Mestdistributie als antwoord op problemen Snel omweiden van melkvee, en dan het jongvee Studenten HAS-Dordrecht op eksport-promotie-reis naar Hongarije Kurstjens brengt mest naar akkerbouw doen als ondersteuning bij het rech- streekse aanvoer van mest van Oost- Brabant naar het veld. De meng- mestverspreiders behoeven dan niet te wachten. Gerrit Kurstjens stelt dat nog wat meer ervaring met een dergelijke tij delijke tussenopslag van mest opge daan moet worden. Maar hij ver wacht er veel van. "Zodra de Wel op de Bodembescherming van kracht wordt, zal het niet meer zijn toege staan om mest te dumpen. De boer zal dan zelf een aanvaardbare op lossing voor zijn mestoverschot moeten zoeken. Vergroting van de opslagkapaciteit van de mest op zijn eigen bedrijf is een van de weinige mogelijkheden die daarvoor in aan merking komen. Dat is een zeer kostbare zaak. Centrale opslag zoals in Middelharnis komt veel voordeli ger uit". Silo's Gerrit Kurstjens wil daarom naar een systeem waarbij in de akker bouwgebieden, dus in de gebieden waar men drijfmest kan gebruiken, per bepaald aantal hektaren een grote mestsilo wordt geplaatst. Zo doende kan de mestproducent dan het gehele jaar zijn mest laten weg halen. Bij eventuele nieuwbouw of uitbreiding van zijn bedrijf, kan hij zelf met een minimum aan opslag kapaciteit volstaan. En zoals al is aangegeven, kan de afnemer bij een systeem met silo's steeds op zijn wenken worden bediend. Met een dergelijke opslag zou ook de kwaliteit en homogeniteit van de mest beter gewaarborgd kunnen worden. Gerrit Kurstjens heeft in middels ervaren dat dit een zeer be langrijke zaak is. Hij vertelt hoe be langrijk het is dat varkenshouders er op toe zien dat er niet te veel water in de mest terecht komt. "Door een goede drinkwatervoorziening zou er al veel verbeteren. Wij rijden de kel ders nogal eens in twee keer leeg. Eerst het dunne gedeelte over het land van de veehouder en vervolgens het dikke deel naar de akkerbouw. Overigens moeten akkerbouwers er nog meer van overtuigd gemaakt worden dat bij gebruik van drijfmest de teeltresultaten zeker zo goed, of liever nog: beter zijn dan bij het ge bruik van kunstmest. Als de kwaliteit konstant is en gegarandeerd wordt, kunnen er bovendien prijsafspraken gemaakt worden. Bovendien kan de mestleverancier hem dan precies de hoeveelheid voedingselementen op het veld brengen, die zijn gewas nodig heeft". JOHAN VELDHUIS, HERMAN VAN DEN HENGEL De gemiddelde beweidingsduur per perceel bij de pinken en droogstaan de koeien was 2 dagen. Ze worden minder vaak omgeweid dan de melkkoeien, doordat deze groep in het voorjaar een aantal percelen voorweidt. Verder heeft bij te weinig gras naweiden soms geen zin. 30 studenten en 3 docenten van de Hogere Agrarische School te Dor drecht vertrekken 8 juni a.s. naar Hongarije voor een studiereis van 11 dagen. Het geheel staat in het kader van de promoting van bedrijven uk de Nederlandse "agri-business" in Hon garije. Er worden promotionele aktiviteiten uitgevoerd tijdens bezoeken aan een landbouwschool en meerdere koö- peraties, die daar enkele duizende hektare groot zijn. De studenten hebben een Holland-promotie boekje samengesteld over de land bouw wat zij uit zullen delen aan de Hongaren die zij ontmoeten. Tijdens de bezoeken zullen ze tevens een presentatie geven voor Hongaars publiek over de Nederlandse agrari sche wereld met audio-visuele hulp middelen van de deelnemende be drijven. Aan de problemen die het overschot aan mest met zich brengt, zijn al veel