Onvrede over de superheffing Ondernemersrisiko en fiskus Zon, warmte en groei Meer erwten dan vorige jaren korte wenken akkerbouw Pinksteren 1985 voor zowel boer als Lang verwacht, toch gekomen rekreant bijzonder goed Op de weidebedrijven in WEST BRABANT-ZUID is de eerste oogst binnen. Onder ideale weersomstan digheden is het gras gemaaid, ge schud en gehakseld. De hakselaars winnen het dit jaar duidelijk van de opraapwagens. Wat het inkuilen aangaat sta je er van te kijken met wat voor kapaciteit de hakselaars werken. Afhankelijk van de transportafstand en de hoeveelheid gras wordt er 2 a 3 ha per uur gehakseld en ingekuild. Een groot voordeel om het voor- drooggras te laten hakselen is dat er veel minder ruimte nodig is om het produkt op te slaan. Op plastik alleen al wordt zo'n 40 a 50% bespaard. De kg-opbrengsten zijn voor de eer ste snede minder dan andere jaren, maar dit zal volledig gekompenseerd worden door de betere kwaliteit. Monsteronderzoeken zullen dit ze ker uitwijzen. De superheffing blijft een aktueel onderwerp onder de melkveehou ders. Veel boeren hebben vorig jaar bij het bekend worden van de heffing me teen voor lage vleesprijzen melk koeien uitgestoten om toch zeker maar niet teveel melk te leveren. Enkelen zitten zelfs al ver onder hun kwotum en hebben kalfvaarzen aan gekocht. Het groeit en het groent in de WESTHOEK. Wat we al wel wisten maar nu weer opnieuw is bewezen is dat we de zon nodig hebben. Door de vele uren van deze hebben we een groeieksplosie gekregen. Dat was hard nodig, want door de kou was er een achterstand. Door de kou krijgt het gewas benen en zonder benen kun je niet staan. Het is allemaal waar toch willen we zo graag een beetje warmte voor die gewassen die net boven staan. De bieten beginnen met hun kleur onze polders te vullen. Al heeft de pyra- min goede resultaten gegeven, toch is er veel met Betanal gespoten, want hef onkruid profiteert ook van de zon en groeit buiten gewoon hard. Het is zaak om nu het vuil voor te blijven. Het kruid dat er niet hoort te staan te vernietigen, want een man alleen begint niet veel op een grote blok. Toch heb ik hem gezien. De eenzame wieder. In z'n eentje op een stuk land van zo'n 8 ha. Nu moet gezegd worden dat het een schone blok was en dan is het een goede manier van werken. Want die hele Betanal ge schiedenis is een dure zaak. Onder het vuil schieten kost meer geld, dus zal ieder z'n eigen keus moeten ma ken. Middelen zijn er genoeg om de bieten schoon te maken en te hou den, daar ligt het niet aan. Het groen in de polders wordt nu ook door de aardappels mede bepaald. En het zijn grote lappen. Een teken dat we het vertrouwen in dit produkt, financieel gezien, nog niet helemaal kwijt zijn. Ook hier een flinke groei- scheut. Het pootgoed krijgt deze week z'n eerste bespuiting tegen phytophthora. Dat deze ziekte toch nog zo aktief kan zijn hebben velen met schrik ervaren dus zal de prak tijk zijn dat het op tijd grondig aan gepakt wofdt. De niet te beste struktuur begint zich met deze wolkenloze dagen af te te kenen in de blokken erwten. Er zijn percelen die beginnen te bloeien. Ze hebben wel bloemen maar zijn te kort van stro. Vrijdag 7 juni 1985 Een niet gering aantal boeren heeft zich van de regeling niets aangetrok ken en is op hetzelfde nivo door blij ven melken. Sommige hebben zelfs hun veestapel nog uitgebreid. De stemming onder de eerstgenoemde veehouders is hierdoor niet verbe terd. Zij vrezen dat ze er zelf financieel de dupe van zijn geworden en -dat de "doormelkers" er nog het beste van af zullen komen. Dit komt ook mede door het steeds maar verschuiven van de verreke ning. Enkele veehouders vragen zich trou wens ook af of het wel mogelijk is dat een zuivelfabriek deze heffing van het melkgeld kan inhouden, het is tenslotte een overheidsmaatregel. Het aftrekpercentage van 1985/1986 zal door de minister wel terugge bracht worden van 9,85 procent tot 9,55 procent. Volgens