fel gropatax zlm Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel i.o. geïnstalleerd Mannheim proeft massaal de Kaas-Krossy Houdt kinderen en niet terzake kundigen zoveel mogelijk uit de buurt van draaiende werktuigen en machines! Overleg over "Zoute Veren" 'Inhoud In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen nè dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. RwJ AFD. CADZAND EN RETRAN- CHEMENT Jubileumavond in verband met het 40-jarig bestaan van de afd. op vrij dag 7 juni a.s. om 19.30 uur op het bedrijf van de fam. van Belois-de Regt te Retranchement. AFD. VALKENISSE-WEST v.d. ZLM Dagje uit op 12 juni a.s. richting Westland. Op het programma voor deze dag staat o.m. een bezoek aan de bloemenveiling Westland, een rondrit door het Westland, een be zoek aan de tomatenkwekerij (18.000 m2 op substraat) van de fam. Vare kamp, een bezoek aan de chrysan tenkwekerij van de fam. van Paasen en een rondvaart door de havens van Rotterdam; de grootste in de wereld. E«n gedetailleerd programma wordt u toegezonden. Opgeven en infor matie bij J. van Maldegem, tel. 01185-1376 of L. Minderhoud, tel. 01186-1624. AFD. DREISCHOR VAN DE ZLM Jaarlijks reisje op 13 juni a.s. Deze keer gaat de reis naar paleis 't Loo te Apeldoorn. AFD. HEINKENSZAND VAN DE ZLM Jaarlijkse reis, dit keer naar de om geving van de Rijn in Duitsland. De reis is georganiseerd op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni a.s. Op het pro gramma staan o.m. een trip naar Koblenz voor een bezoek aan het Deutsche Eek en een wijnproeverij en een boottocht over het mooiste deel van de Rijn. Meer informatie en opgeven bij J.J. Nijse, tel. 01106- 1/87. Een definitief programma is u al toegezonden of zal nog worden toegezonden. AFD. WISSENKERKE VAN DE ZLM Ekskursie naar de Pijlerafsluitdam in de Oosterschelde op dinsdag 11 juni a.s. Vertrek om 14.00 uur vanuit ha ven Burghsluis met rondleiding en film door Dosbouw. Opgeven voor 8 juni bij uw sekretaris, tel. 01107-1317. Zeeuwse Dag van het Paard Traditiegetrouw houdt de Stichting Zeeuwse Dag van het Paard haar jaarlijkse evenement op de laatste zaterdag in juni. Voor dit jaar is dit 29 juni op de terreinen bij manege "De Eendracht" te Serooskerke. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 446,1 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100)21010) Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen (01 680-27921) Redaktie Mr. J Oggel. hoofdredaktie tel huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredaktie tel huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruijter red assistente Adressering en abonnementen: Vermelding op adresbandje onder lidno.; (Voor leden en losse abonnementen) Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010, tst. 12 Vermelding op adresbandje onder lidnr. (Voor donateurs) Polisafdeling O V M -Goes telefoon 01100-24000 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Vrijdag 31 mei afscheidsreceptie veilingvoorzitter M.J. Varekamp De heer M.J. Varekamp, die op 1 juni 1985 zijn funktie neerlegt van voorzitter van de Bloemenveiling Westland, zal op vrijdag 31 mei een afscheidsreceptie worden aangebo den. Na een besloten officieel ge deelte is er een algemene receptie van 16.00 tot 18.00 uur in de Fleuresto van Bloemenveiling Westland. De heer M.J. Varekamp bekleedt vanaf 1 mei 1985 het voorzitterschap van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité. In verband- daarmee wordt tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 30 mei, die zal worden gehouden in de potplantenhal van de Bloemenvei ling Westland, voor hem een opvol ger gekozen. Daarvoor is de huidige sekretaris-penningmeester van de Bloemenveiling Westland, de heer A.J. van Marrewijk, kandidaat. M.J Varekamp "Ik kijk uit naar het op te stellen be heer- en inrichtingsplan, op basis waarvan te zijner tijd het definitieve Nationaal Park zal kunnen worden ingesteld. Het in nauwe betrokken heid tot stand gekomen eindadvies van de voorbereidingskommissie, vormt mijns inziens een goed uit gangspunt voor het Nationaal Park in oprichting, en meer in het bijzon- Trekker-Trek in Kapelle van Europees nivo! Op 6 juli a.s. organiseert de vereni ging "Trekker-Trek Midden-Zee land" een Trekker-wedstrijd te Ka- pelle-Biezelinge. Deze A.