Het testen van spuitmachines Kwaliteit Service een tussenverslag van het seizoen '84/ '85 Tabel 1. Het aantal geteste spuitmachines per jaar jaar aantal jaar aantal jaar aantal Momenteel is het testen van spuit machines in volle vaart bezig. In het testseizoen 1984/1985 zijn naar schatting al meer dan 500 machines gekontroleerd. Vorig jaar (seizoen '83/'84) werden ca. 660 spuiten ge test. Een voorzichtige prognose is dat in het huidige seizoen waarschijnlijk meer dan 1000 machines getest zul len worden. Van 138 geteste machines zijn mo menteel de kopieformulieren ont vangen. Een set testformulieren be staat immers uit één origineel voor de eigenaar, een kopie voor de tester en één voor de konsulentschappen in Wageningen. Het zijn formulieren van testakties van Agrarische Unie- Vulcaan en Cebeco-Handelsraad. Naast de Agrarische Unie-Vulcaan en Cebeco Handelsraad zijn meer bedrjjven aktief aan het testen van spuitmachines. De firma Douven verhuurt een testbaan aan zijn dea lers en is via hen aktief. De Cehave in Veghel werkt via de eigen vestigin gen in het zuiden van het land. Verder heeft de Samon dealergroep in de IJsselmeerpolders een vijftal testbanen tot z'n beschikking. De resultaten Van 138 geteste machines zijn de formulieren doorgenomen. In on derstaande tabel kunt u lezen welke merken o.a. getest zijn. Bij diversen horen de merken Schmotzer, ABZ, Platz, Sieger, Berthoud, Hako en Delvgno te worden ingevuld. Tabel 3. De geteste spuitmachines per merk Douven 48 Urgent 23 Dubex 18 Hoegen D. 13 Cebeco 12 Munckhof 5 Hardi 5 Diversen 14 in 1984/85 al meer dan 500 spuitmachines gecontroleerd. De leeftijd van de geteste machines varieerde van nul tot twintig jaar. Meer dan de helft van de machines was jonger dan 6 jaar. Er waren ech ter ook twee machines uit 1964, dus ruim twintig jaar oud. De boombreedte van geteste machi nes was in hoofdzaak (29%) 21 m. en (27%) 18 m. Het aantal machines met een 24 m. boom was 13 (10%). Tabel 5. De boombreedte van de ge teste machines, boombr. aantal boombr. 12 m 18 13% 18 m 38 27% 15 m 20 15% 21 m 40 29% 16 m 9 6% 24 m 13 10% De Algemene Inspektie leverde op dat de spuitbomen van de machine er redelijk goed onderhouden uitza gen. Veel speling in de scharnierpunten vervolg van pag. 6 Duidelijk blijkt uit dit voorbeeld dat twee toepassingen tegen dezelfde populatie reeds een zodanige ver schuiving in de populatie heeft ver oorzaakt, dat weinig effekt meer kan worden verwacht van aniliden bij de derde en volgende toepassingen. De funktie van de overige werkzame stoffen in het kombinatieprodukt is zoveel mogelijk te verhinderen dat nieuwe infekties kunnen plaatsvin den en zo uitbreiding van resistente stammen tegen te gaan. Dit laatste is een wezenlijk onderdeel van de stra tegie omdat een te grote uitbreiding van resistente stammen de gehele Phytophthora-populatie in Ne- derand weer naar resistentie zal doen verschuiven. Met het kombinatie produkt behandelde percelen dienen daarom nauwlettend in de gaten te worden gehouden. Een intensieve Phytophthora-bestrijding met de ge bruikelijke middelen en tijdig dood spuiten is juist voor deze percelen van het grootste belang. Het niet toepassen op pootgoed van kombinatieprodukten is een ander onderdeel van de strategie om resis tentie-ontwikkeling in de Phytop hthora-populatie in Nederland tegen te gaan. Immers mocht na bespuiting met een kombinatieprodukt knolin- fektie in een pootgoedgewas optre den, dan is hoogst waarschijnlijk een Vrijdag 24 mei 1985 anilide-resistente stam in het spel die het jaar daarop voor verrassingen kan zorgen. Niet alleen aardappelte lers in Nederland kunnen hiervan schade ondervinden in de vorm van ineffektiviteit van kombinatiepro dukten met aniliden maar ook telers in veel andere landen waarnaar Ne derlands pootgoed geëksporteerd wordt. Wanneer gekonstateerd zou worden dat in Nederlands pootgoed .met anilide-resistente stammen geïnfekteerde knollen voorkomen betekent dit enerzijds een smet óp een goed Nederlands produkt maar anderzijds ook het definitief ver dwijnen van de aniliden als Phytop- hthora bestrijdingsmiddelen uit Ne derland. