Voorstel tot wijziging van het brandschaderegelement (nieuw) Algemene voorwaarden art. 8. ADRES DEELNEMER Een adreswijziging moet zo spoedig mo gelijk aan de Maatschappij worden mee gedeeld. Mededelingen aan de deelne mer, gericht aan het laatst bekende adres, hebben tegenover hem bindende kracht. art. 9. VERPLICHTINGEN BIJ SCHA DE In geval van schade is de deelnemer verplicht, op'straffe van verlies van het recht op schadevergoeding: de Maatschappij terstond middels een daartoe strekkend schadeformulier kennis te geven van iedere gebeurte nis, waaruit door de Maatschappij een verplichting tot schadevergoeding ontstaat; de Maatschappij alle van belang zijn de gegevens te verstrekken; zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten, wat de belangen van de Maatschappij zou kunnen bena delen; in geval van inbraak, vandalisme of diefstal hiervan terstond aangifte doen bij de plaatselijke politie. art. 10. RISICOWIJZIGING Wijzigingen in bouwaard, constructie of gebruik van de opstal dienen ter kennis te worden gebracht van de Maatschappij, die het recht heeft om de polisvoorwaar den en/of de premie aan de wijzigingen aan te passen, dan wel de verzekering te beëindigen. art. 12. ANDERE VERZEKERINGEN Wanneer ten tijde van de schade meer verzekeringen voor het bij deze polis ver zekerde van kracht zijn, vergoedt de Maatschappij schade en kosten naar evenredigheid. De Maatschappij ver goedt geen schade voorzover het bescha digde c.q. verloren gegane objekt elders door een speciale polis van verzekering is gedekt. art. 13. ALGEMENE UITSLUITINGEN Van de verzekering is uitgesloten schade, veroorzaakt door of verband houdende met: molest; aardbeving en vulkanische uitbar sting; overstroming; atoomkernreakties; e.e.a. zoals omschreven onder "Nadere omschrijvingen". art. 16. NADERE OMSCHRIJVINGEN Vliegtuigen Met inachtneming van de bepalingen van deze polis is medeverzekerd schade door het getroffen worden door of ontploffen van: 1. hetzij een vertrekkend, vliegend, lan dend, of vallend luchtvaartuig; 2. hetzij een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of hier uit gevallen projektiel, ontploffings middel of ander voorwerp; 3. hetzij enig ander voorwerp dat ge troffen is door enig voorwerp als on der 1 of 2 bedoeld. Atoomkernreakties Met terzijdestelling van al hetgeen ver meld in de polis daarmee in strijd mocht zijn, wordt schade, veroorzaakt door, op tredende bij of voortvloeiende uit atoom kernreakties, niet door de verzekering gedekt, onverschillig hoe de reaktie is ontstaan en onverschillig of zij zich in of buiten het omschreven gebouw heeft voorgedaan. Molest Van de verzekering is .uitgesloten: 1schade veroorzaakt door oorlog; oor logsgeweld, gewapende internationa le aktie, vijandelijke inval, burger oorlog, opstand, binnenlandse on lusten, oproer (relletjes te boven gaande) of muiterij van leden van enige gewapende macht; 2. zodra en zolang enig deel van het grond- of luchtgebied van het land waarin het verzekerde zich bevindt, betrokken is in oorlog, oorlogsgeweld, gewapende internationale aktie. Vij andelijke inval Of burgeroorlog, schade veroorzaakt door: a. vliegtuigen, projektielen of ont ploffingsmiddelen, gebruikt door, bestemd voor of achtergelaten door enige gewapende macht, on geacht hoe het evenement mocht zijn ontstaan; b. gedragingen van leden van enige gewapende macht, welke zodanig afwijken van de in het normale burgerlijke verkeer gangbare nor men, dat zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn beïnvloed door het feit dat enig deel van het grond- of luchtgebied van het land waarin het verzekerde zich bevindt, betrokken is in oorlog, oorlogsgeweld, gewapende inter nationale aktie, vijandelijke inval of burgeroorlog; e.e.a. voorzover zodanige schade niet reeds krachtens het sub 1 bepaalde is uitgesloten. NOOT: Bovengenoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een onder deel van de tekst, die door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland d.d. 2 juni 1976 ter griffie van de Arron dissementsrechtbank te Utrecht gedepo neerd. Opruimingskosten Onder opruimingskosten worden uitslui tend verstaan de niet reeds in de schade- taxatie begrepen kosten van wegruimen en/of afbraak van het verzekerde, voor zover deze wegruiming en/of afbraak het noodzakelijke gevolg is van een door de polis gedekte schade. Het