woorden vuil gemaakt. Maar op de keper beschouwd hebben tot op dit moment hoofdzakelijk loonwerk- en transportbedrijven hieraan iets gedaan. Als zodanig kan zeker worden genoemd Mestdistributie Kurstjens BV te Grubbenvorst nabij Venlo. Dit bedrijf wist vorig jaar voor ongeveer 150.000 m3 drijfmest een nuttige bestemming te vinden. Dit jaar mikt men op 200.000 m3. Tegen de achtergrond van het voor ons land berekende overschot van 18 a 36 miljoen m3, is deze hoeveelr heid natuurlijk nog maar een druppel op een gloeiende plaat. Kurstjens zit echter boordevol ideeën om de mestkelders leeg te houden. In Grubbenvorst hanteert men als oplossing voor het mestvraagstuk de slogan: geen woorden maar daden. Direkteur van Kurstjens BV is de 40-jarige Gerrit Kurstjens. Hij vertelt in telegramstijl "hoe het is geko men". Vroeger thuis op het land bouwbedrijf. Met de trekker andere boeren helpen. Geleidelijk aan met echt loonwerk begonnen, dus ook met uitrijden van mest. Daardoor vraag naar mest door akkerbouwers en tuinders. Mestaanvoer uit andere dorpen. Daarvoor steeds verder van huis. Daarom in 1972 een tankauto voor transpört van 35 m3 mest aan geschaft. Hieruit via zelfgebouwde, maar steeds verbeterde mengmest- verspreiders, de mest over het land verspreid. Aantallen varkens en kip pen in Oost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg werden intussen steeds groter. Diverse bedrijven raakten in problemen met mest. Via mestbanken werd bijdrage verkrijg baar voor afvoer. Kurstjens speelde steeds op dit alles in. Met als resultaat een bedrijfseko- nomische scheiding van de aktivitei ten. Er is nu een aparte BV waarin het loonbedrijf is ondergebracht. Dit bedrijf richt zich vooral op akker bouw en voederwinning. Het be schikt onder andere over drie ge trokken en twee zelfrijdende meng- mesttanks. Uit de ervaring die men hiermee heeft opgedaan, ontstond Kurstjens Landbouwtechniek. Deze onderneming fabriceert, verkoopt en verhuurt allerlei apparat"ur om mest te verwerken en te verspreiden. De feitelijke aktiviteiten op het ge bied van mestaanwending zijn on dergebracht in Kurstjens Mestdistri butie BV. Deze beschikt thans over 13 trucks met oplegger en tank. Daarbij behoren voorts twee ver spreidingseenheden, waaronder een moerasvoertuig. De totale vervoers- kapaciteit bedraagt thans bij een af stand van 100 km ongeveer 1200 m3 per dag. Vorig jaar vervoerde men ongeveer 150.000 m3 drijfmest. Men behaalde daarmee een omzet van ongeveer 3 miljoen gulden! opererende dochteronderneming, eind vorig jaar zijn ondergebracht in een beheermaatschappij samen met dé firma Emons te Milsbeek. Deze verzorgt met een deel van zijn 50 vrachtwagenkombinaties onder an dere al het vervoer van het cham- pignonkompostbedrijf van de CNC te Ottersum. Gerrit Kurstjens legt uit waarom voor deze samenwerking is gekozen: "Een groot probleem is, dat zodra in het voorjaar op de veehouderijbe drijven de drijfmestkelders leeg zijn, ons mestdistributiebedrijf een tijd lang te weinig werk heeft. De be doeling van de samenwerking met Emons is om een aantal van onze trucks dan in te zetten voor ander vervoer. Dit lijkt veelbelovend. We hebben zes nieuwe trucks met tank opleggers in bestelling. Deze zullen te zijner tijd ook voor mesttransport Gerrit Kurstjens: mesttransport in het groot worden ingezet. Dat kan met name in de maanden augustus, september en oktober belangrijk zijn. Dan wil len akkerbouwers mest hebben en vooral ook: snel bediend worden". Middelharnis Een grote handikap is voorts dat veehouderijbedrijven op bepaalde momenten hun kelders 1)oordevol hebben, terwijl er op dat moment geen vraag is naar mest. Soms ook kan er vanwege de weersomstandig heden geen mest worden uitgereden. Ook daar heeft Kurstjens wat op ge vonden. Met behulp van financiële bijdragen uit het innovatie- en uit het O.