ZLM-ledenraad in Altena Biesbosch zuidelijke landbouw maatschappij O.V.M. van de Z.L.M. toont gunstig jaarresultaat 1984 i' cj^r f c(Sc<S A- A y 'V -OEL^t^ (m VRIJDAG 7 JUNI 1985 65e JAARGANG NO. 3785 land- en tuinbouwblad Maandag 4 juli j.l. vergaderde de ledenraad van de ZLM in Werkendam, het gebied van de Kring Altena/Biesbosch. Een bijzondere kring qua ligging en natuur. Veel takken van de landbouw vindt men hier, maar ook een uniek natuurgebied, namelijk "De Biesbosch", alwaar de ledenraad na een rondrit per bus een boottocht maakte en o.a. een kijkje nam bij het drinkwaterreservoir "Petrusplaat Maandag 3 juni j.l. vergaderde de ledenraad van de ZLM in het restaurant van het Biesboschmuseum aan de Spieringsluis te Werkendam. 's Middags werd met prachtig weer de gebruikelijke eks- kursie gemaakt door het werkgebied van gastheer de Kring Altena Biesbosch. Het was 1 5 jaar geleden dat het hoofdbestuur oude stijl (de huidige ledenraad) een werk bezoek bracht aan dit gebied. In zijn openingswoord zei voorzitter A.J.G. Doeleman het volgende tot de leden raad: De situatie in de land- en tuinbouw wordt vandaag de dag gekenmerkt door grote onzekerheid doordat men in de EEG onvoldoende middelen beschikbaar wil stellen om een landbouwbeleid te voeren, waardoor de onderne mers in de land- en tuinbouw een redelijk inkomen ge garandeerd wordt. Het is nu zover gekomen dat voor de granen geen overeenstemming bereikt is kunnen wor den. Terecht heeft de duitse landbouw minister duidelijk .gemaakt dat een drastische verlaging van de graanprij zen verstrekkende gevolgen zal hebben, niet alleen voor de akkerbouw, maar voor de gehele land- en tuinbouw. Of wij nu gelukkig moeten zijn met een halsstarrige op stelling van de duitse minister van landbouw mag be twijfeld worden. Ook al hebben wij veel moeite met een prijsverlaging voor tarwe, geen akkoord lijkt een slechter alternatief dan een prijsverlaging van 1,8% of 2%, zoals het laatste kompromis voorstel luidde dank zij de opstel ling van Kiechle. De oogst komt'zeer snel nabij. Handel en koöperatie zullen dan moeten weten welke mogelijk heden er zijn voor de tarwe afzet. Voor de suikerbieten geen prijsverhoging ondanks de zelffinanciering van het suikerbeleid door de suikerbietentelers. Deze zelffinan ciering kan de bietentelers wel eens zwaar komen te staan, wanneer de overproduktie afgezet moet worden op de wereldmarkt waar de prijzen zeer diep zijn gedaald. Het sterk terughoudende prijsbeleid vanuit Brussel dreigt vergaande gevolgen te krijgen voor de akkerbouw. Daarbij komt dat de opgebouwde reserves in het over wegend goede jaar 83/84 snel zullen slinken nu deze niet worden aangevuld omdat de aardappelen en uien- prijzen ver onder de kostprijs zijn of worden afgezet. Dat terwijl de fiskus op voorhand de ruimte voor opbouw van reserves middels her progressieve belastingstelsel sterk beperkt. We mogen hopen dat de dit jaar enigszins stagnerende eksport van konsumptie-aardappelen geen strukturele ontwikkeling is. Zorg rond de kwaliteit van onze aardap pelen blijft dringend nodig. Hoe moeilijk dat onder be paalde weersinvloeden ook mag zijn. Bewaking van de kwaliteit van onze uien is evenzeer dringend geweest. Dit jaar hebben wij met onze matige tot slechte kwaliteit van de uien niet kunnen konkurreren op de eksportmarkt. Voor de veehouderij zijn de prijsbesluiten minder ongun stig. Alleen blijft wel de interventie voor rundvlees te veel achter op de kostprijs. Bij de veehouderij hebben wij daarentegen nog steeds te maken met heel veel onzekerheden omtrent de uitvoering van de superheffing. Opnieuw is vorige week geen over eenstemming bereikt tussen de minister van landbouw en het Landbouwschap. Geen overeenstemming over de heffing voor het nu reeds lopende jaar. De minister houdt vast aan een ekstra heffing van 0,9% terwijl het Landbouwschap vindt dat op grond van de ruimte via de vereveningsheffing de aftrek op 8,65% gehandhaafd kan blijven. Verder is er geen volledige overeenstemming over de helft van de 68 miljoen. De minister wil deze 34 miljoen via een globaal