Groeizaam weer Prinses Margriet bezoekt Thoolse Agrarische Dag De regen was weer welkom Stierkalveren duur RONDDE Klimatologisch zit het ons gewest niet mee... De weersomstandigheden zijn op WALCHEREN nogal afwisselend maar dooreen genomen niet ongun stig. Naast een grote plensbui kregen we ook zonnig weer met een milde temperatuur. Dan weer een zacht meiregentje. Dit is weer gunstig voor de gevormde korst op de grond. Het groeizaam weer waar naar verlangd werd hebben we nu gekregen. Over de grasgroei valt nu "niet te klagen. Het gras barst uit de grond. Op de veehouderijbedrijven is men drukdoende met de grasoogst voor de voordroogkuil. Hopelijk komen Deze week werd op THOLEN be kend dat Prinses Margriet en de heer van Vollenhoven een bezoek zullen brengen aan de agrarische dag van de Thoolse Dagen die in het kader van de feestelijke herdenking van 500 jaar Smalstadsrechten van St. Maartens dijk aldaar gehouden worden tussen 14 en 29 juni a.s. De fokveedag die op deze agrarische dag vanzelfsprekend de hoofdmoot uitmaakt zal in historische stijl wor den opgezet waarnaast allerlei ou derwetse nevenaktiviteiten zullen plaatsvinden, zoals dat vroeger ook het geval was op zo'n jaarmarkt, dit alles uiteraard zo veel mogelijk in aangepaste kledij! Door middel van een maquette van Tholen zal de land- en tuinbouw zich presenteren. De maquette zal wor den gemaakt van zoveel mogelijk op Tholen geteelde en geproduceerde produkten. Wij hebben gekonstateerd dat de agrarische bevolking dit bezoek zeer op prijs stelt en allerwege is men be zig om de nodige voorbereidingen te treffen om straks onze bedrijfstak zo goed mogelijk te presenteren, nu de ze unieke kans zich voordoet om de schijnwerper ekstra op ons agrarisch volksdeel te richten. De opgaven voor deelname van rundvee en schapen waren groter dan de laatste jaren het geval is ge weest. De trekpaarden van Brooijmans zul len het Koninklijk gezelschap met hun gevolg met boerenwagens na een korte rondrit door St. Maartens dijk op de feestelijk versierde Markt brengen. Wanneer er nog mensen zijn met leuke (ouderwetse) ideeën voor deze dag dan houdt het Thoolse dagen bestuur zich daar graag voor aanbe volen. Dit bezoek vindt plaats op vrijdag 28 juni a.s. Nu dan weer terug naar de orde van de dag van vandaag. Over de op komst van onze gewassen kunnen we enthousiast zijn. Alles staat er mooi op en het groeit dankzij het mooie weer, met op z'n tijd een buitje regen erg goed! Gelukkig hebben wij op THOLEN EN ST. PHILIPSLAND met uitzondering van Stavenisse, geen last van stortbuien zoals dat in andere delen van Zeeland wel het geval is geweest. Vanwege voldoende vocht op z'n tijd, doen de bodemherbiciden doorgaans hun werk naar behoren zodat het met de onkruidbezetting ook redelijk goed gesteld is, alhoewel juist in deze tijd van het jaar hieraan door de boer veel aandacht besteed moet worden. Met chemische middelen is veel te bereiken, maar men moet er wel op het juiste moment bij zijn om te spuiten en dat vereist voortdurende oplettendheid van de ondernemer. Minder enthousiast zijn wij over de afloop van het oude boerenjaar, be halve de prijs van het bijprodukt stro blijft het slecht gesteld met het tot waarde brengen van de andere pro dukten. Voor velen zal het boerenjaar 1984 de geschiedenis ingaan als een jaar met veel kosten en weinig finan ciële opbrengsten. Terwijl ik dit schrijf pakken zich donkere donderwolken samen boven de WESTHOEK. Deze zondagmid dag 19 mei. Het is precies een week geleden dat het gerommel van de donder ons angstig naar de lucht deed kijken. Kleine windhoosjes draaiden gronddeeltjes spiraalvormig de lucht in en terwijl de eerste bliksemflitsen als slangen van vuur van de hemel naar de aarde trokken viel de regen. In ons gewest is dit alles meegeval len. Met 10 millimeter in het glas was er geen paniek. Want hoe