over geld en goed Notariële termen Ploeg wil regels gebruik bestrijdingsmiddelen aanscherpen Boerderij-enquête: Boeren somber over toekomst, maar houden bedrijf draaiend China heeft interesse voor ons agrarisch bedrijfsleven De Kampioen In de agrarische gezinnen komen soms vragen naar voren over huur en verhuur van woon ruimte. Daarom wordt hier kort ingegaan op enkele belangrijke punten over dit onderwerp. Dat is vooral van belang voor gezinsle den die elders woonruimte heb ben of zoeken. Ook zijn er agra riërs die woonruimte ter beschik king stellen voor niet agrarische doeleinden. Wat is huür? Huur is een overeenkomst tussen de eigenaar/bezitter (verhuurder) en gebruiker (huurder). Het verdient aanbeveling deze overeenkomst op schrift te stellen, waarbij alle punten, die zijn afgesproken worden vastge legd. Minimaal dienen afspraken gemaakt te worden over de ruimte die gehuurd wordt, met een duide lijke omschrijving ervan, de huur prijs, de betaling van de huurprijs, eventueel bijkomende kosten, duur van de overeenkomst, het onderhoud en eventueel andere te regelen za ken. Omtrent bepaalde zaken (b.v. de maksimale huurprijs, einde huur overeenkomst) geeft de wet dringen de voorschriften. Ook al zouden huurder en verhuurder van deze dwingende voorschriften willen af wijken (middels het maken van an dere afspraken) dan zijn deze andere afspraken nietig. Wat valt onder de huurwet? Onder de huurwet van 1979 vallen zelfstandige woningen met eigen toegang en voorzieningen (zoals keuken, toilet en badruimte), kamers en sommige etages. Onder de wette lijke voorschriften vallen niet b.v. dienstwoningen, waarbij een duide lijk verband bestaat tussen de wo ningen en de te verrichten arbeid, vakantie- en seizoens-woningen, die meestal slechts een korte tijd ge bruikt worden. Opzeggen van de huur Om een lopende huurovereenkomst te beëindigen, is altijd een opzegging nodig. Dit geld zowel voor de ver huurder, als voor huurder. Iedere opzegging moet per aangetekende brief of deurwaarderseksploit ge schieden. Dit geldt voor overeen komsten aangegaan voor een be paalde of onbepaalde tijd, monde ling of schriftelijk. Indien er méér huurders zijn (mede huurders), dan zal de verhuurder alle huurders afzonderlijk moeten op zeggen. In de wet is dwingend voor geschreven, dat in de schriftelijke opzegging de reden van de opzeg ging moet worden vermeld. Gebeurt dit niet, dan is de opzegging nietig, hetgeen wil zeggen, dat er geacht wordt geen opzegging te hebben plaatsgehad. De wet geeft overigens slechts een beperkt aantal redenen aan op grond waarvan huuropzeg- ging kan plaatshebben. Bovendien moet de verhuurder de huurder vra gen om binnen zes weken schriftelijk mee te delen of hij toestemt in beëindiging van de huur. Opzegtermijn Bij het opzeggen moet de verhuurder een termijn van tenminste drie maanden in acht nemen. Voor elk jaar dat de huurder in de woning heeft gewoond, komt daar een maand bij. In totaal kan de wettelijke opzegtermijn oplopen tot maksimaal zes maanden. De verhuurder is ech ter vrij een langere opzegtermijn in acht te nemen. Wil de huurder zelf de huur beëindigen, dan is de op zegtermijn gelijk aan de betalings termijn met een minimum van één maand. De maksimale opzegtermijn bedraagt voor de verhuurder drie maanden. Uiteraard zijn huurder en verhuurder vrij om met wederzijds goedvinden van de wettelijke opzeg termijn af te wijken. Beëindiging Als de verhuurder de overeenkomst met de huurder wil beëindigen, dan kan dat slechts om één van de na volgende redenen, die hij de rechter zal moeten aantonen: 1. de huurder heeft zich niet als een goed huurder gedragen, bijvoorbeeld vanwege