Geïntegreerde onkruidbestrijding: volwaardig alternatief? Stand van de landbouwgewassen Zoek de zon in Canada, Madeira... Agrarische studiereizen 1985 Deze vraag heb ik getracht te beantwoorden voor het zuidwesten in mijn afstudeeropdracht voor de Hogere Agrarische School te Dor drecht. Geïntegreerde landbouw: Het staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Is die belangstelling-terecht? Wat is het verschil met de gangbare landbouw en wat voor prijskaartje hangt eraan? Alvorens deze vragen te kunnen beantwoorden moet eerst het begrip "geïnte greerde landbouw" en het ontstaan ervan wat nader toegelicht worden. Overschotten en milieubelasting Om met het laatste te beginnen: Sinds 1950 hebben zich in de land bouw ingrijpende wijzigingen vol trokken die een al even ingrijpende invloed op de produktiestruktuur hebben gehad. Het voert hier te ver om daar diep op in te gaan. Wel moet aangestipt worden wat voor effekten dit had/heeft, met name de nadelen waar we in toenemende mate mee gekonfronteerd worden. Te denken valt aan de (te) dure overschotten binnen de EEG. de toegenomen belasting van het milieu en het in veler ogen verslechterde image van de landbouw. Op de zojuist beschreven voedings bodem kiemde de wens naar een an dere manier van landbouw. Er groeide een zogenaamde "geïnte greerde landbouw". In de vakpers is daar al veel over gepubliceerd zodat een verdere uitleg beperkt kan blij ven tot het noemen van een aantal belangrijke doelstellingen ervan. Dat zijn: redelijke inkomens en arbeids omstandigheden voor de boer, rede lijke prijzen voor de konsument, een verantwoord en zuinig gebruik van energie en grondstoffen en, in meer dere opzichten, een verbetering van de milieukwaliteit. Vergelijking Om de in het begin gestelde vragen te kunnen beantwoorden voor de onkruidbestrijding in het zuidwes ten, is in mijn afstudeeropdracht een vergelijking gemaakt tussen de gangbare en een geïntegreerde on- kruidbestrijdingsmethode voor het gemiddelde zuidbevelandse akker bouwbedrijf. Dat is 40 ha groot en het bouwplan bestaat uit 10 ha aard appels, 8 ha suikerbieten, 12 ha win tertarwe, 4 ha erwten, 4 ha zomer- gerst en 2 ha uien. De arbeidsbezet- ting is 1 VAK. De gangbare methode is gedestilleerd uit gegevens van zuidbevelandse studieklubs. De geïntegreerde methode is gebaseerd op onderzoeksgegevens en praktij kervaring, met de eerdergenoemde doelstellingen als uitgangspunt. Voor de financiële vergelijking geldt als eis: bedrijfsekonomische be trouwbaarheid. Daarom zijn voor alle kostenfaktoren de officieel gel dende normen gebruikt. De verschillen zijn dan: voor som mige gewassen een afwijkende ras keuze omdat dit in onkruidbestrij- dingsopzicht voordelen heeft. Voor waarde daarbij is dat kwa opbrengst niets ingeleverd mag worden. Voor de verdere onkruidbestrijdingsmaa tregelen geldt dat in alle gewassen (behalve uien) een halve dosering bodemherbicide wordt toegepast als preventieve kamillebestrijding. De rest van de onkruiden wordt pas na verschijnen bestreden, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van mecha nische onkruidbestrijding zoals eg gen, schoffelen en aanaarden. Wor telonkruid wordt aanvullend bestre den met stoppelbewerkingen na erwten en zomergerst. De hierdoor verminderde mogelijkheden voor groenbemesting worden gekompen- seerd door een gift Icippemest voor de aardappels. Nog geen volwaardig alternatief De geïntegreerde methode levert het volgende resultaat op: Een vermin dering van het herbicidengebruik met 40%. Daar staat echter een gro tere arbeidsinput (230%) en een gro ter aantal trekkeruren (260%) per ha voor de onkruidbestrijding tegen over. Verder valt ook de bemesting iets duurder uit, maar dat is eksklu- sief het opbrengstverhogend effekt van kippemest. Dit levert een prijs kaartje voor de geïntegreerde me thode op waaruit blijkt dat de kosten 50/ha per jaar hoger liggen. Dit verschil bestaat voornamelijk uit ar- beids- en brandstofkosten, respek- tievelijk 20,- en 23,50. De konklusies die aan deze vergelij king kunnen worden verbonden zijn: de geïntegreerde methode is op fi nancieel gebied nog geen volwaardig alternatief. "Nog geen" want dé toe komst zal moeten leren hoe lang het geringe financiële nadeel stand houdt. Verder moet de grotere weersgevoeligheid van de mechani sche onkruidbestrijding als nadelig punt worden genoemd. De voorde len van de geïntegreerde methode zijn een zuiniger herbicidengebruik, een gevariëerder pakket onkruid bestrijdingsmaatregelen en