nieuws uit brussel Afbraak Euromarkt gaat door Brussel bereikt toch akkoord VS beginnen exportoffensief met agrarische produkten jan werts Superheffing Diversen Graanprijs (nog) niet omlaag AI levert per saldo het op 16 mei jl. tot stand gekomen deel-akkoord over de EG-landbouwprijzen 1985/1986 met name voor melk en zuivel een meevaller op, toch moet de zorg over de voortgaande ontbinding van het gemeenschappelijke beleid zwaarder wegen. Zo was het gevoel van het dagelijks bestuur van het Koninklijk Nederlands Landbouw- Comité dat op 20 mei jl. bijeen was en de Brusselse stand van zaken besprak. Nu over granen en oliezaden nog af zonderlijk verder moet worden on derhandeld is er geen sprake meer van een evenwichtig geven en ne men. Dat een belangrijke partner als de Bondsrepubliek zich gedwongen ziet om als het ware een veto te han teren, doet het ergste vrezen voor de verdere besluitvaardigheid van de, straks vergrote. Gemeenschap. Ook enkele flankerende besluiten in de melksektor (verdere verevening en andere "vrijheden binnen nationale kwota, ekstra kwotum voor Ierland), versterken de tendensen tot opdelen van de Euromarkt. Partnerlanden Toen de Duitsers omvermurwbaar bleken, hebben de andere bewind slieden ten einde raad, toch maar eieren voor hun geld gekozen, zo verklaarde minister Braks. Hij vindt het erg jammer, dat de kwestie van de graanprijzen niet kon worden op gelost. Op 10 en 11 juni komen de bewind slieden van landbouw weer bijeen. In Luxemburg zullen zij dan naar alle waarschijnlijkheid moeten vaststel len dat het verlagen van de graan prijs niet mogelijk is. De kwestie gaat dan vervolgens waarschijnlijk naar de Europese topkonferentie van de regeringsleiders eind juni in Milaan. Minister Braks is van mening dat het deze zomer alsnog zal lukken het eens te worden over lagere graam- prijzen. Zo niet, dan zou de Europese Kommissie (dagelijks bestuur EG) op eigen houtje best maatregelen kunnen nemen in de sfeer van het beheer van de graanmarkt, die ook als effekt hebben, een pakweg an derhalf procent prijsverlaging, zo hoor je in Brussel. Het is voor het eerst in de geschiede nis van de EG dat men zijn toevlucht moet nemen tot het afspreken van een gedeeltelijk pakket landbouw prijzen. Men kan dan ook rustig vaststellen dat de Duitse minister Kiechle zijn eenzame gevecht tegen de negen kollega's uit de andere EG-landen met glans heeft gewon nen. In de EG heeft in principe ieder land het recht op zijn eentje de hele besluitvorming te blokkeren zodra met zwakke valuta hebben door het schrappen van negatieve m.c.b.'s weer ekstra nationale prijsverhogin gen kunnen inkasseren. Alles met elkaar reden tot grote on gerustheid, meende het dagelijks be stuur. Daarbij komt dan nog onze kerheid over een graanhandelskon- flikt met de Verenigde Staten. En tot welke oplossing voor het me ningsverschil over de EG-graanprij- zen moet het uitstel leiden? De Mi nisterraad en de Kommissie hebben geen blijk gegeven van een visie die deze hoeksteen van het landbouw beleid doet behouden en die verder het meent dat zijn vitale belangen met een Europees besluit zouden worden geschaad. Tot nu toe beroe pen alleen Frankrijk, Engeland, Griekenland, Denemarken en Ier land zich op dat recht. De anderen, waaronder Nederland, staan erop dat beslist wordt op basis van het Verdrag van Rome, de hoeksteen van de Europese Gemeenschap. Dat verdrag laat in principe, in een aantal gevallen, besluitvorming via een stemming waarbij de meerderheid beslist, toe. Nu West-Duitsland laat blijken ook een veto-recht op te eisen, betekent dit dat voortaan een meerderheid van de Europese partners desge wenst besluitvorming eist in unani miteit. Dat is, gezien de toch al uitermate trage besluitvorming in de EG, het grote politieke belang ge worden van