wanbetaling, overlast ten opzichte van de verhuurder of onbehoorlijk gebruik; 2. de huur is voor een be paalde tijd aangegaan en de ver huurder heeft uitdrukkelijk bedon gen, dat de woonruimte na afloop van die termijn wordt ontruimd; 3. de verhuurder maakt aannemelijk dat hij de woonruimte dringend no dig heeft voor eigen gebruik of naaste verwanten. Die behoefte moet wel zó dringend zijn dat het, gelet op de belangen van alle partijen, niet billijk is om van de verhuurder te vergen dat de huurovereenkomst langer wordt voortgezet. Overigens zal de verhuurder moeten aantonen dat de huurder een andere passende woonruimte kan krijgen; 4. de huur der stemt niet in met een redelijk voorstel voor een nieuwe huurove reenkomst voor dezelfde woon ruimte. Daarbij mag het niet gaan om een wijziging van de huurprijs of van de servicekosten; 5. de verhuur der wil een bestemming verwezenlij ken die krachtens een bestemmings plan op het verhuufde ligt. Staatssekretaris Ploeg van landbouw en visserij is bezig met het voorberei den van een wetswijziging om de re gels die gesteld worden aan het ge bruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw aan te scherpen. Een wets wijziging is in verregaande staat van voorbereiding en zal binnenkort in het kabinetsberaad aan de orde ko men. Ploeg zei dit dinsdag in de Tweede Kamer tijdens het wekelijkse vragenuurtje, waar hij ondervraagd werd over een nieuw geval van vis sterfte in de Noordoostpolder als ge volg van verkeerd gebruik van het be strijdingsmiddel Endosulfan. Recent hebben zich in die polder drie gevallen voorgedaan van vis sterfte als gevolg van het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen. In een geval is volgens Ploeg inmiddels aantoonbaar gebleken dat Endosul fan de oorzaak was van de Vissterfte en in verband daarmee is proces verbaal opgemaakt. De twee recen tere gevallen worden nog onder zocht. Ploeg zei dat de kommissie toelating bestrijdingsmiddelen zal onderzoeken in hoeverre de ge bruiksvoorschriften voor Endosulfan moeten worden aangescherpt. Het probleem bij Endosulfan is volgens Ploeg dat er geen alternatief voor dit bestrijdingsmiddel is. Dat werd door het PvdA-kamerlid Tazelaar overi gens ontkend. Op aandrang van PvdA en CDA verklaarde Ploeg zich bereid te bezien of het mogelijk is dat de overheid de schade die de sport- visserij heeft ondervonden als gevolg van de vissterfte vergoedt. Indien een huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen of in dien de huurder niet instemt met een redelijk voorstel voor een nieuwe huurovereenkomst voor dezelfde ruimte, dan zal de rechter, voordat hij het verzoek tot beëindiging van de overeenkomst toewijst, aan de huurder hoogstens één maand de tijd geven om aan zijn verplichtingen te voldoen of om het aanbod van een nieuwe huurovereenkomst te aan vaarden. Zoals uit bovenstaande gronden blijkt, is bijvoorbeeld nietig een opzegging om de woning vrij van huur te kunnen verkopen om op die manier een hogere prijs te verkrijgen. Ook mag de koper van een verhuur de woning de zittende huurder niet de huur opzeggen, omdat hij de wo ning voor eigen gebruik nodig heeft. Hier geldt dus de algemene regel dat koop geen huur breekt. In voorkomende gevallen moet de huurder eerst schriftelijk op de hoogte zijn gesteld van het feit, dat de kpper eigenaar van de woning is geworden. Vervolgens begint een termijn van drie jaar te lopen en pas daarna kan de nieuwe verhuurder rechtsgeldig de huur opzeggen. Deze gang van zaken geldt overigens ook voor iedere nieuwe eigenaar van een verhuurde woning, dus ook voor erfgenamen, die een woonruimte er ven. Einde van de huur Indien de huurder niet akkoord gaat