Na regen komt zonneschijn Veel onzekerheden Laatste weken veel aktiviteit Neerslag in overvloed West Zeeuws-Vlaanderen weer uit zijn isolement korte wenken veehouderij Dat bleek de afgelopen week zowel letterlijk als figuurlijk. Eerst het noodweer van vorige week dinsdag met een hoeveelheid neerslag tussen de 19 en 45 mm en of dat nog niet genoeg was het afgelopen weekend weer. Maar in ZUID-BEVELAND en in de andere gebieden begint alles nu toch goed te groeien. Gebrek aan water is er in ieder geval niet. Menigeen heeft de afgelopen weken kruipend doorgebracht om te kijken of de bieten en uien het wel of niet zouden halen. Hier en daar is er na tuurlijk ook weer overgezaaid. Om de bieten wat te helpen bij hun opkomst is er weer van alles toege past om het korstje te breken. Cam- bridgerol. onkruideg en met bandjes Met de weersomstandigheden is het ook vanuit ALTENA-BIESBOSCH momenteel zeer wisselvallig gesteld en bij het schrijven van dit berichtje regent het al weer en zijn de weers- berichten nog steeds onzeker. Wel hebben wij vorige week enkele mooie zomerse dagen gehad en is daarvan dankbaar gebruik gemaakt om de aardappels die nog gepoot moesten worden aan de aarde toe te vertrouwen. Vorige week waren nog zeker 50% van de verbouwde aardappelen in dit gebied nog niet geteeld en of dit nu wel het geval is betwijfel ik. Met de overige gewassen is het ge zien het tijdstip van rond 20 mei re delijk gesteld. Het te koude en te natte voorjaar heeft de ontwikkeling zeker vertraagd maar dat kan nog wel aardig worden ingehaald. Ook voor de veehouders waren de mooie dagen van vorige week zeer welkom veel gras bestemd voor kuil- voer lag gemaaid maar het voordro- gen verliep zeer traag en is dan ook een dankbaar gebruik gemaakt van de mooie dagen. Laten wij hopen dat wanneer u deze bijdrage leest het weer zich weer heeft herstelt en allen weer van de zo dringend nodige zon mogen genie ten. Er heerst bij de ondernemers nóg steeds een onzekere stemming voor wat de vooruit ziekten betreft, bij de veehouders de melkheffing, en of mestoverschotten, bij akkerbouwers de nog steeds niet bekende graan prijzen. naar ik meen met wisselend sukses. Als er af en toe geen buitje gevallen was zou het er voor veel percelen nu heel anders uitgezien hebben. Het zijn uiteindelijk allemaal lapmid deltjes. Plaatselijk heeft de vele regen ook nogal wat grond verzet. Sommige zullen misschien hun aardappelrug gen opnieuw aan moeten aarden. De wintertarwe begint zich ook goed te ontwikkelen. Door het slechte weer heeft niet iedereen op tijd met CCC kunnen spuiten en evenmin met herbiciden tegen onkruid afgezien nog dat de temperatuur ook niet meezat. De onkruidbestrijding wordt de laatste jaren toch een zorgenkind. Het is altijd moeilijk om op het juiste Onzekerheid over de bietenprijzen mede te meer daar er nog al wat grasland is omgeploegd en de vraag gesteld wordt zullen ook daar bieten op geteeld worden en waarmede het toch al goede kwantum nog vergroot zal worden. Steeds worden er meer namen ge noemd van veehouders die het be sluit genomen hebben of willen ne men om met de melkerij te stoppen en tot akkerbouw over te gaan of het bedrijf wegens gebrek aan opvolgers van de hand te doen. Daar ook internationaal de toekomst vraag algemeen is, is het moeilijk daar een goed passend antwoord op De Liempdse Werktuigendagen zijn dit jaar gehouden op maandag t/m woensdag vóór Hemelvaartsdag. De werktuigendagen zijn gehouden in MIDDEN- EN OOST-BRABANT. Het evenement trekt elke 2 jaar veel bezoekers. 