berekeningen van het land bouwschap heeft de minister geen enkele reden om verandering te brengen in de vorig jaar vastgestelde aftrek van 8,65 procent. Van de ene kant nog verder korten en van de andere kant geluiden dat er in het najaar in Nederland te weinig melk zal worden geproduceerd om aan de eksportverplichtingen te kun nen voldoen. Een teken dat de plant niet verder de grond in gaat voor voedsel dus gaat bloeien van armoe en dat is foute boel. De karwij is een groot wit laken. Z'n schermen bedekken de grond en la ten geen zonnestraal door. We hopen nu maar dat er voldoende vocht voor de plant overblijft. Een zonne schermpje was hier geen overbodige luxe af en toe. Te snel uitbloeien is niet goed. De tarwe haalt z'n achterstand op dit ogenblik in en laat z'n aren zien. Is Het is er dan toch van gekomen: Temperaturen van boven de 20 gra den C. Met de snelheid waarmee de temperatuur, rond de Pinksterdagen, steeg in ZUID-BEVELAND, namen ook de files op de doorgaande wegen toe. Voordat het zulk mooi weer werd, heeft het zondag de 19e mei in de namiddag plaatselijk nogal "ges poeld" zoals menigeen kan beamen. Voor, maar vooral na deze bui, wor den de gevolgen van het vele slechte weer van de afgelopen tijd pas goed zichtbaar. De struktuur van de grond is op vele plaatsen door de regen verpest. Bij bieten, uien en erwten ontstonden opkomst problemen. Kwamen ze uiteindelijk toch boven, dan kreeg men nog eens een bui ha gel, waarvan de bieten en de uien het meest geleden hebben. De verzeke ringsagenten hebben weer een druk ke periode achter de rug, waarbij ze niet altijd ieder geval naar tevreden heid hebben afgewerkt. In de fruitteelt zijn de gevolgen van de strenge winter nu pas goed zicht baar geworden na het oplopen van de temperatuur. De bladeren hebben een ietwat gelige kleur en staan er wat "geknepen" bij, kortom ze ogen niet gezond. En het is ook maar de vraag of ze allemaal wel volop zullen dragen. In het LAND VAN AXEL is het op het moment van schrijven zonnig en droog, dit bij een matige noordoosten wind. Deze keer eens geheel in over eenstemming met het weerbericht dat het KNMI voorspeld heeft. Dat is het afgelopen voorjaar wel eens anders geweest, de geloofwaardigheid van dit instituut werd en wordt de laatste tijd in de praktijk toch wel met de nodige twijfel omgeven. Wanneer we zo eens rondtoeren door de polders begint het nu toch eindelijk groen te worden. Zelfs de bruine bonen waren in een week boven en staan er gezond bij tot nu toe. Wat opvalt is, dat er ook in onze kontreien aanmerkelijk meer erwten gezaaid zijn dan in voorgaande ja ren. Ook enkele percelen veldbonen merken we op. Van de uitgezaaide Teunisbloemen valt de opkomst, tegen, enkele percelen zijn met brui ne bonen terug ingezaaid. Wat de uitwerking van de gebruikte bodem herbiciden hierop is, is alsnog de vraag. Ook problemen bij de suiker bieten. De vroeggezaaide kenden een moeilijke opkomst en trage groei. De laatgezaaide werden juist bij de opkomst getroffen door de enorm zware onweersbui op 14 mei, met als gevolg het wegvallen van vele bieteplantjes. Maar ook het gebruik te type zaaimachine schijnt van in vloed te zijn op het wegvallen van de bietjes. Machines die als het ware bij het zaaien de rijtjes ietwat "aanaarden" zijn in dit geval de dader. Deze aan geaarde rijtjes zijn als gevolg van de hevige bui gelijk gespoeld (op lich tere grond) waardoor de tere bieten plantjes op een te lange stengel kwa men te staan en daarna door de wind afdraaiden en uiteindelijk het loodje moesten leggen. Toch hebben de meeste gewassen verder weinig hinder ondervonden van deze bui. Het zag er eerst zorg wekkend uit, maar het water was hier en daar tegen meeldauw ge spoten en krijgt een extra gift kunst mest. Bonen staan boven de grond helder en vrolijk. Het zijn zonaanbidders met voldoende vocht. Sommige stukken land liggen er nog grauw en verlaten bij. Een teken dat daar nog bonen in moeten. Ze