Landbouwprijzen 85/86 vastgesteld Direkteur Goettsch werd Officier Goettsch pottekzj t EG-Raad van ministers (landbouw) Landbouwprijzen 1985/1986 Bijverdienste De Raad van ministers (landbouw) van de Europese Gemeenschap heeft op 16 mei j.l. een akkoord bereikt over de prijzen voor het verkoopsei zoen 1985/1986 en de daarmee in verband staande maatregelen. Het pakket is echter nog niet geheel af gerond. Voor de granen en koolzaad was nog geen besluit mogelijk. Het is de bedoeling dat de beslissingen van af 27 mei a.s. van kracht worden. Minister Braks noemde het bereikte akkoord geen fraai resultaat, gelet op de geschiedenis van de landbouw- prijsbesluiten. "Het besluit is wel es sentieel en van grote betekenis voor veel boeren en tuinders", aldus de bewindsman na afloop. Hij betreur de dat de granen en koolzaad nu in de volgende bijeenkomst van land bouwministers op 11 en 12 juni weer aan de orde komen. "De Bondsre publiek Duitsland heeft dit besluit verhinderd door na lang om de hete brij te hebben gedraaid toch de zo genaamde eerste fase van het ak koord van Luxemburg in te roepen en tijd voor beraad te vragen voor het kommissievoorstel inzake de granen", zo zei hij in een toelichting. "De Raad heeft eieren voor haar geld gekozen en een akkoord geslo ten over de rest van het pakket". Onder de omstandigheden waarin de Europese landbouw zich bevindt (beperkte financiële ruimte, stagne rende konsumptie en de dreigende houding van de Verenigde Staten ten aanzien van de internationale handel in agrarische produkten) ziet het pakket er voor ons land allerminst onbevredigend uit. Bij de zuivel is sprake van inko mensverbetering. terwijl bovendien nu duidelijkheid is ontstaan over het kader voor de superheffing. Minister Braks bleef het jammer vinden dat de totale heffingvrije hoeveelheid voor de EG niet nog een jaar 1 mil joen ton hoger kan zijn. Daar tegen over staat het direkte inkomenseffekt van 1% lagere medeverantwoorde lijkheidsheffing (met terugwerkende kracht tot 1 april 1985) en een ver soepeling van de regeling. Boven dien vindt de betaling plaats na het einde van het melkprijsjaar d.w.z. over de gehele periode van 12 maanden. En tot slot is een oude Nederlandse wens ingelost namelijk de aankondiging van de EG-op- koopregeling. Minister Braks zei vanplan te zijn op grond van de be sluiten die genomen zijn de algeme ne aftrek tot 9,55% te beperken. Daarbij benadrukte hij nogmaals dat dit gepaard gaat met duidelijke risi- ko's wegens een aantal onzekerhe den zoals het ingerekende effekt van de opkoopregeling en de inschatting van de vereveningsruimte via over- en onderschrijding. Volgende week wil hij het besluitvormingsproces kunnen afronden. Zuivel Het melkprijsjaar 1985/1986 vangt op 27 mei 1985 aan. Met ingang van die datum gelden de volgende richt en interventieprijzen. ECU/100 kg richtprijs melk 27,84 interventieprijs boter 313,20 interventieprijs magere melkpoeder 174,04 wijz. in 100 kg 1,5 75,62 -2,0 850,71 4.9 472,73 De kommissie zal de betalingster mijn bij boterinterventie terugbren gen van 120 tot 90 dagen. Hierdoor verbetert de aanbiedingspositie van boterleveranciers uit landen met een relatief laag rente peil, zoals Neder land. Bovendien stijgt de effektieve interventieprijs met ongeveer 0,25%. De medeverantv/oordelijkheidshef- fing wordt met terugwerkende kracht tot 1 april jl. verlaagd vaft 3 