Alternatieven voor grondgebruik na de superheffing Inklapbare keerwandsteunen waar je mooi alle kanten mee uit kunt! ii Q I I méérwetenbon I l Als gevolg van de superheffing op melk zoeken veel melkveehou ders naar andere gebruiksmoge lijkheden voor een deel van hun grond. Er komen namelijk enkele hektares grond vrij wanneer vee wordt afgestoten en de veebezet ting per ha gelijk blijft. Dit vrij komende land kan benut worden voor andere diersoorten of ge wassen. Het Proefstation voor de Rundveehouderij (PR) en het Landbouw-Ekonomisch Instituut (LEI) hebben gezamenlijk voor 26 alternatieven saldoberekenin gen opgesteld. In dit artikel wordt hiervan een overzicht gegeven ter vergelijking van de alternatieven. Melkproduktie 5500 tot 6000 Veebezetting uitg.situatie 2 2-V/i >3 Vraag: hoogte saldo Indien de melkveehouder vee heeft afgestoten, kan de veebezetting per ha verlaagd worden of gelijk blijven. In het laatste geval komt grond vrij voor andere diersoorten of gewassen. De vraag is nu: hoe hoog moet het saldo van de vrijkomende grond zijn om de schade gelijk te houden aan de schade na verlaging van de veebe zetting. Onder saldo wordt hier ver staan het verschil tussen opbrengsten en toegerekende kosten. Vaste kos ten, zoals huisvesting, werktuigen-, pacht- en algemene bedrijfskosten worden niet meegenomen. Uit bere keningen is gebleken dat het saldo van een ander grondgebruik hoger moet zijn naarmate de veebezetting (melkkoeien/ha) en de melkpro duktie per koe hoger zijn. In beide gevallen wordt de eigen grond rela tief meer waard. Eén der alternatieven is het houden van vleesstieren. Aansluitend hierop zijn saldobere keningen opgesteld voor 27 alterna tieven. Uitgaande van een gezinsbe drijf met 60 melkkoeien varieert de omvang van het vrijkomende areaal van 1,5 tot 3 ha. Bij de saldobereke ningen is dan ook uitgegaan van kleine aantallen dieren. Ook de ar- beidsbehoefte voor verzorging per dier wordt door de grootte van de eenheden beïnvloed. De inklapbare keerwand steunen van Mooij zijn ont worpen op basis van jaren lange ervaring met het opslaan en bewaren van agrarische produkten. De constructie is zeer solide en uitgevoerd in koudgewalste stalen steunen en voetplaat, die geheel inklap baar zijn en een hoogte van 3 meter hebben. Met behulp van los bijgeleverd keerwandhout kan heel ge makkelijk een éénzijdige belastbare wand geformeerd worden. Via hoeksteunen, driehoeksteunen, wandmon- tage profielen en opzet stukken kunt u letterlijk alle kanten uit. En met één extra voetplaat constructie per steun is de wand in een handomdraai tweezijdig pfs® belastbaar te f maken. Alle inklapbare keerwandsteunen zijn vanzelfsprekend afgelakt in 'Mooij' blauw. Mooij Kamerik b.v. Technieken en levering van syslemen voor ventilatie, koeling, drogng, bewaring en opslag van agrarische produkten. Ni|verheidsweg 11 - Postbus 18 - 3470 CA Kamerik Telefoon 03481 - 1784* (na 18.00 uur: 03481-1537). Hierlangs uitknippen en zenden aan Antwoordnummer 3901-3440 XH Kamerik. Zend mij s.v.p. documentatie over keerwandsteunen óf bel voor 'n geheel vrijblijvende afspraak. Naam Adres Postcode Woonplaats: Telefoon: Opp. over 3,0 2,5 2,0 Saldo per ha 2000 2500 3000 Per bedrijfssituatie, regio of jaarge tijde kan Uw situatie zodanig afwij ken van de door ons gekozen uit gangspunten dat elke veehouder een eigen berekening dient op te stellen. De PR-publikatie 1) is zo opgesteld dat prijzen en