geven een doodse aanblik' vanwege het dood spuiten van het onkruid en vormen een schrille tegenstelling met het overige uitbundige jonge groen dat nu snel van licht naar donker gaat. Maar na dit alles kunnen we toch ook weer konkluderen dat de groei er nu goed in zit. Op sommige percelen zal eind volgende week de aar in wintertarwe zichtbaar worden. De eerst gezaaide suikerbieten zullen elkaar in de rij gaan raken evenals de aardappelen. Als we nu nog zorgen dat we de ziektes in de verschillende gewassen in de hand kunnen houden, dan zijn we voor dit jaar toch weer aardig op de goede weg. Tot slot wilde ik nog enkele woorden schrijven over de aanleg van de zgn. "Zoomweg". Dit moet de verbinding worden tussen Bergen op Zoom en Antwerpen. Hierbij zal weer veel landbouwgrond verloren gaan. In de regel is het zo dat de betrokkenen daar een aardige vergoeding voor krijgen. Maar als je daar in de direkte omgeving van je bedrijf niets voor terug kunt kopen, heeft dat geen zin. Dit is door de betrokken boeren ook duidelijk gemaakt. Er zal daarom ook kompensatiegrond aangeboden moeten worden, in de direkte omge ving of elders. Ik hoop dat deze diskussie er ook toe zal leiden dat er meer vaart gezet wordt achter de drooglegging van de Markerwaard, ten behoeve van de landbouw. Evenals in andere streken kun je ook op NOORD BEVELAND, in deze tijd van het jaar elke dag verandering van het landschap zien. Je hoort het als het ware groeien. Noord-Beveland is nu op z'n mooist, rustig rijdend door de polders en dan toch weer denken dat de bieten, aardappelen of uien bij de buurman weer net iets groter staan dan bij je zelf. Hier en daar zie je nog gevolgen van de zware onweersbuien van enkele weken geleden, sommige perceeltjes teunisbloemen zijn overgezaaid en de aardappelruggen hebben hier en daar een kleinere omtrek. Nog een paar weken en dan is het weer gebeurd met de rust, wanneer vlug weg. De anders zo bekende wa- terplekken zien we niet veel. De struktuur van de grond schijnt als gevolg van de strenge winter toch goed te zijn. Onlangs zijn er voor belanghebben den voorlichtingsbijeenkomsten ge houden in Axel en Zaamslag over de mogelijkheden om tot een adminis tratieve kavelruil over te gaan. Daar de ontwatering door het waterschap reeds grotendeels is verbeterd en bij deze methode de wegen blijven zoals ze zijn kan op betrekkelijk goedkope manier tot een struktuurverbetering worden gekomen, terwijl tevens een reeële mogelijkheid aanwezig is om de bedrijven wat te vergroten. Binnenkort zal een beslissing tot wel of niet aanvragen van deze vorm van verkaveling worden genomen. Wan neer men werkelijk op eenvoudige manier verbetering in de toestand wil, dan heeft men nu de kans er wat aan te doen. Laat men deze kans voorbij gaan dan mist men de geboden kans en dat betekent dat hoogstwaar schijnlijk ook de volgende generatie niet mee zal kunnen met die kollega's in de wel verkavelde gebieden van ons land. En daar zijn voorbeelden van, ook in Zeeuws-Vlaanderen waar men zo'n kans niet aangegrepen heeft. Jammer. DE EERSTE PHYTOPHTHO RA-bespuiting moet worden uit gevoerd als de planten in de rij el kaar gaan raken. De bespuiting moet, afhankelijk van het weer, na 7 tot 14 dagen worden herhaald. Komt de ziekte al eerder in het gebied voor, wacht dan niet langer en voer direkt een bespuiting uit. Vanaf le Pinksterdag zorgden in WEST ZEEUWS-VLAANDEREN de plotseling hoge temperaturen er voor, dat de laatgezaaide gewassen, zoals bruine bonen, witlof, nog wat mais en chichorei de grond uitscho ten. Vooral bruine bonen, wat in ons gebied toch een belangrijk gewas is, komen bijzonder mooi en regelmatig boven. Wel treft men hier en daar problemen met de fijne gewassen blauwmaanzaad en teunisbloemen. Maanzaad is veel 2 x gezaaid en nog geen voldoende land, terwijl de teu nisbloemen soms helemaal niet boven komen en vervangen worden door bruine bonen. Jammer dat dit gewas zoveel opkomstproblemen