Meningsverschil over aftrekpercentage superheffing blijft 9,55 korting op de melkproduktie Maandelijks gesprek minister-landbouwschap Gemeente Oostburg verbiedt knallen" tijdens nachtelijke uren POTTEKi^ Schaapscheerdersfeest Nisse: zaterdag 15 juni Schakel tussen landbouw, bevolking en natuurbescherming CDA door de bocht Medegebruiker Het Landbouwschap en landbouwminister Braks zijn het opnieuw niet eens kunnen worden over het nieuwe aftrekpercentage voor de super heffing in het nieuwe melkprijsjaar, dat in april is begonnen. Dat bleek woensdagavond 29 mei jl. in Den Haag, waar de bewindsman overleg voerde met het dagelijks bestuur van het Landbouwschap over de af handeling van het eerste jaar superheffing en de invulling van de heffing voor het lopende jaar. Het Landbouwschap bleef bij zijn standpunt dat een verdere korting van de individuele melkquota der melkveehouders (8,65%) niet noodzakelijk is; minister Braks noemde dit onverant woord. Hij zei al extra risiko te nemen door de voor nieuw beleid benodigde 0,3% niet via een verdere korting te zoeken, maar erop te vertrouwen dat de opkoopregelingen en de onderschrijding daarvoor ruimte verschafTen. Volgens hem is de rek - nadat in Brussel de verdere korting op het nationale melkquotum met 0,9% is bevestigd - eruit en moet een nieuw kortingspercentage worden gehanteerd van 9,55% (ten opzichte van 1983). De minister toonde zich wel bereid om in de loop van het jaar (per 1 januari a.s.) een herzieningsmoment in te bouwen en het kortingspercen tage van 9,55% zo mogelijk dan wat te verminderen, maar overeenstem ming hierover werd niet bereikt. De door het Landbouwschap bepleite handhaving van de 8,65% leidt vol gens hem tot onverantwoorde risi- ko's. Het schap vindt dat dit risiko voor de minister zeer gering is gezien de verwachte onderschrijding van de melkquota in het lopende jaar en enkele meevallers in de hoeveelheid uitgegeven melk het afgelopen jaar. Het Landbouwschap schat de on derschrijding voor het lopende melkprijsjaar op bijna 2%, terwijl de minister het houdt op 1,3%. Er is volgens het Landbouwschap voor circa 0,3% aan meevallers te verre kenen vanuit het afgelopen jaar. Minister Braks en het Landbouw schap hebben wel gedeeltelijke overeenstemming bereikt over de afhandeling van het eerste jaar su perheffing en de bestemming van de vereveningsruimte. Deze bedraagt 122.000 ton melk ofwel 68 miljoen en zal voor de helft worden bestemd voor een aanvullende opkooprege ling, terwijl de andere helft zal wor den benut om in het kader van de betaling van de superheffing met name probleemgroepen onder de melkveehouders extra tegemoet te komen. Zowel minister Braks als bet Landbouwschap zijn van mening aat tot die groep moeten worden gere kend melkveehouders met geen of nagenoeg geen quotum, startende bedrijven met een laag quotum en opvolgsituaties waarbij sprake is ge weest van tragische gezinsomstan digheden. Het Landbouwschap vindt dat ook voor kleine melkvee- houders/niet-groeiers iets extra moet worden gedaan en dat voor reste rende schrijnende probleemgevallen een individuele beoordeling plaats moet vinden. Op dat laatste punt bleef verschil van mening bestaan. Minister Braks acht deze individuele beoordeling uit ad ministratief en juridisch oogpunt onmogelijk en kiest voor een globale benadering, te meer omdat met de gerezen problemen voor een belang rijk deel rekening is gehouden. Daarbij hoort ook een forfaitaire en gestaffelde aftopping van de te beta len superheffing voor alle boeren, die in het eerste jaar van de super heffing hun quotum overschreden