aan de natuurlijke vijanden zoals lieve heersbeestjes en larven van zwerfvliegen overlaten. Het vlas begint te bloeien. Wanneer er gespoten is met een verstevigings middel wordt de bloei verlaat. Dit is duidelijk te zien wanneer een stukje niet is gespoten. Op enkele percelen waar de struktuur van de grond te wensen overlaat geldt hetzelfde voor de stand van het vlas. In erwten en ook stambonen komt plaatselijk schade door duiven voor. Dikwijls in de omgeving van bossen waar de boosdoeners overnachten. Het is goed dit te melden bij de instantie die dit aangaat, n.l. Faunabeheer bij de Prov. Dir. voor Landinrichting. Overigens zien we in ons gebied di verse percelen erwten met een goede tot zeer goede stand. Het koele weer is voor de bloei niet ongunstig, zo is de ervaring. Voor het graszaad, zeker voor de zwaardere percelen is zonnig weer gewenst met het oog op de bestuiving. De praktijk heeft weer wat meer be langstelling voor de teelt van gras zaad. Oorzaak: de prijs is wat aan trekkelijker en men heeft niet al te veel vertrouwen in de prijsontwikke ling van de tarwe. Van het veehoude rijfront is er weinig nieuws te vermel den. De grasgroei is tot op heden goed. Maar juli wordt wel de sterf- maand genoemd. Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn de proefboerderij "Rust- hoeve" te bezoeken, het kan nog. daardoor te weinig hebben gewerkt, andere hebben door de abnormale weersomstandigheden ook het gewas een gevoelige deuk gegeven. Maar vandaag (29 juni) wordt er een weersverbetering gemeld. En als de zon maar wil komen verandert er di- rekt heel veel. Ook de stemming. Vaak wordt er gezegd dat het weer van veel invloed is op de stemming onder de boeren. En dat is inderdaad zo, maar dat geldt in feite voor ieder een. Het weer is bepalend voor de stemming. En pas in 1986 zullen we weten hoe oogst 1985 zal zijn ge weest. Vorige week woensdag zijn we te gast geweest bij de diploma uit reiking aan de leerlingen van de L.A.S. en het leerlingstelsel ak kerbouw in de Vroone te Kapelle. De voorzitter van de beheers- kommissie van de Groene School heette ongeveer 90 geslaagden welkom, alsmede het onderwij zend personeel en vele andere genodigden. Een grote zaal vol waar op humoristische wijze door de direkteur van de school, de heer Burger, de diploma's werden uitgereikt met voor iedere ge slaagde een persoonlijk woord. Het was een gezellige en spontane drukte, waar nog door enkele vertegenwoordigers van de land bouworganisaties het woord werd gevoerd en tevens boekenbonnen werden uitgereikt aan de beste leerlingen en aan de grootste pechvogel. Op diverse nivo's is er eksamen gedaan en bovendien kregen ve len het diploma melken en lassen uitgereikt. Er wordt dus heel wat afgestudeerd op de Groene School en zodoende ook heel wat bereikt. Wie echter nog meer wil bereiken, knoopt er nog twee jaar leerlingstelsel akkerbouw aan vast. Eén dag per week naar school in Kapelle en verder wer ken op een leerbedrijf of thuis is het systeem bij het leerlingstelsel. Steeds meer jongens gaan er aan deelnemen en bij vele ouders groeit de belangstelling er voor. Het betekent niet alleen de leraar aan huis, maar tavens krijgt de praktische kant van het bedrijf ekstra veel aandacht in deze op leiding. De beste reklame hier voor is de toename van»het aantal studenten en dat wil op vrijwillige basis heel wat zeggen in deze tijd. Het is te hopen, dat de natte pe riode nu voorbij is. Andere jaren snakken we naar zoet water spe ciaal voor de droogtegevoelige gronden. Nu hebben we gedu rende een lange periode toch te veel van het goede gehad. Nat weer is ideaal voor schimmel aantastingen en daarom dienen we ekstra attent te zijn bij onze gewassenkontrole. Opvallend is, dat er ondanks de ekstreme koude winter toch nog zoveel aardappelopslag in onze gewassen te vinden is. Opslag van een, twee, drie en vier jaar gele den. Ploegen we niet veel te diep? Momenteel is onze konklusie, dat we over een berg pk's beschikken en daardoor te gemakkelijk een te diepe grondbewerking uitvoeren. Een studie is deze materie zeker waard, want het kost onnodig heel w^t energie. Dit jaar is het aangekochte poot- goed van uitmuntende kwaliteit. Sekundair zieke planten komen er weinig in het aardappelgewas voor en dat is een groot voordeel. Een hoog percentage zieke plan ten geeft een depressie aan de opbrengst en dat is de bedoeling van de teler niet. Het graszaad en het vlas begin nen al wat te verkleuren. Nog blauw ziet de erg laat gezaaide wintertarwe en we schatten, dat deze laat rijp zal zijn dit jaar. Misschien is dat wel goed ook, want zonneschijn moet ze nog hebben voor een goede uitgroei van de korrels. Zeldzaam goed gewerkt heeft de CCC en dat is duidelijk te zien, waar we even mis gespoten hebben. Het stro is daardoor erg kort. De opbrengst per ha zal daardoor veel minder zijn en wie weet zit daar wel wat in voor de handel om vroeg zaken te doen, want veel hooi is er al gerot. Vroeger luidde het spreek woord: "Als de boer zijn hooi rot, dan groeit zijn kool". Nu heeft hij geen hooi en ook geen kool en zal dus toch wat anders moeten heb ben voor zijn vee en stro is daar voor een prima vervanger. Vrijdag 5 juli 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 6