bedrag dezer kosten zal worden vastgesteld door de zelfde schatters, die het bedrag der overi ge schaden waartegen op de polis dekking is verleend, zullen hebben vastgesteld. Storm Medeverzekerd is schade tengevolge van storm, waaronder te verstaan een wind snelheid van tenminste 14 meter per se conde (windkracht 7), met inbegrip van regen-, sneeuw- en hagelschade mits deze het gevolg is van stormschade aan de op stal. Clausule glasverzekering Deze clausule is alleen van toepassing in dien dit op het polisblad is vermeld. De verzekering dekt mede alle ruiten, die nende tot lichtdoorlating, aanwezig in ra men ert deuren van de omschreven opstal, tegen schade door breuk veroorzaakt door een onzeker voorval. Als schade gelden tevens de kosten van noodvoorzieningen tot een maximum van ƒ250,— Niet gedekt is schade aan ver sieringen op ruiten, waaronder begrepen etswerk, alsmede breuk van ruiten: in windschermen en balkon- en ter reinafscheidingen; van gebrandschilderd glas; door eigen gebrek bij glas-in-lood en draad glas; tijdens aan- en verbouw van de opstal en/of zolang dit leegstaat. In geval van breuk van ruiten zal de Maatschappij het gebroken glas zo spoe dig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid doen vervangen dan wel - zulks ter keuze van de Maat schappij - de kostprijs van het glas ver meerderen met inzetkosten in geld ver goeden. De eerste 50,— van iedere schade is voor rekening van de deelnemer. Bijzondere voorwaarden particuliere opstalverzekering definitie "Opstal": zie Algemene voorwaarden art. 3. NIEUW DEELNEMER Degene, die de verzekering aangaat, als mede de partner, waarmee hij of zij duurzaam samenwoont. OPSTAL Deze omschrijving is thans onderge bracht in de Bijzondere Voorwaarden Particuliere Opstalverzekering en luidt: Onder de opstal wordt verstaan het in.het polisblad omschreven onroerend goed en al wat volgens de verkeersopvatting hier van deel uitmaakt. De fundering wordt niet tot de opstal gerekend, tenzij uit de polis blijkt dat deze is meeverzekerd. INBOEDEL Deze omschrijving is thans onderge bracht in de Bijzóndere Voorwaarden Particuliere Inboedelverzekering en luidt: Hieronder wordt verstaan alle roe rende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de deelnemer en zijn gezin, inclusief lijfsieraden tot een maxi mum van 5.000,— N.B. Lijfsieraden kunnen tegen betaling van een extra pre mie worden bijverzekerd. GLAS Vervallen art. 4. AANVANG, DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING bij eigendomsovergang. art. 6. PREMIEBETALING EN TE RUGBETALING VAN DE PREMIE De deelnemer is verplicht de premie en/of kosten bij vooruitbetaling te vol doen binnen 30 dagen nadat zij verschul digd worden. Bij nalatigheid in de nako ming van die verplichtingen zal de maat schappij gerechtigd zijn van de deelnemer te vorderen: a. Een rente gelijk aan de ten tijde van de invordering geldende wettelijke art. 17. OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING A 17. ieder ander plotseling van buiten komend onheil, niet zijnde een der onder A 1 t/m 16 gedekte evenementen." Onverminderd de elders in de polis ver melde uitsluitingen is van de dekking vermeld onder punt 17 uitgesloten, scha de: a. door inbeslagneming, vernieling of beschadiging door of op last van enig overheidsorgaan; b. tengevolge van verzakking; c. uit eigen gebrek, eigen bederf, dan wel uit de aard van het gebouw zelf voortspruitende; d. veroorzaakt door ongedierte; e. door herstelwerkzaamheden aan of verbouwing van de verzekerde opstal; f. door inkten, oliën, vetten, verven en bijtende of verontreinigende gassen of stoffen; g. uitsluitend aan glasruiten, tenzij het glas is meeverzekerd volgens de clau sule glasverzekering. Onverminderd het onder punt 6 en 17 bepaalde geldt de dekking van alle geva ren ongeacht of deze zijn veroorzaakt door eigen gebrek of eigen bederf, dan wel uit de aard of de natuur van de opstal zelf voortspruiten. B5. schade tengevolge van een gedekt voorval aan zaken van derden, deel uitmakende van de verzekerde opstal, mits voor rekening van de deelnemer en niet door een andere verzekering gedekt; 6. wordt 7. schade aan zonweringen en antennes, aan of nabij de woning door alle ge dekte evenementen; de schade hier aan wordt vastgesteld naar dagwaar de; wordt 8. kosten van experts voor de vaststel ling van de schade; wordt 