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de kombinatieprodukten zoals Ridomil en Sandofan vooral niet- routinematig dienen te worden ge bruikt. Toepassing is alleen in uiter ste noodzaak verantwoord wanneer bijvoorbeeld door omstandigheden niet tijdig met preventieve middelen kon worden gespoten en mogelijk aantasting is opgetreden. Zelfs dan dient allereerst te worden overwogen of met het inzetten van een cymoxa- nil-bevattend produkt zoals AAcu- ram of Shell Curam ook het beoogde doel kan worden bereikt. Beide laat ste produkten zijn in staat jonge in fekties door anilide-gevoelige én -resistente stammen van maksimaal 48 uur oud te stoppen. 1977 58 1980 1983 35 1978 13 1981 1984 620 1979 86 1982 104 1985 1000? Tabel 2. Overzicht van-de testakties van de binnengekomen formulieren Testplaats Periode aantal aantal machines dagen Emmeloord 12-17 dec.'84 4 20 Agr. Unie-Vulc. Dronten 19-21 dec.'84 3 14 Agr. Unie-Vulc. Bovenkarspel 4- 8 febr.'85 5 23 Agr. Unie-Vulc. Grijpskerke 25-27 febr.'85 3 15 Agr. Unie-Vulc. Heythuisen 13-14 mrt.'85 2 11 Cebeco Handelsr. Heythuisen 18-20 mrt.'85 3 16 Agr. Unie-Vulc. Ysselsteyn 25-26 mrt.'85 2 14 Agr. Unie-Vulc. Emmeloord 28 mrt.'85 1 8 Cebeco-Handelsr. Appelscha 28-29 mrt.'85 2 6 Agr. Unie-Vulc. Echt 1- 2 apr.'85 2 15 Agr. Unie-Vulc. Tabel 4. Het bouwjaar van de geteste machines Bouwjaar aantal bouwjaar aantal bouwjaar aantal 1984 10 7% 1979 11 8% 1970-74 7 5% 1983 11 8% 1978 25 19% voor'70 7 5% 1982 18 13% 1977 11 8% 1981 7 5% 1976 9 6% 1980 14 10% 1975 8 6% had slechts 4% van de bomen. Een starre pendelbeweging (3% van de spuiten) is vaak met een lik smeervet te verhelpen. Door diverse oorzaken was ca. 10% van de bomen krom. Dit kan problemen geven om een regelmatige vloeistofverdeling te hebben omdat de doppen niet in een rij staan. Slechte en/of lekke slangen had ca. 7% van de machines. Bij bijna 30% van de machines hing één of meer slangen in het spuitbeeld. Dit ver stoort de vloeistofverdeling plaatse lijk erg sterk. Vervuilde hoofdfilters worden vrij wel niet gevonden. De meetresultaten leverde o.a. gege vens op over de manometer, de drukverschillen in de spuitleiding, de pompopbrengst en de vloeistofver deling. De manometer is een instrument die een regelmatige kontrole verdient. Voor het verspuiten van de gewenste hoeveelheid vloeistof per ha. dient hij betrouwbaar te werken. Als norm voor een goede werking kan worden gehanteerd. 1. in het spuittrajekt 0-5 bar. een maximale afwijking van 0,2 bar. 2. in het trajekt van 5-10 bar. een maximale afwijking van 0,5 bar. Uit de resultaten bleek dat 33% niet aan deze norm kon voldoen. Een flink aantal van de manometers bleek helemaal niet te werken. De leeftijdsverdeling in de groep afge keurde manometers staat in onder staande tabel. Hieruit blijkt dat na driejaar de betrouwbaarheid van de manometer sterk afneemt. Maar liefst 93% van de afgekeurde mano meters was drie jaar of ouder. Tabel 6. De leeftijdsverdeling van de afgekeurde manometers leeftijd percen cumm. per tage centage 0-2 jaar 7% 7% 3 jaar 25% 32% 4 jaar 10% 42% 5 jaar 18% 60% 6-8 jaar 18% 78% 7-8 jaar 22% 100% Als voorheen dient ook in 1985 de Phytophthora bestrijding weer geba seerd te zijn op het tijdig en nauw gezet toepassen van preventieve middelen wanneer aantasting dreigt en het opruimen van infektiebron- nen zoals afvalhopen en aardappe lopslag. Kombinatieprodukten met aniliden dienen slechts beperkt en in uiterste noodzaak gebruikt te wor den. Het zijn dure middelen en het ekstra'bestrijdirigseffekt dat ze geven in vergelijking met de gebruikelijke middelen zal slechts in uitzonderlijke gevallen nodig zijn. De verantwoor