Op naar een nieuw élan Landbouwschap zeer bezorgd over "gespleten"" landbouwakkoord vanuit de,Z.L.IVL gezien I VRIJDAG 24 IV zuidelijke landbouw maatschappij Landbouwprijzenakkoord %Q(rr Z£> 4- CfTO& A-<S m land- an m'jaaroan tuinbouwblad Tevreden over het feit dat er eindelijk een besluit is geno men over de EG-landbouwprijzen, maar tevens zeer be ducht voor de gevolgen die dit gespleten akkoord kan hebben voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit zegt het Landbouwschap in een eerste reaktie op het landbouwprijzenpakket, waartoe de EG-landbouwminis- ters in Brussel hebben besloten. Ze hebben de graanprijs buiten dit akkoord gehouden en gaan daarover over enkele weken opnieuw onderhandelen. Het Landbouwschap vindt de verbetering van de melkprijs (per saldo 2Vi%) alleszins redelijk' maar noemt de korting op het Nederlandse melkkwotum van 0,9% een zware tegenvaller. De onverzettelijke houding van de Westduitse minister Kiechle en het gebrek aan een gemeenschappelijke op stelling zijn erg gevaarlijk voor het Europese landbouw beleid, zo zegt het Landbouwschap. De dit jaar door de EG te voeren diskussie over de toekomst van de Europese landbouw wordt hierdoor bovendien bemoeilijkt. Door het ontbreken van overeenstemming over de graanprijs groeit de kans dat lidstaten overgaan tot nationale maat regelen; deze heilloze weg mag niet verder worden in geslagen. Melkprijs De hogere melkprijs komt tot stand door een prijsverho ging van 1 xh% en een verlaging van de al jarenlang bestaande medeverantwoordelijkheidsheffing van 3% naar 2%. Voorts wordt de betalingstermijn voor de inter ventie van zuivelprodukten bekort en is er sprake van een verbetering van de vet/eiwitprijsverhouding, waardoor de melkprijs per saldo met ruim 2 omhoog gaat. Het Landbouwschap noemt deze verhoging >een duidelijke verbetering ten opzichte van de aanvankelijke prijsvoor stellen. Het Landbouwschap vindt het besluit om de rundvleesprijs op hetzelfde nivo te houden, mager. De bloei van pruimenkersen en peren is afgelopen maar de appels stonden deze week in volle bloei. De vorstschade houdt de gemoederen nog steeds bezig. Terwijl het nadaal bij de peren over het algemeen mee lijkt te vallenis er bij de appels juist sprake van steeds meer tegenvallers. Op sommige bedrijven zijn er duizenden dode en zwaar beschadigde bomen. De Goudreinette Jonagold en Karmijn hebben het meest geledenspeciaal op percelen die laag gelegen zijn of vo5ig jaar een zeer grote oogst gavenzodat de konditie van de bomen blijkbaar een grote rol heeft gespeeld. De plattelandsjongerenorganisaties moeten op naar een nieuw élan. Dit was het thema van de rede van PJGN- voorzitter Hans Spieker op de jaarvergadering van zijn organisatie. Het is een goede zaak dat in onze tijd jongeren bereid zijn en de durf hebben te spreken over nieuw élan. In landelijk verband is het belangrijk om van elkaar te leren, ideeën uit te wisselen en kennis te nemen van eikaars specifieke situatie. Kortom te komen tot integra tie, bewustwording en het kweken van begrip voor el kaar-. Door Hans Spieker is daarbij de nadruk gelegd op aktiviteiten op afdelingsnivo. Daar hebben de leden de mogelijkheid via allerlei aktiviteiten en kadervorming zich verder te ontwikkelen. Wij willen nadrukkelijk het belang van de plattelandsjongerenorganisaties onderschrijven. Nodig "om als jongeren in organisatieverband ontwikke lingen in de steeds in beweging zijnde samenleving te. kunnen volgen en meedenken. Ontspanningsmogelijk heden zoals spel en toneel zijn daarbij zeker ook belang rijk. In het Plattelandsjongerenwerk speelt het agrarisch werk eveneens een belangrijke rol. Dit werk wordt, zoals be kend, landelijk gebundeld in het NAJK. Door Jan Pieter Popken, voorzitter van de agrarische kommissie van de PJGN werd op de jaarvergadering ingegaan op de akti viteiten van het NAJK. Met een terugblik op de proble men van de Superheffing, de interimwet, de bedrijfsop volging en de geslaagde protestbijeenkomst in Barne- veld. Opmerkelijk was de vraagstelling of het agrarisch jonge renwerk zijn doelstelling bewustwording, meoingsvor- ming en belangenbehartiging niet voorbijschiet en daar door een vierde standsorganisatie wil