JJL 1 De organisatie in de praktijk... Veel belangstelling voor de kursus "instandhouding hoogstamfruitbomen Agrarisch jongerenwerk in uitvoering wA Kleine landschapselementen Ie Vrouwelijke Veilingmeester 1 am eeeuuis UI uninscn 1 ■mm 1 koialsuflcls 1 i - REDAKTIE/SEKRETARIAAT: AD PHERNAMBUCQ. i JEUGDWERKBURO ZEELAND, KORTE KERKSTR. 10, 4461 JE GOES J De op drie nivo's (regionaal de RAK's, provinciaal het ZAJK en lan delijk het NAJK) bestaande besturen binnen het agrarisch jongerenwerk hebben de taak om in samenspraak en met medewerking van de leden in houd te geven aan de genoemde doelstellingen. De aktiviteiten die op touw gezet worden moeten herkenbaar afgeleid zijn uit de doelstellingen. Daarbij is het van belang dat alle doelstellingen naar evenredigheid aan bod komen. Een belangrijke vraag voor het funk- tioneren van het agrarisch jongeren werk in zijn geheel is wie doet wat. Wat doet de RAK, wat doet het ZAJK en wat doet het NAJK? En hoe grijpen de aktiviteiten van de ver schillende nivo's in elkaar? Bij belangenbehartiging zou het b.v. weinig doelstreffend (en ook nauwe lijks uitvoerbaar) zijn als elke RAK los van andere organisaties zelf be- drijfsovernameproblematiek en het landbouwbeleid zou bestuderen en vervolgens met een eigen visie en met eigen standpunten naar voren zou komen. Wij zouden dan in Zee land met 6 verschillende visies en standpunten te maken hebben en met 6 organisaties die op eigen houtje aan de weg proberen te tim meren. In Nederland in z'n geheel zouden meer dan 100 overeenkom stige klubs zijn. Dit zou nergens toe leiden. Voor een goede belangenbe hartiging is het van belang samen te werken en de krachten te bundelen. Eén stem voor alle agrarische jonge ren is doeltreffend. De gedachtenvorming en stand puntbepaling is daarmee niet een zaak van het NAJK alléén. Aan de basis, in de RAK's dient dit te be ginnen. RAK-leden wisselen met el kaar gedachten uit en vormen zo een mening. De meningen van de leden in de RAK's komen op provinciaal nivo bij elkaar in het ZAJK, terwijl ZAJK samen met andere provinciale AJK's de meningen en standpunten bundelt in het NAJK. Omgekeerd geeft het NAJK onder steuning en een leidraad om tot ge zamenlijke meningsvorming te ko men. Het NAJK organiseert in feite de diskussie. In praktijk betekent dit b.v. dat er jaarlijks gekozen wordt voor een speciaal thema waarop de meningsvorming en de belangenbe hartiging zich toespitst. Er worden middelen ontwikkeld en aangeboden (de Rotonde en een geluidsdiaserie over het jaarthema) om de diskussies en gedachtenvorming bij de leden in de RAK's te begeleiden. In de loop van het seizoen worden vervolgens de meningen geïnventariseerd om zo tot gezamenlijke standpuntbepaling te komen. Vervolgens wordt bekeken welke stappen er ondernomen moe ten worden om wensen (belangen) te realiseren. Vorming Ook op het punt van de vorming spelen de verschillende nivo's een eigen rol, die ook weer op elkaar af gestemd moeten zijn. In praktijk betekent vorming kennis nemen van nieuwe informatie (over ontwikkelingen in de maatschappij en landbouwwereld) en daarover met elkaar diskussiëren zodat ieder zich een mening kan vormen. (Opmerking: Vorming en Belangen behartiging zijn moeilijk los van el kaar te zien. Vorming gaat aan be langenbehartiging vooraf. Na infor matie volgt bewustwording en me- Vrijdag 12 april 1985 ningsvórming en vervolgens kun je vaststellen wat er moet veranderen of gebeuren). De presentatie van de informatie om tot diskussie en meningsvorming te komen kan op verschillende manie ren gebeuren. Het NAJK verzorgt hiertoe o.a. diskussiebrochures (Ro- tonde's) en diskussienota's (zoals Boer Blijven). Ook het ZAJK ont wikkelt zelf materiaal (studiedag boekje), diskussiestukken voor ver gaderingen en artikels voor land bouwbladen. Maar ook de RAK's ontplooien hierbij initiatieven zoals bij bepaalde streekgebonden zaken als de Grevelingen Zoet-Zout dis kussie of over de Walcherse ruilver kaveling. Naast schriftelijk materiaal wat de eigen organisatie