hebben. Deze aftopping komt erop neer dat de boeren die teveel hebben gemolken, slechts een deel van de superheffing hoeven te betalen en dat degenen onder hen, die een klein quotum hebben in verhouding min der heffing moeten betalen dan de boeren met een groter quotum. Het Landbouwschap stemde hier wel mee in. Het bleef echter - ook na een schorsing van het overleg met de minister - staan op een individuele beoordeling van de bedrijven die voor een ontheffing in aanmerking kunnen komen. Het Landbouwschap acht het niet rechtvaardig dat die boeren, die zonder druk van bijzondere omstan digheden hun quotum ruim hebben overschreden, nu toch voor een be langrijk deel worden ontzien. Dit nadeel van een globale aanpak on derkende minister Braks, maar toch geeft hij de voorkeur aan deze naar zijn zeggen redelijke oplossing, om dat het om een éénmalige aktie gaat en er geen alternatief is. In het an dere geval komt volgens hem de hele verevening in het gedrang. De mi nister zegde het Landbouwschap wel toe dat bij de inning van de "gestaf felde superheffing" rekening zal worden gehouden met moeilijkhe den van individuele boeren bij de Het schaapscheerdersfeest te Nisse, dit jaar weer voor de zevende keer, krijgt een steeds meer agrarisch ge beuren. Gezien de relatie die de schaapskudde heeft met het agra risch buitengebeuren is dit ook heel terecht. Naast de folklore van dan sen, oude ambachten, volksspelen en het scheren van schapen is met name de kasteelweide deze dag een bol werk van vee, veekeuringen, paar den- en rundveeshows en aange spannen wagens. Sinds enkele jaren is, gevraagd, past in dit agrarisch fol kloristisch gebeuren. De in de agra rische sektor thuishorende ambach ten en de aanwezige dieren doen her inneren aan een tijd waarin land bouw en veeteelt het leven op het platteland bepaalden. Deze vee markt is overigens een voortzetting van een traditie want op 8 april 1700 verleende Provinciale Staten van Zeeland vergunning aan de Schout en Schepenen van Nisse tot het hou den van een jaarlijkse paardenmarkt met werkelijke eigendommen. Het komité hoopt dat deze veemarkt weer kan uitgroeien tot een Zeeuwse 99 met sukses, de Bevelandse fokveedag naar Nisse gehaald. Het komité heeft gemeend dat dit verder uitgewerkt kan worden en is dit jaar voor het eerst overgegaan op het herinvoeren van een veemarkt. Deze veemarkt, waarbij iedereen met zijn paard, po ny, schaap of geit naar Nisse kan komen om te verkopen of er een te kopen zonder dat er marktgeld wordt Gedurende het jaar 1984 is een groot aantal klachten bij de gemeente Oostburg gedeponeerd over geluids overlast door het gebruik van knal- apparatuur ten behoeve van het ver jagen van vogels van landerijen en uit boomgaarden. Tegen het gebruik van de bedoelde apparatuur in de landbouw- en tuin bouw- en fruitteeltpraktijk, onder normale omstandigheden, bestaan geen bezwaren indien men zich aan de regels houdt. In de "Geluidhinderverordening ge meente Oostburg" is een hoofdstuk opgenomen waarin de regeling van de andere dan van rekreatie- en ho- reka-inrichtingen afkomstige "ge luidhinder" is vastgelegd. Deze ver ordening is op 18 november 1982 door de gemeenteraad vastgesteld. Ingevolge dit hoofdstuk is het ver boden met toestellen of gefuidsap- paraten dan wel op andere wijze handelingen te verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving in ernstige mate geluidshinder wordt veroorzaakt of toe te laten dat deze handelingen worden verricht. Deze klachten waren terug te leiden tot verstoring van de nachtrust. Aan het effekt van de apparatuur tijdens de nachtelijke uren