Ekskursie proefveld op Tholen Automatisering biedt glastuinder grote mogelijkheden! De nieuwe oogst Kontrakt tuinbouwgasprijs moet overeind blijven Zaadteeltbericht Symposium honderdjarige Brinkman B V Fruitteeltvaria ln een eerder in dit blad gepubli ceerd zaadteeltbericht kon worden gemeld, dat het in 1984 door de zaadteeltstudieklub opgezette proef veld voor onkruidbestrijding in groente- en bloemzaadteeltgewas- sen, dit jaar kon worden voortgezet. Het betreft in eerste instantie een herhaling van de proeven van vorig jaar, benevens een uitbreiding van een vijftal nieuwe gewassen. Herhaling Het herhalen van de proeven het zij één of meerdere malen is nodig, om de invloed van de gebruikte midde len onder zo veel mogelijk verschil lende omstandigheden te kunnen toetsen. Na gebleken geschiktheid kan een aanvraag voor toelating van de middelen worden aangevraagd bij de Plantenziektenkundige Dienst. Bij toelating wordt dan bekend voor welke gewassen dit geldt benevens de verdere bijzonderheden over ge bruik en veiligheid. We zullen het geduld op moeten brengen om de eventuele toelatingen af te wachten, daar het onverantwoord is middelen te gebruiken die nog in beproeving zijn en waarvan het eindresultaat nog niet bekend is. Nieuwe proeven Het bestaande onderzoeksbrtiment is dit jaar met vijf nieuwe gewassen uitgebreid. Dit zijn: Bieslook, Dianthus chinensis, Zaaidahlia, Chrysanthemum carinatum en Chrysanthemum coccineum ~(Py- rethrum). Er zijn nu, verdeeld over ruim 1000 veldjes, in totaal 18 ge wassen in onderzoek. De aandrang van telerszijde voor deze vorm van onderzoek is groot. Men zit als 't ware op de uitkomst te wachten, daar de onkruidbestrijding in nog een groot aantal zaadteeltge- wassen een groot probleem vormt. Ook de zaadfirma's zien hiermee hun belangen gediend. Ekskursie Op 21 juni j.l. waren er een drietal ekskursies naar het proefveld geor ganiseerd. In regenjassen gehuld en schuilend onder grote paraplu's schuifelden de bezoekers vooral 's avonds, over de smalle glibberige paadjes van het proefveld, van de ene proef naar de andere. De regen ging gepaard met een krachtige N.W.-wind en het was koud. Toch waren de mensen geko men. Het heeft hun belangstelling dat moge ook hier weer uit blijken. Van Staalduines sonore stem klonk dui delijk verstaanbaar boven weer en wind uit. In zijn enthousiasme voor dit werk verhinderde het hem niet om alle bijzonderheden van zijn proeven tot in details aan het publiek over te dragen. zelfs geheel in tegenstelling met de resultaten van vorig jaar hetgeen voornamelijk moet worden toege schreven aan de weersverschillen tussen beide jaren. Hieruit moge blijken, de geringe waarde voor de praktijk, van proefveldresultaten van slechts één jaar. Een les, die alleen al een bezoek aan het proefveld dubbel en dwars waard is. Van de avondekskursies gingen toch velen een weinig teleurgesteld naar huis, daar als gevolg van het slechte Voorlichter K.E. Scheele in aktie op het proefveld. 's Morgens was het al begonnen met een klein gezelschap onderzoekers en deskundigen uit Wageningen. Voor 's middags waren de zaadfir ma's, bestrijdingsmiddelenfabrikan ten en enkele andere genodigden ter ekskursie gevraagd. Zij kwamen vanuit het gehele land. Dit verliep toen nog tijdens een druilerig re gentje. 