- en S.-fonds van de overheid, van de provincie Noord-Brabant en van de NCB, is er vorig jaar in Middelharnis op Goeree-Overflakkee, dus midden in een groot akkerbouwgebied, een mestsilo gebouwd. Daarin kan in tij den van dringend aanbod 9.000 m3 drijfmest worden opgeslagen. Zodra er in dit gebied vraag komt naar mest, kan hieruit onmiddellijk wor den geput. De silo, die voorzien is van een roerwerk en een drijvende afdekking om het regenwater buiten te houden, kan vervolgens dienst Mestbanken Sommigen denken dat Kurstjens vooral groot is geworden door de subsidie van de mestbanken. Gerrit Kurstjens ontkent niet dat dat een belangrijke rol speelt bij het op gang houden van de mestafvoerstroom. "Anders zou deze onherroepelijk stagneren". De kosten voor vervoer en verspreiden van drijfmest, dus vanaf veehouder tot en met akker bouwer, bedragen bij een afstand, enkele reis, van 160 km tegenwoor dig al gauw ƒ20 per m3. Een be mesting met pakweg 50 m3 varkens- drijfmest per ha zou zodoende op 1.000 gulden komen; een bemesting met 30 ton kippendrijfmest op 600. Dat is voor akkerbouwers niet aan trekkelijk. Dank zij een bijdrage van 3 per m3 van de varkenshouder en de subsidie van de mestbank behoeft een akkerbouwer voor varkensmest uit Noord-Brabant momenteel niet veel meer dan 9,50 per m3 te beta len. Drijfmest van kippen komt op ongeveer 15,50 per m3. Samenwerking Mesttransport is een kostbare zaak. Van belang is daarom de kosten te drukken. Dat geldt ook voor Kurst jens. Vandaar dat de Mestdistributie BV, alsmede een in West-Duitsland i Bij het gebruik van grasland zijn J vele beweidingstechnieken mogelijk. Een nieuw maar inten- i i sief systeem is een omweidings- J systeem waarbij pinken en i i droogstaande koeien systema- S tisch achter de melkkoeien aan J J weiden. Als belangrijkste voor- i i deel geldt de zeer goede benut- J ting van het gras, waarbij met i i weinig krachtvoer een hoge J j melkproduktie kan worden be- J J reikt. Op een afdeling van de i i Waiboerhoeve te Lelystad wordt J J dit systeem al sinds 1978 met i goed resultaat toegepast, ii Het omweidingssysteem Afdeling 2 heeft ca. 115 melkkoeien met bijbehorend jongvee. De op pervlakte grasland bedraagt ruim 49 ha, verdeeld in 25 aaneengesloten percelen van gemiddeld ca, 2 ha. In het voorjaar weiden de pinken en droogstaande koeien eerst 2 a 4, vooraf gereserveerde, percelen voor. Vervolgens weidt deze groep steeds ongeveer half mei achter de melk koeien aan. Nu wordt ook aan de groep een aantal jongere dieren toe gevoegd die in het voorgaande jaar als kalf nog geen weidegang hebben gehad. De melkkoeien worden zoveel mo gelijk omgeweid op een moment dat op het perceel nog voldoende gras staat voor ruim 50 pinken en droge koeien. Hierdoor kunnen de melk koeien met dag en nacht weidegang steeds over het beste weidegras be schikken. De pinken en droogstaan de koeien hebben dan het restgras ter beschikking. Het melkvee wordt in- geschaard in niet te lang gras en de beweidingsduur was tot nog toe ge middeld nog geen 1,5 dag. Gestreefd wordt naar maksimaal 2 dagen, maar hiervoor is de perceelsoppervlakte te klein. Vrijdag 24 mei 1985 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 13