VOOR in: VROUW Kursus Ekonomische Vorming Agrarische Vrouwen p.j. zuid geluid pj.Z-^Ehda Algemene vergadering PJGN Amerikanenbezoek 1985 uit de- redaktie Peter Risseeuw Tholen en St. Philipsland, attentie! onder redaktie van de Redaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee land en Brabant Redaktieadres: Mevr. LJ.de Regt - van Maldegem Anna Mariaweg 1, 4494 PB Geersdijk Door de agrarische kommissies (AC) van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen en de Chr. Plattelandsvrouwen werd er dit voorjaar sa men met de Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) weer een kursus Ekonomische Vorming Agrarische Vrouwen georganiseerd. Er waren 19 deelneemsters uit alle leeftijdsgroepen. De kursus bestond uit 11 lessen, iedere woensdag ochtend van 9.00 - 1130 uur. Om u een indruk te geven wat er behandeld is, zal ik over iedere ochtend in het kort iets vertellen. Boekhouding Eerste ochtend: een inleiding door Lena Huysman, SEV-ster van de ZLM. Na kennismaking en uitleg over het kursusmateriaal beginnen we met boekhouden. We bekijken het kas boek en verschillende soorten boek houdingen, zoals: fiskale boekhouding bedrijfsekonomische ding gezinsboekhouding boekhou- Verder het doel van het boekhou- drapport. Tweede les: Verder praten over de boekhouding. Hierna wordt de rela tie tussen kosten en opbrengsten be keken.'Het eigen vermogen komt aan de orde, dit zijn de bezittingen verminderd met de schulden. De heer Spijk van de Accountants dienst van de ZLM bespreekt daarna met ons een boekhoudrapport. Er worden veel vragen gesteld, die door de heer Spijk uitvoerig worden be handeld, zodat deze ochtend eigen lijk te snel om is. Ruimtelijke ordening Ons volgend onderwerp (les 3), is ruimtelijke ordening door de heer Vos, hoofdmedewerker van de afde ling ruimtelijke ordening van de provincie. De heer Vos laat ons een boeiende film zien over het ontstaan van ste den en dorpen. Er wonen nu 14.000.000 mensen in Nederland op 34.000 km2 grond. Hierin moeten we werken, wonen, ons ontspannen, veilig zijn, enz. Dat betekent grote konsentraties mensen op kleine oppervlakten. Dit wordt geregeld door de wet op de ruimtelijke ordening. We hebben hiervoor nodig het bestemmings plan, het streekplan, en de planolo gische kernbeslissing. Duidelijk wordt gemaakt, waarom deze plannen nodig zijn, ook al heb ben we als persoon onze bezwaren. Ook wordt duidelijk gemaakt, hoe we tegen een voorlopig plan bezwaar kunnen aantekenen. Verzekeringen De ochtenden 4 en 5 gaan over ver zekeringen. We bekijken welke er zijn en welke zekerheden er door worden geboden. Het is belangrijk een verantwoorde keus te maken en ook te zorgen dat de bestaandszekerheid niet in gevaar komt. Belangrijk is ook de polissen van te voren goed te bestuderen en niet pas als er een schadegeval is. Ook koop sommen en Fiskale Oudedag Reser ve (FOR) worden bekeken. Samen met de belastingaanslag be talen we de premieheffing voor de verzekeringen van de overheid. De verzekeringen met een A ervoor, zijn voor iedereen, zoals AOW, AAW, enz. Inkomsten - uitgaven Het volgend onderwerp is de relatie tussen bedrijfsinkomen en gezinsuit gaven, gegeven door Rikstelien Bot- Je" Het inkomen moet uit het bedrijf komen en soms deels van buiten het bedrijf, zoals kinderbijslag, AAW- uitkering enz. Het is nodig voor ge zinsuitgaven, aanpassing - uitbrei ding van het