Q verzekeringen verzekeringen Zekerheid en risiko Nabestaanden vaak onnodig in financiële problemen Uitbreiding kantoor ZHV officieel geopend Van Engelen Zaden op de landbouwwerktuigendagen 1985 te Liempde HAS Dordrecht - Werktuigendagen Liempde 1985 |fll Jl fden hollanderlaan 10 IVI tel: 01100-24000 Ratten Kursuskorting werkloze HAO-afgestudeerden f. den hollanderlaan 10 tel: 01100-24000 Bescherming en zekerheid Wat hebben wij in het dagelijks bestaan aan onze partner, levensge zellin of echtgenote. Als we dat op een rijtje zetten sta je er toch van te kijken wat die allemaal uitvoeren. Ook al kom je tegenwoordig steeds meer tegen dat de huishouding zowel door de een als door de ander gedaan wordt, dat ook de man regelmatig zijn kookkunsten etaleert en dat op privé terrein verschillende verschuivingen optreden als gevolg van het feit dat de echtgenote werkt. Een deel van het inkomen wordt zo niet direkt dan toch zeker indirekt door de levensgezellin ve.rzorgd. Dit heeft echter niet alleen thuis gevol gen, maar zeker ook buiten de huis elijke sfeer. Er worden hypotheken op gebaseerd, er wordt gerekend dat de partner nog een x-aantal jaren blijft werken en daarna...? Dan komt de gezinsplanning. Ook dan wordt er op gerekend dat de partner, soms zelfs nog part-time werkend, zorg draagt voor het gezin. Maar...., wordt er verzekeringstechnisch ook reke ning mee gehouden. Zou het ook mogelijk zijn dat de partner onver hoopt zou wegvallen als gevolg van een ongeval of ziekte. Bij de risiko- of overlijdensverzekeringen staan we over het algemeen liever niet stil en als het dan eindelijk voor sommige dingen zoals een hypotheek of een financiering toch moet dan wordt vaak, gelukkig niet altijd, alléén aan de man gedacht. Deze zorgt namelijk meestal voor het inkomen en als dat wegvalt wat dan? Zware hypotheek De achterblijvende echtgenote blijft dan vaak met jonge kinderen achter met een zware hypotheek, de ver zorging van de kinderen, de begra feniskosten, mogelijke belasting schulden enz. Waar moet dit alles van betaald worden? Dus een overlij densverzekering voor de heer des huizes. Maar..., wat gebeurt er als de echtgenote of samenwonende part ner komt te overlijden? Wat zijn dan de extra kosten én nog belangrijker de extra inkomsten? Laten we met de extra inkomsten beginnen. Welnu die zijn er veelal niet. Weduwnaars pensioen dat is er niet. Dit gat moet uzelf dekken via overlijdensverzeke ringen op het leven van de echtge note dan wel samenwonende part ner. Denkt vooral aan de extra kos ten bij het overlijden van man of vrouw. We denken daarbij aan cre matie/begrafeniskosten. Kinderop vang en huishoudelijke hulp. Het wegvallen van de verdiensten van de overleden echtgenote dan wel part ner. Indien geen testament is opge maakt kan dit tot gevolg hebben dat er een erfenis verdeeld moet worden. Telefoontje Kan dit, is het geld aanwezig of moet de andere partner dan maar een hv- A.J. Hoondert potheek op z'n huis nemen? Opeis bare belastingschulden etc. etc. Als u al de bovenstaande kosten voor uzelf nu eens op een rijtje zet, wat is dan voor u het bedrag van de extra kos ten? Is dit voor u, uw gezin en bedrijf verantwoord? Indien dat verantwoord is, en deze kosten zonder problemen opgevan gen kunnen worden dan kunt u ge rust zijn, is het echter niet verant woord dan is het zaak een telefoontje te plegen naar de "OVM van de ZLM". Wij zullen dan trachten met u en uw echtgenote tot een oplossing te komen. Een overlijdensverzeke ring zou dan op z'n plaats kunnen zijn. Het moet echter noodzakelijk zijn. U kent ons devies: "Verzekeren