tarieven gekorrigeerd kunnen worden om aangepaste sal doberekeningen te kunnen maken. Vleesstieren Tabel 1 geeft de saldi en de geschatte arbeidsbehoefte van 5 vormen van vleesstierenhouderij. Hoewel de al ternatieven "stierenhouderij op stal" hoge saldi per ha geven moet er re kening mee gehouden worden dat de vrijgekomen huisvestingsruimte in de melkveestal veelal voor stieren te klein en/of minder geschikt is. Inge val van nieuwbouw worden de jaar lijkse kosten voor huisvesting geschat op ƒ242,— per afgeleverde stier. Voor het alternatief "MRY-stieren op snijmais" betekent dit ca. 1700,— huisvestingskosten per ha. Bij het voeren van snijmais of voor- droogkuil aan kleine groepen dieren kan gemakkelijk broei en schimmel in de kuil optreden (zomerperiode). Wees daarvoor waakzaam. Het verdient aanbeveling stierkalve ren van gelijke leeftijd op te zetten. Uitgangspunt voor de berekeningen is namelijk geweest dat een uniforme groep kwalitatief goede stieren aan gekocht wordt. Kruislingstieren van Piemontese x Zwartbont zijn qua technische en ekonomische resulta ten vergelijkbaar met MRY-stieren. Denk aan het risiko van insleep van ziekten op een melkveebedrijf. Zoogkoeien Zoogkoeien kunnen de plaats inne men van de noodgedwongen afge- Tabel 1 Overzicht saldi en arbeidsbehoefte per ha Alternatief Vleesstieren MRIJ met snijmaiskuil op stal MRIJ met voordroogkuil op stal FH met snijmaiskuil op stal FH met voordroogkuil op stal FH, weiden, daarna voordroogkuil op stal Zoogkoeien Zoogkoeien van vleesrassen Schapen Texelaar, verkoop weidelammeren Texelaar, verkoop slachtlammeren Kruisingen, verkoop slachtlammeren Melkgeiten Melkgeiten met kaasmakerij Vaarzen Fokvaarzen, MRIJ Fokvaarzen, FH Slachtvaarzen, MRIJ Slachtvaarzen, FH Inscharen Pinken Jonge paarden Ruwvoerwinning op grasland Verkoop van hooi Verkoop gras op stam Akkerbouwgewassen (in loonwerk) (laagste en hoogste saldo, afhankelijk van de regio) Granen haver wintergerst wintertarwe Koolzaad Groene erwten Veldbonen Fabrieksaardappelen Snijmais op stam Voederbieten Saldo Arbeids behoefte 3912 92 2953 130 3509 104 2329 137 2088 125 1881 71 1391 119 2185 105 2677 108 4336 ca. 400 1973 84 2325 84 1600 78 1091 78 1524 37 1905 71 793 46 977 7 648-1570 782-1315 761-1508 1153-1530 1433-1922 1193-1429 2203 1683-2252 1454-1996 hiermee terdege rekening moet hou den. De saldi voor het afleveren van slachtlammeren zijn redelijk. Door gebruik te maken van kruisingen met vruchtbare rassen kan de lammeren- produktie verbeterd worden wat het saldo verhoogt. Overige alternatieven Voor melkgeiten met kaasmakerij werd een hoog saldo berekend, maar men moet zich daarbij wel terdege Melkgeiten met kaasmakerij geeft het hoogste saldo. Vrijdag 5 juli 1985 stoten melkkoeien. De saldobereke ning is opgesteld voor zoogkoeien van vleesrassen (bijv. Charolais, Li mousin of Belgische Wit-Blauwe). Alle kalveren worden op het bedrijf aangehouden. De (extra) vrouwe lijke dieren verlaten als vaars het bedrijf, terwijl de stieren op een ge wicht van ca. 600 kg voor de slacht worden afgeleverd. De zoogkoeien- houderij geeft een matig saldo, maar er zullen weinig aanpassingen nodig zijn op het bedrijf. Tevens is de ar beidsbehoefte lager in vergelijking met de vleesstieren- of schapenhou- derij. Schapen In het algemeen worden in Neder land schapen gehouden in kombina- tie met rundvee. In de berekeningen is echter uitgegaan van graslandge bruik met alleen