Saoedische boeren gaan aardappelen telen in de woestijn Prehistorisch water kan eind maken aan huidige droogte T arweteelt Andere gewassen Aardappelteelt Geen olie De toekomst Aparte theorie Toiletpapier Vernietiging Libië gaat boeren in Sahara dr.ir. D.E. van der Zaag, voorzitter van de begeleidingskommissie van het aardappelprojekt in Saoedi-Arbië, in gesprek met een Saoedische boer. dr.ir. H. van Arkel en ir. H. Kuipers van het NI VA A geven op de tentoon stelling in Saoedi-Arabië voorlichting over aardappelen aan tarweboeren door dr.ir. H. van Arkel, direkteur NIVAA Velen van u hebben het vroeger wel eens gezongen: "De dorre vlakten der woestijn... en bloeien zal zij als een roos". Als deze hoopvol ge zongen woorden ergens ter wereld tot werkelijkheid zijn gekomen, dan is het wel in Saoedi-Arabië. Ongelooflijk wat oliedollars in 10 jaar tijd in de pure zandbak van het Midden-Oosten tot stand hebben gebracht. Zelfs een Nederlandse boer zou daar zijn vingers bij af likken. Maar er zijn dan ook veel Nederlanders die de Arabieren ge holpen hebben - en nog helpen - om hun dorre vlakten tot bloei te brengen. Maar kunnen aardappe len ook geteeld worden in puur woestijnzand en onder de moor dende hitte van de koperen ploert? Reden genoeg voor het Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouwprodukten (NI VAA) om eens te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. In 1977 werd er in Saoedi-Arabië ongeveer 1.000 ha tarwe geteeld. De regering van het Arabische schiereiland besloot toen om de tarweteelt verder te stimuleren en verhoogde de garantieprijs van tarwe tot ca. 3,50 per kilo. Dat bleek een geweldige stimulans voor de olie-sheiks om te gaan investeren in tarweproduktie. Het gevolg daarvan is dat in 1984 400.000 ha tarwe klaar lag voor de sikkel, maar denkt u maar niet dat het ook met dat ouderwetse landbouwwerktuig wordt ge maaid. Op de meest moderne wijze, met de allergrootste maai dorsers worden de gewassen ge oogst en daarna in enorme bun kersilo's opgeslagen. Op brengsten van 5-6 ton per hektare zijn heel gewoon. Toch regent het er nooit. En zand is maar zand' Maar met kunst mest en irrigatie zijn die proble men voortvarend ter hand geno men. Irrigatiepij pen van 500 me ter lang staan op wielen en han gen zo'n 3 meter boven het gewas. Aan één kant van zo'n pijp wordt het water uit de grond opge pompt - soms wel 300-400 meter diep - en in de irrigatiepijp ges tuwd. Die pijp draait dan heel langzaam rond om het vaste punt in het midden waar het water wordt opgepompt. Zo ontstaan beregende cirkels, waarbij iedere cirkel zo'n 75 ha beslaat. En de Onder de woenstijnen van Afrika bevinden zich grote hoeveelheden grondwater. Het zijn de overblijfse len van de laatste paar ijstijden. Tij dens die ijstijden zag Noord-Afrika er nogal anders uit. Doordat de ijs kappen van de polen veel groter wa ren was de regenval in de Sahara ongeveer net zo groot als de regenval die Frankrijk nu kent. Veel van het water dat in de laatste twee ijstijden is gevallen bevindt zich nu nog in de bodem van de Sahara. In Libië wil men dit prehistorische water gaan gebruiken voor de land bouw. Op dit moment woont 95 procent van de Libische bevolking in een smalle strook land langs de kust Vrijdag 7 juni 1985 woestijn staat vol met die cirkels. Nu is de produktie van tarwe zo gigantisch toegenomen, dat er meer wordt geproduceerd dan de Arabieren op kunnen eten, en dus moet er worden geëksporteerd. Geëksporteerd voor een wereld marktprijs die slechts een fraktie is van de prijs die de regering aan de boeren betaald. Een probleem dat ons in de EEG niet gehèel onbekend is. Dat kost de Saoedi's miljoenen dollars en daarom hebben ze nu de gegarandeerde tarweprijs verlaagd naar ca. 2,00. De rijke Saoedische boe ren willen daarom andere gewas sen gaan telen. En aardappelen lijken daarvoor een mogelijkheid te bieden. De aardappelteelt in Saoedi- Arabië is niet nieuw maar begon al in 1975 toen het Nederlandse Ministerie van Landbouw samen met het Saoedische Ministerie begon met het opzetten van een aardappelprojekt. En daarom verkoopt Nederland