0 DIFOLATAN ZAMENUJK 1 DE BESTE LIGTERMOET C.B.S. komt met voorlichtingsfolder Hagel richt voor tien miljoen gulden schade aan India moet graan eksporteren Het Centraal Buro Slachtveeverze keringen te Utrecht, zendt één dezer dagen een voorlichtingsfolder aan alle varkenshouders, melkveehou ders en stierenmesters in Nederland. Het CBS wil door middel van deze folder de eigenaars van slachtdieren wijzen op de risiko's die zij lopen als zij deze dieren niet verzekeren tegen verborgen gebreken die zich tijdens of na de slachting kunnen openba ren. Op grond van het Burgerlijk Wetboek is namelijk de verkoper van deze dieren aansprakelijk voor de schade. Wie dat risiko wil verzekeren kan terecht bij het CBS, tegen lage tarie ven, want het CBS is een Stichting die geen winst beoogt. In de folder wordt aangegeven welke schades het CBS vergoedt, wat.het CBS is en (verder) doet. Zo'n folder kan worden aangevraagd bij het CBS, tel. 030 -890810' De hagelbuien van maandag avond hebben voor naar schat ting tien miljoen gulden schade aangericht, aldus woordvoerder Kees Vis van de Hagelunie, de coöperatieve verzekering tegen hagelschade. Vooral 35 glastuin bouwbedrijven in Nederhorst Den Berg en Maarssen en zeven tig bloembollenbedrijven in het Noordhollandse Graft in de Beemster zijn getroffen. Bij de glastuinbouw heeft het water veel schade aangericht aan de ener- gieschermen en de hagel aan het glas. Op de bloembollenbedrij ven stonden de bollen in bloei en de hagel heeft alle blad van de planten verwijderd, aldus Vis die de situatie ter plekke in ogen schouw heeft genomen. De Indiase regering ziet zich genoopt over te gaan tot een niet onaanzien lijk eksport van granen. De regeringsopslag heeft een kapaci- teit van ongeveer 18,5 miljoen ton, terwijl momenteel de voorraden reeds 21,9 miljoen ton bedragen, waarvan 133 miljoen ton tarwe en 8,4 miljoen ton rijst. Binnenkort komt de winteroogst van 9 tot 9,5 miljoen ton tarwe beschik baar, reden waarom de Indiase rege ring zich genoopt ziet ruimte te ma ken door eksport. Voorlopig wil men in de komende maanden ongeveer 5 miljoen ton tarwe en een klein kwantum rijst gaan eksporteren, waarbij men in de eerste plaats denkt aan de landen van het Nabije en Midden Oosten. Met de Sovjet-Unie was reeds eerder de levering van 500.000 ton tarwe gekontrakteerd. Men hoopt dit kwantum nog te kunnen vergroten. Mogelijk zijn er ook nog afzetmoge lijkheden in enkele oosteuropese landen. Van het genoemde eksportkwantum van 5 miljoen ton zal 4 miljoen ton uitgevoerd worden door de regering door middel van de Food Corpora tion of India (FCI), terwijl voor de partikuliere handel 1 miljoen ton voor uitvoer beschikbaar is. Er zullen toeslagen verleend moeten worden omdat de wereldprijs lager is dan de binnenlandse prijs in India. In 1984 werd ondanks zware regens een re- kordoogst van 8,3 miljoen ton tarwe en 8,5 miljoen ton rijst binnenge haald. Vrijdag 24 mei 1985 Tilt zorgt met een breed werkingsspectrum voor een lang durige en suksesvolle bestrijding van vrijwel alle afrijpingsziekten in tarwe. En door toevoeging van Ortho Difolatan wordt ook een zware aan tasting van kafjesbruin afdoende bestreden! Ligtermoet Chemie B.V., Postbus 1048. 4700 BA Roosendaal. Telefoon 01650-32912. Ortho en Difolatan zijn geregistreerde handelsmerken van Chevron Chemical Company, Ortho Division. Tilt is een geregistreerd handelsmerk van CIBA-GEIGY A.G. ICI Holland BV Maar er is meer over Pirimor zoals; werkt snel en grondig ruimt ook diep- verscholen luizen op bestrijdt ook luizen die minder gevoelig zijn voor organische fosfor- verbindingen is weinig weersafhankelijk heeft korte wachttijden spaart de natuurlijke vijanden van de luis Over toepassing en dosering kan uw leverancier u alles vertellen. Elk jaar treffen we in tal van gewassen weer bladluizen aan. Ze kunnen niet alleen aanzien lijke zuigschade veroorzaken, maar verspreiden ook razendsnel virusziekten. Door de kontakt-, damp- en dieptewerking van Pirimor kunt u dit gevaar afwenden. En dat is een hele zorg minder. .-.;.v.w

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 16