is goed maar het moet wél nodig zijn". A.J. Hoondert Adviseur buitendienst Volgens het Economisch Nieuwsblad in China is de enige manier om afdoende de overlast van ratten te bestrijden het be vorderen van menselijke kon- sumptie van deze grote muizen. De drie tot vier miljard ratten eten in China jaarlijks zo'n vijf tien miljoen ton graan op. Zo'n gek idee is dat nou ook weer niet; ook in ons land (in Limburg) wordt de muskusrat als een lek kernij beschouwd. Op vrijdag 3 mei j.l. werd de nieuwe vleugel van het ZHV kantoor aan de 's Heer Elsdorpweg te Goes officieel geopend door burgemeester Blanken. Naast haar bekende sortiment wei- degrassen en uitgebreide scala wei- demengsels zal Van Engelen Zaden B.V. Vlijmen in haar stand uitvoerig aandacht vragen en informatie ver strekken over haar nieuwe "Hol lands Glorie" weidemengsels. Hollands Glorie Van Engelen Zaden heeft sinds 1984 gelijktijdig twee uitzonderlijk goede rassen Engels raaigras op de Neder landse Rassenlijst staan, namelijk Tresor weidetype en Magella laat hooitype, die beide veruit de beste zijn in hun kategorie. Dankzij een bestuursbesluit van de stichting Post Academisch Onderwijs van de Landbouwhogeschool Wage- ningen is het nu ook voor werkloze HAO-ingenieurs mogelijk een beroep te doen op de al langer voor LH-in- genieurs bestaande kortingsregeling. Deze regeling houdt in dat langdurig (minimaal één jaar) werkloze HAO- ingenieurs voor de door de Stichting georganiseerde kursussen een be drag van 50,- per kursusdag be talen. De rest van de kursusprijs wordt door de Stichting gesubsi dieerd. Het fonds dat hiervoor ter beschik king staat is niet onbeperkt, zodat een aanvraag afhankelijk van de be schikbare middelen wordt toe- of afgewezen. Nadere inlichtingen bij ing. F. Ap pel, medewerker van het Bureau PAO-LH en speciaal belast met de HAO-sektor. Telefoon: 08370- 84094. Kan de Hogere Agrarische School (HAS) Dordrecht iets voor het be drijfsleven betekenen? Wij denken van wel. Juist vanwege het feit, dat een HAS-opleiding geen doel is maar een middel, waarbij theorie en be roepspraktijk hand in hand dienen te gaan. Aan de HAS-Dordrecht zijn twee agrarische opleidingen samenge bracht: de studierichting Neder landse Landbouw en sinds 1984 de studierichting Agrarische Bedrijfs kunde. Vrijdag 10 mei 1985 Naast het aanbrengen van een veel zijdige theoretische kennis van land bouw en bedrijfskunde, wordt aan dacht besteed aan het ontwikkelen van inzicht en op de praktijkgerichte vaardigheden. Daartoe werken de studenten in het laatste studiejaar aan een afstudeeropdracht en in sa menwerking met het bedrijfsleven aan projekten waarin bestaande problemen in bedrijfssituaties wor den bestudeerd. Voorbeelden van projekten die zijn uitgevoerd: - marktonderzoeken voor diverse agrarische bedrijfsbenodigdhe- den - lezerskringonderzoeken - bedrijfstakstudies - automatiseringsmogelijkheden op land- en tuinbouwbedrijven Deze onderzoeksaktiviteiten worden begeleid door docenten met kennis en praktische ervaring op bedrijfs kundig en landbouwkundig gebied. Wilt u van deze diensten gebruik maken en/of meer informatie hier over hebben, neem dan kontakt op met: J. van der Velden, tel. 078 - 160666 of tijdens Werktuigendagen 13, 14 en 15 mei 1985 met de vertegenwoordi gers van de school op stand 437. Graag wil ik het artikel van de buitendienstmedewerker de heer Hoondert onderschrijven. Het is immers zo dat nabestaanden vaak onnodig in financiële problemen terecht komen. Een verzekering op het leven van zowel de man als de vrouw is een redelijke zaak. Met een eenvoudige