raar of het klinkt na het natte voorjaar, we kon den het goed gebruiken, vooral om dat er warmere dagen op gevolgd zijn. Zo kan uw praktijkschrijver nu optimistische geluiden laten horen. De bieten beginnen er uit te komen. In de vroege morgenuren kon men ze rijen. Hier en daar wordt zelfs al overwogen, om ze voor de tweede keer tegen het onkruid te spuiten. Het probleem is: zoals ieder jaar: dat de bietjes wat klein zijn. Is de maat goed van deze, dan is het onkruid ondertussen te groot. Zaak blijft het om iedere dag maar weer poolshoogte te gaan nemen. De vinger aan de pols is in de maand mei nog voor meer dingen gewenst. De wintertarwe heeft ineens een groeischeut gekregen. Terecht zag ik dan ook de spuitkarren hun lading met CCC lossen. Het zware gewas heeft dit zeker no dig. Ik heb in onze hoek een stukje rogge ontdekt. Al moest ik daarvoor wel de polder uit. Maar sinds de mais z'n intrede deed, wordt ook op de zandgrond dit gewas als maar min der. Deze rogge liet z'n halmen al zien, terwijl de zaaimachines de maiskorrels in de grond lieten vallen. Terug in de polder trokken zware traktoren de frees. Vier bedden aardappels tegelijk. Het lijken net kleine dijkjes. Dat voor deze dijkjes veel paardenkrachten nodig zijn be wijzen de zwarte rookpluimen die de traktors de lucht in bliezen. Dag en nacht gaat dit geweld door. Nog niet veel boeren bezitten zelf zo'n appa raat dus wordt de loonwerker inge schakeld. Die man kan overal niet gelijk zijn. Iedere boer wil nu z'n aardappelbedden wel eens keurig in het gelid hebben omdat de poters hun blaadjes al boven de grond heb ben weten te krijgen. 8 Dan is het vlas er. Vanmorgen heeft het een halve millimeter geregend. Genoeg om het tot een keurig tapijt om te vormen. Donker groen van kleur. Een teken dat het plantje nu op zichzelf staat. Het zaadje heeft z'n taak volbracht. Nu onze gazons eigenlijk twee keer in de week een maaibeurt nodig hebben, gebeurt hetzelfde op de graszaadblokken. Na veel geduld met dit gewas is het er toch van ge komen. De groei zit erin en gras kan altijd nog wonderen doen als Moe der Natuur een handje helpt. Als de dijken een witte kraag krijgen is dit het teken dat het fluitekruid bloeit. Dat betekend ook dat de kar- wij z'n bloemschermen laat zien. Al loopt hij toch wel iets achter bij z'n stielbroer. Stiefbroer heeft jaren achter elkaar tijd om z'n wortels te verankeren, terwijl ons veredeld ge was het met wortels van een jaar moet doen. De onweersbui is voorbij al rommelt het nog in de verte. Het meetglas geeft 10 millimeter water aan. Ondanks dat het in WEST-BRA BANT-ZUID wat later is geworden dan normaal zit op dit moment alles in de grond, alleen een enkel perceel snijmais en sperciebonen moeten nog gezaaid worden. De opkomst van de suikerbieten is zeer goed te noemen en ook de on kruidbestrijdingsmiddelen blijken optimaal te werken. De aardappelen beginnen zich in de grond goed te ontwikkelen. Wel is opgevallen dat door de lage pootgoedprijzen vaak een nauwere plantafstand is genomen bij de maten 25-28 en 28-35. Poter- maat 35-45 wordt op de zandgronden praktisch niet gezet. Zoals het zich nu laat aanzien kun nen we dit jaar al vroeg vroege aard appelen verwachten, vooral die ge plant zijn onder plastik. De zandaardappelen van oogst 1984 zijn allemaal geruimd. Dat twee we ken warm zacht weer voor een enor me groei kan zorgen hebben we ge zien aan de grasgroei. Half mei is op enkele plaatsen een begin gemaakt met maaien. Hoe het gras van het voordrooggras ingekuild zal worden zullen we nog moeten afwachten. Ieder jaar ziet men nieuwe methoden van inkuilen. Veel loonwerkers heb ben trouwens dit voorjaar een inves tering gedaan in een opraapbak voor hun hakselaar. Vorig jaar werd er nog veel gras met de opraapwagen in de kuil gebracht terwijl er op beperkte schaal met de hakselaar is