m gropatax 9Czlm ZLM Zuidelijke Landbouw Maatschappij Sociaal Ekonomisch Voorlichter (M/V) Afscheid Inhoud In verband Tnet het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Rerf Algemene Ledenvergadering O.V.M. Accountantsunie (boekhoudburo) der Z.L.M. tel.01100- 15710 (Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665- 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) AXEL: woensdag 12 juni 1985 in "De Halle" van 14.00 - 16.00 uur. ZEVENBERGEN: donderdag 13 juni a.s. 11.00 - 12,00 uur, Hotel Tholenaar. Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes tel. 01100 - 24000 Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur. de heer J. Vroegop. Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de Z.L.M. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 tijdelijk rayon Tholen en St. Philipsland A.W. de Landgraaf, rayon: Noord- en Zuid-Beveland en Walche ren. tel. 01100-23473 De heer Van Wijck is met vakantie van 3 juni t/m 21 juni. U kunt echter altijd de Z.L.M. bellen (01100 - 21010) en vragen naar een van zijn kollega's. A. Lindenbergh, rayon: Brabant, tel. 01651 - 2082 Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon: Brabant, tel. 01685 - 2338 Mevr. L. Huisman, rayon: Zeeland, tel. 01100 - 30747 tijdelijk rayon Schouwen-Duiveland. De hierboven vermelde telefoonnummers zijn de privénummers van de voorlichters. Overdag kunt u hem het beste proberen te bereiken op ons kantoor in Goes, tel. 01100 - 21010 of in Zeven bergen, tel. 01680 - 27921 Het bestuur van de Z L M roept sollicitanten op voor de funktie van voor het gebied Zeeuws Vlaanderen Deze funktie betreft zelfstandige en afwisselende werkzaamheden, met vele persoonlijke kontakten. Onder meer het verzorgen van individuele- en groepsvoorlichting op sociaal ekonomisch terrein, waarbij de belangen van het agra risch bedrijf en gezin centraal staan. De gevraagde opleiding is Hogere Landbouw School (H.L.S.) of daarmee te vergelijken opleidingsniveau. De aard van de funktie is zodanig, dat de minimaal vereiste leeftijd rond de vijf en twintig jaar ligt. Het bezit van een rijbewijs BE is noodzakelijk. Het salaris wordt vastgesteld volgens de daarvoor geldende rijks schalen. Zij die belangstelling hebben, worden verzocht binnen 14 dagen schriftelijk te solliciteren bij de sekretaris van de Z.L.M. p/a Post bus 2116,4460 MC Goes. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij het hoofd van de afde ling sociaal ekonomische voorlichting der Z.L.M., ing. J. Markusse, tel. kantoor 01100-21010, privé 01100-16838. AFD. VALKENISSE-WEST v.d. ZLM Dagje uit op 12 juni a.s. richting Westland. Op het programma voor deze dag staat o.m. een bezoek aan de bloemenveiling Westland, een rondrit door het Westland, een be zoek aan de tomatenkwekerij (18.000 m2 op substraat) van de fam. Vare kamp, een bezoek aan de chrysan tenkwekerij van de fam. van Paasen en een rondvaart door de havens van Rotterdam; de grootste in de wereld. Een gedetailleerd programma wordt u toegezonden. Opgeven en infor matie bij J. van Maldegem, tel. 01185-13/6 of L. Minderhoud, tel. 01186-1624. AFD. DREISCHOR VAN DE ZLM Jaarlijks reisje op 13 juni a.s. Deze keer gaat de reis naar paleis 't Loo te Apeldoorn. AFD. HEINKENSZAND VAN DE ZLM Jaarlijkse reis; dit keer naar de om geving van de Rijn in Duitsland. De reis is georganiseerd op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni a.s. Op het pro gramma staan o.m. een trip naar Roblenz voor een bezoek aan het Deutsche Eek en een wijnproeverij en een boottocht over het mooiste deel van de Rijn. Meer informatie en opgeven bij J.J. Nijse, tel. 01106- 1/87. Een definitief programma is u al toegezonden of zal nog worden toegezonden. AFD. WISSENKERKE VAN DE ZLM Ekskursie naar de Pijlerafsluitdam in de Oosterschelde op dinsdag 11 juni a.s. Vertrek om 14.00 uur vanuit ha ven Burghsluis met rondleiding en film door Dosbouw. Opgeven voor 8 juni bij uw sekretaris, tel. 01107-1317. AFD. DINTELOORD/STEEN- BERGEN VAN DE ZLM Avondveldekskursie op vrijdag 14 juni op het bedrijf van Th. Maris, Steenbergseweg te Dinteloord o.l.v. dhr. Th. de Jong. Dagekskursie naar België op woens dag 26 juni naar Gembloux bij Na men; belgisch mooiste landbouwge bied. Meer