de prijsdebatten. Voor de Europese Gemeenschap als zo danig vallen die dus in alle opzichten negatief uit, zo mag je wel konklu- deren. Veehouderij In de zuivelsektor was aanvankelijk plus één procent voorgesteld. Dat wordt nu 2,5 procent. Die bestaan uit anderhalf procent verhoging van de richtprijs voor de melk, plus één pro cent tegen het verlagen van de alge mene medeverantwoordelijkheid. De interventieprijs van boter daalt met 2 procent. Die van het melkpoeder stijgt met 4,9 procent. De betalings termijn van boter wordt terugge- gaat dan het simpel verlagen van de prijzen. Het beleid moet voorwaar den scheppen om het prijspeil te be houden, eventueel met inzet van een medeverantwoordelijkheidsheffing. Een welkome, te berekenen inko mensverbetering voor de melkvee houderij van 2 xh% zal tot stand komen ten koste van een verdere vermindering van de melkkwota met 0,9%. Op zichzelf een verbetering ten koste van de Kommissievoorstellen. Het dagelijks bestuur vond het jam mer dat geen verbetering aange bracht werd in het rundvleesbeleid, wat ook een tegemoetkoming aan de veehouderij had kunnen betekenen. Met voortzetting van het zetmeelbe- leid voor nog een jaar kan worden ingestemd. De besteding van de 68 min, die de Nederlandse minister wel heft van de bracht van 4 naar 3 maanden. Deze maatregel is met name voor een land als Nederland, met een relatief laag rentepeil, van groot belang, zo zegt minister Braks. Evenals de voorgaande jaren komt er in Nederland weer 20 miljoen gulden beschikbaar wegens de steunregeling voor kleine veehouders. De overige prijzen in de rundvleessektor blijven op het nivo van vorig jaar gehand haafd. Ook de basisprijs van var kensvlees is op het oude peil bevro ren. Per komend nieuwjaar gaan de prijzen voor schapevlees 1 procent (in plaats van de voorgestelde 2 pro cent) omhoog. Het door agrarisch Nederland vurig gehoopte uitstel van de 1 procent ekstra beperking van de melkpro- duktie is in Brussel niet meer aan de orde geüeest. Daardoor loopt voor ons land de hoeveelheid melk waar voor een volledige prijsgarantie geldt, terug van 12.052.000 ton naar 11.929.000 ton. Volgens minister Braks moet hij dus de 8,65 procent beperking van de melkproduktie van vorig jaar nu naar 9,55 procent ver hogen. Uitstel was onhaalbaar, aldus Braks, omdat er talrijke andere ver soepelingen in de regeling van de superheffing zijn aangebracht. Dus ook volgend jaar weer overhe veling van te hoge naar te lage kwo ta; een nationale plus een nieuwe Europese opkoopregeling; meer mogelijkheden voor de betrokken landen om te schuiven met de melk voor partikuliere verkoop; jaarlijks inning van de heffing; voor Ierland zowel dit jaar als het vorige 58.000 ton melk ekstra. Voor de hele EG wordt het beeld dan: Frankrijk 25,3 miljoen ton Duitsland 23,3 Groot Brittannië 15,5 Nederland 11,9 Italië 8,3 Ierland 5,3 Denemarken 4,9 België 3,1 Griekenland 0,5 Luxemburg 0,26 De ekstra melk voor Ierland kost de EG 150 miljoen gulden ekstra. Ook Groot-Brittannië kreeg een kadootje dat 175 miljoen kost. Voor het tiende jaar worden daar, tegen de zin van minister Braks overigens, variabele premies in de rundvleessektor ver lengd. Hetzelfde geldt voor de geboorte premies voor kalveren die Grieken land, Ierland, Italië en Noord-Ier- land kennen. De negatieve monetai re kompensaties worden in de zui delijke landen helemaal afgeschaft. Dat leidt in Griekenland tot 13,1 overschrijders van melkkwota 1984/85, maar door de totale onder- schrijding van kwota te gebruiken niet aan Brussel hoeft af te dragen (de z.g. verevening) leverde het da gelijks bestuur de nodige gespreks stof op. Enkele groepen moeilijke gevallen kunnen er éénmalig mee worden geholpen. Met de minister kan meegegaan worden als een deel voor de melk-opkoopregeling wordt