naar 2%. De kommissie zal de op brengst van de medeverantwoorde lijkheidsheffing met name besteden aan een aktie voor de afzet^van zui- veloverschotten. De steunregeling voor kleine melk veehouders wordt voortgezet. Hier voor is evenals in het vorige melk prijsjaar een bedrag beschikbaar van 120 min. ECU. Hiervan is circa 20 miljoen voor Nederland bestemd. Het uiteindelijke prijseffekt voor zuivel komt neer op een verhoging van 2,5% ten opzichte van de prijs in het vorige verkoopseizoen. Rundvlees In de periode tot 1 april 1986 gelden door de prijsbevriezing voor volwas sen runderen de volgende prijzen per 100 kg levend gewicht: ECU/100 kg //100 kg oriëntatieprijs 205,02 550,99 interventieprijs 184,52 495,90 De zoogkoeienpremie blijft 15 ECU/zoogkoe ofwel 40,31/zoog koe. Lidstaten mogen deze premie met maksimaal 25 ECU/zoogkoe aanvullen. Varkensvlees De basisprijs is in het verkoopsei zoen 1985/1986 gehandhaafd op 203,3 ECU/100 kg ofwel 546,45/100 kg. Suiker De basisprijs van suikerbieten blijft 40,89 ECU/ton 109,89/ton). De interventieprijs voor witte suiker stijgt met 1,3% tot 54,18 ECU/100 kg 145,61/100 kg). Erwten, tuin- en veldbonen Voor 1985/1986 gelden de volgende prijzen voor deze gewassen: ECU/100 kg steundrempelprijs 50,64 streefprijs 32,48 minimumprijs erwten 28,35 minimumprijs tuin- en veldbonen 27,35 De lagere voederwaarde van bonen ten opzichte van erwten is nu door een verschil in minimumprijs tot uit drukking gebracht. Met ingang van het nieuwe ver koopseizoen wordt een stelsel van maandelijkse verhogingen inge voerd. Het betreft zes maandelijkse verhogingen van september tot fe bruari. Voor de steundrempelprijs een bedrag van 0,4 ECU/100 kg 1,07/100 kg), voor de streefprijs en de minimumprijzen 0,18 ECU/100 kg 0,48/100 kg). Gedroogde groenvoedergewassen Voor 1985/1986 gelden de volgende prijzen: ECU/100 kg wijz. in streefprijs 17,89 1,0% forfaitaire steun 0,85 1,0% /100 kg 48,08 2,28 Gedroogde aardappelen De forfaitaire steun wordt opnieuw ingevoerd en bedraagt 1,58 ECU/100 kg (ƒ4,24/100 kg). Monetair kompenserende bedragen De negatieve m.c.b.'s die golden in Frankrijk, Italië en Griekenland verdwijnen. In Nederland blijven de bestaande groene koersen gehand haafd: d.w.z. voor zuivelprodukten 1 ECU ƒ2,71620 voor granen en pluimvee 1 ECU ƒ2,70178 voor andere produkten 1 ECU f2,68749 De monetair kompenserende bedra gen blijven eveneens op hetzelfde nivo respektievelijk 2,9; 2,4 en 1,8%. Zuivel/superheffing Ter beteugeling van de strukturele overschotten in de Europese zuivel- sektor heeft de Raad, zoals bekend, vorig jaar besloten gedurende 5 jaar de hoeveelheden melk waarvoor een volledige prijsgarantie geldt, te be perken tot 98,2 miljoen ton. Alleen in het onlangs afgesloten melkprijsjaar 1984/1985, dat als een overgangsjaar viel aan te merken, was dit volume bijna 1 miljoen ton hoger waarbij de financiële gevolgen voor de EG wer den opgevangen door een tijdelijk wijz. in - 1,2% - 1,9% - 1,9% -5,4% /100 kg 36,09 87,29 76,19 73,50 hogere medeverantwoordelijkheids heffing (3%). Daardoor loopt voor ons land de hoeveelheid melk, waarvoor een volledige prijsgarantie geldt, terug van 12.052.00 ton tot Tl.929.000 ton. Voor de gehele EG is het beeld thans: België 3.106 Denemarken 4.882 Duitsland 25.248 Frankrijk 25.325 Griekenland 467 Ierland 5.280 Italië 8.323 Luxemburg 265 Nederland 11.929 Verenigd Koninkrijk 