tegenwoor dig zo'n 1.500 ton pootgoed aan dit land waar het gedurende de winter koel genoeg is om op brengsten tot 25 ton per hektare te behalen. En op de landbouw tentoonstelling die in maart van dit jaar in Riyadh werd gehou den, kwamen dan ook tientallen boeren naar de stand van het NI VAA met de vraag: "I have some land, about 3,000 hectares. I want to grow potatoes. Can you help me?" Het lijkt er daarom wel op dat de aardappelteelt in de woes tijn zich zal uitbreiden. Zonder kameel. En niet in de oase. Maar op moderne wijze met Neder landse rooimachines en Neder lands pootgoed. Op de terugweg naar Riyadh van een bezoek aan een aardappel boer, waar ik samen was met de leider van het aardappelprojekt, ing. J.B. Mencke rijdend over één van de mooiste 6-baans autowe gen, met van horizon tot horizon alleen maar zand, is er ineens een dicht rookgordijn achter de auto te zien. Boven op de rem en stop pen. We ontdekken al gauw dat de oliedop van het carter is verd wenen. Tja, de monteur van de garage is vroeger kameeldrijver geweest, en als je de kameel melkt van de Middellandse Zee, terwijl het binnenland praktisch onbevolkt is. Men hoopt nu met behulp van grote ontwikkelingsplannen voor het zui den van Libië een deel van de be volking naar het binnenland te krij gen. Met behulp van het grondwater moeten uitgestrekte landbouwgebie den bevloeid worden. De hoeveelheid water is geen pro bleem. De grondwaterlaag die men wil gaan gebruiken heeft een opper vlakte van 800.000 vierkante kilo meter en varieert in dikte van 500 tot 1000 meter. Het slagen van dit pro- jekt hangt echter vooral af van de kosten van het water op de lange termijn. Die kosten worden bêpaald hoef je na afloop de spenen niet met een moersleutel ekstra aan te draaien. Vandaar waarschijnlijk. Maar wat doe je midden in de woestijn zonder ANWB, olie en carterdop? Nu heeft de overgang van kameel naar Amerikaanse Cadillac wel meer gevolgen ge had. Een kameel stopt als je "Ho" roept, maar een Cadillac niet. Er liggen dus honderden autowrak ken langs de kant van die prach tige autoweg, verkreukeld in het zand. Binnen 10 minuten was er dan ook een passende dop ge vonden. De heer Mencke had ge door de afstand waarover het water moet worden opgepompt: hoe dieper het water zit, des te meer energie (en dus ook geld) zal het kosten. Het is van het grootste belang dat men van te voren weet hoe snel de grondwa terspiegel zal gaan dalen. Ook wan neer er grotehoeveelheden grond water worden gebruikt zal het me rendeel van de daling door verdam ping worden veroorzaakt. Deze ver damping vindt vooral plaats in ge bieden waar het grondwater vlak onder het oppervlak zit, de playa's. Op die plaatsen zit het grondwater soms niet dieper dan vijftig centime ter. Door de hoge temperaturen ver dampen daar grote hoeveelheden lukkig een grondboor achterin de auto om grondmonsters mee te nemen. Een gaatje was dus gauw gegraven en de olie kwam borre lend naar boven. Nee, zo makkelijk - met een grondboor - gaat het natuurlijk niet. Maar de olietoekomst van dit gigantische land lijkt toch voldoende zeker om aan te mo gen nemen dat de landbouwont wikkeling nog wel enige tijd door zal gaan. Maar waar het huwelijk tussen het traditionele verleden water. Over de verdamping in die playa's bestond tot nu toe weinig kennis. In zijn proefschrift schrijft Massimo Menenti dat het wel degelijk nodig was om daar een aparte theorie voor te ontwikkelen. Hij stelde vast dat de verdampingswetten die voor andere grondsoorten gelden, niet opgaan voor de playa's. Menenti doet sinds september 1981 onderzoek naar de verdamping in playa's bij het Insti tuut voor Cultuurtechniek en Wa terhuishouding (ICW) in Wagenin- gen. Voor die tijd deed hij in op dracht van de Libische regering on derzoek naar de grondwatervoorra- den in Zuid-Libië. Bij dat onderzoek werd onder andere gebruik gemaakt van infra-rood satelliet-opnamen. Omdat het ICW zich daar ook mee bezig hield werden zij geraadpleegt. Uit dit kontakt vloeide het promo tie-onderzoek van Menenti voort. Om grote gebieden te onderzoeken is het handig gebruik te kunnen maken van