bestemd. Anders ligt het met het idee om bepaalde overschrijdingen er meer algemeen mee te helpen. Er zal ter wille van de vaststelling van fei telijk te innen bedragen een prakti sche oplossing moeten worden ge vonden, aldus het dagelijks bestuur. De geldmiddelen voor de opkoopre geling zouden met wellicht 34 min worden verruimd, over de uitdeling van die kwota moet echter nog over leg worden gepleegd. Er is ook spra ke van een EG-opkoopregeling, maar die zou dienen om kwota te schrappen. Het dagelijks bestuur vond het er niet duidelijker op wor den. En dan nog het probleem van de uitwerking van de opkoopregeling in Nederland, waar de belasting een hinderpaal blijkt te zijn. Het dage lijks bestuur vroeg zich ernstig af of de nu door Financiën voorgestelde verlichting wel doelmatig en raad zaam is (de helft van de premie aan de eigenaar en vrijgesteld). Maar hoe dan de opkoopregeling werkzamer te maken? Door een hogere premie of door te belastingklaim voor rekening van de "pot" te nemen bijvoorbeeld. procent ekstra prijsaanpassing; in Italië 3,5 procent en in Frankrijk af hankelijk van de produktenpercen- tages die oplopen tot 3,5 procent. Akkerbouw De graanprijzen blijven dus voorals nog ongewijzigd. De huidige zet- meelregeling wordt met een jaar ver lengd. Dit pakt gunstig uit voor Ne derland. Zo spoedig mogelijk zal de Europese Kommissie het voorstel in zake de nieuwe suikerregeling indie nen. De ministers zullen vervolgens het totale pakket voorstellen, inklu- sief die voor de industriële verwerking van zetmeel, suiker en isoglucose, in onderlinge samenhang behandelen. In de suikersektor verandert er niets anders dan dat de interventieprijs voor witte suiker 13 procent stijgt. Voor koolzaad, gekoppeld aan graanprijzen in dit geval, verandert er voorlopig ook niets. In de sektor voedergewassen stijgen de prijzen met 1 procent. De beoogde verlaging van de groenten-fruitprijzen (van belang voor de zuidelijke landen) is gehalveerd van ruwweg 6 naar per centages die variëren van 1 tot 3 procent. De Verenigde Staten beginnen een campagne om hun uitvoer van agra rische produkten uit te breiden en markten die verloren zijn gegaan (aan de EEG) te herwinnen. In de komende drie jaar zullen overtollige produkten ter waarde van twee mil jard dollar (negen miljard gulden) gratis aan het buitenland worden aangeboden op voorwaarde dat be trokken landen toezeggen andere landbouwprodukten van de VS te kopen. Een plan van die strekking heeft de Amerikaanse minister van Landbouw, John Block, uitgewerkt met volksvertegenwoordigers van de landbouwstaten in de VS. Minister Block zei donderdag dat de Europese Ekonomische Gemeenschap het niet leuk zal vinden maar dat "zij weinig te vertellen heeft omdat zij elke dag weer uitvoersubsidies hanteert". De Amerikaanse overheid beschikt over reusachtige interventievoorraden graan, rijst en zuivelprodukten. Die komen alle in aanmerking voor het programma. Robert Dole uit de landbouwstaat Kansas en voorzitter van de meer- Het dagelijks bestuur besprak de stand van zaken bij de mestproble matiek. Met name de bemestings normen, waarover de minister al iets heeft losgelaten. Naar verhouding zwaardere eisen waar de problemen minder groot zijn, vond men nog maals onbegrijpelijk. De notitie van minister Braks over de bedrijfsovername had ook de aan dacht. Opvallend punt vond het da gelijks bestuur dat gemeend wordt dat overname tegen een lagere dan de verkeerswaarde moet plaatsheb ben. Daar komt dan volgens het da gelijks bestuur wel een aantal belas tingverlichtingen bij. De agrarische waarde moet ook voor de WIR bij bedrijfsovername uitgangspunt zijn. De EG-installatiepremie heeft zijn voor- en tegen, beter zijn dan belas tingmaatregelen om de bedrijfsover name te vergemakkelijken. (Verla ging