's Avonds waren het de leden die onder de reeds eerder geschetste atmosferische storingen de ekskursie meemaakten. Desondanks kon de heer Van Staal- duine opvallende resultaten laten zien. Vaak geheel anders en soms "Op dit moment wordt de ontwikkeling in de produktietechniek vooral gekenmerkt door de opkomst van de (mikro)elektronika met behulp waarvan de intelligentie van de menselijke geest op veel gebieden tot veel betere beslissingen en handelingen in staat is. Een eindoordeel over de gevolgen van automatisering kan ik echter niet geven. We staan immers nog maar aan het begin", aldus IMAG-direkteur ir. A. Hagting. Hij was een van de drie inleiders op het door ongeveer 300 personen bezochte symposium "Voorop door automatisering?!". Hij raakte hiermee de kern van de zaak: automatisering biedt vele mogelijkheden, maar de gevolgen zijn veelal nog onbekend. Donderdag 20 juni organiseerde het tuinbouwtoeleveringsbedrijf Brinkman BV in De Brug te 's Gravenzande het symposium "Voorop door automatisering?!". Het gaat er op lijken dat de oogst van appels en peren in de EG kleiner zal worden dan eerst werd geraamd. In Nederland en België is sprake van grote verschillen per bedrijf. Frankrijk heeft de produktieverwach- ting op een lager nivo herzien. En omdat het ook in W. Duitsland "schurftweer" is geweest, is de kans groot dat de "Streu-obtsbau" hiervan sterk zal hebben te lijden. Deze verspreide fruitteelt beslaat overwegend uit onbespoten "boereboomgaardjes", die weinig verzor ging krijgen, maar als het weer meezit toch nog zo'n 70% van de totale West-Duitse fruitteelt voor hun rekening nemen. Of anders gezegd 10-15% van de hele EG-produktie. Schurft In een vorig nummer werd gesteld dat het middel Baycor schaars ver krijgbaar zou zijn. Van handelszijde vernamen we dat dit bericht onjuist is. De voorraad zou groot genoeg zijn. Ook werd opgemerkt dat men niet kan zeggen dat de preventieve wer king van de diverse middelen te kort was. Maar bij snelle bladtoename is er al vlug een flinke hoeveelheid blad onbespoten en dus infekteerbaar. En dat speelt vooral bij aanhoudend nat weer met plensbuien, waarbij het op de bomen gebrachte middel nog voor een flink deel afspoelt. We hadden dit voorjaar met ek- streem ongunstig weer te maken. Vaak kon een geplande bespuiting wegens regen en harde wind niet worden uitgevoerd, maar intussen gingen de infekties door. Onder die omstandigheden kan een doeltref fende schurftbestrijding nog steeds moeilijk uitvoerbaar zijn. Rupsenbestrijding met bakteriënpre- paraat Speciaal bij de peren is er bij veel fruittelers een streven om de roof- wantsen, die de bladvlo een lekkernij vinden en daar zelfs hun bestaan in vinden, bij de diverse bespuitingen te sparen. Vandaar een winterbespui- ting met VBC of DNOC en bladvlo- bestrijding met tetranyx. Voor de bestrijding van o.a. bladrol lers komt men echter hiermee niet klaar, zodat dan toch weer met roof- wantsendodende middelen moet worden gewerkt. Er is nu echter ook een biologisch insekticide in de handel, waarvan de werkzame stof bestaat uit sporen van de bakterie Bacillus thuringiensis Berliner. Een hele mooie naam voor een milieu-vriendelijk preparaat, waarmee, men rupsen (bladrollers) om zeep helpt en de 'roofwantsën spaart. Het preparaat is niet goedkoop. Als onze informatie juist is, komt men omgerekend aan dezelfde kosten per ha als met een tetranyx bespuiting. weer het programma wat overhaast moest worden afgewerkt en er geen gelegenheid was om naar behoren aantekeningen te maken. Voor hen en uiteraard voor degenen, die deze avond niet konden, wil het bestuur in overleg met de heer Van Staalduine, een nieuwe avondeks- kursie organiseren. Het onderwerp en het objekt zijn te belangrijk om door een regenbui te laten verstoren. U hoort nog van ons! D.L. Koppenhol Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" Aan het onlangs gesloten kontrakt voor de tuinbouwgasprijs tussen het Landbouwschap en de Gasunie en Vegin mag niet worden getornd. Dit heeft het Landbouwschap nog eens nadrukkelijk onder de aandacht ge bracht van minister-president Lub bers, nu de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EG) be zwaar heeft gemaakt tegen het nieu we akkoord. In het op 30 mei jl. overeengekomen kontrakt, waarin de tuinbouwgasprijs is gekoppeld aan de prijs van de zware stookolie, is een maximumprijsregeling opgeno men. De huidige prijs is tot 1 oktober