vervolg pag. 1 Zonder nu verder vooruit te lopen op de fosfaatnormen die intern aan de orde zijn vragen wij ons af of het hanteren van fosfaatnormen wel de juiste maatstaf is. Wij zijn er niet ge rust op dat de onbeperkte toepassing van de fosfaatmormen niet eerder doorgevoerd gaat worden dan uit de uitspraak van de minister afgeleid zou kunnen worden. Wij hebben dan ook moeite met dergelijke suggestie ve uitspraken van de minister van landbouw. Duidelijk is dat boer en tuinder zich zorgen maken over het in Nederland gevoerde landbouw beleid. Demonstraties en protestver gaderingen hebben daar duidelijk uiting aan gegeven. Wij hopen dat de overheid deze signalen serieus wil nemen. Wij hebben geen stakings mogelijkheden, waardoor onze eko- nomie geweld wordt aangedaan. Wij hechten dan ook bijzonder veel waarde aan goed overleg met de overheid. De overheid dient daar re kening mee te houden. Rekening houden met signalen uit de praktijk van onderaf, zoals op protestbijeen komsten maar vooral via het regu liere overleg. Voorlichting/onderwijs Zo hebben wij vanuit het bedrijfs leven indringend de zorg over het funktioneren van de overheidsvoor lichting aan de orde gesteld. Zorg over het verloop bij de over- heidsvoorlichters maar ook vanuit de SEV naar het bedrijfsleven. Oorzaak is onder andere bij de SEV de sala riëring, maar bij de overheidsvoor lichting heeft dit verloop ook duide lijk te maken met motivatie, die door de reorganisatiegolven duidelijk in het geding is. Wil de Landbouwvoorlichting een leidinggevende rol kunnen blijven vervullen naast de partikuliere voor lichting dan zal dit op nivo plaats dienen te vinden. Dat betekent dat wij meer dan in het verleden be hoefte hebben aan gespecialiseerde voorlichters. De problemen die met reorganisaties gepaard gaan ervaren wij ook bij het onderwijs. Gedwon gen fusies opgelegd door de HEF- operatie komen het onderwijs niet ten goede. Daarnaast dreigt onder wijs wat goed funktioneert - zoals de LAS door het VeBaO opgeslokt te worden. Hierdoor dreigt een belang rijke schakel in het drieluik onder wijs, voorlichting en onderzoek ver loren te gaan. Wij zullen ons tegen deze gang van zaken tot het uiterste dienen te verzetten. Met onze ZLM- LHNO-scholen zitten wij midden in fusiebesprekingen. De laatste tijd zijn er gesprekken gevoerd met be sturen en direkties van onder andere de Technische scholen. Wij ervaren daarbij dat het begrip groeit van die kant voor de positie van de ZLM- scholen en de verantwoordelijkheid die wij als ZLM hebben en willen behouden bij het onderwijs op het platteland zowel bestuurlijk als ook administratief. Via politieke kanalen proberen wij vanuit de onderwijskommissie het belang van het onderwijs op het platteland en de specifieke positie die dit onderwijs inneemt duidelijk te maken. Belangrijk daarbij is dat op het platteland andere getalsnor men worden gehanteerd dan in dicht bevolkte gebieden. Vorstschade Bijzonder veel zaken houden ons bezig. De komende tijd zal met name de fruitteelt ekstra aandacht vragen. De berichten van boomsterfte als gevolg van de zeer koude winter worden steeds somberder. De laatste raming is dat ruim 2.000 ha fruitopstand doodgevroren is, zijnde 10% van het fruitareaal. Hier kunnen wij dui delijk spreken van een natuurramp. Deze schade kan dan ook niet ver geleken worden met een éénjarige schade door nachtvorst, droogte- schade of verloren gaan van gewas sen door ekstreme regenval. Bedrij ven met een nader te bepalen per centage verloren gegane bomen zul len via een kapitaalsuitkering gehol pen dienen te worden. De nadere uitwerking van een regeling voor de getroffen fruitteelt en boomkweke- rijbedrijven zal in de komende Vrijdag 7 juni 1985 maanden uitgewerkt moeten wor den. Gezorgd moet worden dat er een duidelijke regeling tot stand komt, zodat ieder die het aangaat een dui delijk perspektief voor de toekomst krijgt. Zoetwater Nu de Raad