vermogensbelasting bij pacht, reservering voor vermogensvorming, vermogensaftrek). Hoe uitvoering te geven aan de be schikking van de EG-Kommissie tot aanpassing van de Nederlandse tuin- bouwaaidgasprijs? Het moet een ak koord Landbouwschap-Gasunie blij ven. En voor een andere prijs moet er een goede onderbouwing zijn. Dat was het dagelijks bestuur met het tuinbouwbedrijfsleven eens. De z.g. bodemprocedure voor het Europese Hof moet overigens doorgaan, want er moet eens een eind komen aan on zekerheden en misverstanden. Gratis graan Voor zover men tot besluiten kon komen, noemt minister Braks die voor Nederland "alleszins bevredi gend". Hij wijst op de reeks verbete ringen in vergelijking met de oor spronkelijke voorstellen, ondermeer ook bij de uitwerking van de super heffing. Braks wijst verder op de ambivalente houding van de Bondsrepubliek. Dat land heeft in de begrotingsbespre kingen juist zelf afgedwongen dat voortaan zuiniger moet worden ge daan. Het wil de konsekwenties daarvan op landbouwpolitiek terrein echter tot nu toe niet trekken. Minister Braks vreest overigens ne gatieve internationale gevolgen van het uitstel van het verlagen van de graanprijzen. De Amerikaanse mi nister van landbouw John Block heeft deze week al aangekondigd gratis graan en zuivelprodukten te zullen verstrekken aan landen die vervol gens als klant overlopen van de EG naar de VS. Amerika wil aldus wraak nemen wegens de volgens Washing ton te hoog gesubsidieerde Europese zuivel- en graanprijzen. Braks toonde zich in Brussel in een eerste reaktie bezorgd over deze ontwikkeling. Brussel Jan Werts derheidsfraktie in de Senaat, noem de het plan een signaal naar kon- kurrerende landen. Hij zei te hopen dat Franrijk aldus wordt overge haald om in te stemmen met het be gin van internationale handelsbe sprekingen in het komende jaar. De Amerikaanse regering heeft Frank rijk steeds verweten dat het subsidies gebruikt om zijn uitvoer te vergroten. Omstreeks 1 juni maakt het ministe rie van Landbouw de eerste gesubsi dieerde verkooptransakties bekend. Block wilde niet zeggen waar de produkten heen zullen gaan maar deskundigen achten het waarschijn lijk dat Marokko, Egypte en Irak in de markt zijn. De Amerikaanse uit voer van agrarische produkten is ge stadig verminderd onder de druk van de dure dollar, vermindering van de vraag van de kant van landen met een stagnerende ekonomie, groot aanbod op de wereldmarkt en sterke mededinging van andere producen ten. Het rekord werd in 1980 bereikt maar daarna is het steeds bergafwa arts gegaan, de laatste maanden zelfs hard. Na een slopende en zoveelste marathon-vergadering zijn in Brussel op Hemelvaartsdag 's avonds de nieuwe EG-prijzen ten dele vastgesteld. Voor Nederland is van groot belang dat de melkprijs per 26 mei met 2,5 procent stijgt. Dat is een fors verschil met de veel lagere één procent- aanpassing die aanvankelijk was voorgesteld. Maar de ekstra beper king van de produktie met nogmaals 0,9 procent gaat tegelijk wel door. Het grote obstakel van dit jaar, te weten het verlagen van de graan prijzen en die van koolzaad kon niet worden gerealiseerd. De Duitse minister van landbouw Ignaz Kiechle leidde voor het eerst in de Euro pese geschiedenis van zijn land de procedure in, waarbij hij met zijn veto het hele prijsdebat had kunnen blijven verlengen tot in het onein dige. Voor Kiechle en de regering in Bonn gaf de doorslag dat de inkomens van de akkerbouwers in met name Beieren een klap krijgen van een verlaging van de graanprijzen. Gedurende de voornamelijk nachtelijk gevoerde bespreking is de koppige Duitse veehouderijmi nister wel zover gebracht dat hij het principe van een beperkte prijs verlaging onder ogen wil zien. Vrijdag 24 mei 1985 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 5