bedrijf, aflossing, in vestering en vervanging. Een even wicht tussen besteding en inkomen is noodzakelijk. Fiskale bedrijfswinst is niet hetzelfde als besteedbaar inko men. In groepjes bekijken we hoe we een besteedbaar inkomen kunnen berekenen. Dan volgt het onderwerp financiering in de praktijk, gegeven door de heer Jacobs, kredietadviseur van de RABObank. Hij probeert aan de hand van een voorbeeld duidelijk te maken, hoe, wanneer .en van wie men geld kan lenen. Wanneer een bank wel zal lenen en waarom men in een ander geval de lening niet verstrekt, b.v. te weinig middelen of de rentabiliteit is niet goed. Banken willen graag lenen, maar het moet wel kunnen. Huwelijksgoederenrecht - erfrecht De volgende ochtend is het onder werp huwelijksgoederenrecht aan de beiirt. We kennen de algehele gemeen schap van goederen, waarbij bij het huwelijk de vermogens van man en vrouw automatisch samensmelten en de huwelijkse voorwaarden. Dit is een onderlinge afspraak vastgelegd bij de notaris. Huwelijkse voorwaar den kunnen na een aantal jaren ver anderd worden, in gemeenschap van goederen gaat dit veel moeilijker. Ook het erfrecht komt aan de orde. Hier kennen we het wettelijk erfop- volgen en het testament. Notaris Meyling legt het allemaal uit en stelt dat bij een verdeling van de erfenis in principe geen notaris nodig is. Wel is hij van mening dat het maken van een testament in alle gevallen on geacht de leeftijd zeer zinvol is. Pacht De pachtwet wordt behandeld door de heer de Landgraaf. Hij legt eerst uit wat precies pacht is, dit is: in gebruik geven Voor de landbouw tegen vergoeding. Men praat over hoeve of los land. Landbouw is: alles wat hiermee te maken heeft, geen paarden of bos bouw. Vergoeding: geeft niet hoe. Grond of noeve: Als het agrarisch gebruik is. De pachtovereenkomst Zaterdag 11 mei j.l. werd in de La gere Technische School in Middel- harnis de Algemene Vergadering van de P.J.G.N. gehouden. Deze Al gemene Vergadering wordt elk jaar door een lidorganisatie georgani seerd. Ditmaal was de beurt aan Eu ro-Delta. Men had in de school een prima akkomodatie gevonden, want ook voor het avondgebeuren bleek een goede zaal aanwezig. Na een welkomstwoord van Anton West dorp, de Euro-Delta voorzitter, nam Hans Spieker voor de laatste maal de leiding van de vergadering op zich. Hans en Jan Pieter Popken, de agra risch voorzitter, spraken hun beider jaarredes uit. Hierin werd naast een kleine terugblik ook vast een balletje opgegooid over de eventuele plan nen voor de toekomst met de Platte lands Jongeren. Verder stonden be stuursverkiezingen op de agenda. Jan Pieter werd unaniem herkozen. Vervolgens werden Jan Koldewee en Han Klaassen benoemd als respek- tievelijk voorzitter en penningmees ter. Dit betrof dus drie dagelijks be stuur funkties. Johan v.d. Kooy werd benoemd als landelijk bestuurslid vanuit de A.J. Zuid-Holland. Vervolgens stond het financieel ver slag op de agenda. Dit bleek nog niet klaar. Wel werd besloten de kontri- butie v.d. PJGN niet te verhogen. Het keurige jaarverslag over 1984 werd zonder problemen goedge keurd. Tijdens de rondvraag deelde ondergetekende mee, dat hij voor de laatste maal de P.J.Z. vertegenwoor- Vrijdag 24 mei 1985 digde bij de PJGN. Het was een erg leuke tijd waarin erg veel kennis en kennissen werden opgedaan. Ver volgens werd het tijd om afscheid te nemen van Hans Spieker. Door middel van een sketch werden Hans zijn verrichtingen bij de PJGN nog eens naar voren gebracht. Vervolgens werden hem enkele ka- do's aangeboden als dank voor de vele uren en kilometers die hij in de PJGN geïnvesteerd heeft. Hans be dankte ieder voor de goede samen werking en wenste de PJGN nog veel goede jaren toe. Hiermede werd de vergadering be sloten. Vervolgens toonden enkele Euro- Delta bestuursleden een dia-reeks waarin de aktiviteiten van Euro- Delta werden belicht. 