worden. Of het NAJK te politiek bezig is. Jan Pieter Popken gaf zelf het antwoord dat voor deze vrees geen enkele grond bestaat. De bal werd daarbij toegespeeld naar de Standsorganisaties met de vraag rekening te houden met de ideeën en de belangen van de jongeren, niet alleen landelijk maar vooral op afdelings nivo. Dit geluid is niet nieuw maar daarom niet minder aktueel. Het probleem blijft: hoe los je de generatiekloof op in de organisatie. Dat ervaren naar mijn mening de jongeren zelf in het NAJK. Er is een belangrijk verschil van denken en vooral ook van belangstelling tussen jon geren van 20-25 jaar en jongeren van 30-35 jaar. Het NAJK kent een groep jongeren die zelf een bedrijf hebben of in maatschap-verband werken die ook lid zijn van een standsorganisatie. Jongeren die denken dat zij hun belangen beter via het NAJK uit kunnen dragen. Moeten deze jongeren, zoals Popken zelf de vraag stelde, nog wel richting geven aan het agrarische jongerenwerk. Vooral wanneer men zelf de vraag stelt of men niet te politiek bezig is. Wij kunnen ons aansluiten bij het plei dooi om vanuit het agrarisch jongerenwerk meer inhoud te geven aan het technisch agrarisch werk. Als standsorganisaties zullen wij samen met de jongeren organisatie zo goed mogelijk te overbruggen. Dat is generatiekloof zo goed mogelijk te overbruggen. Dat is evengoed een weg naar een nieuw élan. Helaas kunnen wij over het EEG Landbouwbeleid niet spreken over een nieuw élan. Het is bijzonder triest dat men niet tot een volledig akkoord is kunnen komen. Voor de akkerbouw is dat een bijzonder zorgelijke situatie. Wij verkeren nu in een situatie dat met een hard standpunt van Duitsland die terecht geen prijsverlaging voor granen wil aksepteren tegenover de andere lidstaten die wel be reid zijn akkoord te gaan met een prijsverlaging. Voor de akkerbouw is er nu geen wisselgeld meer beschikbaar met de zorg van nationale tegemoetkomingen o.a. in Duitsland, Wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn is nu moeilijk te overzion. Verder is het zeer teleurstellend dat de streefprijs voor erwten met 1,9% is verlaagd en die voor veldbonen met 5,4%. Geen ekstra stimulans dus vanuit Brussel voor de teelt van eiwithoudende produkten om daarmee de pro blemen ropd de graanproduktie te verlichten. Inklusief de bevriezing van de suikerbietenprijs is de uitkomst van de lange onderhandelingen ronduit slecht. Voor de veehou derij is de uitkomst gelukkig minder negatief. Mede doordat de afbraak1" van positieve mcb's niet doorgaat, wat overigens wel een vooruitschuiven is van problemen. Daardoor komt de melkprijsverhoging van 1 yh% ook de Nederlandse veehouderij ten goede met daarnaast een verlaging van de medeverantwoordelijkheidsheffing van 1 Verder een versnelde uitbetaling van de interventie- gelden voor boter van 1 20 dagen tot 90 dagen. Wel gaat de korting van 0,9% door. Daardoor gemiddeld genomen, een minder negatief re sultaat dan oorspronkelijk werd gevreesd. Daartegenover staat dat zeer schrijnende problemen van verschillende individuele bedrijven niet zijn opgelost Daarvoor is nu 34 min. beschikbaar van de 68 min. eigen boerengeld. Het is zeer moeilijk een verantwoorde en rechtvaardige procedure te vinden om de probleemgevallen opnieuw te beoordelen. En toch moet daarvoor een oplossing wor den gevonden. Verder hebben wij nog steeds te maken met fiskale problemen rond de opkoopregeling. Duide lijkheid is nodig wat de gevolgen kunnen zijn van de regeling om 5% onder de landbouwvrijstelling te bren gen en de rest onder het bijzonder tarief. Het is bijzonder gevaarlijk fiskaal een waarde toe te ken nen aan het melkkwotum. Daarbij komt 't steeds weerke rend probleem van de waardebepaling van de grond. In elk geval is de waarde van de verpachte grond niet 60% van de vrije waarde. Al met al is het moeilijk ten aanzien van het landbouwbeleid te spreken over nieuw élan. Het élan zal uit moeten gaan van de individuele ondernemers. Zelf zoeken naar nieuwe mogelijkheden zoals Lardinois dat aangeeft. Geen eenvoudige opgave in deze tijd maar wel belangrijk willen wij ons als land- en tuinbouw kun nen handhaven. Doeleman

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 1