Aktie voeren; helpt dat? Afscheid O.V.M.-direkteur Ridder de Lange was groots feest Barneveld 1976, Barneveld 1985; Een klein deel van de aanwezigen tijdens de officiële afscheidsbijeenkomst in de Prins van Oranje te Goes. In het midden de opvolger van de heer De Lange, de heer H. Doeleman, met rechts O VM-medewerker, de heer H. Meeuwsen en de algemeen-sekretaris van de ZLM, mr. J. Oggel. De oud-sekretaris van de Z.L.M., mr. J.F.G. Schlingemann (r) was nauw bij de start van de O VM betrokken en maakt nog steeds deel uit. van het bestuur. Hij sprak de scheidende direkteur toe en bood hem een stadsgezicht aan. De direkteur van de Onderlinge Verzekerings Maatschappij van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij, de heer J. de Lange heeft - zo hebt u waarschijnlijk reeds gehoord of ge lezen - zijn funktie per 1 februari jl. neergelegd. Hij is inmiddels met een welverdiend pensioen gegaan. De heer H. Doeleman uit Dreischor heeft zijn taak overgenomen. Het afscheid van de Lange is een groots feest geworden. De talloze bezoekers op de afscheidsbijeenkomst en bij de receptie hebben onderstreept wat al lang bekend was: De Lange is een zeer gezien figuur in Zeeland. Hij heeft een geheel eigen stijl die o.m. gekenmerkt wordt door optimisme, blijmoedigheid en eenvoud. Zijn he kel aan duurdoenerij en het gebruik van veel nietszeggende woorden res- pekterend, laten we u met een aantal foto's meer zien dan duizenden woorden zouden kunnen zeggen. Een feestelijk beeld van het afscheid van de geridderde Jan de Lange. Namens het moederbedrijf, de Zuidelijke Landbouw Maatschappij, sprak voorzitter A.J.G. Doeleman woorden van lof en waardering aan het adres van de scheidende direkteur. Ook oud-sekretaris en oud-voorzitter van de Z.L.M., ir. J. Prins, was met zijn echtgenote op de receptie om de Lange een hand te drukken. Even een komische opmerking tussen de bedrijven door. Jan de Lange heeft in zijn loopbaan nooit een kruiwagen nodig gehad. Bij zijn afscheid kreeg hij er toch één: voor zijn hobby tuinieren. Een schier eindeloze rij vrienden en kennissen van het echtpaar De Lange kwam hen een hand geven. Er waren natuurlijk talloze geschenken. Op 19 februari vond er in Barne veld een massale aktie plaats van jonge boeren en boerinnen uit het hele land. Voor het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt was dit een historische gebeurtenis. Ruim 3000 leden van de in totaal ruim 12.000 kwamen naar Bar neveld, in traktorkolonnes, in bussen of met auto's. Geslaagde aktie Minister Braks, echt niet voor een kleintje vervaard, schrok toch even van zo'n volle veilinghal. Zijn amb tenaren hadden het voorbereid op 600 a 700 man. De pers was eveneens massaal vertegenwoordigd. De orga nisatie en presentatie waren vlekke loos. Naast voorzitter Henk Bidder man toonden nog vijf inleiders aan zo'n volle zaal goed aan te kunnen. Krachtige en zakelijke taal, die dui delijk maakte welke problemen en wensen agrarische jongeren hebben. Het NAJK liet zien waartoe ze in staat is. Een geslaagd initiatief. Een geslaagde aktie. Toch roept een dergelijke manifes tatie bij velen vragen op. Sommigen hebben er moeite mee dat de agrarische jongeren met een eigen organisatie opkomen voor hun eigen belangen. "Belangenbehartiging, ook die van jonge boeren en boerin nen, is toch een zaak voor de stand sorganisaties", hoor je dan. Ook zijn 7 er twijfels bij het nut van zo'n aktie: "Wat schieten we er mee op", of "Het kost me een dag". Tenslotte zijn er die moeite hebben bij de gestelde eisen. Aktie-bereidheid Van alle provincies was Zeeland ze ker niet het sterkst vertegenwoor digd. Ongeveer 40 ZAJK- of RAK- leden melden zich in Barneveld. Dat Zeeland mager vertegenwoordigd was ligt niet alleen in het feit dat Barneveld niet naast de deur is. De Zeeuwse Agrarische Jongeren zijn momenteel (wanneer wel?) niet erg aktie-bereid, zoals dat heet. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Op de eerste plaats is Zee land een overwegend akkerbouwge bied en is er de laatste paar jaar over het algemeen goed geboerd. Weinig reden tot klagen dus. Daarbij meen den velen, overigens ten onrechte,* dat de NAJK-aktie zich vooral richtte op de problemen rond de su perheffing en de interim-wet. En dat speelt hier minder dan in andere de len van het land. Een andere reden is dat vele agrari sche jongeren het gevoel of de over tuiging hebben dat het Europese en het nationale landbouwbeleid onveranderbare grootheden zijn. De laatste jaren valt - niet alleen bij agrarische jongeren - waar te nemen dat de belangstelling voor het beleid en het diskussieren daarover ver- REDAKTIE SEKRETARIAAT: AD PHERNAMBUCQ GROTE MARKT 28. 