wordt sterk get wijfeld. Uit de gemeentelijke verordening kan worden afgeleid dat de bedoelde ap paratuur niet tijdens de nachtelijke uren gebruikt mag worden in verband met de ondervonden overlast. In de raadsvergadering van 23 april jl. heeft het gemeentebestuur teneinde een hernieuwde klachtenstroom te be perken, besloten het gebruik van knalapparatuur gedurende de uren tussen 22.00 en 06.00 uur te verbie den. betaling van de heffing. De minister bleef bij zijn weigering van een indi viduele beoordeling; het Land bouwschap kan hiervoor geen ve rantwoordelijkheid nemen, zo zei voorzitter Schouten. Wat betreft de fiskale kant van de opkoopregeling bestaat nog steeds onduidelijkheid. Staatssekretaris Koning van Financiën heeft voor gesteld 50% van de bijdrage onder de landbouwvrijstelling te brengen en de andere helft te belasten. In pachtsituaties zou echter de helft van de bijdrage rechtstreeks naar de ver pachter moeten gaan. Bovendien ontstaan problemen over de waar dedaling van de grond en de "rest waarde" van de grond, zo meent het Landbouwschap. Onderlinge tran- sakties tussen boeren zullen volgens het Landbouwschap los van de rege ling moeten worden bekeken. Het Landbouwschap zal, samen met ver tegenwoordigers van het ministerie van Landbouw en Visserij, alsnog een poging doen bij het departement van Financiën om de nadelen van voorgestelde regeling uit de wereld te helpen. Zowel het Landbouwschap als minister Braks vinden dat binnen een week de zaak moet worden af gerond, zodat de aanvullende op koopregeling van start kan gaan. In de nieuwe Beschikking superhef fing van minister Braks is de moge lijkheid opgenomen om veehouders met een opvolger bij de superheffing tegemoet te komen, indien zij in een bepaalde periode met tragische ge zinsomstandigheden te maken heb ben gehad. In principe bestaat hier geen meningsverschil over; in geza menlijk overleg zal nog worden beke ken of de begrenzing van deze groep naar beider wens is geregeld. Minister Braks heeft zijn zin. De melkproduktie zal dit jaar verder gekort worden met 8,9%. Daarmee bedraagt het kortingspercentage 9,55% ten opzichte van de produktie in 1983. Een meerderheid van CDA en PvdA steunt de bewindsman. De VVD houdt nog vast aan het stand punt dat de korting onveranderd kan blijven, zoals ook het Landbouw schap heeft becijferd. Dit bleek maandagmorgen jl. tijdens overleg tussen de vaste kamerkommissie voor Landbouw en minister Braks. Wel heeft de bewindsman toegezegd op 1 oktober van dit jaar te bekijken of de korting kan worden verminderd, af hankelijk van de situatie. Daarnaast heeft de minster steun gekregen voor zijn "Generaal pardon" voor grote overschrijders. De VVD-er Blauw wees er op dat hierdoor het land bouwbedrijfsleven in grote moeilijk heden komt. De minister kwam te gemoet aan de wens van parlemen tariërs de hoofdberoepen in de melkveehouderij zoveel mogelijk te ontzien In de gesprekken met de minister heeft het Landbouwschap halsstarrig volgehouden dat op grond van de te verwachten niet-volgemolken quota (onderschrijding) in 1985/86 de kor ting gehandhaafd kan blijven op 8,55%. De minister verwacht een ge ringere onderschrijding dan in het afgelopen jaar* De heer Van der Linden (CDA) opperde het idee van een "ijkpunt" in de loop van het jaar om te bekijken of de korting van 0,9 procent doorgevoerd zou moeten worden. Ten behoeve van een nieuw beleid bepleitte hij een korting van 0,3%. PvdA-woordvoerder Tazelaar steunde de minister in zijn streven de melkproduktie verder te korten. "Tegenover andere sektoren is het niet verantwoord grote