een be wustere toepassing van die maatre gelen. Bovenstaand is een zeer verkorte weergave van de inhoud van de af studeeropdracht. Om een beter in zicht te krijgen in de totstandkoming van de konklusies is het verslag aan te vragen door overmaking van 15,- op giro 5-519500 van T. Zondervan, Abr. Kuyperweg 300 in Dordrecht o.v.v. "toezending verslag". door T. Zondervan Het natte najaar van 1984 heeft tot gevolg gehad dat er veel land onder ongunstige omstandigheden is ge ploegd. Door de twee strenge vorst perioden in kombinatie met weinig neerslag in januari en februari heeft de struktuur van de grond zich gro tendeels kunnen herstellen. Na de vorstperiode konden de ak kerbouwers een goed begin maken met de voorjaarswerkzaamheden. Veel regen en koude in de 3e decade van maart en april zorgen echter voor struktuurverslechtering van de grond. Waardoor de werkzaamheden sterk werden vertraagd. Als gevolg van het wisselende weer verliepen de zaai- en pootwerk- zaamheden vertraagd en zeer ges preid. Aanvankelijk hadden de ge wassen één tot twee weken achter stand. Plaatselijk zijn in april en mei zware regenbuien gevallen wat in sommige gevallen flinke wateroverlast tot ge volg heeft gehad. In mei en begin juni hebben zware hagelbuien plaat selijk- schade aan de gewassen toege bracht. In het algemeen hebben de akker bouwgewassen een goede stand en zijn gezond. Het gunstige weer in de tweede helft mei en begin juni heeft veel goed gemaakt en de meeste gewassen hebben een flink deel van de achter stand ingelopen. Ziekten, plagen en onkruiden heb ben op dit moment nog geen be langrijke problemen te zien gegeven. Granen Door de slechte weersomstandighe den in het najaar 1984 werden de rooivruchten laat en onder ongun stige omstandigheden geoogst. Het overgrote deel van de wintertarwe is laat en vaak onder slechte omstan digheden gezaaid. De opkomst was onregelmatig, maar in maart en april, mede door een goede uitstoeling, is de stand regel matiger geworden. Door het late voorjaar werden ook de zomergranen aan de late kant ge zaaid. In bijna het hele land kwam al vroeg aantasting door meeldauw voor. In mei is dit sterk uitgebreid. In de eer ste week van juni was bijna 70% van de tarwepercelen aangetast. In het algemeen is met succes gespoten. In Groningen, Friesland en Noord- Holland is gele roest waargenomen. Bladluizen kwamen begin juni op een aantal percelen in de tarwe voor. In het Zuidwesten zijn extra bespui tingen uitgevoerd ter bestrijding van kleefkruid en duist in de wintertar we. Droge peulvruchten De erwten hebben in het algemeen een redelijk tot goede stand bij een 10 - P De stand van de aardappelen is over het algemeen bevredigend. voldoende aantal planten. Het gewas groeit de laatste weken vlot. Op een aantal percelen moesten bestrijdingen worden uitgevoerd als gevolg van aantastingen door blad- zandkevers. Koolzaad Behoudens enkele percelen koolzaad in Groningen kwam het gewas goed de winter door. Het koolzaad heeft laat, maar zeer goed gebloeid. In het algemeen is de hauwzetting prima. Graszaad In Groningen en Noord-Holland zijn een aantal laat ingezaaide per celen uitgewinterd. Het graszaad heeft een redelijk tot goede stand. Plaatselijk komen per celen voor waar het gewas een dunne stand heeft. Vlas Het vlas is onder gunstige omstan digheden gezaaid. Plaatselijk komen opkomstproblemen door korstvor- ming voor. Het gewas is de laatste weken vlot gegroeid. Aardappelen De meeste aardappelen zijn dit jaar in de laatste week van april en in de eerste drie weken van mei gepoot. Gemiddeld is dat 14 dagen later dan in andere jaren. De opkomst was in het algemeen goed. Dankzij het gunstige weer in de tweede helft mei, begin juni met ho ge temperaturen en voldoende vocht zijn de aardappelen vlot gegroeid. De indruk bestaat dat de groei achterstand die aanvankelijk bes tond voor een groot gedeelte is inge lopen. De gewassen zijn in het algemeen gezond. Wel gaf de onkruidbestrijding plaat selijk problemen, omdat bijna niet voor opkomst kon worden gespoten. Suikerbieten Dit jaar zijn de suikerbieten zeer gespreid gezaaid. In het Zuidwesten en op de lichte gronden in noordoost en zuidwest Nederland was voor half april reeds een gedeelte van de suikerbieten ge zaaid. In de andere gebieden zijn bijna alle suikerbieten pas na 20 april gezaaid. Het gewas is één a twee weken later gezaaid dan de gemiddelde zaaida- tum van de laatste 10 jaar. In een aantal gebieden met name op klei- en zavelgronden kwam op per celen die vroeg