De vrachtauto als landbouwvoertuig _jgeleidin9 ~*kpnsn°u ttep°^ceen Kampeer auto's In de landbouw wordt steeds vaker een vrachtauto gebruikt in plaats van de vertrouwde traktor. Ook deze vrachtauto's kunnen onder bepaalde omstandigheden worden aangemerkt als een landbouwvoertuig. Daarover zijn nogal wat onduidelijkheden. De EVO, Algemene Verladers- en Eigen Vervoer Organisatie in Zoetermeer, geeft enkele adviezen. Volgens artikel 13 van het Wegen verkeersreglement (WVR) is het verboden met een motorvoertuig op de weg te rijden, indien niet voldaan is aan alle in dat reglement gestelde eisen t.a.v. remmen, verlichting, ve ring e.d. In artikel 18 van datzelfde reglement worden een aantal bij zondere voertuigen genoemd waar voor niet alle inrichtingseisen gelden en geen kenteken is vereist. Het be treft hier o.a. landbouwvoertuigen. Een landbouwwerktuig wordt als een bijzonder motorvoertuig beschouwd als aangetoond wordt dat het voer tuig zich op de weg bevindt rechts treeks ten behoeve van landbouw bedrijven. Onder het begrip land bouwbedrijf vallen alle vormen van landbouw, tuinbouw, bosbouw en ook de veehouderij. Het begrip "rechtstreeks ten behoeve van het landbouwbedrijf' wordt in de rechtspraak verschillend uitge legd. De meeste recente uitspraak op dit terrein van de rechtbank te Zut- phen geeft er wel een zeer ruime aanleg aan. Een melkrijder vervoerde in opdracht van de melk fabriek melk van de veehouders uit de omgeving naar de fabriek. De rechter was van mening dat het mo torvoertuig rich op de weg bevond rechtstreeks ten behoeve van het landbouwbedrijf. Of ook andere rechters daar zo'n ruime uitleg aan geven valt nog te betwijfelen. Wet onduidelijk Zoals gezegd is voor de inrichtings eisen van landbouwvoertuigen een aantal uitzonderingen gemaakt. De uitzonderingen betreffen onder an dere eisen ten aanzien van banden en remmen. Ten aanzien van de wieldruk bepaalt artikel 69 WVR dat landbouwvoer tuigen een maximum wieldruk van 2.400 kg mogen hebben. Artikel 18 WVR noemt een maximum wieldruk 4.000 kg. Vrij algemeen wordt daarom aangenomen, dat 2.400 kg de maxi mum druk in onbeladen toestand en 4.000 kg in beladen toestand is. In de rechtspraak daarentegen vinden we steeds de uitleg dat 2.400 kg de maxi mum wieldruk in beladen toestand is. Ook de rechtbank in Assen stelt zich op dit standpunt, al wordt er kend dat de weg erg onduidelijk is. Omdat de wet zo onduidelijk is en omdat de verdachte erop mocht ver trouwen, dat de informatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer juist was volgde echter ontslag van rechtsvervolging. In het arrondisse ment Assen lijkt voorlopig de grens van 4.000 kg gehanteerd te kunnen worden. Hoe het bij andere rechters zal vergaan is niet duidelijk zolang de Hoge Raad zich er niet over heeft uitgesproken. Geen kentekenplicht Het gebruik van een landbouwvoer tuig ten behoeve van de landbouw stelt vrij van de kentekenverplich ting. Aan de voorzijde van het voer tuig moet een zgn. 16-km-bord wor den bevestigd. Hieraan zijn nog een aantal andere vrijstellingen gekop peld. Zo valt een dergelijk voertuig niet onder de algemeen periodieke keuringsverplichting, het mag wor den bestuurd door iemand zonder rijbewijs en vanaf de leeftijd van 16 jaar. Wel dient men onder de 18 jaar in het bezit te zijn van een zgn. trek kerrijbewijs. Ook het rijtijdenbesluit is bij het rijden met deze voertuigen niet van toepassing. Daarnaast kan in veel gevallen bovendien gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en van laagbelaste dieselolie. Let wel, deze laatste twee zijn niet rechtstreeks ge koppeld aan de kentekenvrijstelling maar zijn afhankelijk van aparte cri teria. Voorzichtig Al met al blijken er een aardig aantal H09e de *oori,^pn klir"aai"~ ue hliivend -erSVS,e nugraaggr'V WÜ9eve 10 84 CehavenvVeghel voordelen verbonden te rijn aan het gebruik van een landbouwvoertuig met 16-km-bord. Toch dient er van de mening van de EVO met enige terughoudendheid gebruik te wor den gemaakt van de bestaande faci liteiten. Immers, de bedoeling van de wetgever is duidelijk. Met het oog op de verkeersveiligheid stelt de wetge ver aan voertuigen bepaalde eisen. Voor voertuigen die slechts in zeer beperkte mate op de weg worden gebruikt behoeven die eisen niet zo streng te zijn. Wanneer een voertuig, dat met een snelheid van 16 km per uur over de weg "voortkruipt", in toenemende nfate wordt ingezet voor het vervoer van goederen dan is dat zeker niet bevorderlijk voor de ver keersveiligheid. Het gebruik van dergelijke voertuigen op de weg dient dan ook zoveel mogelijk te worden beperkt. Bij een oneigenlijk gebruik, hoe juridisch dit ook verde digbaar is, moet worden gevreesd voor een ingrijpen van de wetgever, waarbij gemakkelijk afbreuk kan worden gedaan aan de bestaande wettelijke faciliteiten voor het echte landbouwverkeer en -vervoer. Voor meer informatie: EVO, afde ling Eigen Vervoer, telefoon V079-41.46.41 of de regionale EVO- kantoren. Een kampeerauto is een motor voertuig dat ook is ingericht voor het verblijf van personen. De binnenruimte moet tenminste zijn voorzien van kook- en slaap gelegenheid. Voor de bepaling van het aantal te vervoeren personen wordt ge keken naar het aantal slaapplaat sen. Bij het aanbrengen van een kam- peeropbouw op een chassis die nen de voorschriften van de chassisfabrikant te worden aan gehouden. Voertuigen die zijn voorzien van een zelfdragende of meedragen de bovenbouw (afgeleid van komplete door de fabrikant ge maakte bestelauto's) mogen wat betreft de dragende delen van de karrosserie niet gewijzigd wor den. Bij de ombouw van bedrijfsauto tot kampeerauto uitgaande van een voertuig met een maksimum toelaatbaar gewicht van niet meer dan 3500 kg, dient men erop te letten dat aan de zwaardere eisen, die voor personenauto's gelden, wordt voldaan. De zwaardere eisen die worden gesteld hebben betrekking op het remsysteem, de geluidsnormen en de aanwezigheid van autogor dels ten behoeve van de bestuur der en de naast hem zittende persoon. De gemachtigde officiële impor teur van het betreffende merk kan als regel nagaan of het type voertuig aan de hierboven ge noemde normen voldoet. Voor kampeerauto's met een maksimum toelaatbaar totaal ge wicht van meer dan 3500 kg moet de bestuurder beschikken over rijbewijs kategorie C. Zodra het voertuig door de Rijksdienst voor het Wegverkeer is goedgekeurd, zal een kente kenbewijs worden uitgereikt met de vermelding "kampeerwagen". (Mede in verband met het ver krijgen van een 60-dagenkaart voor de motorrijtuigenbelasting). Het ministerie van Financiën zal over de aldus ontstane kampeer auto (personenauto) een belas tingvordering instellen. 18 Vrijdag 12 april 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 18