Produktschap Groenten en Fruit installeert nieuwe uienkommissie Witlofkommissie N.T.S. Veilingdirekteur Dommisse neemt afscheid Eerste vergadering Afzetbevordering Samenstelling uienkommissie Marktaandeel onder druk Weekstaat energieverbruik Denar Kas Bloemenburo organiseert workshop over zomerbloemen Mr. P.P.A. Teunissen neemt afscheid Appelaktie suksesvol Vele honderden meldingen hagelschade De toenemende belangstelling bij de teler voor de ui en de druk op de exportmarkten maken overleg tussen de verschillende uiengeledingen tot een absolute noodzaak. Daarom besloot het Produktschap voor Groenten en Fruit op de bestuursvergadering van 17 januari j.l. tot het instellen van een uienkommissie, opgebouwd uit vertegenwoordigers van alle geledingen in de uienwereld. De kommissie heeft tot taak als gespreksforum te dienen en het produktschapsbestuur te adviseren. Dit in het bijzonder op het gebied van kwaliteit, onderzoek en promotie. Onder voorzitterschap van ir. J.E.G. Spithoven, voorzitter van het Pro duktschap voor Groenten en Fruit, kwam de kommissie op 3 mei j.l. voor de eerste keer bijeen. Met name over het agendapunt "Uienkwali- teit" werd uitvoerig van gedachten gewisseld. De kommissie ziet de ma tige kwaliteit van oogstjaar 1984/1985 als gevolg van uitzonder lijke weersomstandigheden. Een oogstjaar dat bij kwaliteitsbespre kingen daarom ook buiten beschou wing moet worden gelaten. De voor zitter konkludeerde dat, als men tot een betere uienkwaliteit wil komen, prijs en kwaliteit van het ongesor teerde produkt beter op elkaar afge stemd zouden moeten worden. Aan een regeling hiervoor wordt dan ook gedacht. Ook kwam de in 19£2 gestarte uien- promotie ter sprake. Deze afzetbe vordering is als kommissie onderge bracht bij het NIVAA (Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouwprodukten). De vergade ring heeft aanbevolen een meer de finitieve samenwerkingsvorm voor het NIVUI onder de paraplu van het NIVAA te ontwerpen. Op basis van een meerjaren-planning zou de hoogte van het promotiebudget in de toekomst moeten worden vastge steld. Nadere beslissingen hierom trent zullen uiteraard worden geno men binnen de kommissie "Afzetbe vordering Nederlandse uien". Overeenkomstig het bestuursbesluit zijn diverse organisaties gevraagd leden of adviseurs aan te wijzen. Aangewezen zijn: Leden aangewezen door Landbouw schap: K.A. Heijboer, Olsterweg 24, Bid dinghuizen; A. Jansen, Neptunusstraat 29, Em- meloord; J.A. van der Oord, Molenweg 1, Middenmeer; A.C.M. de Wit, Moorseweg 10, Nieuw-Vossemeer; ir. P. van der Zweep, p/a Land bouwschap. Lid aangewezen door Centraal Bu reau van de Tuinbouwveilingen: M.H. Dekker, Posthoorn 21, War- menhuizen. Leden aangewezen door Bond van de Verzendhandel: M. Overduin, Jozefdreef 51, Oude Tonge; W. Moerdijk, De Oeverloper 451, Dronten. Leden aangewezen door Bond van Exporteurs: W. Stomps, Agrico Emmeloord, Postbus 70, Emmeloord; De ui neemt in de agrarische sektor een steeds belangrijker plaats in. De teelt van zaai-uien is de afgelopen 10 jaar gestaag toe genomen tot ruim 12.000 ha in 1984. Het gebrek aan mogelijk heden met betrekking tot de marktordeningsprodukten zorgt bij de teler voor een toenemende interessse in de ui. Zij zijn immers op zoek naar alternatieven om hun inkomen op peil te houden. Jaarlijks wordt tussen de 80 en 90% van de totale Nederlandse uienoogst geëxporteerd. Hiermee is Nederland de grootste uienex- porteur ter wereld. De Neder landse ui heeft zich op de buiten landse afzetmarkten grote marktaandelen weten te ver schaffen. Marktaandelen die echter onder druk komen te staan. Dit zeker gezien de ko mende toetreding van Spanje tot de E.E.G. Daarom een kommis sie! C. Meijer, Postbus 1, Kruiningen; B. Mol, Industrieweg 11, Swifter- bant; M.L. Polak, Postbus 24, Pijnacker. Adviseur aangewezen door Kwaliteits Controle Bureau: ir. C.J.J. Hooyman, p/a K.C.B. Adviseur aangewezen door Stichting Nederlandse Uien Federatie: ing. L.W. Blikman, p/a SNUIF. Adviseur aangewezen door Neder lands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouwprodukten: V.J. Phaff, p/a NIVAA. Voorzitterschap en sekretariaat be rusten bij het produktschap. gemiddelde m/sec. Om enigszins te profiteren van het feit dat de waardering voor vrouwen, en moeders in het bijzonder, soms ook tot uitdrukking komt