produceert kun je een beroep doen op informatie en deskundigheid van anderen. Zo kun je een "spreker" uitnodigen om een diskussie in te leiden. Belangenbehartiging De aktiviteiten die inhoud moeten geven aan belangenbehartiging en vorming verschillen onderling in de tijdsperiode waarin ze aan de orde zijn. Belangenbehartiging is vaak een zaak van lange adem. Bij de uit voering van aktiviteiten van NAJK via ZAJK en RAK's zie je dat van beneden naar boven de zaken van de lange adem meer nadruk krijgen. In praktijk organiseren RAK's de zaken van de lange adem meer nadruk krijgen. In praktijk organiseren RAK's veel aktiviteiten die een dag of avond omvatten. Er wordt stilge staan bij veel aktiviteiten die een dag of avond omvatten. Er wordt stilge staan bij een bepaalde zaak en het betreffende onderwerp wordt ook direkt afgerond. Het andere uiterste is het NAJK dat jaar in jaar uit bezig is met het pleiten voor een ander landbouwbeleid. Tusseij deze uiter sten ligt een skala van andere moge lijkheden. Verhogen vakbekwaamheid Het onderwerp van een aktiviteit en de tijdsperiode waarin ze aan de orde zijn, zijn met elkaar verbonden. Technische informatie (teneinde de doelstelling van verhoging vakbe kwaamheid te realiseren) leent zich vaak goed om in één (RAK)avond te behandelen. Vorming vereist vaak al meer tijd omdat naast het opnemen van informatie ook nog verwerking via diskussie en meningsvorming moet plaatsvinden. Belangenbehar tiging is, zoals gezegd, meer iets van de langere adem. In de praktijk van de uitvoering van aktiviteiten door het agrarisch jon gerenwerk heeft dit konsekwenties: - Aktiviteiten met nadruk op tech nische informatie zijn gemakke lijker te organiseren Ze zijn kort (een avond, of meerdere avonden zoals bij studieklubs) en men kan gemakkelijk een beroep doen op eksterne deskundigen die als in formatiebron optreden. Bij de RAK's omvat een belangrijk deel van het programma dergelijke aktiviteiten. Voor bepaalde vor- mingsaktiviteiten geldt hetzelfde. Deze aktiviteiten sluiten nauw aan bij de behoefte van de leden, die direkt hun wensen naar voren Vorige week heb je in deze ru briek kunnen lezen wat precies de doelstellingen zijn van het agra risch jongerenwerk van de plat telandsjongerenorganisaties. In dit artikel werd gesteld dat het agrarisch jongerenwerk van de plattelandsjongerenorganisaties de afgelopen 10 jaar een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Vanuit provinciale en landelijke kommissies en werkgroepen is een volledige organisatie ont staan met drie bestuurslagen (re gionaal, provinciaal en landelijk) met vertegenwoordigingen in alle denkbare aanverwante organisa ties en met een eigen ledenblad "Binder". Binnen het platte landsjongerenwerk is dus sprake van twee takken: een algemene en een agrarische. De doelstellingen van het agra risch jongerenwerk zijn: - de vorming van de agrarische jongeren - de belangenbehartiging van de agrarische jongeren, ge richt op de verbetering van de sociale en ekonomische posi tie - het verhogen van de techni sche en ekonomische vakbe kwaamheid. Deze week is te lezen hoe deze doelstellingen in de praktijk tot uitvoering worden gebracht. kunnen brengen. - De aktiviteiten die zich uitstrek ken over een langere periode doen een groter beroep op de le den om er tijd en aandacht in te steken De aandacht moet over een lange periode worden vast gehouden. Naarmate de aktiviteit meer aandacht en inspanning ve reist zijn minder leden bereid of in staat hieraan medewerking te geven. Belangrijk is hier ook de motivatie (voor een zaak van groot belang mag meer gevraagd worden). Betrokkenheid leden Het agrarisch jongerenwerk (maar ook ander organisaties) heeft hier- uitvolgend voortdurend te maken met verschillende onderling verbon den problemen. Enerzijds is het van belang dat agrarische jongeren zo veel mogelijk betrokken worden bij bepaalde vormings- en belangenbe- hartigingsaktiviteiten, anderzijds eisen deze soms zoveel tijd en in spanning van de leden dat ze het