kent. Het was zo'n mooi alternatief. De aardappelen komen ook met veel stengels boven, wat een goed uit gangspunt is voor een maksimale opbrengst. Vele percelen heeft men niet tijdig kunnen spuiten met een bodemherbicide vanwege de sterke wind afgelopen week. Ook moeten nog veel groeistoffen op de granen. Zo blijft de boer tot 's avonds 10 uur kijken of de wind wil gaan liggen en 's morgens om 5 uur kijkt hij weer al uit het raam of de bladeren van de bomen bewegen. Met de natuur meeleven is machtig mooi, maar niet op deze manier. Een pluspunt-van dit de toeristen weer voor een groot ge deelte beslag leggen op Noord-Be veland. Elk jaar neemt deze druk nog steeds toe wat de autochtone bevol king niet altijd in dank afneemt. Deze week heeft onze kring voor het tweede achtereenvolgende jaar be zoek gehad van 40 leerlingen uit Amersfoort voor een landbouw- werkweek. Deze leerlingen zijn on dergebracht bij 21 gastgezinnen om zodoende de landbouw beter te leren kennen. Op het eerste gezicht van buitenaf- gezien zullen ze de indruk hebben dat onze bedrijfstak het nog niet zo slecht heeft. Daarom is er juist deze week een gelegenheid om het tegen deel te bewijzen althans afgelopen jaar bezien. Overigens jammerge- noeg. Het is frustrerend om te zien dat ons hoofdprodukt aardappelen momenteel voor voerprijs afgeleverd moet worden. Als men eens bekijkt wat voor moeite er is gedaan om juist dit afgelopen boerenjaar deze aardappel tot nu toe te bewaren. Het begint al met het telen van een goede groenbemesting en hier overheen veelal nog dure kippemest. Dan droog en vlak ploe gen, enz. Het volgende jaar na alle zorg die er tijdens de groeiperiode aan besteed werd, kon er gerooid worden, maar toen gooide de natuur roet in het eten. Onder zeer natte omstandigheden was het haast onmogelijk ze fatsoen lijk in de cel of provisorische opslag te krijgen. Hierna volgde een zeer strenge win ter met veel zorg en hier en daar vorstschade. Tenslotte kan men eind mei de aardappelen voor minder dan een dubbeltje per kg afleveren. "Als we maar gezond zijn zeggen we dan". Natuurlijk is dit normaal onderne mersrisiko waarmee we als zelfstan dige rekening dienen te houden, maar dan moet men in "Den Haag" ons wel de faciliteiten geven dit risiko op te vangen. Immers de aardappelprijs van oogst 1983 en 1984 bij elkaar geteld geeft nog een goede gemiddelde kg-prijs. Maar helaas is er door de fiskus weinig meer overgelaten van het goe de jaar 1983. PHYTOPHTHORA BESTRIJ DEN is noodzakelijk om een ge zonde partij aardappelen te oog sten. Begin het bestrijden van deze schimmelziekte door aardappelaf valhopen dood te spuiten of af te dekken met plastik. Een goed be gin is immers het halve werk. sterk drogende weer is dat de granen en vlas steviger worden.on dat de meeldauw nu niet uitbreidt. Veel verhalen van de praktijkschrij vers gaan over bespuitingen. Wij staan daar niet bij stil, maar schrijver dezes ontving afgelopen weken en kele klassen van een middelbare school die vragen kwamen stellen over de landbouw. Telkens waren die eerste vragen, waarom spuiten jullie zoveel? Het is toch niet ongevaarlijk, want je ge bruiken gifmaskers? Kan dat niet meer, zoals vroeger? Mechanisch? Met de hak? Zij hadden deze vragen tevoren met hun leraren opgesteld. Hier ligt een taak voor het projekt "De boer, uw buurman" om ook de ze leraren te informeren hoe moder ne landbouw bedreven wordt en dat er geen weg terug is naar vroeger. Afgelopen zaterdag was het jaarlijks terugkerend trekkertrekfeest in Wa terlandkerkje, wat weer de nodige rookwolken te zien gaf. Deze wed strijd trekt steeds duizenden bezoe kers, n.a.v. een kompliment is voor de organisatie. 's Avonds ziet men nogal eens groepjes boeren rondrijden met hun voorlichter om bij elkaar de erwten, het vlas, de tarwe of de aardappelen te bekijken. Deze gewasstudieklubs blijken nog steeds een sukses te zijn. 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 7