in de prijs van bloemen, is deze week de nacht- temperatuur verhoogd naar 16 gra den C in de hoop dat de opbrengst van de bloemen deze week wat hoger uit zal vallen dan zonder deze maat regel. Om het mogelijke smetpro- bleem voor te zijn is er tevens een minimumventilatie, dag en nacht, van 5-7% ingevoerd, afhankelijk van de buitentemperatuur. De gedoseerde E.C. is op dit moment 2,4 in de acrylplatenkas en 2,2-2,0 in de enkel glazen kassen. In de ge druppelde grondteelt is dit hetzelfde. De gemeten E.C. ligt tussen de 2,0-2,6. De P.H. ligt keurig rond de 5,5. In de steenwol zien we nu ook een licht chlorotisch beeld in het ge was komen, reden om een ander ij- zerchelaat te gebruiken, namelijk Fe 138 EDDHA, ook in de grondteelt. Proefstukjes die ye met dit ijzer be handeld hebben lieten een verbete ring van de bladkleur zien. Behalve bovenstaande klimaatswij zigingen is de rest van de klimaats instellingen hetzelfde gebleven. Het energieverbruik bedroeg deze week 6153 m3 gas bij een bedrijfs omvang van 10.000 m2. Het gasver bruik is alsvolgt te verdelen: Week no. 19 d.d. 3/5-10/5 verbruik in m3 deze week energieverbruik in m3/100 m2 vanaf 1-8-1984 oogst in stuks per m2 GRONDTEELT SDP LW-kas* Kontróle acrylpl. LW. Aanvul, m.scherm 40 64 9 59 2331 2250 1183 3206 136,0 149,7 125,1 STEENWOLTEELT SDP LW-kas* Kontróle acrylpl. LW. Aanvul, m. scherm 56 62 19 68 2406 2268 1246 3288 152,9 156,7 152,3 De buitenomstandigheden waren deze week: - gemiddelde buitentemperatuur: 11,7 graden C Windenergie is alleen interessant op bedrijven die kort bij de kust gelegen zijn, een konstante vraag naar ener gie hebben en werken met een een voudige niet te dure windmolen. Deze stelling kwam van IMAG-onderzoe- ker Rossing tijdens de onlangs ge houden bijeenkomst van de Witlof kommissie NTS. Volgens genoemde IMAG-onderzoeker moeten we geen illusies hebben bij windenergie als we niet aan de eerder omschreven voor waarden voldoen. Bemiddeling Op 1 september 1984 is Nederlandse Oogst b.v. (NO bv) vanuit veiling K.Z.IJ. opgericht. De taak van NO bv is om bij transakties onder andere op het gebied van de witlofwortel- teelt te bemiddelen. Deze bemidde ling houdt in dat NO bv probeert witlofwortelteler en witloftrekker bijeen te brengen, zodat beide een overeenkomst sluiten voor de teelt van witlofwortels. De financiële af handeling van de transakties ge schiedt door NO bv. Erg kritisch kijkt de kommissie tegen het werk van NO bv aan, want tot nu toe zijn de ervaringen met de aktivi- teiten van genoemde bv niet altijd positief. Aktualiteiten Het witlofseizoen zit er voor de meeste bedrijven op. Alleen een aantal gespecialiseerde bedrijven gaan nog door met de trek op water. Momenteel worden de rassen Liber en Tardivo veel bij de trek gebruikt. De nieuwe uien-kommissie na afloop van de eerste vergadering. Deze kommissie zal het Produktschap voor Groenten en Fruit adviseren op het gebied van kwaliteit, onderzoek en promotie met betrekking tot de ui. windsnelheid: 3,1 LW laagwaardige warmte, 55 graden C (primair) Aanvul. Aanvullende warmte, maksimum 100 graden C(sekundair) Denar-Kas B.V. L. Koop Na 46 jaar werkzaam te zijn geweest in het Zeeuwse veilingwezen maakt de heer A. Dommisse te Krabbendijke per 1 juni a.s. gebruik van de moge lijkheid tot vervroegde uittreding uit zijn funktie als direkteur van de Cen trale Tuinbouwveiling "Zeeland". Op donderdag 30 mei a.s. zal afscheid van hem worden genomen tijdens een bij eenkomst in één van de hallen van de veiling "Zuid Beveland" te Goes, die om half drie begint met een officieel gedeelte, gevolgd om 4 uur door een receptie. De heer Dommisse startte zijn vei- lingwerk als 17 jarige jongeman in 1939 op de veiling te Goes als admi nistratieve kracht. In 1942 werd hij overgeplaatst naar Krabbendijke. Het fruit van de vei ling te Krabbendijke werd toen via de veiling te Goes verhandeld. Per 1 januari 1943 werd hij benoemd tot boekhouder-kassier van de veiling "Krabbendijke en Omstreken", in 1956 gevolgd door zijn benoeming tot adjunkt-direkteur van deze vei ling en per 1 oktober werd hij aan gesteld als direkteur van de veiling te Krabbendijke. Per 1 januari 1973 ging de veiling te Krabbendijke een samenwerkingsverband aan met de veiling "Zuid Beveland" te Goes en de heer Dommisse werd toen ook direkteur van deze