gewerkt. Plaatselijk werden er nogal wat pakken, geperst door een viconpers, ingekuild. De stierenmesterij heeft op dit mo ment, net als vorig jaar, te maken met slachtprijzen die iets boven de kostprijs liggen. Ten opzichte van begin dit jaar is de kg-prijs geslacht gewicht voor goede rode stieren met 50 k 60 cent gedaald. Voor de luxe stieren nog meer. De prijzen van- koeien en vaarzen zijn behoorlijk hoog. Je bent geneigd te denken dat de konsument niet meer bereid is voor kwaliteitsvlees meer te betalen. In verband met de superheffing is er uitbreiding gekomen in deze be drijfstak, vooral op bedrijven die stoppen met melkvee. Door de su perheffing zijn er de laatste ander half jaar veel koeien geslacht voor namelijk de minder produktieve. Dit heeft wel het gevolg dat er min der nuchtere kalveren komen. Min der kalveren en een grotere vraag leidt automatisch naar hogere prij zen. Vooral de koppels goedsoortige stierkalveren zijn bijna onbetaalbaar geworden. De meeste stierenmesters, tegen woordig roodvleesproducenten, zijn wel bereid meer te betalen voor een goed gevormd kalf als ze zeker weten dat er geen Holsteiner bloed in zit. Een vrees van iedere mester is wel dat er in ieder koppel wel 1, soms twee kalveren zitten waaruit een echte "Amerikaan" groeit. Een goede zaak is, zoals sommige handelaren al doen, de garantie geven dat een kalf geen Amerikaans bloed heeft. Zo'n kalf kost dan wel 25 meer, maar dit heeft iedere mester er graag voor over, vooral met bewijs van echtheid. er wat droge dagen. Velen zullen mogelijk het gras nog vóór de Pink sterdagen onder de plastik willen hebben. Voor de vroeggemaaide percelen is het weer ook gunstig. De hergroei komt nu weer vlot op gang. Dit komt de grasvoorraad zeker ten goede. Mogelijk dat er nog een per ceel ekstra ingekuild kan worden. Dankzij de gunstige omstandighe den is ook de melkgift weer goed. Het bovenstaande geeft reden om tevreden te zijn over de goede start aan het begin van de weideperiode. Een donkere schaduw blijft echter hangen, die van de beperkende maatregelen bij de melkproduktie. De superheffing wordt door velen nog gezien als een niet juiste oplos sing voor een overproduktie van melk. Dat er teveel geproduceerd wordt erkent men wel. Een voor iedereen aanvaardbare regeling schijnt moeilijk te zijn. Men zou zich af kunnen vragen, hoe het zou zijn als er geen prijsregeling was en de prijsvorming door vraag en aanbod zou plaatsvinden. De groei van de gewassen is nu goed. De wintertarwe ontwikkelt zich zeer snel. Zullen we per eind mei aren zien? Wanneer het huidige weertype zich handhaaft zit die kans er zeker in. Het wordt nu weer interessant om de ontwikkelingen van de verschillende rassen wintertarwe te volgen. De op komst en stand van suikerbieten en zaaiuien gaat niet algemeen van een leien dakje. Er zijn nogal ^at perce len waar het plantenaantal aan de lage kant is. Meestal te veel om tot overzaaien over te gaan, maar wat te laag om tot een maksimale opbrengst te komen. Het zomergraan en de erwten hebben over het algemeen een goede stand. De ontwikkeling is op sommige percelen wel laat. Van het vlas zagen we verschillende per celen met een mooie opkomst en een goede stand. Door de harde regenbuien zijn op sommige percelen de reeds aan geaarde ruggen nogal wat afge spoeld. Het meer of minder afspoe len hangt sterk af van de grondsoort. In ons gebied moeten op veel perce len de ruggen nog voor de eerste maal aangeaard worden. De groei van de aardappelen zet nu wel door. We zullen bijzonder attent moeten zijn op het voorkomen van opslag plaatsen van aardappelen. Vooral waar grond uit bewaarplaatsen is gestort. Er zijn voorbeelden van vo rig jaar waar ernstig ziek voorkwam op een perceel in de nabijheid van een storthoop. Attent zijn op vernie tiging van de opslag van aardappel planten-en tijdig een bestrijding uit