systeem van verevening aan de overschrijders toekennen. De mi nister wil daarbij de overschrijders van de kleinere be drijven meer tegemoet komen dan de grotere bedrijven. Op pagina 8 en 9 ziet u afgedrukt onze balans en winst en verliesrekening. Omdat het lezen van dit soort zaken voor de meeste onder u geen dagelijkse kost is, heb ik er een toelichting bijgeschreven. In het resultatenoverzicht, waarbij de bruto premie op 100% is gesteld, wordt in procenten aangegeven hoe uw premie wordt besteed. Dit overzicht geeft tevens een vergelijking weer tussen het totaal van alle schadeverze keraars en onze maatschappij. Duidelijk wordt aange toond dat kosten en provisies bij ons aanmerkelijk lager liggen. Ook de opbrengsten uit beleggingen liggen bij ons gunstig. Na lezing van het één en ander weet u waardoor de O.V.M. van de Z.L.M. de goedkoopste verzekeraar kan zijn! En tenslotte nog een aantal kernpunten: het premie-inkomen steeg met 9,2%; het aantal brandverzekeringen groeide met 44,9%; het aantal voertuigenverzekeringen groeide met 5,2%; de rente-opbrengst steeg met 399.000,- of 7,7%; na goedkeuring zal 20% over de A.O.V.-premie wor den gerestitueerd; onze vrije reserve bedraagt na toevoeging van het batig saldo 18.907.366,- Dit is 50,5% van de totale premie. Van het jaar 1985 zijn inmiddels vijf maanden verstreken. De slechte winter bezorgde ons meer schade, maar het eindresultaat zal wederom goed zijn. Daar ben ik van overtuigd. Met andere woorden: u bent dubbel goed ver zekerd! H. Doeleman Hzn. Desondanks schuilt in deze globale verevening een grote mate van onbillijkheid. Immers diegene die wel hun pro- duktie hebben verminderd gepaard gaande met inko mensverlies blijken nu achteraf te voorzichtig te zijn ge weest. En dat terwijl steeds nadrukkelijk is gewezen op de gevolgen van de overschrijding van het toegewezen kwotum. Op deze wijze moet de voorlichting van de overheid en van de SEV voor deze groep ondernemers wel zeer ongeloofwaardig overkomen. Naar onze mening dient het beschikbare bedrag allereerst ingezet te worden voor schrijnende gevallen. Wij vinden het een zwaktebod en zeer onrechtvaardig wanneer de minister de procedure van een heroverweging van de schrijnende gevallen niet aandurft. Wij hopen dat de vaste kamerkommissie van landbouw vandaag nu de superheffing opnieuw in dis- kussie komt, de minister tot andere gedachten zal bren gen. Voor de betrokken veehouders wordt het steeds moeilijker de diskussie, veelal zonder konklusies, te vol gen. Dat is in bepaalde gevallen overigens ook het geval voor de besturen zelf. Zo is nog steeds geen duidelijk heid over de fiskale afwikkeling van de opkoopregeling. Het voorstel van staatssekretaris Koning is levensge vaarlijk in het kader van de landbouwvrijstelling. Veel moeite hebben wij ook met de van tijd tot tijd zeer forse uitspraken van de minister van landbouw, die dan op een later tijdstip weer afgezwakt worden. Voorbeelden daarvan zijn het naar buiten brengen van de 11 melkheffing en de fosfaatnormen met betrekking tot de mestoverschotten. Wij vragen ons af wat voor waarde wij moeten hechten aan opmerkingen van de minister dat hij het in zijn leven niet meer zal meemaken dat de fosfaatnormen doorgevoerd worden zoals die in eerste instantie naar buiten zijn gebracht. Waarom dan deze onrust veroorzaken en waarom nu weer de tegen stellingen aanscherpen tussen de tekorten en de over- schotgebieden. Waarom moeten bedrijven die in gebieden waar geen mestproblemen zijn anders behandeld worden dan be drijven in overschotgebieden. De voorstellen die nu in diskussie zijn betekenen dat de bedrijven in de over schotgebieden in een overgangsperiode van 2 jaar glo baal 3 x zoveel mest per ha op maisland mogen gebruiken dan in de tekortgebieden. Het is nodig dat er een ruime overgangsfase komt om de bedrijven de gelegenheid te geven zich aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen, maar deze moeten dan zowel gelden voor bedrij ven in zowel de overschot als in de tekortgebieden. VERVOLG PAG. 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 1