van de Waterstaat haar advies over de G re velingen bekend heeft gemaakt richt de diskussie over dezoetwatervoorziening voor Schouwen en Duiveland zich op de financiering van de pijpleiding. Wij hebben bedenkingen tegen het zoe ken naar alternatieven voor de fi nanciering van de pijpleiding, zoals door verkoop van gronden in de Krammer en het Volkerak aan de landbouw. geven nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen. In dit kader be treuren wij ook het uitstel over de beslissing van de Markerwaard en de onzekerheid over de bestemming van de gronden in de Krammer en het Volkerak. Opmerkelijk is daarbij de opvatting van landdrost Lammers dat dank zij het bezit van onze Flevopolders niet alleen geprofiteerd wordt van een hoogproduktieve land- en tuinbouw, maar ook tegen zeer lage kosten. Daarbij komt dat in ons dicht be volkte land, land meer mogelijkhe den biedt dan water, zoals blijkt uit de bouw van de steden Almere en Lelystad. Overleg Teveel wordt een momentopname Dhr. Spuijbroek geeft aan zijn gasten uitleg over de opzet van het fruitteeltbe- drijf en champignonkwekerij, welke door hem en zijn broer gerund wordt. Nogmaals willen wij heel nadrukke lijk stellen dat er maar één recht vaardigde oplossing is, n.l. financie ring rechtstreeks door de overheid. Rechtvaardig tegenover de enorme investeringen die er gedaan zijn om de Grevelingen zout te houden. Ge makshalve worden de bedragen van de kosten om de Grevelingen zout te houden en de kosten van de zoetwa tervoorziening bij elkaar opgeteld. Dat is opnieuw een onjuiste voor stelling van zaken, zoals dat telken male bij de procedure rond de Gre velingen heeft plaatsgevonden. Hoge investeringen zijn er gedaan in kunstwerken en onderhoud ten be hoeve van het milieu en de visserij. gemaakt van de overproduktie van o.a. granen en suikerbieten. Te wei nig wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van produkten met een hoge eksportwaarde. Vanuit na tuurbehoud is men driftig bezig met de afname van het areaal land bouwgronden door verandering van bestemming. Vandaag zullen wij daar ook kennis van kunnen nemen in de Biesbosch. Zorgen maken wij ons over het ge brek aan overleg bij bestemmings veranderingen. Zo is bij de procedu re over de bestemming van de gron den in de Krammer en het Volkerak landbouw in eerste instantie volledig buiten spel geplaatst en ook daarna Tijdens de boottocht kon men, dankzij het goede weer, gebruik maken van het promenadedek en kreeg men tijd om onderling van gedachten te wisselen.. Daarbij er op wijzend dat de visserij reeds een schaderegeling heeft gehad via de Deltawet. De minister van verkeer en waterstaat heeft in een interview gezegd dat renpaarden moeten blijven draven. Hiermee doelend op Schiphol en de Rotter damse haven. De land- en tuinbouw is geen ren paard, maar wordt gevormd door hardwerkende trekpaarden, die niet weigeren door staking en bereid zijn investeringen te doen. Investeringen belangrijk voor onze ekonomie maar met een laag rende ment voor de ondernemers zelf. Desondanks ploegt de land- en tuin bouw voortrDe minister van verkeer en waterstaat mag dan ook de me ning van een brede meerderheid van de kamer niet naast zich neerleggen, als het gaat om de financiering van de pijpleiding. De land- en tuinbouw heeft hier recht op. De argumenten daarvoor zijn door ons voldoende duidelijk naar buiten gebracht. Zoetwatervoorziening zal de land en tuinbouw duidëlijk een stimulans blijkt dat de inbreng van landbouw onvoldoende is geweest. Bewust of door ongelukkige samenloop van omstandigheden blijft voor ons een open vraag. Wij hebben gewezen op de waarde die wij hechten aan goed overleg met het minister van land bouw. Wij vinden dat het vertrou wen wat daarvoor nodig is door ver schillende voorbeelden van onvol doende overleg over bestemmings veranderingen van landbouwgron den duidelijk in het geding is. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij de aanwijzing van het Natuurmonu ment Kruisdijk in de gemeente Sluis. Uniek vanwege de aanwezigheid van boomkikkers. Het gevolg voor de landbouw van deze aanwijzing tot natuurmonument is dat voor het uit voeren van werken en werkzaamhe den in, maar ook buiten het be schermde gebied een vergunning dient te worden gevraagd. Zonder verder op de konsekwenties in te gaan willen wij ons ongenoegen uit spreken over de gevolgde procedure bij deze aanwijzing. Wanneer wij dergelijke aanwijzingen zonder overleg, via anderen dan wel uit de Staatscourant moeten vefnemen, wordt de noodzakelijke vertrou wensrelatie naar onze mening ge weld aangedaan. Mogelijkheden Wij hebben aan het begin van de vergadering verschillende zaken in het kort aan de orde gesteld. Zaken belangrijk voor de toekomst van de land- en tuinbouw. Het ontbreekt daarbij teveel aan een perspektief biedend beleid. Ondernemers zullen vertrouwen moeten hebben in eigen kunnen, maar ook bereid moeten zijn gezamenlijk nieuwe mogelijk heden op te pakken. Wij denken aan de oplossing van de mestproblema tiek, aan de hoopvolle ontwikkelin gen bij de fusiebesprekingen van de zeeuwse veiling. De bloemzaadteelt, de mogelijkheden van de witlofteelt, de uitbreiding van de afzetkansen bij de champignons. Gezamenlijk als telers met afzetorganisaties zijn er zeker nog mogelijkheden. Meer dan in het verleden zal via het profijtbeginsel, via eigen bijdrage, ontwikkelingen op gang gebracht of verbeterd moeten worden. Wij den ken daarbij onder andere aan de au tomatisering bij de verschillende be drijfstakken. Als ZLM zullen wij daarbij bereid moeten zijn daarop in te spelen en initiatieven te nemen ook als daar voor een ekstra bijdrage van de leden gevraagd wordt. Medewerking van de leden is nodig willen wij ons vol doende gezamenlijk handhaven. Bestuurders hebben daarbij de taak dit uit te dragen onder de leden. Akkerbouw De voorzitter van de ZLM-akker- bouwkommissie, de heer H.C. van der Maas, informeerde de ledenraad over de stand van zaken met betrek king tot het graanbeleid. Inmiddels is er een nederlands plan ontwikkeld dat ingebracht dient te worden in de europese diskussie. De centrale doelstelling van dit plan is om in een periode van ongeveer 5 jaar te ko men tot een situatie waarin de marktordening weer normaal kan funktioneren. Kernpunt van het voorstel is om als EEG met een aantal grote graaneks- porterende landen (met name de USA) afspraken te maken over de omvang van de graaneksporten. Voor Europa zou het huidige graan areaal van 28 miljoen hektare inge krompen moeten worden tot 20 miljoen hektare. Op de vrijkomende akkerbouwkultuurgrond zou men in de EEG zelf meer eiwithoudende gewassen kunnen gaan telen. Daar naast zou met name de houtproduk- tie gestimuleerd dienen te worden om daarmee te voorkomen dat an dere akkerbouwgewassen het gat op zullen gaan vullen. De heer Van der Maas vertelde verder dat de hoofd afdeling Akkerbouw met betrekking tot de Stichting Nederlandse Uien Federatie (SNUiF) het volgende meerderheidsstandpunt heeft gefor muleerd: De SNUiF moet blijven bestaan, de huidige formatie bij de SNUiF moet gehandhaafd blijven en het teelttechnisch onderzoek voor uien dient een meer wetenschappe lijke onderbouwing te krijgen door twee onderzoekers ekstra aan te stel len, om een samenwerking tot stand te brengen tussen SNUiF, PAGV en Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. De heer Van der Maas zei dat het noodzaak blijft om te bevorderen dat het teelttechnisch onderzoek van het PAGV op het gebied van uien zoveel mogelijk op de proefboerderij Rust- hoeve wordt ondergebracht. Ten slotte ging de heer Van der Maas in op de diskussie op landelijk nivo om te komen tot een integratie van de belangenbehartiging voor tuin- bouwmatige vollegrondsteelt en voor akkerbouwmatige vollegrondsteelt. De heer Van der Maas zei te willen pleiten voor een