2 jaar geleden waren er totaal meer dan 100.000. Momenteel staat in de belangstelling de steeds verdergaande mechanisering en au tomatisering in en om de bedrijfsge bouwen. Dit is zowel van toepassing op rund vee, varkens als pluimvee. Vanwege moment te spuiten. Iedere keer is er wel iets: te nat, te koud of dan zijn de onkruiden weer te groot. Maar on dertussen breiden enkele onkruiden zich gestaag uit. Daarom zullen we de schaarse momenten om de on kruiden chemisch te bestrijden niet voor 100 maar voor 200% moeten uitbuiten. Daarnaast zal de bestrij dingsmiddelen industrie nog wat ek- stra onderzoek moeten doen naar middelen die niet gevoelig zijn voor wisselende weersomstandigheden. Al met al zal het moeilijk blijven om de onkruiden goed onder de duim te houden. Naast chemische middelen en spuittechniek zal in gewassen waar het mogelijk is ook het een en ander met de hand moeten gebeuren. Op die manier zal het toch mogelijk zijn de onkruiden de baas te blijven. te geven en zullen de instanties be slissingen voor de toekomst nog zeer moeilijke dagen wachten. Over de prijzen van de produkten 1984 is ook niets hoopgevends te vermelden aardappels zeer droevig, uien onverkoopbaar, laatstvernoem- de werden er in dit gebied niet of nauwelijks geteeld, maar voor 1985 hebben enkele ondernemers beslo ten daar ook aan te beginnen. Laten wij hopen dat zij daarmede een goede keuze hebben gemaakt en deze teelt ook in de toekomst naar Alte- na-Biesbosch aantrekkelijk zal blij ken te zijn. oneffenheden in bieten en uien per celen afgevlakt door blinkend water. Gelukkig dat na een halve dag geu lengraven en "doorzakken" toch een verbetering van het zicht optrad en nu er weer wat machinaal gewied en opnieuw gefreesd kan worden omdat er teveel een verbetering van het weer o.a. temperatuur zich aandient, hopen we op zoveel mogelijk herstel. Voor enkele percelen is dat naar het inzicht van de boer niet mogelijk en is tot overzaai of opnieuw inzaaien van een ander gewas besloten. We verwachten in '85 geen tarwearen in mei te zien maar dat hoeft geen negatieve verwachting te zijn, er kan tijdens een groeiseizoen heel wat ge beuren. Op dit moment geen EEG prijsbesluit t.a.v. de granen, zou bovenstaande verwachting hierop ook van toepassing kunnen zijn? de in opkomst zijnde meststoffenwet de Wet op de Bodembescherming zijn diverse fabrikanten ingespeelt op de beperkingen, die opgelegd gaan worden, aangaande het uitrij den en de hoeveelheid uit te rijden drijfmest per ha. Dit betekent diverse systemen en mogelijkheden betref fende de opslag van drijfmest. Op veel plaatsen is de opslagkapaciteit beperkt. De laatste weken is veel aktiviteit op de bedrijven geweest. Aanvankelijk (half april) een zeer traag verloop. Eind april is de neerslaghoeveel- heid beperkt geweest. Wel is het ge durende een vrij lange periode te koud geweest. De grasgroei stond op een zeer laag pitje. Einde april was de grasgroei zodanig, dat het vee de grashoeveelheid op peil hield. Geen voorraadvorming. Omstreeks begin mei heeft men de eerste snij- mais gezaaid. Dit was mogelijk op drogere en hoger gelegen percelen. De opkomst heeft vrij lang op zich laten wachten. Bij lage temperaturen is de snijmaisgroei zeer beperkt. Vanaf half mei zijn de veehouders suksessievelijk aan de voederwin ning begonnen uit gras. Sommige veehouders hebben hun vee lang op stal moeten houden (noodgedwon gen). Vaak heeft men nu meer gras be stemd om in te kuilen. Voor de tijd van het jaar