met de opzegging, dan kan de ver huurder de kantonrechter vragen, het tijdstip te bepalen waarop de huur zal eindigen. Bij zijn beslissing op het verzoek van de verhuurder kijkt de kantonrechter alleen naar de grond, die in de schriftelijke opzegging is vermeld. Als hij het verzoek afwijst, wordt de huurovereenkomst van rechtswege verlengd en loopt de huur gewoon door. Wordt het verzoek wél toegewezen, dan bepaalt de kanton rechter tevens het tijdstip waarop de woning moet worden ontruimd. De huurder kan tegen de beslissing van de kantonrechter in beroep gaan bij de rechtbank. Een bezoek aan het kantoor van een notaris wil nog wel eens meer ople veren dan alleen het resultaat van een aldaar gevoerde bespreking. Zittend in de wachtkamer zag ik een rek met daarin folders over allerhande onder werpen betreffende het familierecht b.v. testamenten, samenlevingsrege lingen, huwelijksvoorwaarden, etc. Stuk voor stuk onderwerpen om eens bij stil te staan. U kunt overigens de folders of brochure: "familierecht" gratis bij het notariskantoor verkrij gen. Mijn aandacht ging dit keer uit naar de folder met als titel: Notariële termen. Hoewel het op zich jammer is dat een verklarende woordenlijst nodig is voor de in het notariaat ge bruikte woorden en termen, is het anderzijds ook niet zo verwonderlijk. Elke beroepsgroep gebruikt nu een maal een aantal technische bewoor dingen die binnen de groep genoeg zaam bekend zijn maar daarbuiten geheel of ten dele onbekend zijn. Ook de landbouw is hiermee behept om over de gebruikte afkortingen maar te zwijgen. Uit de folder Notariële termen wil ik enkele woorden en hun omschrijving overnemen, b.v.: Aanverwanten: de bloedverwanten van de ene echtgenoot zijn de aan verwanten (zogenaamde aangehuw- den) van de andere. Bloedverwanten zijn dan: de personen die van elkaar afstammen of een gemeenschappe lijke stamvader hebben. Dit zo schrijvende mis ik vervolgens Vrijdag 24 mei 1985 de omschrijving voor de graden van verwantschap. Soms is het van be lang in welke graad van bloedver wantschap men tot elkaar staat. Denk b.v. aan een mogelijk huwelijk tussen bloedverwanten. De bloed verwantschap wordt in graden uitge drukt; elke geboorte wordt een graad genoemd. De bloedverwantschap tussen twee personen wordt bepaald door het getal der tussenliggende geboorten. Daarbij gaat men steeds terug tot de gemeenschappelijke stamvader. Bijvoorbeeld als volgt: twee neven zijn eikaars bloedver want in de 4e graad hetgeen alsvolgt berekend wordt: neef - zijn vader (le graad) - grootvader (2e graad) - oom broer van vader 3e graad) - neef (4e graad). Een erflater is degene die is overle den en enig bezit - geld, goederen (en schulden) - als erfenis nalaat. Deze bezittingen die hij nalaat heet dan de nalatenschap. Rechthebbenden in de nalatenschap zijn de erfgenamen. Dit behoeven niet altijd bloedverwanten te zijn. Bij testament kunnen anderen als erfge naam (voor een deel) van de nala tenschap worden aangewezen. Denk eens aan het legaat voor de kerk of Rode Kruis. In die situatie krijgt men soms te maken met de legitieme portie van de legitimarissen. Dat is het krachtens de wet bepaalde deel van de nalatenschap welke aan aan gewezen bloedverwanten (in hoofd zaak de kinderen) toekomt. "Ondanks al die beperkende maatre gelen die Den Haag en Brussel ons opleggen, houden wij de zaak wel draaiende", zegt de overgrote meer derheid van de boeren in Nederland. Op de vraag of ze vinden dat de boe- renorganisaties hun belangen inzake de invoering van de superheffing en de mestwetgeving voldoende hebben behartigd, antwoordt 43 procent van de boeren daarover wel tevreden te zijn. 29 procent is het