overlijdensverzekering is meestal veel financieel leed te voorkomen. Primair is daarom het dekken van de gevolgen van risiko's. Dit principe is al zo oud als de mensheid maar nog steeds van kracht. Het probleem is echter dat mensen geneigd zijn risiko's te onder schatten en dus geen voorzieningen treffen, temeer daar het treffen van voorzieningen ook nog geld kost. De premies voor deze verzekeringen zijn echter betaalbaar en dat mag dus geen beletsel zijn. Het is in het belang van uzelf, uw gezin en bedrijf. Mannen ondergewaardeerd De A.O.W.-nieuwe stijl is ook van 'kracht geworden. Zowel man als vrouw komen nu bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd in aanmerking voor een pensioenuitkering. Dat is een goede zaak. De nieuwe A.O.W.- norm behandelt man en vrouw ge lijk. De emancipatie heeft zijn werk gedaan. Helaas kan dat nog niet ge zegd worden van de Algemene We duwen- en Wezenwet-de AWW. In deze wet blijft de man nog steeds ondergewaardeerd. Dat is een trieste zaak. Deze wet diskrimineért nog duidelijk. De weduwnaar komt nog steeds niet in aanmerking voor een weduwnaarspensioen. Ook dat zou nu gelijk getrokken moeten worden. Waarom een achterblijvende wedu we met jonge kinderen wel en een weduwnaar met jonge kinderen geen uitkering uit deze AAW-wet. Dat is diskriminatie van de eerste orde. De politieke partijen mogen hun ogen niet sluiten voor dit probleem. De A.W.W.-wet is aan een vernieuwing toe. Schrijver hoopt dat op korte ter mijn middelen worden gevonden om het weduwnaarspensioen via de AWW in te voeren. Het zou voor de weduwnaars een financiële basis zijn waarop verder gebouwd kan worden. Aanpassing van de AWW-wet is anno 1985 dan ook meer dan een redelijke zaak. De gehuwde man heeft er recht op. Het is niet zonder redenen geweest dat ook de Arbeidsongeschiktheids wet is aangepast. In deze wet hadden ook eerst de vrouwen die invalide werden geen recht op een uitkering, ook dat is hersteld. Dit bekrachtigt de stelling dat ook weduwnaars in aanmerking moeten komen voor een weduwnaarspensioen, het hoort J. Cevaal steeds rheer thuis in het pakket van de "Sociale Zekerheid". Met de neus op de feiten drukken De vorige keer mocht schrijver u wijzen op de konsequenties die het deelnemen aan de Fiskale Oude- dagsreserve met zich mee brengen. Dat artikel heeft goed gewerkt. Erg veel positieve reakties. Even met de neus op de feiten. Wij zijn druk bezig de ondernemer individueel op de fiskale afrekening van de FOR te wijzen. Wij hebben ook een voor lichtende taak. Evenzo is het onze taak onze leden te wijzen op de fi nanciële konsequenties als man of vrouw komen te overlijden. Een ob- jektieve en deskundige voorlichting is van groot belang. Na ons advies kunt u beoordelen of één door ons voorgestelde levensverzekering no dig is en welke vorm het meest ge schikt is. Onze Levenpoot "OBF/LEVEN" zal graag onder de vlag van ons huismerk "OVM van de ZLM" uw polis registreren. Cevaal dat biedt u een polis van de Onderlinge Levensverzeke ringsmaatschappij O.B.F. die u wil en kan helpen bij het oplossen van financiële pro blemen bij overlijden of be drijfsbeëindiging, het O.B.F. werkt met lage premies, een hoge winstbij schrijving en een objektieve voorlichting. deze objektieve voorlichting wordt nog eens extra onder streept als u zich laat voor lichten door uw eigen mensen van "de O.V.M. van de Z.L.M hun medewerkers staan u graag met Raad en Daad ter zijde bij het kiezen van de meest geschikte verzekerings- vorm, passend bij uw finan ciële situatie. Waarvan akte!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 7