15.538 De zogenaamde "kommunautaire reserve", is voor de eerste twee jaren bepaald op 393.000 ton (was 335.000 ton). De kommissie zal aan deze reserve, waarvoor eveneens volledige prijs garantie geldt, dezelfde verdeling als in 1984 geven met dien verstande dat Ierland - dat reeds geruime tijd be zwaar maakt vanwege een statisti sche fout - de ekstra hoeveelheid van 58.000 ton krijgt toegewezen. Overige maatregelen bij de toepas sing van de superheffing Hoogte superheffing De landen waar aan individuele melkveehouders een zgn. heffing- vrije hoeveelheid is toegewezen, die nen deze een superheffing van 75% van de richtprijs te betalen over elke 100 kg melk, die zij meer afleveren. In landen waar het zgn. fabriekssys- teem geldt, bedraagt de superheffing 100% van de richtprijs. Direkte levering De kommissie kan in het kader van de beheerskomité-procedure een ge deelte van de kwota voor direkte le veringen overhevelen naar de fa- briekskwota, indien hiertoe aanlei ding op grond van bepaalde ver schillen in definiëring van respektie velijk direkte leveringen en fabrieks- leveringen bestaat. Kwota-overheveling Ook in de periode 1 april 1985/1 april 1986 kunnen de lidstaten bin nen en tussen regio's kwota overdra gen. Dit biedt mogelijkheden om over- en onderschrijdingen zo goed mogelijk met elkaar in balans te brengen. Nationale verevening Ook over de periode 1 april 1985/1 april 1986 mogen lidstaten de geïnde heffingen gebruiken voor financie ring in het kader van opkooprege lingen. Dit geldt alleen voorzover in het betrokken land de totale gega randeerde hoeveelheid niet is over schreden. Inning superheffing Het systeem van voorlopige drie maandelijkse heffingen is afgeschaft. Er zal alleen aan het einde van de periode van 12 maanden afrekening plaatsvinden. Wel zijn de fabrieken verplicht na een "half jaar opgave te doen van de overschrijding van de gegarandeerde hoeveelheden. EG-opkoopregeling De kommissie zal voor 1 november 1985 een voorstel indienen voor een EG-premiestelsel voor stopzetting van melkleveranties. De kommissie zal bestuderen of aanvullende voorstellen nodig zijn ter afstemming van de vrije ontwik keling van bepaalde zuivel vervan gende produkten, zodat de Raad voor 1 april 1986 een besluit kan ne men. Op woensdag 15 mei werd te Goes in een officiële bijeenkomst afscheid gen anen van de direkteur van de Stichting Keuringsdienst Rivieren- Delta-Nederland van de N.A.K., irl H.B. Goettsch. De verdiensten van de heer Goettsch werden bij deze gelegenheid ekstra onderstreept door een koninklijke onderscheiding, namelijk benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau. De hierbij behorende ver sierselen werden hem opgespeld door burgemeester G. van den Heuvel te Borssele, die o.a. inging op de aktivi- teiten van de heer Goettsch in Kenya en Sri Lanka, waar hij adviseerde voor keuring en selektie van uit gangsmateriaal naar Nederlands mo del. Door verscheidene andere sprekers werden de eigenschappen en kwali teiten voor de scheidende direkteur uitvoerig belicht. Het woord werd o.a. gevoerd door ing. PJ. van Nieuwen- huijzen, voorzitter van het bestuur van de Stichting Keuringsdienst, ir. H J. de Bruin, voorzitter van de NAK, F. Verhelst, namens de regionale landbouworganisaties en ir. M. Kamps, voorzitter van de Nederland se Kwekersbond, die tevens sprak namens de zaaizaadhandel. Gememoreerd