is dit een vroeg tijdstip van oogsten. Momenteel (half mei) staat er een redelijke snede gras. Waarom zou je langer wachten, nu de weersvooruitzichten naar om standigheden goed zijn te noemen. Op laag gelegen percelen kan de op brengst zeer wisselend zijn. Dit is met name afhankelijk van de uitgangssi tuatie. Oorzaak kan zijn: Voorkomen is beter dan genezen. UIERONTSTEKING of mastitis is een aandoening die vaak op treedt. Een koe die gedurende de laktatie een ontsteking krijgt kan zonder meer 10% minder melk ge ven. Samen met de behandeling geeft dit een grote schadepost. Voorkom ontstekingen door oplettend en nauwkeurig werken. Het afdekken van KUILEN ZONDER GRONDDEK vraagt extra aandacht. Gebruik bij voor keur 2 nieuwe lagen plastik. Zorg voor een strakke ligging over de kuil. Dit kan door gebruik te ma ken van verzwaarde treviraban- den. Trek na een week het plastik opnieuw strak en blijf eens per week het plastik kontroleren. Heeft voorweiden plaatsgevonden, is het de eerste snede, is het land vol doende opgedroogd, is de stikstofgift op tijd toegediend. Allemaal fakto- ren, die invloed uitoefenen op de voederwinning als zodanig. Zoals de vooruitzichten momenteel zijn, zal omstreeks 25 mei de snijmais gro tendeels gezaaid zijn. Ook zal einde mei de voederwinning betreffende de eerste snede flinke vordering hebben gemaakt. We doen nu aan planning. In hoe verre dit in werkelijkheid uitgevoerd kan worden, zal achteraf bekeken kunnen worden. Eenieder zal zich hiervoor inspannen. Momenteel wordt in de pers flink aandacht besteed aan de teelt van asperges in Brabant. Van oorsprong is dit een teelt uit het Limburgse land. In Limburg begint verzadiging op te treden. Gezien de langdurige teeltperiode is slechts één teelt mo gelijk. Deze duurt ongeveer 10 jaar. De eerste 2 jaar kan niet gestoken worden. De oogst begint vanaf het 3e jaar tot ongeveer het 8e a 10e jaar. Een teelt met een aanzienlijke inves tering aan plantenmateriaal. Boven dien zijn er de eerste 2 jaar alleen maar kosten. De laatste jaren is de omzet in Bra bant aanzienlijk gestegen. Dit is vooral te merken aan de forse omzet stijging op de veiling. Op het moment wordt op grote schaal bekendheid gegeven aan het publiek. Men tracht hiermee de vraag van de konsument aanzienlijk op te voeren. Op de vei ling in Veldhoven heeft men ook een positieve bijdrage willen geven, door middel van een open dag, waarbij de asperges in al hun aspekten centraal stond. Vaak wordt in de maisteelt pas na opkomst gespoten tegen onkrui den. Spuit niet blindelings maar kijk WAT er STAAT èn WAT er vorig jaar BLEEF STAAN. Kies dan pas Uw middel. Pas op voor overlappingen en drift. Enkele spelregels voor de aan wending van DRIJFMEST IN DE ZOMER. 1. Gebruik bij voorkeur gemixte mest 2. Niet meer dan 15 a 20 kub per ha per keer 3. uitrijden over korte stoppel geeft minder vervuiling 4. het liefst toedienen bij donker weer. De kans op verbranding is zo kleiner, maar blijft aanwezig. 9 De aardappelrijen en ruggen moeten door de vele regen op de meeste plaatsen opniew bewerkt worden met de hakenfrees. De tijd dat het doek over oogst '84 definitief valt komt in de NOORD- BEVELANDSE praktijk nu snel in zicht, met de laatste afrekeningen o.a. van de aardappelpool. Voor velen denk ik geen prettig gezicht, het zal niet nodig zijn daar verder over uit te weiden en het maar laten bij de kon- klusie dat we onder normale omstan digheden, wat betreft opbrengsten, kosten - prijzen bedrijfsekonomisch een negatief resultaat