's Avonds was het tijd voor de Kul- turele Selektie de kabaret-wedstrijd van de PJGN. Er deden helaas slechts drie teams mee dit jaar. Er werd overigens bijzonder goed ge speeld en dat maakte al veel goed voor het publiek. De uiteindelijke winnaar bleek PJGO-Diepenheim, de tweede plaats voor Jong Gelre en een derde voor Euro-Delta. Mis schien kan het kabaret weer aan trekkelijker worden voor meer klubs als wat minder aan één thema wordt vastgehouden. De avond werd afgesloten met een groot dansfeest. Jaap Flikweert Voor het derde opeenvolgende jaar komt een groep jonge Amerikanen van 16 tot 27 jaar oud ons land be zoeken voor een kulturele uitwisse ling. Op donderdag 20 juni hopen ze in Nederland te arriveren, waarna hun in de Volkshogeschool te Bergen (NH) een kennismakingsprogramma met de nederlandse levenswijze wordt aangeboden door de stichting Uitwisseling, welke in samenwerking met plattelandsjongerenorganisaties in Amerika en hier de uitwisseling ook georganiseerd heeft. Op zaterdag 22 juni reist de groep dan door naar Lemelerveld en om geving, waar ze, dicht bij elkaar in gastgezinnen worden geplaatst. Als ze dan op dinsdag 9 juli doorreizen naar onze omgeving, hopen ook wij hen in gastgezinnen te kunnen plaatsen. Een hele nieuwe ervaring is het dan voor hun om in een gezin mee te draaien, (het is dus beslist niet enkel vakantie!!!) zonder dat er da gelijks kontakt is met groepsgenoten. De bedoeling van hun verblijf hier is kennis te maken met zoveel mogelijk facetten van de Nederlandse kuituur, zodat zij daar naderhand bij de plat telandsjongerenverenigingen bij hun in de buurt "lezingen" kunnen hou den en dia'-s kunnen laten zien. Na een verblijf van twee weken in onze regio vertrekken ze dan op woensdag 24 juli, waarschijnlijk voor een korte vakantietrip door Europa, om op 30 juli weer in het vliegtuig naar huis te zitten. Als er gezinnen zijn die interesse hebben voor het opnemen van een jongen of meisje (in de periode van 9 tot 24 juli) kunnen zij zich voor ver dere informatie of opgave in verbin ding stellen met TONNY FLIK WEERT - GUBBENS, Langeweg 103, 4511 RN Breskens, tel. 01172 - 3079 (bellen tussen 16.00 uur en 21.00 uur). wordt besproken. Schriftelijk vast leggen is verplicht en men moet goedkeuring vragen aan de pachtka- mer. Verder vertelt hij over wat te doen bij opzeggen van de verpachter, het voorkeursrecht van koop en de uitzondering van voorkeursrecht van kopen. Het is een veelheid aan in formatie. We krijgen 15 vragen mee naar huis. die we de volgende ochtend bespre ken. Daaruit komt naar voren, dat de pachtwet er is ter bescherming van de pachter. De verpachter heeft bijna geen rendement van zijn vermogen. Bedrijfsovername Deze ochtend zijn we in de RABO bank in Goes, waar een film over bedrijfsovername wordt vertoond. De belangrijkste punten, die bij overname of maatschap aan de orde zijn komen hierin duidelijk naar vo ren: - goed met elkaar praten, ouders - kinderen - goed vakman, goede opleiding - eigen vermogen - medewerking familie - vrouw, hart voor bedrijf Een goede film om over na te praten. We kunnen alleen de algemene kan ten van het overnameproces bekij ken, want voor ieder liggen de zaken anders. Het is maatwerk, waar we deskundi gen bij nodig hebben. Een onder werp waar veel over na te praten valt. Boerin - nu De laatste ochtend komt het onder werp: "Boerin zijn - nu" aan de orde. Dit komt niet uit de verf. het is meer een herhaling van hetgeen we in vo rige ochtenden besproken hebben, nu aan de hand van een ganzen bordspel. H-i is evengoed wel een leerzame ochtend, maar wat "Boerin zijn - nu" is, weten we nog niet. Het was een leerzame kursus. die ei genlijk iedere boerin of toekomstige boerin, zou moeten volgen, want er komen veel nieuwe dingen of onder wei peil aan de orde die we alweer een beetje vergeten zijn. Alv Wisse De tuin- en agrarische kommissie van de plattelandsvrouwen van, Tholen en St. Philipsland organi seren op donderdag 6 juni een ekskursie naar de tuinen van me vrouw Poley in Nisse, de bloe- mendijken van Borssele en de kaasboerderij in St. Laurens. Op gave vóór 30 mei bij mevr. Ver- sluijs, tel. 01666 - 2637 of mevr. Stoutjesdijk, tel. 01663 - 2362. 17, 18, 19 mei - Afd. Goes/Nrd. Be veland organiseren een uitwisseling met een groep mensen uit de Flevo. Evenementen waarbij natuurlijk iedereen welkom is. Schuurfeest, in de schuur van de fam. v. Hee, Stekeldijk te Kam perland. Muziek wordt verzorgd door de band "The Popplestars". Aanvang 21.00 uur. Barbecue, deze is eveneens bij de fam. v. Hee. Opgaven bij Jolanda (Noord-Bev.), tel. 01108-1584 of bij Jacco (Goes), tel. 01102-3303. 18 mei - Afd. West Zeeuws Vlaanderen organiseert weer een te gek schuurfeest in de schuur van de fam. de Hullu te Schoondijke. De muziek wordt weer verzorgd door de "Manolito". Prima muziek dus met voor de liefhebbers tussendoor eens een lekkere quickstep. Dit feest moet je meemaken. 25 mei - Afd. Fijnaart e.o. organiseert de traditionele fiets-, auto- en trek- kerbehendigheidswedstrijd. Dit alles op het terrein van de bandenmarkt aan de Langeweg te Fijnaart. Aan vang 13.30 Uur. Om 20.00 uur een barbecue in de schuur van de fam. Sonneveld in Oudemolen. Opgeven bij Elly tel. 01652-3061. Kosten bar becue 15,— 27 mei - Afd. Tholen organiseert weer de fietstocht. Vertrek is om 12.00 uur bij de fam. Kooyman te St. Anna- land. Na afloop barbecue waarvoor je je moet opgeven bij Connie, tel. 01666-2313. Kosten voor dit alles 12,50. 1 juni - Prov. sportdag georganiseerd door de regio Schouwen-Duive- land/Tholen. 's Morgens zijn er teamsporten; voetbal volleybal en touwtrekken, 's Middags wedstrijd om wie zich de sterkste PJZer/PJZ'ster mag noemen. 7 juni - Afd. Tholen gaat bloem schikken om 20.00 uur in de "Gou den Leeuw" te Scherpenisse onder deskundige leiding. Kosten bedra gen 7,50. Opgeven bij Petra 01662-2532. 9 juni - Afd. Oost Zeeuws Vlaanderen houdt i.s.m. de KPJ een volleybal toernooi. Opgeven en inlichtingen bij Anja, tel. 01157-1395. 29 juni - Afd. Fijnaart en Zevenber gen. T rekkerbehendigheidswedstrijd in Heijningen, tegenover mechani- satiecentrum West Brabant b.v., Po- tenblokseweg 17. Opgeven vóór 1 juni bij Anne-Els Timmers, tei. 01680-23979. Kosten ƒ5,- per deelnemer. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 21