werd dat de heer Goettsch 33 jaar geleden naar Zee land kwam. Hij trad toen in dienst bij De scheidende directeur werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Van den Heuvel van Borsele speldt hem de versierselen op, die behoren bij deze Koninklijke onderscheiding. de toenmalige Zeeuwse Keurings dienst als technisch leider. Drie jaar later werd hij benoemd tot adjunkt- direkteur van de dienst in Zuid-Hol land. Maar daarna keerde hij toch weer terug naar Zeeland om daar te blijven. Na een fusie tussen de dien sten van Zuid-Holland en Zeeland werd hij namelijk in 1970 benoemd tot algemeen direkteur voor het ge bied Zeeland, Zuid-Holland en West Noord-Brabant. In de speeches kwam naar voren dat het als een zeer grote verdienste van de heer Goettsch werd beschouwd dat onder zijn leiding na de fusie zo'n florerend bedrijf werd opgebouwd. Benadrukt werd dat hij alles wist van het keuringswerk en het funktioneren hiervan. Bewondering werd geuit voor zijn enorme kennis van de gewassen. Of het nu over graszaad of pootaardappels ging, de heer Goettsch wist overal het fijne van. In zijn dankwoord uitte de heer Goettsch zijn waardering voor het bestuur en personeel van de dienst. "Met mij zijn ook de andere mede werkers gedekoreerd". De agrarische bedrijfswereld krijgt rake klappen uitgedeeld. Erg luidruchtig zijn de boeren daar niet over, maar toch ont gaat het je niet. Er heerst stille armoede op het platteland. Geen krant gaat voorbij of je vindt een onvriendelijk woord aan het adres van de minister van landbouw die de melkprij zen en aanverwante boetes op de Europese eenheidsmarkt uit de hand laat lopen. De meng voedertankwagens denderen minder vrolijk langs de vader landse wegen. Maar ook op kleinere schaal bemerk je de klad in het boerenleven. Je ruikt het in de overgeschoten mest. Het transport naar dor stig akkerland wil niet vlotten en van de milieuminister mag het niet door de goten weglo pen. En wat zie je in toene mende mate verschijnen aan de hekken van welvarend uitzien de boerderijen? Handgeschre ven borden, kisteplanken, met erop: "Uien en Aardappelen te Koop". Door de eigen produk ten direkt aan de konsument te slijten, zonder tussenpersoon, valt er nog een extra graantje mee te pikken. Zonder teveel poeha kan tussendoor nog wel een litertje sluipmelk de super- heffing ontglippen, zou ik den ken. Maar wat doen de bedrij ven die minder konsumptieve goederen produceren? Een sui kerbiet verhandel je niet over de onderdeur! Sommige van deze bedrijven zonderen wat oude stallen af en knappen die op om ze dan als "Zimmer Frei" aan de buitenlander te verhuren. Knap om dat in het Duits te doen, want je krijgt er geen Hollander in! Ook mini- campings spikkelen het wijdse boerenland als aantrekkelijke nevenbedrijfjes. En hoe mini is mini? Dat hangt van je kam peermiddelen af: wat caravans achter de schuur, een tent of wat in de boomgaard en wat slaapzakken in het hooi. Het jonge vakantievolk vindt zijn stekkie wel, en als de pereblad- vlo ze in hun gat bijt, doe je net of je geen Duits verstaat. Tijden veranderen en een nieu we agrarische ontwikkeling staat voor de deur. Een nieuw agrarisch woord verschijnt in de kranten: "kampeerboer". Zal de tijd komen dat de kam- peerboeren in magere jaren wat gaan bijverdienen aan akker bouw? POTTEKIJKER 4 Vrijdag 24 mei 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 4