a.s. vastgesteld op 45 ct/m3; gedu rende de periode tot 1 oktober 1986 kan de tuinbouwgasprijs volgens het kontrakt niet boven dit niveau stij gen. In een brief aan de premier zegt het Landbouwschap dat de bezwaren van de Europese Commissie te ma ken zouden hebben met de bereke ningsgrondslag van de maximum prijs. Het Landbouwschap wijst erop dat juist de afspraak over de maxi mum prijs het belangrijkste element is in het nieuwe aardgaskontrakt. De maximum prijs is, zo schrijft het Landbouwschap, zeer essentieel voor de glastuinbouw. De markt voor zware stookolie als basis voor d& aardgasprijzen is zeer instabiel ge bleken. Grote en onverwachte prijs- veranderingen kunnen in een korte periode optreden. Gelet op onder meer de afzetstruktuur van de sektor en het lopende produktieseizoen zijn sterk schommelende energieprijzen funest voor de kontinuïteit van de Nederlandse glastuinbouw, aldus het Landbouwschap. volgens hem een duidelijke ver schuiving waarneembaar van het ge- bruik van energie - bijvoorbeeld in de vorm van spierkracht - naar de ontwikkeling van het geestelijk ver mogen. De komputer kan dit geeste lijk vermogen verbeteren. Vooral het gebruik van sensoren, die feilloos kunnen registreren, maken het toe passen van voorgeprogrammeerde groeimodellen mogelijk. Het werken met groeimodellen leidt tot een be langrijke produktieverhoging, kwa liteitsverbetering en energiebespa ring. "Met de komputer moeten we innoverend, op volkomen nieuwe wijze, gaan werken. Daarmee ont staan zaken die we nu niet hebben", aldus de heer Hagting. Onderling vergelijken Prof. de Veer benadrukte het belang van uniformering en standaardisatie van de komputer software. "Daar- Produktieverhoging Na de opening van het symposium door de nieuwe KNLC-voorzitter M.J. Varekamp, die benadrukte dat de tuinbouw vooral voorop moet blijven lopen wat betreft de automa tisering, ging ir. Kooistra dieper in op de teeltkundige aspekten. Hij zag een direkte koppeling tussen de be schikbare kennis over het gewas en de bruikbaarheid van de klimaat- komputer. "De mogelijkheid tot be heersing van hét klimaat en het wor telmilieu, gepaard gaande met de Vrijdag 5 juli 1985 toegenomen kennis van de eisen die het gewas hieraan stelt, hebben in sterke mate bijgedragen tot het be nutten van de automatisering. Het toenemen van deze kennis zal leiden tot een voortgaande produktiever hoging en afnemend energieverbruik per eenheid produkt", zo verwachtte ir. Kooistra. Groeimodellen Ir. Hagting richtte zich meer op technische aspekten van de automa tisering in de glastuinbouw. Er is Het symposium werd zeer druk bezocht! mee kunnen op efficiënte wijze on- derzoekgegevens en gegevens van kollega-telers worden vergeleken. Dit leidt bij het analyseren en kwan tificeren van de gegevens tot belang rijke besparingen". Ook pleitte De Veer voor de ontwikkeling van be drijfsinformatiesystemen die voor telers zonder gespecialiseerde oplei ding hanteerbaar zijn. Inkomensverschillen Vooral dit laatste aspekt kwam tij dens de levendige diskussie na de in leidingen sterk naar voren. Enkele telers benadrukten hun zorg, dat de inzet van de komputer de rentabili- teitsverschillen tussen glastuinbouw bedrijven onderling nog groter zou maken. Het forum, onder leiding van de heer Varekamp' en aangevuld met potplantenteler W. van Rijn, deelde deze bezorgdheid. Dat gold ook voor het onderwijs, dat - zo bleek - onvol doende kan inspelen op de nieuwe automatiseringsontwikkelingen. Fo rumvoorzitter M.J. Varekamp voor spelde dat door automatisering de konkurrentiekracht van de Neder landse tuinbouw zal worden ver sterkt". De produktiviteit zal sterk toenemen en de kosten per produkt kunnen dalen. Vakmanschap en on dernemerschap worden in de toe komst, juist door automatisering, steeds belangrijker". 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 19