Gebr. Dekker LUCTOR TRANSPORTBANDEN EINDELOOS GOED! W.W. Landbouwers PROBLEMEN MET HET METEN VAN UW PERCELEN?? VAN WATERSCHOOT MEIJERS WIJ LEVEREN NU UIT VOORRAAD I elektromotoren *3 S vervolg van pag. 5 dom de vestiging van het nationaal park de Biesbosch. Vanuit de verga dering werd er op aangedrongen vanuit de landbouw eisen te stellen met betrekking tot de drukriolering. Belanghebbenden die nu in het kader van de regeling niet aangeslo ten worden, dienen niet in de toe komst alsnog de rekening gepresen teerd te krijgen. Het Landbouw schap in Zeeland zal een en ander aankaarten. Een zeer uitvoerige dis- kussie ontspon zich over de proefbo ringen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Vanuit de praktijk zijn er klachten over de wij ze waarop deze proefboringen wor den uitgevoerd. Deze klachten be treffen vooral de korte termijn van aanzegging en de soms ongunstige momenten waarop men het land in trekt. Gesteld werd dat er door het Landbouwschap duidelijke afspra ken zijn gemaakt die dus ook nage komen moeten worden. Geadviseerd werd ook de eventuele schade c.q. nazorg aan de drainage in het over leg te betrekken. Ook zou er nog eens gesproken moeten worden over de hoogte van de vergoedingen. Overi gens blijken er lang niet overal slechte ervaringen te zijn met de NAM; besloten werd een en ander via het Landbouwschap nog eens kritisch door te lichten. Uitvoerig werd er ook gesproken over het plan van de minister om naar gebied gedifferentieerde nor men in te stellen met betrekking tot de fosfaatbelasting in het kader van de mestoverschotten. De ledenraad stelde zich op het standpunt dat deze differentiatie uit den boze en de zogenaamde tekortgebieden met hun bouwplanbemesting ten achter stelt. Vanuit de ledenraad werd ook geklaagd over de weinig praktische voorschriften rondom het vliegtuig spuiten. Ten slotte werd er vanuit de ledenraad op aangedrongen om in het kader van de nieuwe landinrich tingswet meer hektares ter beschik king te krijgen (momenteel 5.000) die niet aan de hoofdlijnen van beleid moeten voldoen. Gezien de aanvra gen vanuit het zuidwesten heeft de praktijk daaraan duidelijk behoefte. Voorlichting Naar aanleiding van de notitie "Landbouwvoorlichting 1985" be sprak de ledenraad de positie van de overheidsvoorlichting. Vanuit de le denraad werd de vraag gesteld hoe de praktijk zich moet opstellen ten opzichte van de overheidsvoorlich ting nu deze voorlichting zich op be paalde terreinen gaat terugtrekken. Voorkomen moet worden dat de overheidsvoorlichting wordt afge broken. Het zou daarom een goede zaak zijn wanneer er in de regio overlegstrukturen komen voor het afstemmen van het beleid. Medege deeld werd dat er momenteel in Zeeland gewerkt wordt aan de op richting van takorganisaties. Ook voor de akkerbouw in Noord-Bra bant zijn dergelijke initiatieven ont wikkeld. De ledenraad vond dat op gepast moet worden om niet in een vicieuze cirkel terecht te komen. De overheid moet daarom zeer voor zichtig zijn met deeltijd banen en ar beidstijdverkorting. Ook moet de overheid adekwaat inspelen op de automatisering in de voorlichting. Er zullen wat dat betreft essentiële keu zes gemaakt moeten worden. Diensten en instellingen De voorzitter van de Onderlinge Ver zekering Maatschappij van de ZLM (OVM) de heer L. van Nieuwen- huijzen gaf een toelichting op het reilen en zeilen in de verzekerings wereld in het algemeen en van de OVM in het bijzonder. Het jaar 1984 is door de OVM wederom met een gunstig resultaat afgesloten. Het streven blijft gericht op gekontro- leerde groei en kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. In