ding voor eert juist gebruik ligt bij de aardappeltelers. Zij hebben als het ware het lot van deze middelen in handen. L.C. Davidse Vakgroep Fytopathologie, Land bouwhogeschool Wageningen Advertentie IM Een grote afwijking van de druk in de spuitleiding zal resulteren in een onregelmatige vloeistofverdeling. Als norm wordt een verschil van 0,2 bar gehanteerd. Het drukverschil tussen de spuitmanometer en de spuitleiding achter de machine of aan de boomtoppen kan bij vrijwel alle nieuwe Nederlandse spuiten aan deze norm voldoen. Voor andere machines ligt dit duidelijk anders als gevolg van nauwe leidingen, knie bochten of een ongelijk aantal spuit- doppen per leidingsektie. Ca. 30% van de geteste spuitmachi nes kon aan de norm van 0,2 bar voldoen. Dit zijn allemaal nieuwere machines. Een afwijking van 0,3 of 0,4 bar had nóg eens 20% van de spuiten. De rest had een afwijking van minstens 0,5 bar. Een minimum-norm, die gesteld moet worden voor de totale pomp kapaciteit van een spuitmachine, is 6 liter per minuut per m. werkbreedte. Als gespoten wordt met grote dop pen (ca. 2 l./min.) heeft men hiermee vrijwel zeker nog voldoende roering in de tank. Ruim 20% van de geteste machines kon niet aan deze eis voor de totale pompkapaciteit voldoen. Het is wel noodzakelijk dat bij het juiste toe rental pompopbrengst wordt geme ten. Dit is vaak 540 omw./min. Voor een goede roering in de tank is het noodzakelijk dat hiervoor een pompkapaciteit van 5% van de tan- kinhoud beschikbaar is. Bij 37% van de geteste machines werd deze norm niet gehaald. Bij 17% 37-20%) lag de oorzaak niet aan de totale pomp kapaciteit maar aan o.a. te nauwe toevoerslangen naar de tank. Onvol doende roering in de tank kan ont menging tot gevolg hebben en hier door een siechte verdeling van het spuitmiddel. bij de beoordeling van de vloeistof verdeling was de indeling als volgt: alle doppen binnen de strepen (goed) 55% enkele doppen buiten de strepen (matig) 20% veel doppen buiten de strepen (slecht) 25% Alle doppen binnen de strepen een goede verdeling) betekent dat de afwijking minder is dan of - 15%. Deze afwijking is acceptabel. Als oorzaak voor een matige- of een slechte verdeling kwamen o.a. naar voren: vervuild of verstopte doppen (20%). Verder werden als reparatie-sugges ties nog de volgende gebreken ge noemd: niet werkende lekkende) anti drupinrichting (10%), lekkende kranen, een lekkende pomp, geknik te slangen. Samenvatting: In dit voorjaar zijn al veel spuitma chines getest. Van 138 geteste ma chines zijn de tussenresultaten uitge werkt. Dit gaf het volgende beeld: meer dan de helft van de geteste spuiten was jonger dan 6 jaar de boombreedte was hoofdzake lijk 18- en 21 m. bij 30% van de spuiten hingen slangen in het spuitbeeld een derde van de manometers kon niet aan de norm voldoen na drie jaar daalt de betrouw baarheid van manometers sterk bij de helft van de spuitmachines bleken drukverliezen van min stens 0,5 bar tussen de spuitma nometer en de verste doppen voor te komen. Dit komt het meest v voor bij oudere machines. Een te kleine pompkapaciteit (kleiner dan 6 liter/min) had 20% van de geteste machines. 37% van de machines had te wei nig roerkapaciteit (in liters per min.) uitgedrukt iriinder dan 5% van de tankinhoud). Een kwart had een slechte en 20% had een matige vloeistofverde ling. Nu het spuitseizoen weer is begon nen, is het van het grootste belang dat uw spuitmachine in een goede konditie is. Verzeker u zelf hiervan door hem nu nog te laten testen. Voor informatie kunt u terecht bij het C.B.V. of het CAD-BAT te W ageningen (tel. 08370-94911of bij de regionale konsulentschap pen. Agrarische Unie-Vulcaan tel.: 05700-10955 Cehave - Veghel tel.: 04130-82255 Cebeco Handelsraad Steenwijk tel.: 05120-13341 Douven tel.: 04709-5656 Dubex tel.:05997-1220 ir. J. Heeres C.B.V. Wageningen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 7