voeren op omliggende percelen aardappelen zijn mogelijkheden die aangegrepen moeten worden. Enkele praktijkmensen in het mid den-westen van Walcheren hebben nog wat problemen met het polderpeil zoals dat in dat gebied dit voorjaar is gehanteerd. De mening is dat men het peil al te vroeg in het voorjaar op een te hoog nivo houdt. Het gevolg kan zijn dat het grondwater nivo ook hoog blijft, en het perceel laat bewerkbaar is. In goed overleg njoet dit toch wel op te lossen zijn. Een hevig onweer gepaard gaan de met hevige stortbuien zorgde dinsdag 14 mei op veel plaatsen voor wateroverlast. Tussen half negen en tien uur werd het kom pleet donker en vreesden we het ergste. Hier en daar is er hagel gevallen, maar die viel meestal in het water. In een moment ston den de kiemplanten van de bieten en de uien onder water en dat was in de loop van de namiddag weer gauw verdwenen. De aardappel ruggen staken nog net boven het water uit en heel de week heeft er in de geulen nog water gestaan. Veel poters zijn er zodoende bloot komen liggen en dat is een ware lekkernij voor de eenden. Klimatologisch zit het de laatste tijd in ons gewest niet meer mee. De natte herfst van 1984 zijn we nog niet vergeten en ook dit voorjaar loopt niet op rolletjes. Volgens ingewijden moet het eerst wat tegenzitten met het weertype, want dat werkt later prijsverhogend voor diverse landbouwprodukten. We hebben daar tot heden nog niets van ge merkt, hoewel we nog hopen dat de aardappelen van oogst 1984 nog met spoed duurder zullen worden. Voor een prijsverhoging van de uien van de oude oogst is al onze hoop reeds vervlogen. De schapen krijgen meer uien te eten dan hun lief is en zo zie je nogal eens een schaap met tranen in de ogen. Het wijst op een diep ge voel van medeleven met zijn baas welke zijn schaapjes nog niet op het droge heeft. Het is een lastig voorjaar voor de goede werking van de bodem herbiciden. Neerslaghoeveelhe den van 30-40 mm kunnen de "film", welke we over het land gespoten hebben, verbreken en verplaatsen in de breedte en in de diepte. Bodemherbiciden hebben echter de goede eigenschap, dat ze slecht oplosbaar zijn, waardoor ze een lange nawerking hebben en daarom hebben we ons ver trouwen er nog niet in verloren. De kansen om na-opkomst mid delen goed te spuiten zijn echter klein geweest. Wind en regen waren nogal eens spelbreker. De werktuigendagen in Liempde hebben weer veel bekijks gehad. Uit alle provincies in den lande en ook uit naburig buitenland is de belangstelling erg groot ge weest. Het is en blijft ons een raadsel hoe de Brabanders deze manifestatie om de twee jaar weer van de grond krijgen. Met de trein en met de auto is het ter rein goed bereikbaar en parkeren op de weilanden vlakbij is geen probleem. De beurs biedt voor elk wat wils en als men alles wil bekijken, dan kan men daarvoor wel een paar dagen uittrekken. Na de tweede wereldoorlog waren er veel meer landbouwbeurzen en deze zijn praktisch allemaal ver dwenen. Als Z.L.M. hebben we daar ook aan meegedaan en nu trachten we nog om de 4 of 5 jaar een landbouwtentoonstelling te organiseren en dat lukte dan ook. Voor ons eigen gemak kunnen we beter elders gaan kijken, dan zelf alle organisatiezorg op ons eigen nek hangen. Toch zijn we die Z.L.M.-manifestaties nog niet vergeten en de kontakten welke er door ontstonden waren van grote betekenis. "Zoals de ouden zongen piepen de jongen", is een oud spreekwoord en daar geloven we in. Daarom geloven we ook, dat de jonge generatie de kans van slagen heeft om in eigen ge west weer dergelijke manifesta ties van de grond te krijgen. Zeeland heeft landbouw, vee teelt, fruitteelt, rekreatie, water sport en nog veel meer. De be langstelling van velen blijft daar naar uitgaan en ook naar die mooie delta van rust. Vrijdag 24 mei 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 8