satellietfoto's. Aan de hand van deze foto's kan de temperatuur van het oppervlak worden bepaald. Met die temperatuur kan de verdamping :.n dat gebied worden geschat. Vol en de moderne landbouwtoe- komst zal eindigen, is nog niet zeker. Toen we naar de Wimpy gingen om eens te kijken hoe de kwaliteit van de Arabische patat frites was, stond er een bordje 'bij de ingang: "Honden en vrouwen niet toegelaten". Op de tentoonstelling, die in een hal met air-konditioning werd gehouden, ging om 12.00 uur plotseling het licht uit. En om 15.26 uur nog eens. En om 18.06 zaten we weer 5 minuten zonder licht. Bidden. De helft van alle Saoedi's valt dan ter aarde met het gezicht naar Mekka en praat even met Allah. Ze doen dat 5 keer per dag, ook nog een keer om ongeveer half vijf 's morgens en een keer om half acht 's avonds. De Islam bepaalt de levensstijl van het land, en niet alleen voor de Arabieren zelf. Want onze konkurrenten van de Engelse Po tato Marketing Board (PMB) waren middenin een ingewikkel de, komputer-gestuurde dia-pre sentatie bezig om de Arabieren de voordelen van Schots poot goed te laten zien. 15.26 uur. Bidden. Geen stroom. Komputer in de war. Hoera. Alles heeft nu eenmaal, zijn vóór en zijn tegen. De Nederlandse Ambassadeur in Saoedi-Arabië, mr. J.F.E. Bre- man, had net een gesprek gehad met de Saoedische Minister van Landbouw Al Shaikh en die zei nog da? hij er zich zo over had verbaasd dat de voedingsge woonten van de Saoedi's zich zo drastisch hadden gewijzigd in de laatste 10 jaar. Steeds minder lin zensoep, en steeds meer aardap pelen. Naast eigen teelt uit Ne derlands pootgoed, wordt er ook nog 80.000 ton geïmporteerd, vooral uit Libanon en Egypte. Echt in de woestijn, buiten de grote stad, zou je dat trouwens niet zeggen. Bij een maaltijd die ter ere van ons bezoek werd aan gericht door de arbeiders van het aardappelprojekt zaten wij alle maal op onze krent. Liggend, een beetje steunend vanwege de on gemakkelijke houding, zonder mes en vork, aten wij de lekker nijen met onze "vijf geboden". Alleen met de rechterhand na tuurlijk. Want de linker dient voor héél iets anders. Want Ca dillacs of geen Cadillacs, toilet papier voor zo'n reis moetje mee uit Nederland nemen. Een heel schaap lag voor ons. De ogen en mannelijke organen had de kok - waarschijnlijk wetend dat die gekke Hollanders toch niet weten wat echt lekker is - in de keuken zelf al verorberd. Geef mij maar aardappelen... gens Menenti is dat echter alleen mogelijk wanneer de struktuur van grond bekend is. Hij stelde een ver gelijking op waarmee de verdamping kan worden berekend. Maar van de zeven variabelen in deze vergelijking kunnen er hoogstens twee vanuit de ruimte worden bepaald. Dat bete kent dat de rest van de gegevens met behulp van de landrover moet wor den verkregen. Dat het nuttig is om van te voren te weten hoe snel het grondwater zakt blijkt uit de ontwikkelingen op dit moment in de Verenigde Staten. In het zuid-westen is er in de staten Oregon, Nevada en Nebraska een groot gebied waar de landbouw in grote problemen is. Gedurende de afgelopen dertig jaar is men er van de droge landbouw overgegaan op de geïrrigeerde landbouw. Maar door de dalende grondwaterspiegel wordt het irrigatiewater steeds duur der. Menenti verwacht dat men over een jaar of vijf in Nebraska weer over zal moeten gaan op de droge land bouw, hetgeen een geweldige ver nietiging van investeringen betekent. George de Gooyer 13 Op een aantal plaatsen in de Verenigde Staten heeft men op dit moment grote problemen in de landbouw. De oorzaak is de hoge prijs van het grondwater dat voor de irritatie wordt gebruikt. Het grondwaterpeil is gezakt zodat het steeds duurder wordt om het op te pompen. Hoe vreemd het ook moge klinken, de Sahara heeft grondwater. En niet zo'n beetje ook. De libische regering wil dat water gaan gebruiken voor de landbouw, maar om niet dezelfde problemen te krijgen als in de VS liet men eerst onderzoeken hoe snel het grondwa terpeil in de woestijn zakt. Massimo Menenti onderzocht de verdamping in de woestijn.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 13