9. wordt BIJZONDERE BEPALINGEN 2. Schadevaststelling De deelnemer heeft de keus al dan niet tot herbouw of herstel over te gaan. De schade door de deelnemer geleden wordt geacht te bedragen: 1. indien de deelnemer te kennen geeft tot herbouw of herstel te willen over gaan, de geschatte kosten van her- bt)gBenfénk8te£ev21 zal meer worden uitgekeerd dan de werkelijk bestede- kosten; 3. indien de deelnemer te kennen geeft niet tot herbouw of herstel te willen overgaan het bedrag van de schade berekend naar verkoopwaarde indien deze de geschatte kosten van herbouw of herstel niet overtreft. rente, te rekenen vanaf de dag van het opeisbaar geworden zijn van het door de deelnemer verschuldigde tot aan de dag van de daadwerkelijke beta ling. b. Alle op de invordering vallende kos ten, zowel gerechtelijke als buiten rechtelijke. Indien het bedrag niet ten volle binnen de genoemde termijn door de maatschappij is ontvangen, wordt de dekking opgeschort vanaf de eerste dag dat dit bedrag was ver schuldigd. Bij aanvang van de tweede dag na die, waarop het door de deel nemer aan de maatschappij verschul digde bedrag - en in geval het bedrag in rechte wordt of is ingevorderd te- vens de wettelijke rente en de aan de invordering verbonden kosten - is (zijn) voldaan, gaat de dekking weer in tot de eerstvolgende vervaldatum. c. Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van de deelnemer, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de premie over het tijdvak, dat de verzekering niet meer van kracht is. art. 7. KOSTENVASTSTELLING 1. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, het verzekeringsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. art. 8. ADRES DEELNEMER Een adreswijziging moet direkt aan de maatschappij worden doorgegeven. Me dedelingen aan de deelnemer welke zijn gericht aan het laatst bij de maatschappij bekende adres, hebben tegenover de deelnemer een bindende kracht. art. 9. VERPLICHTINGEN BIJ SCHA DE In geval van schade is de deelnemer verplicht, op straffe van verlies van het recht op schadevergoeding: a. onmiddellijk alle maatregelen te ne men teneinde uitbreiding van de schade te voorkomen; 3. wordt 4. Eigen risico wordt In geval van stormschade bedraagt het eigen risico 150,— per schade geval 5. wordt 6 artikel 20 wordt 3 Bijzondere voorwaarden Particuliere Inboedelverzekering definitie "Inboedel": zie Algemene Voorwaarden art. 21. OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING A8. onvoorzien stromen van water uit aquaria, inbegrepen daarbij ontstane schade aan aquaria zelf en hun in houd; 18. glasscherven als gevolg van: - breuk van ruiten (niet de schade aan de ruiten zelf) en - breuk van glas (met inbegrip van de schade aan het glas) van tot de in boedel behorende wandspiegels; 19. wordt 20. wordt ieder ander plotseling van buiten ko mend onheil, niet zijnde een der on der A 1 t/m 19 gedekte evenementen. Onverminderd de elders in de polis vermelde uitsluitingen is van de dek king vermeld onder punt 20 uitgeslo ten, shade: a. door inbeslagneming, vernieling of beschadiging door of op last van enig overheidsorgaan; b. uit eigen gebrek, eigen bederf, dan wel uit de aard van de tot de inboedel behorende goederen zelf, wel gedekt is de gevolgschade daarvan; c. veroorzaakt door ongedierte; d. welke tijdens en als gevolg van nor maal gebruik ten aanzien van de ver zekerde goederen te verwachten is; e. aan goederen veroorzaakt door of tij dens bewerking of reiniging daarvan. Voor schaden vallend onder punt-20 geldt een eigen risico van lo/oo van de verzekerde som met een minimum van 150,— per schadegeval. Onverminderd het onder 6 en 20 bepaalde geldt de dek king van alle gevaren ongeacht of deze zijn veroorzaakt door eigen gebrek of ei gen bederf, dan wel uit de aard of de natuur van de verzekerde zaken zelf voortspruiten. B NADERE OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 2. aan de buitenkant van de omschreven b. de maatschappij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het schade geval middels een daartoe strekkend schadeformulier; c. de maatschappij alle door haar ver langde gegevens naar waarheid te verschaffen en de maatschappij alle medewerking bij het regelen van de schade te geven die redelijkerwijze kan worden verwacht; d. de aanwijzingen van de maatschappij te volgen en niets te doen wat de be langen