4461 AJ GOES mindert en dat de belangstelling voor alle bedrijfstechnische ontwik kelingen groeit. Jong en oud lijkt zich terug te trekken op het eigen bedrijf om daar, met alle middelen, de zaak draaiende te houden en verder te ontwikkelen. Dat laatste is begrijpelijk en onder de huidige omstandigheden ook nood zakelijk. Er lijkt geen andere keus te zijn. Toch is de verminderde belangstel ling voor het beleid, iets wat niet de individuele bedrijven alleen, maar juist de totale landbouw aangaat, een punt van zorg. Het beleid vormt immers het kader waarin de bedrijfsresultaten en ont wikkelingen gemaakt of gebroken kunnen worden. Vooral beginnende ondernemers hebben er alle belang bij dat het beleid nu en in de toe komst voorwaarden (prijzen, quota, e.d.) schept waarbinnen een redelijk voortbestaan van agrarische bedrij ven gewaarborgd is. Verantwoordelijkheid Het zich terugtrekken op het bedrijf en de verengde belangstelling voor technische ontwikkelingen alléén, is zoals gezegd begrijpelijk. Voor de besturen van de organisaties (de standsorganisatie, de RAK's en het ZAJK) ligt er dan juist een zware verantwoordelijkheid; de verant woordelijkheid om voor de indivi duele boerenbedrijven én voor de landbouw in zijn totaliteit te ijveren voor een passend landbouwbeleid. RAK-besturen en het ZAJK hebben de taak inhoud te geven aan drie doelstellingen: vorming, belangen behartiging en het leveren van en bijdragen in het technisch en ekono- misch kunnen van de leden. De aktie in Barneveld is een vorm van belang enbehartiging. De analyse van de problemen rond 3e bedrijfsoverna me en de naar voren gebrachte eisen zijn niet uit de lucht komen vallen. Daar gaat een belangrijk stuk vor ming aan vooraf. Zó kun je inhoud geven aan je doelstellingen. Resultaat Wat zal de aktie van Barneveld op leveren? Het mag duidelijk zijn dat Braks de aanwezigen niet naar huis heeft gestuurd met een "enveloppe met inhoud". Wel is hem duidelijk geworden dat het agrarische jonge ren ernst is met hun belangenbehar tiging. In het spanningsveld van belangen waarin het uiteindelijke beleid zijn vorm krijgt zal meer nadrukkelijk dan voorheen rekening gehouden worden met agrarische jongeren en hun problemen. Dit is een belangrijk winstpunt. Niet alleen Braks, maar ook de standsorganisaties zijn op de feiten gewezen. De agrarische jon geren zijn meer dan "een stelletje rakkers". De aktie heeft aangetoond dat er nog meer dan voorheen serieus rekening gehouden moet worden met de jongeren. Ook dat is winst. Een teken aan de wand is dat juist in de aktieweek in bijna alle land bouwbladen te lezen viel dat het Landbouwschap en het NAJK ver der met elkaar zullen diskussieren over het gewenste landbouwbeleid. Het gaat er - om misverstanden te voorkomen - ons niet om dat het NAJK of het ZAJK een vierde standsorganisatie wordt. Het gaat erom dat de jongeren serieus geno men worden en niet worden afge scheept als "luchtfietsers" of "rare Chinezen" naar wie je beleefdheids halve even luistert om vervolgens, in overtuiging van het eigen gelijk, over te gaan tot de orde van de dag. Jon geren wordt ook wel verweten dat zij zich gedragen als zouden zij, en zij alleen, de wijsheid in pacht hebben. Kortom, het is tijd Voor een goed gesprek. In 1976 kwamen agrarische jongeren uit heel Nederland voor het eerst bijeen voor een aktiebijeenkomst. Ook in Barneveld. Daaruit is eigen lijk het NAJK ontstaan. Het agra risch jongerenwerk heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt. We zijn nu op een punt beland waarin de positie van het georganiseerde agra risch jongerenwerk sterk in diskussie is. Standsorganisaties hebben er moeite mee een jongerentak binnen hun organisatie te plaatsen. Het al gemeen plattelandsjongerenwerk heeft moeite een eigen plaats te handhaven naar het agrarische plat telandsjongerenwerk. In Barneveld heeft het agrarisch jon gerenwerk iets laten zien. Het mag niet zo zijn dat wij ons als King Kong op de borst rammen om dan duidelijk te maken dat we er staan. Als Barne veld kan bijdragen aan een goede diskussie over de positie en funktie van het agrarisch jongerenwerk, dan is dat ook winst. A.P. Vrijdag 15 februari 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 7