daarmee niet eens en de overigen zeggen geen me ning te hebben of het niet goed te weten. Dat zijn enkele opvallende uitkomsten van de enquête die het onafhankelijk landbouwweekblad Boerderij hield onder een represen tatieve groep boeren in ons land. Pessimistisch Verreweg de meeste boeren in ons land zijn somber gestemd over de mogeljkheden nog een goed inko men te halen uit het bedrijf. Negen van de tien melkveehouders zegt onomwonden daarover pessimistisch te zijn. Acht op de tien varkenshou ders en evenveel akkerbouwers zeg gen dat de mogelijkheden om nu nog een goed inkomen te halen, klein zijn. Niet stoppen Maar vraag je de boeren of ze aan stoppen denken, dan zegt de over grote meerderheid "nee". Er zijn nogal wat boeren die letterlijk 's U begrijpt dat de verklarende lijst van notariële termen meer woorden bevat dan ik hiervoor heb opgenomen. Ik raad u aan zelf deze folder bij uw no taris op te vragen. Het maakt het le zen van notariële stukken iets een voudiger. Veel sukses daarbij ge wenst. B. Veerbeek nachts geen oog dicht doen. Op de vraag: ligt u soms 's nachts door al die maatregelen wakker, zegt 7 pro cent van hen "ja". Driekwart van de ondervraagde bedrijfshoofden zegt dat zijn gezinsleden zich geen zorgen maken over de toekomst. Klappen bij de buren Een opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat de meeste boeren zich meer zorgen maken over de bu ren dan over zichzelf. Een meerder heid zegt de problemen op eigen be drijf wel aan te kunnen. Men ver wacht die problemen vooral bij zijn kollega's. Slechts zeven procent De direkteur-generaal landbouw en voedselvoorziening ir. A. de Zeeuw, heeft ter gelegenheid van de opening van een omvangrijke Nederlandse agrarische tentoonstelling van 13 t/m 18 mei jl. een bezoek gebracht aan China. De minister van land bouw, veeteelt en visserij, He Kang, heeft de tentoonstelling op 16 mei jl. in Peking geopend. Het Nederlandse bedrijfsleven neemt met 100 verte genwoordigers aan de tentoonstelling deel. Ir. De Zeeuw memoreerde tijdens deze bijeenkomst de moeilijke pe riode in de handelsbetrekkingen tus sen China en Nederland. Op korte termijn ziet hij echter goede moge lijkheden voor het Nederlandse be drijfsleven. De industriële export naar China steeg van ƒ300 min in 1983 tot ƒ460 min in 1984. Hoog ontwikkelde produkten ten behoeve van de landbouw en haar industrie denkt aan de noodzaak het eigen bedrijf te moeten sluiten. Echter 25 procent antwoordt "ja" op de vraag "Denkt u dat veel boeren van plan zijn te stoppen?" Weinig vertrouwen in de politiek De impopulaire Haagse en Brusselse maatregelen lijken het boerenver- trouwen in de politiek niet te hebben vergroot. 43 procent vindt dat de Ne derlandse politiek hen in de steek heeft gelaten. Ook over minister Braks van Landbouw zijn zij niet erg te spreken. De helft der ondervraagde boeren is van mening dat hij er in de Brusselse onderhandelingen te wei nig voor hen uitsleept, aldus het opi nie-onderzoek van Boerderij. maken hiervan een belangrijk deel uit. Een belangrijke rol in die ont wikkeling speelt de wens van de Chinese regeringsleiders vooral te komen tot kwaliteitsverbetering van landbouwprodukten. Ir. De Zeeuw heeft tijdens zijn be zoek eveneens besprekingen gevoerd met de vice-ministers van buiten landse ekonomische betrekkingen, van handel en van lichte industrie. Wie werden kampioen in het afgelopen seizoen? Om zijn omvang werd dit de pompoen, om haar schoonheid de pioen, om zijn sappigheid de meloen, om zijn frisheid de citroen. Het gras echter wou het anders doen en tooide zich met het mooiste groen. Weidehof 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 3