van de maatschappij zou kun nen benadelen; e. de maatschappij opgave te doen van alle andere verzekeringen met be trekking tot de verzekerde zaken; f. beschadigde of vernielde zaken voor inspektie door of vanwege de maat schappij beschikbaar houden; g. in geval van inbraak, vandalisme of diefstal hiervan terstond aangifte te doen bij de plaatselijke politie. art. 10. RISICOWIJZIGING Verzekerde dient verzekeraar zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van: wijziging van bestemming, bouwaard of dakbedekking van het omschreven gebouw; leegstand van het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan; - het buiten gebruik zijn van het ge bouw of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan gedurende een aaneengesloten periode, die (naar verwachting) langer dan twee maan den zal duren; - het geheel of gedeeltelijk kraken van het gebouw. Bedoelde melding dient in ieder geval binnen twee maanden te worden gedaan, tenzij de verzekerde van het optreden van een der genoemde wijzigingen niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. opstallen, onder afdaken op het ter rein daarvan tegen alle gedekte even ementen behalve storm-, regen-, sneeuw- en smeltwater en vandalis me; 3. in afgesloten auto's tegen brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaar tuigen en diefstal. De dekking tegen diefstal van goederen uit een afgeslo ten auto geldt tot een maximum van 500,— per gebeurtenis en onder voorwaarde dat de auto werd open gebroken; 5. De inboedel is bij tijdelijk verblijf buiten Nederland verzekerd: tegen de risico's van brand, bliksem inslag, ontploffing en luchtvaartui gen. C. BOVEN DE VERZEKERDE SOM WORDEN VERGOED 7. schade aan tot de inboedel behorende tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggestokken en wasgoed, zich be vindende in de tuin of op het balkon van de opstal door diefstal of vanda lisme van anderen dan leden van het gezin van de deelnemer, mits diefstal of vandalisme aannemelijk wordt ge maakt; 8. schade aan zonweringen en antennes op, aan of nabij de woning door alle gedekte evenementen, mits deze niet op een andere polis, al of niet van oudere datum, zijn gedekt; de schade hieraan wordt vastgesteld naar dag waarde; 9. wordt 10. wordt kosten van experts voor de vaststel ling van de schade; 11wordt De dekkingen sub 2 t/m 9 gelden, ieder apart, tot 10% van het verzekerde bedrag en 10 en 11 zonder maximum. Indien de schade voor rekening van de deelnemer is als huurder van de opstal en deze schade niet door andere verzekerin gen is gedekt, is tevens meeverzekerd schade aan: 12. wordt 13. wordt 14. wordt BIJZONDERE BEPALINGEN 2. Eigen risico Het eigen risico bedraagt lo/oo van de verzekerde som met een minimum van 75,— per schadegeval. VERZEKERDE SOM OP INDEXBA SIS 1. Jaarlijks worden per de premiever valdag de verzekerde som en in even redigheid daarmee de premie, ver hoogd of verlaagd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer van woninginboedels. art. 12. ANDERE VERZEKERINGEN De maatschappij vergoedt geen schade voorzover het beschadigde c.q. verloren gegane objekt elders door een speciale polis van verzekering is gedekt. art. 13. ALGEMENE UITSLUITINGEN Van de verzekering is uitgesloten schade, veroorzaakt door of verband houdende met: molest; aardbeving en vulkanische uitbar sting; overstroming; atoomkernreakties; e.e.a. zoals omschreven onder "Nadere omschrijvingen". kwaad opzet van verzekerde. art. 16. NADERE OMSCHRIJVINGEN Vliegtuigen Indien mede is verzekerd tegen vliegtuig- schade, is ook gedekt schade aan de ver zekerde zaken tengevolge van het getrof fen worden door een vertrekkend, vlie gend, landend of vallend lucht- of ruim tevaartuig, dan wel een daaraan verbon den, daarvan losgeraakt, daaruit gewor pen of daaruit gevallen projektiel, ont ploffingsmiddel of ander voorwerp, als mede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp. Atoomkernreakties Deze verzekering dekt - behoudens het hierna bepaalde - geen schade veroor zaakt door, optredende bij of voortvloei ende uit atoomkernreakties, onverschillig hoe de reaktie is ontstaan. Onder atoomkernreaktie is te verstaan iedere kernreaktie waarbij energie vrij komt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioaktivi- teit. VERVOLG PAG. 15 Vrijdag 7 juni 1985 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 9