informatie over beide ekskursies kunt u vinden op de u toegezonden uitnodiging. AFD. AAGTEKERKE V.D. ZLM Dinsdag 9 juli reisje naar Zeeuws- Vlaanderen en de grensstreek met België' De heer Scheele uit Zaamslag zal fungeren als reisleider en zal ons o.a. een vlasserij en een bloemkwe kerij laten zien. Opgave bij genoemde personen op de konvekatie. AFD. OOSTKAPELLE VAN DE ZLM Dagekskursie op dinsdag 23 juli a.s. vanaf 09.00 uur. Op het programma staat o.m. een bezoek aan de delta werken en een rondvaart vanuit Zonnemaire naar de slikken van Flakkee waar oerrunderen, Fjorden- paarden, schapen en geiten lopen. Meer informatie vindt u op de u toegezonden uitnodiging. AFD. DE PEEL VAN DE ZLM Uitwisselingsbezoek van kollega's uit Lunteren aan onze afdeling. Het programma is in het kort als volgt: om 10.00 uur ontvangst met koffie in "De Vierspan" te Deurne, daarna gebruik van het middagmaal in het gastgezin, 's Middags een rondrit door de aspergevelden, een bezoek aan Natuur en Klokkenmuseum Kruidentuin Asten, rondrit door het Peelgebied en bezoek aan het na tuurreservaat "De Grote Peel". Tot slot zal in "De Turfhoeve" te Seve- num een Brabantse koffietafel staan aangericht. Meer informatie kunt u vinden op de konvokatie die u is toegezonden. Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting West Zuid-Beveland Ekskursie naar de proefboerderij de Rusthoeve op maandagmiddag 17 juni 13.30 uur. Avondekskursie naar Kon. Mij. De Wilhelminapolder om 19.00 uur, vertrek vanaf het Wilhelminahuis. Zeeuwse Dag van het Paard Traditiegetrouw houdt de Stichting Zeeuwse Dag van het Paard haar jaarlijkse evenement op de laatste zaterdag in juni. Voor dit jaar is dit 29 juni op de terreinen bij manege "De Eendracht" te Serooskerke. Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Onderlinge Verzekering Maatschap pij van de Z.L.M., welke gehouden zal worden op vrijdag 21 juni 1985 om 13.30 uur in het Holland Huis, Wilhelminastraat 13 te Scherpenisse. Hoogachtend, L.W. van Nieuwenhuyzen, voorzitter H. Doeleman Hzn., sekretaris/di- rekteur Agenda 1. Opening. 2. Notulen van de Algemene Le denvergadering, gehouden op 22 juni 1984 (bijlage I). 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen inzake: a. de ontwikkeling van de maat schappij in 1985; b. het schadeverloop in 1985; c. de medische varia; d. de brandverzekering en over ige punten; e. de financiële ontwikkeling in 1985. 5. Jaarverslag over 1984 Het jaarverslag met balans en exploitatierekening over 1984 is in het Land- en Tuinbouwblad van 7 juni 1985 afgedrukt. Ter vergadering zullen de verschil lende posten worden toegelicht. Voorgesteld wordt om het batig saldo van 6.765.515,— als volgt te verdelen: radio i Dinsdag 11 juni a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16 - 12.26 uur "De jaarrondteelt van tuinbouwge- wassen", een vraaggesprek met ir. A.J. Vijverberg, konsulent voor de Tuinbouw onder glas. Donderdag 13 juni a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16 -12.26 uur "Aktuele zuivelzaken", een vraag gesprek met Drs. H. Schelhaas, voorzitter van het Produktschap voor Zuivel. Kring Axel Dinsdag 25 juni avondekskursie van de kring Axel. Vertrek 17.30 uur stipt bij "de Halle" te Axel. Rondrit door het Waasland met bezoek aan een stierenmesterij in de buurt van Kal- lo, bezichtiging van en eksplikatie over ruilverkaveling St. Gilles Waas, en bezoek aan een bloemenkwekerij om de omgeving van Lembeke. Einde ongeveer 23.00 uur. Kosten 15,-. Opgave bij de kringsekretaris A. de Feijter, tel. 01153 - 1718. Tallozen hebben op 15 mei in de "Prins van Oranje" te Goes af scheid genomen van mijn echt genote en mij. Een afscheid van de wettelijke, de zakelijke en de dienstverlenende aspekten vam het keuringswezen, maar - zo bleek wel op die tropisch-warme dag - ook een afscheid van ge lijkgestemden, waarmede de toe komst van het werk verzekerd is. Langs deze weg wil ik alle aan geslotenen dank zeggen voor de ze dag, waarop het afscheid plaats vond van het werk, dat mij zo na aan het hart lag. HET GA U GOED H.B. GOETTSCH TERNEUZEN De gemeenteraad heeft besloten dat wordt voorbereid o.a. een partiële herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied". Dit besluit voorziet in de mogelijk heid tot het uitvoeren van kavelver- beteringswerkzaamheden in de Lo- venpolder in de omgeving van Hoek. Het besiuit met de daarbijbehorende tekeningen liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage. BOXTEL Vanaf 3 juni ligt geduren de een maand voor een ieder ter in zage het door G.S. goedgekeurde bestemmingsplan "Nergena". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend, zowel bij de gemeenteraad als bij G.S. alsmede zij die tijdig bij G.S. bezwaren hebben ingediend tegen de in het ontwerp aangebrachte wijzi gingen kunnen beroep instellen bij de Kroon. a. premierestitutie van 20% over de A.O.V.-premie 1984; b. na aftrek van de verschuldig de belastingen aan de statu taire reserve een bedrag toe te voegen van 3.068.069,— c. aan de egalisatiereserve een bedrag toe te voegen van 592.650,- 6. Verslag van de financiële kom missie. 7. Benoeming financiële kommissie. Ingevolge artikel 21 dient voor het nazien van de jaarstukken 1985 een financiële kommissie van drie personen te worden be noemd. Het bestuur stelt voor de zittende leden W. Dekker te Zaamslag en H.J. Juin te Heeswijk te herbe noemen en in de vakature van M.C.J. Kosten te Tholen te be noemen de heer C. Hamelink te Wemeldinge. 8. Verkiezing bestuursleden Volgens rooster zijn van het be stuur aftredend de heren I.C. Ha- ge te Oud-Vossemeer en A.C. Timmermans te Raamsdonk. Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld beiden als be stuurslid te herbenoemen. Wegens het bereiken van de sta tutaire eindleeftijd is aftredend en niet herkiesbaar de heer S. de Visser te Aagtekerke. Overeen komstig artikel 16 van de statuten is door het hoofdbestuur van de Z.L.M. in deze vakature voorzien door jDenoeming van de heer C.J. Bierens te Grijpskerke. 9. Benoeming beroepskommissie Het bestuur stelt voor de heren J. Nieuwenhuyse te Lewedorp, I.C. Geluk te Nieuw-Vossemeer en mr. B.J. van Putten te Meliskerke wederom te benoemen als leden van de beroepskommissie. 10. Wijziging reglementen In bijlage II worden enkele wijzi gingen in het brandschaderegle ment voorgesteld. 11. Afscheid van de heer S. de Visser. 12. Rondvraag 13. Sluiting. Ruilverkaveling Willemstad De Plaatselijke Kommissie streeft ernaar om in het komende najaars- en winterseizoen, belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun ka velinrichtingswerken te laten uitvoe ren. Met name in gebieden waar nauwelijks bezwaren liggen of waar deze reeds zijn opgelost kunnen ka velinrichtingswerken worden uitge voerd. Om tijdig met deze werkzaamheden te kunnen starten is het noodzakelijk dat er tijdig een kavelinrichtingsplan wordt opgemaakt. Diegene die den ken dit najaar hun kavel te gaan in richten worden dan ook verzocht zo spoedig mogelijk een kavelinrich tingsplan met begroting bij de Plaat selijke Kommissie in te dienen. Voor nadere inlichtingen en infor matie kunt u zich wenden tot het bureau van uitvoering van de Ruil verkaveling, Anna van Berchemlaan 36 te Etten-Leur, tel. 01608-32840. S.E.V. van de C.B.T.B., ZLM en NCB Pag. 4. Meningsverschil over af trekpercentage superheffing blijft; Kamer steunt minister Braks pag. 5. Vervolg verslag ledenraad pag. 6-7 Uit de praktijk pag. 8-9 OVM-nieuws pag. 10 Onderwijszaken pag. 11 Tuintips pag. 12 Geitenhouderij: volwaar dige bedrijfstak pag. 13 Boeren in de woestijn pag. 17 Fruitteeltberichten pag. 19 Voor de vrouw; Gropatax ziet toekomst met vertrouwen te gemoet pag. 21 ZAJK/PJZ pag. 22-23 Markt. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 21 16, 4460 MC Goes (01100)21010) Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17 4760 AA Zevenbergen (01680-27921) Redaktie Mr. J Oggel, hoofdredaktie tel huis 01 100-20228 J. Wierenga, eindredaktie tel huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruijter red. assistente Adressering en abonnementen: Vermelding op adresbandje onder lidno. (Voor leden en losse abonnementen) Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010, tst. 12. Vermelding op adresbandje onder lidnr. (Voor donateurs) Polisafdeling O.V.M.-Goes telefoon Ot 100-24000 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 2 Vrijdag 7 juni 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 2