budgettaire risiko's in te bouwen," zei hij. trots en roept dan ook iedereen op die vee te verkopen of te kopen heeft naar Nisse te komen. Deze veemarkt op de kasteelweide wordt gekomple- teerd door aktiviteiten van aange spannen paarden, een show van oude landbouwwerktuigen, voortbewogen door paarden, een keuring van Zeeuwse trekpaarden, shows van di verse rundvee- en schaperassen, een geitenkeuring etc. De schaapskudde die de dijken in het agrarisch gebied beheert vormt uiteraard een belang rijk aspekt waarbij het goed is te zien dat door het beheer van een derge lijke schaapskudde het begrip na tuurbeheer is verbeterd. Ing. J.L.M.M. Damen Wat je al niet in de kranten leest vandaag de dag: Boeren redelijk positief over rekreatief medegebruikluidde een kop in een bekend blad. Wat moet je nou met zoiets? Het verdere bericht maakte me niet veel wijzer. Het schijnt iets te ma ken te hebben met de groeiende rekreatie behoeften van ons volk en het gebrek aan daartoe bestemde gebieden. Zo zou een kombinatie van landbouw- en rekreatiefunktie aan een ge bied toebedeeld kunnen wor den. Daar wilde ik toch wel het fijnere van weten, en toog dus naar de V. V. V. Die wisten alles over monumenten, musea, bos wandelingen en naaktstranden, maar over gekombineerde funkties wisten ze niets. De A.N.W.B. wilde me prompt verzekeren voor het ongewisse, liefst in klubverband en tegen een voordelige maar hoge prijs, maar daar kwam ik niet voor. Dus om de diepere zin van het medegebruik te achterhalen moest ik er z!elf opuit. Ik vermomde mij dus als een rekreatief medegebruiker. Ge huld in een wat baggerige broek en blauwe kiel begaf ik mij op klompen naar een boe renbedrijf om de kombinatie met de landbouw waar te ma ken. Een kwaaie hond hield me binnen sekonden staande en een keurig geklede heer stelde zich voor als de eigenaar-be heerder van het bedrijf. Hij vertelde me vriendelijk doch afdoende dat de tijd van rond trekkende daggelders ver achter ons lag en of ik hem wilde ekskuseren, want hij had het druk. Toen kleedde ik mij keurig aan en toog naar een wat meer af gelegen boerderij, alwaar een agrarische jongere in werkover- all, aan wie ik mij als rekrea tief medegebruiker voorstelde, mij verwees naar het dichtbij gelegen vormingscentrum om verder te informeren. Tenslotte stak ik mijn wat schriele benen door de pijpen van een korte broek, schoof een gebloemd hemdje over mijn hoofd, selek- teerde een vlot stro-hoedje en flaneerde met verende tred over het erf van een gemengd be drijf. Aan mijn linkerzijde hing een kombinatie van bandre- korder-radiootje aan een schouderband dat met een kleurig snoertje verbonden was aan een miniluidsprekertje in mijn linker oor. Een duidelijk mede-ondernemende boerin sprak mij aan door het andere oor. Ik haalde het grassprietje, dat nonchalant tussen mijn tanden danste, uit de weg en stelde voor om met mijn be scheiden, maar tot groot geluid in staat zijnde elektronika een klein rekreatief diskoavondje te organiseren. Wij zouden dan, als het weer zulks toeliet, de deel kunnen medegebrui ken, In geval van noodweer stelde ik de hooischuur voor als rekreatief medeverblijf. Ik werd vriendelijk te woord ge staan en in een opkamertje met een kopje koffie op mijn gemak gesteld. De boerin moest even telefoneren, zei ze. Toen traden plots twee ziekebroeders, fors als boerenknechten, op mij aj en voerden mij met onmisken bare drang mee voor een on derzoek. Ik heb de diepere zijn van het rekreatief medegebruik niet kunnen achterhalen. Pottekijker Vrijdag 7 juni 1 985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 4