schapen. De ar beidsbehoefte is zeer slecht verdeeld i over het jaar. Tijdens de aflamperio- de februari-maart ontstaat een piek. In deze periode kunnen werkzaam heden elders op het bedrijf de aan dacht vragen, zodat men bij de keuze afvragen of daarvoor voldoende ar beid, specifieke deskundigheid en voldoende afzetmogelijkheden aan wezig zijn. Ook moet men niet licht vaardig denken over de kosten van stalruimte en apparatuur. Het houden van fokvaarzen geeft een beter saldo dan het houden van slachtvaarzen. Voor beide alterna tieven zijn de te betalen opbrengst- prijzen bepalend voor de hoogte van het saldo. Het inscharen van dieren en de verkoop van ruwvoerproduk- ten van grasland geven een laag sal do maar de arbeidsbehoefte is even eens laag. De akkerbouwgewassen vragen spe cifieke vakkennis die veelal niet aanwezig is op een melkveebedrijf. De resultaten zijn voor de verschil lende regio's dermate uiteenlopend dat hiervoor geen algemene uitspra ken gedaan kunnen worden. Alle bewerkingen met uitzondering van kunstmeststrooien worden in loon werk uitgevoerd, zodat de arbeids behoefte te verwaarlozen is. Van de akkerbouwgewassen bieden groene erwten (centraal kleigebied), snij mais en voederbieten voor sommige bedrijven wellicht het meeste per- spektief. Landruil of verhuur aan een akkerbouwer valt te overwegen. Konklusie De vraag of naast melkvee andere diersoorten of akkerbouwgewassen interessant zijn, hangt allereerst af van de huidige bedrijfssituatie. Naarmate de veebezetting en melk produktie per koe lager zijn, wordt een alternatief aantrekkelijker. De verdiensten van de alternatieven moeten echter niet overschat wor den. Een voorbeeld: een bedrijf met een veebezetting van 2,0 melkkoeien per ha en een melkproduktie van 5000 kg per koe moet met een alter natief een saldo van minimaal 2000,— behalen om de schade ten gevolge van de superheffing te ver minderen. Is er een alternatief met een saldo van 3000,— (MRY-stie ren op voordroogkuil) en een ar beidsbehoefte van 130 uren, dan is het uurloon 8,— Indien nog aan vullende verbouwkosten voor de huisvestingsruimte nodig zijn, wordt dit uurloon nog lager. Dit voorbeeld geeft aan dat elke melkveehouder de bestaande situatie moet analyseren om vervolgens te proberen de kost prijs per liter melk zo laag mogelijk te maken (bijv. door optimalisatie van het graslandgebruik). Een nieuwe bedrijfstak kan overwo gen worden indien geschikte huis vestingsruimte en arbeid aanwezig is. Tabel 1 geeft dan de saldi en ar beidsbehoefte voor de verschillende alternatieven. De saldi zijn opgesteld aan de hand van landelijke gegevens, uitgaande van een zekere mate van vakkennis en ervaring. Per bedrijfs situatie kunnen de uitgangspunten zodanig verschillen dat andere op- brengstprijzen, loonwerktarieven of kostenposten ingekalkuleerd moeten worden. In hoeverre de alternatieven voor de individuele melkveehouder aantrekkelijk zijn hangt af van de bedrijfssituatie, beschikbaarheid van huisvestingsruimte, aanwezige vak kennis, interesse van de ondernemer, afzetmogelijkheden en tevens van minder beheersbare opbrengst- en kostenverschillen per regio. 1) De PR-publikatie "In plaats van melkvee" is uitsluitend verkrijgbaar door overmaking van 10,— op giro 2307421 van het Proefstation PR. Lelystad onder vermelding van: zend mij publ.nr. 33. Ir. P. van Horne, LEI-detachement bij het PR. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 17