dat kader zal gewerkt worden naar pakketver breding per verzekerde. De groei in de brandverzekeringen zit er nog steeds in. Op 1 mei j.l. is de OVM begonnen met het aanvaarden van agrarische brandverzekeringen. Direkteur B. Veerbeek van de Ac countantsunie van de ZLM gaf een toelichting op enkele belangrijke fis- kale aangelegenheden. Via een pro cedure is het de Accountantsunie gelukt pachtrechten buiten de fiskale sfeer te houden. Dit is echter een zeer gevoelig onderwerp. De ledenraad stelde zich met betrekking tot dit punt op het standpunt dat het toch al te gek is om belasting te moeten be talen over niet gerealiseerde winsten. Wat betreft de landbouwvrijstelling is er een wijziging op komst waarbij bestemmingswijzigingswinsten op landbouwgronden wanneer die bui ten de agrarische sfeer worden aan gewend uitgesloten worden. Voor zitter Doeleman konkludeerde naar aanleiding van deze aktualiteiten dat het van het grootste belang is om een boekhouder te hebben die in staat is al deze ontwikkelingen te volgen. Het is daarom een goede zaak dat de ZLM met een "eigen" boekhoudbu- ro deze faciliteiten kan bieden. Wat betreft het Grond-, Pacht- en Taxa- tieburo (Gropatax) blijkt dat het bu- ro in de praktijk het nodige vertrou wen geniet. Het aantal opdrachten nam in het algemeen toe waarbij een niet onbelangrijk aantal opdrachten werd ontvangen voor de verkoop van boerderijen en losse kavels land bouwgrond. Wat de Sociaal Ekonomische Voor lichting (SEV) betreft werd medege deeld dat de vakature Tigchelaar voor het rayon Schouwen-Duive- land, Tholen - Sint Philipsland, in middels is opgevuld. Benoemd is de heer G.E. Stap (27), die momenteel werkzaam is bij het Accountantsburo van de Gelderse Maatschappij van Landbouw. Naar aanleiding van een tweetal notities afkomstig van resp. de SEV van het KNLC en het Land bouwschap diskussieerde de leden raad kort over de bedrijfsovername in de land- en tuinbouw. De bedrijfs overname problematiek is het zwaarst in de grondgebonden pro- duktietakken. In wezen is de bedrijfs- overnameproblematiek een finan- cieringsproblematiek. De minister van landbouw heeft laten weten zeer terughoudend te staan ten opzichte van een vestigingspremie. Zijn voor stellen werden dan ook betiteld als gerommel in de marge. Gekonklu- deerd werd dat de werking van het Borgstellingsfonds in het kader van de bedrijfsovername van wezenlijke betekenis is. De voorstellen van de minister met betrekking tot de fiskale oudedagsreserve werd gezien als een proefballonnetje. Voor het ZLM-onderwijs dreigt nog steeds de operatie herstrukturering en fusie van het voortgezet onder wijs. Tot nu toe heeft de HEF alleen nog maar tot veel onrust op de scho len geleid. Het vertrouwen in het beleid van het ministerie is daardoor sterk verminderd. De ZLM is voor al zijn scholen - behalve het lager agrarisch onderwijs - in fusiebespre kingen gewikkeld. Ook voor het la ger agrarisch onderwijs is het beeld weinig optimistisch nu er nog steeds uitgegaan wordt van invoering van het voortgezet basisonderwijs en verbinding van de vakscholen aan de middelbare agrarische school nieuwe stijl. Via de gebruikelijke beleidska nalen is er flink tegengas gegeven tegen deze plannen. Wat betreft het ZLM Land- en Tuinbouwblad werd medegedeeld dat de redaktie versterkt zal worden. De bezorging via de Provinciale Zeeuwse Courant verloopt in de praktijk goed. Dit najaar zal begon nen worden om ook de grote oplage van het blad op deze wijze te gaan bezorgen. De marktberichten nieu we stijl blijken goed te voldoen. Vanuit de Ledenadministratie werd een overzicht verstrekt