boeken. Ook nu, evenals in goede jaren zullen er uitzonderingen zijn. Zeer hoge kg- opbrengsten, gelukkige verkopen, enkele produkten die "het" gedaan hebben b.v. vrije knolselderij. Je kan je dan afvragen hoelang we het van de goede uitzonderingen volhouden, de ze vraag stellen geeft in feite al het Vrijdag 24 mei 1985 antwoord in zich, hoe dikwijls komen die uifzonderingen voor en kan je er dan van profiteren! We blijven niet bij '84 stilstaan en onze volle aandacht wordt opgeëist door de zorg voor en de groei van de gewassen die oogst '85 moeten wor den. Nog maar nauwelijks was het eerste groen van de vroege zaai uit de grond of er was al regen en hagel- schade, afgelopen week nog eens dunnetjes overgedaan door ook het tere groen van de 2' zaaiperiode een flinke opdoffer te verkopen. In ons kleine gebied een verschil in neerslag van 20-40 mm en ook plaatselijk op nieuw hagel. Kort na zo'n bui even eens geen prettig gezicht, de pas ge freesde en gespoten aardappelrijen vol water en alle grote en kleine Na enige maanden afwezig te zijn ge weest met een bijdrage aan "Uit de Praktijk" zit WEST ZEEUWS- VLAANDEREN weer in de ren. Een zucht van verlichting slaakte af gelopen woensdag het bedrijfsleven, toen de prinsessenboten na 34 maand uit de vaart te zijn geweest, weer startten. De verbindingen zijn nu weer normaal. Wat dit oponthoud voor onze streek heeft gekost, zal nooit precies uitgerekend kunnen worden, maar loopt in de miljoenen. Afgelopen zaterdag is aan het land bouwmuseum te Heille een prachti ge antieke rosmolen toegevoegd en in werking gesteld. Het is een bij zonder goed idee geweest 12 jaar ge leden dit museum op te richten. De honderden gereedschappen en werktuigen die toen verzameld zijn, zouden er nu niet meer geweest zijn. Wat de akkerbouw betreft liggen in onze streek nog steeds verschillende percelen te wachten op hun poot- goed. Het wordt nu toch wel dringen, ofschoon eind mei planten al genoeg heeft bewezen, dat dit geen mindere opbrengst hoeft te zijn. Nieuw in dit gebied is dat er tientallen nieuwe aardappeltelers bijgekomen zijn, dit ondankt de vele voorraden ook nog hier aanwezig, die tegen zeer lage prijzen weggaan. Het is beter na zo'n jaar te beginnen aan na een goed jaar, blijkt ook hier op te gaan. Ook vlas is weer veel uitgebreid. Dit staat er nu toch wel erg veel. Het gewas veldbonen ziet men nu door het hele werkgebied staan en dit lijkt zich weinig aan te trekken van het koude en natte voorjaar. De bieten zijn nog klein maar prak tisch iedere boer heeft tussen de 60-90.000 planten per ha, wat toch wel een ideale uitgangssituatie is. Hagelschade in de vroeg gezaaide uien herstelt, maar gaat langzaam. Het wordt weer een prachtige tijd om door de polders te rijden. Oppassen dat u ook wel eens voor u kijkt, i.p.v. steeds opzij. In de melkveehouderij breekt weer een spannende tijd aan om het gras zo goed mogelijk in te kuilen. Alleen kwaliteitskuil kan de hoogste melkopbrengst geven!! In de fruitteelt lijkt de vorstschade gemiddeld genomen toch nog mee te vallen. De bloei is wel erg laat. Nog een punt wat de aandacht ver dient is de administratieve ruilverka veling voor het gebied Sluis-Aarden- burg-Oostburg. Binnen enkele weken is de procedure bekend van deze nieuwe vorm van verkavelen, waarvan West Zeeuws-Vlaanderen de primeur krijgt. Ook staan dan alle namen en adressen van eigenaars en pachters op papier, zodat de voorlichting en informatie kan beginnen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 9