veiling, wat bete kende dat hij ook de algehele leiding A. Dommisse. van de Goese veiling er bij kreeg. Toen per 1 januari 1979 de vier Zeeuwse fruitveilingen, n.l. te Goes, Kapelle, Krabbendijke en Terneu- zen gingen samenwerken in de Cen trale Tuinbouwveiling "Zeeland", kwam de heer Dommisse in dienst van deze veilingkombinatie, waarbij hij sindsdien samen met de heer P.G. Vermaire te Kapelle de direktie voert over de vier Zeeuwse fruitveilingen. Bij zijn 40-jarig dienstjubileum in 1979 werd de heer Dommisse be noemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde mede vanwege de vele maatschappelijke funkties die de heer Dommisse steeds vervulde en nog vervult. De Centrale Tuinbouwveiling Zee land heeft alle aangesloten leden, de handelaren en haar relaties uitgeno digd voor de afscheidsreceptie op 30 mei a.s. De kwaliteit die men met deze rassen bereikt voldoet redelijk. Het areaal witlof wat onder plastik gezaaid wordt is dit jaar wat kleiner dan voorgaande jaren. Dit geldt zeker niet voor het totale witlofareaal. Voorafgaand aan de opening van de Zomerflora in Rijnsburg organiseert Bloemenburo Holland op 2 juli aan staande in Holiday Inn te Leiden een workshop over zomerbloemen. De workshop is in eerste instantie be doeld voor Nederlandse groothan delaren en eksporteurs, maar ook voor detaillisten, onderzoekers en vertegenwoordigers van overkoepe lende organisaties en overheidsin stanties lijkt het bijwonen van de workshop zeker de moeite waard. Het zomerbloemenassortiment groeit de laatste jaren enorm. Zowel het aantal in ons land geteelde soor ten en variëteiten als de verkrijgbare hoeveelheden zitten in de lift. Door onderzoek en ervaring is ook de kennis over produktie, transport, houdbaarheid en verwerking toege nomen. Veel problemen op het ge bied van met name de houdbaarheid zijn inmiddels geheel of ten dele uit de weg geruimd. Produktiespreiding en vooroehandelingstechnieken be loven de zomerbloemen en met hen ook telers en handelaren een roos kleurige toekomst. Voor een deel gaat deze belofte reeds in vervulling. De eksport van zomerbloemen ver toont een sterk stijgende lijn en het ziet ernaar uit aat aeze stijging nog wel even zal voortduren. Wegens het op 6 juli aanstaande be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt Mr. P.P.A. Teunissen afscheid als voorzitter van de Ver eniging "De Nederlandse Bloemis terij", de Stichting Vakblad voor de Bloemisterij en de Stichting Bloe menburo Holland. De heer Teunis sen wordt op vrijdag 12 juli van 15.00 tot 18.00 uur een afscheidsreceptie aangeboden in de Nieuwe of Litté raire Sociëteit De Witte, Plein 24 te Den Haag. De appelaktie, die het Centraal Buro van de Tuinbouwveilingen in Nederland tussen februari en april hield onder de aktiefste Ne derlandse groentewinkels, is suk sesvol verlopen. De jury heeft uit zeventig inzendingen de prijs winnaars gekozen. Bij de aktie ging het erom een zo fraai moge lijke appelaktie in de eigen win kel op te zetten en het C.B.T. daarover door middel van foto's en bijgevoegde gebruikte pam fletten en advertenties te infor meren. Onder de 4 tweede prijswinnaars bevindt zich de firma Den Hol lander uit Goes. In de periode van 26 april tot 3 mei jl. zijn vele akkerbouwbe drijven en een groot aantal be drijven met bloembollen getrof fen door hagel. Vooral in de nacht van 27 op 28 april gingen de hagelbuien gepaard met tot storm aanwakkerende wind. In de kustgebieden kwamen windstoten voor tot windkracht 11 op de schaal van Beaufort. In Zuid-Beveland alleen al mel den enige honderden akkerbou wers schade. Ook Limburg, het westen van Noord-Brabant, de Bommelerwaard, de Haarlem mermeer, de Noord-Oostpolder en de omgeving van Hazerswou- de en Zevenhuizen ontkwamen niet aan dit natuurlijk fenomeen. Schade aan de bloembollen werd voornamelijk in Noord-Holland en Zeeland gekonstateerd, en zij het in mindere mate, ook in de IJsselmeerpolders. Suikerbieten zijn in hun gevoeli ge vierbladstadium min of meer ernstig getroffen. In die gevallen waar de jonge plantjes voor na genoeg 100% verloren zijn gegaan zal opnieuw moeten worden ge zaaid. Van vele uieplanten zijn de nog jonge pijpen afgeslagen, terwijl van de bloembollen koppen en blad afgeslagen en/of beschadigd zijn. 10 Vrijdag 17 mei 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 10