van de le dentallen per kring en per afdeling. Gekonstateerd kan worden dat het ledental van de ZLM stabiel is terwijl de totale oppervlakte nog enige uit breiding ondergaat. De Plattelandsjongeren Zuid (PJZ) werkt nu één seizoen met een nieuwe opzet. In de afgelopen periode heeft binnen de PJZ de positie van het agrarisch werk centraal gestaan. De komende periode zal ruim aandacht gegeven worden aan de wijze waarop de leden meer bij de diverse aktivi- teiten betrokken kunnen worden. Door de Bond van Plattelandsvrou wen afd. Zeeland werd aan de leden raad een meerjarenbeleidsplan ge presenteerd. Dit beleidsplan is er op gericht aandacht te schenken aan de agrarische vrouw in de maatschappij. Ook vanuit de afdeling Noord-Bra bant van de Bond van Plattelands vrouwen werd verslag gedaan van de aktiviteiten. Vanuit de afdeling Noord-Brabant is er grote bereid heid om samen te werken met de ZLM. Gehoopt wordt dat deze sa menwerking in de toekomst waar mogelijk gestalte zal krijgen. Ekskursie Na afloop van de vergadering heette de voorzitter van de kring Altena- Biesbosch de heer G.J. de Jager, de aanwezigen hartelijk welkom in zijn kring. De oppervlakte kultuurgrond in het werkgebied bedraagt totaal 15.000 ha' waarvan 8.000 ha akker bouw en vollegrondsgroente. Het aantal bedrijven met akkerbouw be draagt 471 en met grasland 495, ter wijl het totaal aantal bedrijven 678 bedraagt. Voor de lunch werd een bezoek gebracht aan het Biesbosch- museum. Na de koffietafel werd met 2 bussen een rondrit gemaakt door het werkgebied. In dé bus werd toelichting gegeven door leden van het kringbestuur. In Drongelen werd een bezoek gebracht aan de cham pignonkwekerij van de Gebr. Spuij- broek. Dit bedrijf heeft overigens ook een fruitteelttak. Bij Drimmelen werd ingescheept voor een vaartocht door het waterrijke Biesboschgebied. Daarbij wérd ook een bezoek ge bracht aan het drinkwaterbekken De Petrusplaat. Tijdens de boottocht in formeerde kringvoorzitter De Jager de ledenraad over de stand van za ke rondom de aanwijzing van het gebied als nationaal park. Door de georganiseerde landbouw is zwaar stelling genomen tegen dit plan. Met name wordt bezwaar gemaakt tegen de opname van het Steurgat in het plan. Dit Steurgat vormt als het ware de wurggreep waarin heel het noor delijk landbouwgebied terecht dreigt te komen. Voor de land- en tuin bouw is dit onaanvaardbaar. Er zal dan ook alles aan gedaan worden om te voorkomen dat deze landbouwge bieden opgenomen worden in het nationaal park. Wij kunnen U van dienst zijn met onze nieuwe ,,Vibro Beta'' trilschoffelmachine, verder met de onkruidverdelgingsrol tegen bovenstaand onkruid of opslag boven het gewas, met onze bietenrijenspuit (1 2R), en voor overbemesting in granen, kunstmeststrooien tot 24 m. En verder alle voorkomende werkzaamheden. Beleefd aanbevolen Mr. F.J. Haarmanweg 10 4538 AR Terneuzen Tel. 01150-12367-13406 Snel en goedkoop bepalen wij m.b.v. moderne apparatuur de oppervlakte. U kunt bij ons ook terecht voor: Uitzetwerk van schuren, loodsen, erfverhardingen. Verzorgen van Uw Hinderwetvergunning. Voor meer informatie: LANDMEETKUNDE POLDERWEG 29 4585 PE HENGSTDIJK TELEFOON: 01147-1518 Ltictor is gespecialiseerd in de levering en reparatie van alle sóórten transportbanden. Be) gerust eens voor meer informatie. Daar wordt u altijd wijzer van! AUTOSCHADEBEDRIJF Watervlietseweg 1 2 IJZENDIJKE 01 176-1660 Voor al uw autoplaat- en spuitwerk TECHNISCH HANDELSBUREAU B.V. Arnesteinweg - Middelburg Tel. 01180-13192 CS Co Cl cT O 14 Vrijdag 7 juni 1985 61 inuj t osbjiiV

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 14