waren gezaaid ver- slemping en korstvorming voor. Dit heeft echter geen grote problemen gegeven. Als gevolg van o.a. hagel, korstvor ming, verstuiving, ziekten/plagen en nachtvorst moest ongeveer 2.000 ha worden overgezaaid, hetgeen niet abnormaal hoog is. In het algemeen heeft het gewas een goede opkomst en een vlotte begin- groei te zien gegeven. De onkruiden gaven weinig proble men. Wel waren de ervaringen met onkruidbestrijding dit jaar zeer wis selend. Uien Evenals de suikerbieten zijn de zaai- uien ook over een langere periode gezaaid. Vanaf half maart tot in de derde weèk van april. De mêeste uien zijn gezaaid na half april. De zaai-uien hadden een achterstand welke door een vlotte groei belang rijk is ingelopen. Vroeg gezaaide uien in het Zuidwes ten hebben schade ondervonden door zware hagelbuien. De stand is hier wisselend. Het gewas is in het algemeen gezond. Na het natte en koude voorjaar, lijkt de zomer ook nogal droevig te zullen uitvallen. Reden om u te beraden of u de zomerzon elders zult gaan ge nieten. Mogelijkheden zijn er voldoende, bij voorbeeld: Canada, 30 juli - 13 augustus, 15- daagse vliegreis/trektocht van Win nipeg naar Calgary, dus door Mani toba, Saskatchewan en Alberta. Ge reisd wordt, in een komfortabele, airconditioned bus; Nederlands sprekende reisleiding, zéér goed be kend met het agrarische leven en werken in Canada. Overnachtingen in: Winnipeg, Brandon, Regina, Saskatoon, Edmonton, Hinton, Jas per National Park, Banff National Park en Calgary. Tochten door de Nationale Parken, bezoeken aan agrarische bedrijven enz. Een schitterende tocht door een gro te verscheidenheid aan landschappen. Madeira, 5-12 augustus, 8-daagse vliegreis/verblijf in Funchal, de hoofdstad van Madeira. Exkursies over het gehele eiland, dat zeer ge varieerd is aan landschappen door 'o.a. vrij hoge bergtoppen tot 1.600 m. Op Madeira produceert men o.a. druiven (voor de Madeirawijn), ba nanen, citrusfruit, groenten en bloe men. Madeira is een mooi eiland, mede door de bloemenweelde. Het klimaat is zeer mild nooit koud en niet heet. De gemiddelde tempera tuur is 22 gr.C. Een prachtige reis met een prettig programma! Sauerland, 12 -16 augustus, 5-daagse busreis naar een erg mooi gebied op niet zo'n grote afstand van de Ne derlandse oostgrens. Door het Sauerland en in Hessen worden mooie tochten gemaakt, oude steden bezocht en een agrarisch bedrijf be zichtigd; ook de druipsteengrotten van Attendorn. Verblijf in Hotel Der Sauerland Stern met kegelbaan, sauna en zwembad. Een goed verzorgde reis, die de moei te waard is! Schotland, 15 - 23 augustus. Door de aanvaring van het schip van de N.S.F. moet de reis helaas met een dag ingekort worden. Uiteraard wordt de reissom ook aangepast. Na aankomst in Huil wordt meteen doorgereisd naar Edinburgh, zodat het programma van de volgende da gen niet gewijzigd behoeft te worden. Voor deze fascinerende tocht door de Schotse Hoog- en Laaglanden zijn nog plaatsen beschikbaar. Als in augustus de heide bloeit, is Schotland op z'n mooist! Schwarzwald, 26-31 augustus, 6- daagse busreis met 5 overnachtingen in een prettig familie-hotel, gelegen in een schitterende omgeving. Ex kursies naar het bloemeneiland Mainau, de waterval van Schaffhau- sen, Freiburg; prachtige tochten o.a. "Grüne Strasse" en "Schauinsland", gelegenheid wandelingen te maken, en verder... Californië, 16 september - 4 oktober, 19-daagse vliegreis, rondreis per bus. Nog enkele plaatsen beschikbaar. Tunesië, 17 - 24 september, 8-daagse vliegreis, exkursies vanuit een ver blijf in Sousse. Tunesië geeft u een blik in een andere wereld, die zeer interessant is, ook op agrarisch ge bied. Ierland, 19 - 26 september, 8-daagse vliegreis, rondreis per bus. Zeer boeiende tocht. Door het milde kli maat kan het in de tweede helft van september aangenaam warm van temperatuur zijn. Kreta, 3 - 10 oktober, 8-daagse vlieg reis/verblijf in Heraklion. Moezeldal, 21-25 oktober, 5-daagse busreis/verblijf in Moselkern. Wenen, 30 oktober - 3 november, 5- daagse vliegreis/verblijf in de bin- nenstad van Wenen. Londen, 1-4 december, 4-daagse trein-boot-busreis met bezoek aan de Royal Smithfield Show. Voor uw aanmelding, voor nader overleg of voor het aanvragen van de brochure "Agrarische Studiereizen 1985" kunt u bellen naar het sekre- tariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermonds plein 20, 6811 JN Arnhem: 085 - 512087 (eventueel 085-427784). Vrijdag 5 juli 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 10