-wedstrijd welke meetelt voor het Nederlandse kampioenschap en die verreden wordt onder auspiciën van de N.T.T.O. (Nederlandse Trekker-Trek Organi satie) is de enige A-wedstrijd in Zuidwest Nederland. Er komen 70 trekkers uit geheel Nederland aan de start, waaronder enkele Europese kampioenen. Deze wedstrijd welke de primeur is op trekker-trek gebied voor Midden- Zeeland, beloofd een dag te worden vol spanning, kracht en sensatie. Het wedstrijdterrein is gelegen aan de Tekenburgseweg te Kapelle en is voor bezoekers van dit evenement gemakkelijk te bereiken. Parkeergelegenheid is ruimschoots voorhanden op het wedstrijdterrein, waar het publiek de verrichtingen van de deelnemende trekkers op de baan uitstekend kan volgen vanaf de aan beide zijden opgebouwde tribu nes. Aanvang van de wedstrijden is om 10.30 uur. Einde is voorzien om 17.30 uur. Standaard-trekkers Naast de deelnemers in de vrije klassen (waarvoor de inschrijvingen door de N.T.T.O. geregeld worden) kurjnen er op deze dag ook 15 stan daard trekkers deelnemen, verdeeld over 3 klassen t.w. 3,4 - 4,4 ton en 5,7 ton met in iedere gewichtsklasse 5 deelnemers. Voor de winnaars van iedere klasse bestaat de mogelijkheid later in het seizoen tijdens de Nederlandse kampioenschappen op de Flevohof hun krachten te meten met de overi ge regionale winnaars. Verdere informatie: 01131 - 1404 (onder werkuren) of 01131 - 3237 (privé). radio - t v Dinsdag 28 mei a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16 -12.26 uur "Kansen voor onze tuinbouw op de Japanse markt", een vraaggesprek met ir. J.E.C. Spithoven, voorzitter van het Produktschap voor groenten, fruit en siergewassen. Donderdag 30 mei a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16 -12.26 uur "Aktuele zuivelzaken", een vraagge sprek met drs. H. Schelhaas, voorzit ter van het Produktschap voor Zui vel. der voor de werkzaamheden van het overlegorgaan". Met deze woorden installeerde de minister van landbouw en visserij, ir. G. Braks, het overleg orgaan voor het Nationaal Park in oprichting De Groote Peel. De bewindsman memoreerde dat, sinds in 1966 het Staatsnatuurreser- vaat De Groote Peel werd ingesteld, dit gebied een belangrijke voortrek kersrol vervult bij het behoud van grote aaneengesloten natuurgebie den. "In 1966 was het gevaar van verdergaande ontginningen aanwe zig; nu zijn er andere bedreigingen in dit natuurgebied zoals voedselverrij- king, ontwatering en ook de zure re gen die aandacht vragen", aldus mi nister Braks. De aanwijzing als toe komstig Nationaal Park zal volgens hem zeker bijdragen aan het doel een zo goed mogelijk samenspel tussen natuurbehoud, rekreatie en voor lichting en edukatie tot stand te brengen. Met betrekking tot de inrichting van het gebied gaf de minister aan met de voorbereidingskommissie van mening te zijn, dat de landbouwgronden niet moeten worden opgenomen in de be grenzing van het Nationaal Park, al onderkent hij de wederzijdse beïn vloeding tussen park en omgeving. "Desondanks vind ik het aanwijzen van speciale overgangszones niet noodzakelijk. Met de bestaande re gelingen en wetten kan men in dit opzicht een heel eind komen". Accountantsunie (boekhoudburo) der Z.L.M. tel.01100- 15710 (Goes) tel.01180-11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 260^ (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) FIJNAART: vrijdag 31 mei a.s. van 11.30 tot 13.00 uur in hotel "De Graanbeurs". Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes tel. 01100 - 24000 Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00- 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur. de heer J. Vroegop. Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de Z.L.M. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 tijdelijk rayon Tholen en St. Philipsland A.W. de Landgraaf, rayon: Noord- en Zuid-Beveland en Walche ren, tel. 01100 - 23473 J.P. v. Wijck, rayon: Zeeuws-Vlaanderen. tel. 01150 - 17856 A. Lin'denbergh; rayon: Brabant, tel. 01651 - 2082 Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon: Brabant, tel. 01685 - 2338 Mevr. L. Huisman, rayon: Zeeland, tel.-01100 - 30747 tijdelijk rayon Schouwen-Duiveland. De hierboven vermelde telefoonnummers zijn de privénummers van de voorlichters. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor in Goes, tel. 01100 - 21010 of in Zeven bergen, tel. 01680-27921. Studiebijeenkomst bij afscheid direkteur "I.V.V.0." Ter gelegenheid van het afscheid van ir. F. de Boer als direkteur van het Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IVVO) te Lelystad wordt een stu diebijeenkomst gehouden waar een aantal aktuele onderzoekthema's aan de orde wordt gesteld. De bijeen komst vindt plaats 's morgens op vrijdag 7 juni a.s. in de AGORA, Agoraweg 2 te Lelystad. Sprekers zijn o.m.: A.W. Jongbloed over "Mineralen in mest uit veevoer, een zorg voor IVVO, burger en boer", de .heer S. Tamminga over "Wel en wee van vre bij Nederlands melkvee", de heer J.A.C. Meijs spreekt over "Meer of minder gras in de koe? Een 'zure' keus", terwijl de heer A.J.H. van Es een betoog houdt over "Voederwaarde: van ruwe cel- stof naar in vitro en NIR". De bijeenkomst wordt afgesloten met een diskussie. Belangstellenden, die wensen deel te nemen, maar dat nog niet kenbaar hebben gemaakt, worden verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te mel den bij het IVVO, Postbus 160, 8200 AD Lelystad of telefonisch 03200 - 22514(de heer Landman). Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat heeft onlangs met pro vincies, de gemeentebesturen van de Waddeneilanden en de exploitanten van bootdiensten naar de Wadde neilanden en op de Westerschelde overleg gevoerd over de zogenaamde "zoute veren". De minister wilde zich oriënteren over de jongste visies van betrokkenen ten aanzien van privatisering en decentralisatie van de zorg voor de verbindingen en de eventuele konsequenties daarvan voor o.a. de tarieven, de frequentie en het dienstbetoon. Op 28 mei heeft zij over deze zaak overleg met de vaste kommissie van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer. De Kaas-Krossy is een nieuwe lekkernij met Nederlandse kaas. Het Nederlands Zuivelburo verkocht er 10.000 van op de Mannheimer Maimarkt, een van de grote konsumentenbeurzen in West-Duitsland. Beleg een stokbrood met spek en belegen Goudse Kaas, en verwarm deze enkele minuten in de oven. Dat is het eenvoudige recept van de Krossy, hetgeen in het Duits zoveel wil zeggen als knapperige lekkernij. Pag. 5.: Nieuws uit Brussel: toch akkoord bereikt Pag. 6.: De bestrijding van de aardappelziekte pag. 7.: Het testen van spuitma- chines Pag. 8-9: Uit de praktijk Pag. 10.: Oude (Luilak)bollen en verse kadetjes pag. 11.: A kt ie Zuidwest; meel dauw in tarwe gericht bestrijden, pag. 12: Late stikstofgift bij win tertarwe pag. 13: Mestdistributie als ant woord op problemen pag. 15: Voer advies op maat; bij voeding in de weide pag. 17: Voeding en melkgift han gen nauw samen; huisvesting van het jonge kalf pag. 19: Tuinbouw-CAO redelijk akkoord; situatie fruittelers door vorst zorgelijk pag. 21: Voorde Vrouw/PJZ. pag. 22-23.\Markt 2 Vrijdag 24 mei 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 2