niet meer "bij kunnen benen". De betrokkenheid van de leden aan de basis met wat de bestuursleden aan de top doen wordt hierdoor voortdurend in gevaar gebracht. Voor het goed funktioneren van het agrarisch jongerenwerk in z'n totali teit kan dit gevaren opleveren. Besturen van NAJK, ZAJK en RAK's doen er goed aan zich zo nu en dan op deze zaken te bezinnen, om op deze wijze in onderling over: leg tot een evenwichtige afstemming van de aktiviteiten te komen. PJZ en ZAJK Voor alle duidelijkheid tenslotte nog het volgende. Het agrarisch jonge renwerk van de RAK's en het ZAJK is ook PJZ-werk. De PJZ heeft echter speciaal voor het agrarisch jongeren werk, de krachten gebundeld met de andere plattelandsjongerenorganisa ties, te weten de CPJ en de KPJ. Sa men zijn ze dan ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de RAK's en het ZAJK. In de maand maart 1985 heeft de Stichting Landschapsverzorging Zeeland drie kursussen georgani seerd ten behoeve van mensen die wat willen doen aan de instand houding van hoogstamfruitbo men. Twee kursussen in Zuid-Be veland en één in Zeeuws-Vlaan- deren. De kursussen werden ge geven door twee zeer ervaren fruitteeltdeskundigen, de heren Oele en de Punder. Er kan gesproken worden van een bijzonder succesvolle kursus, want maar liefst 60 belangstel lenden namen deel. Daarbij wa ren eigenaren van hoogstam fruitbomen, diverse boeren, geïnteresseerde leken en in het landschapsonderhoud aktieve vrijwilligers die in de toekomst willen proberen hier en daar hoogstamfruitbomen te onder houden. Alle deelnemers waren na afloop bijzonder tevreden over de kursus. Het valt dan ook te verwachten dat dergelijke kur sussen een positief effekt zullen hebben op het voortbestaan van hoogstamfruitbomen in Zeeland. Omdat er zoveel belangstelling voor is, is de stichting van plan om in het volgende winterseizoen weer dergelijke kursussen te or ganiseren. Een tiental deelnemers heeft zich al aangemeld. Iedere kursus omvatte één theo rie-avond en één praktijkdag. Tijdens de theorie-avond werd aan de hand van dia's het één en ander verteld over de waarde van de hoogstamfruitboom, over voorkomende ziekten en bescha digingen en over de techniek van het snoeien. Tijdens de praktijk dag zijn door de deelnemers on geveer 60 oude bomen en 20 jon gere bomen gesnoeid. Een deel van deze bomen is al ongeveer 100 jaar oud en zal hopelijk nog lang in leven blijven. Aanvullend op de kursus zijn in een tweetal oude boomgaardjes 50 nieuwe hoogstamfruitbomen geplant om de in het verleden gevallen gaten weer op te vullen. Opvallend was dat veel deelne mers voortkwamen uit de lezers kring van het ZLM-blad. Zij rea geerden op eerdere artikelen over hoogstamfruitbomen. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Stichting Landschapsverzor ging Zeeland, Grote Markt 28 te Goes (tel. 01100-30936). Neemt u gerust eens kontakt op als u oude hoogstamfruitbomen te onderhouden heeft, als u als vrijwilliger aan het onderhoud wilt deelnemen, of als u komend najaar een kursus wilt volgen. I Kursisten in aktie bij het inkorten van een oude pereboom. Veiling Midden-Betuwe te Zetten heeft vanaf 1 januari 1985 een vrou welijke veilingmeester. Lia Stam - Sluimer, 24 jaar, uit Her- veld werkte al 3 jaar op het kantoor van de veiling. Eind vorig jaar kwam plotseling de plaats vrij van de veilingmeester, de heer Merkens. Lia waagde haar kans en het bestuur van de veiling gaf haar fiat en na een korte inwerkperiode begon op 1 ja nuari 1985 Lia Stam - Sluier haar werk als eerste vrouwelijke veiling meester. Twee dagen in de week kunt u haar aan het werk zien van 9.15 tot 10 uur. Veilen is een handigheidje, zo ver telde Lia, en als je van kwaliteit en prijzen afweet gaat het vanzelf. Veiling Midden-Betuwe is dan ook zeer in hun schik met Lia, die als er niet geveild wordt, gewoon haar da gelijkse kantoorwerkzaamheden op de veiling voort zet. Op bijgaande foto ziet U Lia Stam - Sluimer in aktie voor de klok. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 21