organisatorische versterking in de akkerbouwrichting. Naar aanleiding van de eerdere dis kussie over het vliegtuigspuiten zei de heer Van der Maas nog dat deze regeling het meest haalbare is ge weest na een diskussie van ruim 2 jaar. Wat betreft de fosfaatnorm stelde hij zich op in het spoor van de hoofdaf deling akkerbouw die als uitgangs punt neemt de landbovwkundige normen, dat wil zeggen geen normen op basis van elementen. Naar aan leiding van een desbetreffende vraag deelde de heer Van der Maas mede dat het nederlandse standpunt met betrekking tot het graanbeleid kon- tingentering afwijst. Vanuit de le denraad werd ook de grootst moge lijke aandacht gevraagd voor het voorkomen van problemen door het her en der storten van aardappelaf valhopen. Wellicht dat er op dit punt zelfs een verordening zou moeten komen. Ook werd er gepleit voor het strikt vasthouden aan de distelveror dening. Ook de bestrijding van het kleefkruid dient met de grootst mo gelijke inzet te worden aangepakt. Twijfels waren er vanuit de leden raad omtrent de haalbaarheid inzake de houtproduktie. Een en ander is geheel afhankelijk van de politieke wil om daaraan financiële steun te geven. Veehouderij De voorzitter van de veehouderij kommissie van de Z.L.M., de heer W. van Veldhuizen, wees de leden raad nog eens op de slechte situatie in de pluimveehouderijsektor. Hij deelde verder mee dat de afrikaanse varkenspest toch nog aanwezig blijkt te zijn. De heer Van Veldhuizen deed daarom een beroep op de individue le varkenshouders om er alles aan te doen deze gevreesde ziekte buiten de deur te houden. Met betrekking tot de superheffing en de mestproble matiek noemde de ZLM-voorzitter van de veehouderijkommissie de politiek van minister Braks "beden kelijk". Met betrekking tot de super heffing pleitte de heer Van Veldhui zen om alsnog een inventarisatie te maken van schrijnende gevallen. Vanuit de vergadering werd hetgeen de ZLM-voorzitter in zijn openings woord had gesteld ten aanziem van de problemen in de veehouderij vol ledig onderschreven. Met betrekking tot de nieuwe regeling voor het op halen van kadavers blijken er in de praktijk zeer veel problemen te zijn (geweest). Vanuit de organisatie is hier reeds veel aktie ondernomen en binnenkort zal er nog weer een ge sprek plaatsvinden. Vanuit de dienst is gemeld dat de problemen nu achter de rug zouden moeten zijn. tuinbouw De heer M.J. Goud, voorzitter van de tuinbouwkommissie van de ZLM, informeerde de ledenraad over de stand van zaken met betrekking tot de vorstschade. Het blijkt steeds meer dat er sprake is van een regei- rechte ramp. Door de georganiseerde landbouw dient er nu gewerkt te worden aan het indienen van een reeël steunplan. Dit dient echter pas te gebeuren wanneer het beeld ge heel duidelijk is. Gekonstateerd werd dat het wurgende belastingsys teem voor veel ekstra druk zorgt. Juist van dit kabinet had verwacht mogen worden dat hier soulaas ge boden zou worden. Opnieuw wordt gewaarschuwd voor het gevreesde bakterievuur. Er dient alles" aange daan te worden om eksplosies te voorkomen. grondgebruik De voorzitter van de kommissie grondgebruik van de ZLM de heer J. Nieuwenhuyse, informeerde de le denraad over een aantal aktualitei- ten met betrekking tot het grondge bruik. Wat betreft de financiering van agrarisch onroerend goed (FA- GON) is er door het KNLC een al ternatief ontwikkeld op erfpachtba sis. Daarnaast is echter een nadere studie over de terugloop van de pacht en hierbij te nemen maatrege len noodzakelijk. Zeer aktueel is momenteel ook de diskussie rond de mestoverschotten en de daaraan ge koppelde fosfaatnormen. Wat be treft de goede integratie van land bouw met natuur en landschapsbe houd dient voorop te staan dat een en ander niet afdwingbaar mag zijn. Een en ander is onder meer aktueel met betrekking tot de diskussie ron- vervolg op pag. 14 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 5