PVV: "Prijsvoorstellen knagen aan konkurrentiekracht" VAKTENTOONSTELLING VAN UIEN EN BEWAARKOOL 1985 Kort verslag van de vergadering van de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in Noord-Brabant, gehouden op 18 januari 1985 W.K. van Nieuwenhuijzen, Serooskerke ontving gouden speld Cebeco Zuidwest Raadpleeg het instruktieboek zodat u bekend raakt met de machines en werktuigen waarmee u uw werkzaamheden moet verrichten. Aangepast snoeiadvies in verband met harde vorst Inscharingsvoorwaarden rundvee 1985 De Stichting Broeker Veiling or ganiseert bij de opening van het toeristen-seizoen (1 april) een vaktentoonstelling van bewaar- kool en nu sinds vorig jaar ook van de ui. Om de tentoonstelling te doen slagen zijn er voldoende inzen ders nodig, vandaar dat wij u gaarne uitnodigen om hieraan deel te nemen. Ingezonden dient te worden 20 kg 40/60 en 20 kg 60/80. Een nau were sortering toe passen is toe gestaan b.v. 20 kg. 50/55 en 20 kg. 70/75, als maar binnen de maat 40/60 en 60/80 gebleven wordt. Op de Broeker Veiling worden de uien in een uniforme baal verpakt en als een hoorn des overvloeds gepresenteerd. Er kan door één inzender met meerdere selekties deelgenomen worden, met zowel gele, rode als witte uien. De uien worden gekeurd op: 1. vorm, 2. hardheid, 3. huidvastheid, 4. kleur, 5. sortering, 6. presentatie, 7. algemene indruk. Het kan be zwaarlijk zijn de uien zelf naar de Broeker Veiling te brengen, u kan overleg plegen voor het vervoer van de in te zenden uien met de museum veiling tel. 02260-3807 of met de St. Ned. Uien Federa tie, tel. 01870-2307. De tentoon stelling wordt gehouden op 4, 5, 6, 8 en 9 april 1985. De inbreng is op woensdag 3 april a.s. VERVOLG VAN PAG. 2 Jongerenraad Suiker Unie De Jongerenraad Zeeuws Vlaande ren van de Suiker Unie organiseert op woensdagmiddag 13 februari a.s. om 13.30 uur in café restaurant "Dallinga" te Sluiskil een jongeren dag. De Jongerenraad en Suiker Unie zullen zich speciaal voor alle agrari sche jongeren tot 35 jaar presenteren. Tevens zal het aktuele onderwerp "paperpots" voor de suikerbieten teelt de nodige aandacht krijgen. Noteren jullie alvast even 13 februa ri. Kontaktadres: voorz. J.L. Punt, tel. 01151-384. 40 - 140 jaar bestaan van de PJZ - ZLM afd./kring West Zeeuws-Vlaanderen Zoals vorige week al gemeld is in het PJZ-geluid vieren de PJZ en ZLM beiden een jubileum. Ter ere van deze heuglijke feiten organiseren de PJZ en ZLM een feest op 9 maart a.s. in de praktijkschool te Schoondijke. Zijn er mensen, (ex)PJZ'ers of (ex) ZLM'ers die op deze avond iets willen vertellen, een gedicht voor dragen of een sketch opvoeren, dan kunnen ze het beste even kontakt opnemen met de sekretaresse van de PJZ. Miranda, tel. 01170 - 2310. Data grote avonden Zoals elk jaar houden een groot aantal P.J.Z.-Afdelingen ook dit jaar weer hun "grote avond", waarop door leden van de afdeling toneel gespeeld wordt. De toneeljury beoordeelt deze toneelstukken en kent hierbij verschillende prijzen toe. Deze prijzen worden op het "Ju weel". de grote avond van de P.J.Z.- provinciaal, bekend gemaakt. Maar iedereen kan natuurlijk ook zelf de toneelstukken van de eigen en de andere afdelingen gaan bekijken, en zelf een oordeel vormen over welk toneelstuk op welke speler of spel of welk dekor het beste is. Daarom vol gen hier de data van de toneelavon den van de verschillende afdelingen: Fijnaart: 15 februari Goes: 22 februari Noord-Beveland: 1 maart De plaats, aanvangstijd e.d. zullen steeds in de P.J.Z.-Agenda vermeld worden. Seminar over transport sierteeltprodukten De Bloemenveiling Westland orga niseert donderdagmiddag 7 maart 1985 in samenwerking met DAF Trucks een seminar over het tran sport van sierteeltprodukten. De aandacht van de sprekers uit Neder land en de Verenigde Staten gaat vooral uit naar het wegtransport. Het seminar, dat 13.30 uur van start gaat op de potplantentribune van Bloe menveiling Westland in Naaldwijk, wordt geopend door de staatssecre taris van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, drs. J.F. Scherpen- huizen. Inl. 01740-23333. Vereniging voor bedrijfsvoorlichting West Zuid Beveland Jaarvergadering op vrijdag 22 fe bruari om 13.30 uur in de "Jeugd- hoeve" te 's-Heerenhoek. Onder werp: kontraktvoorwaarden akker bouwgewassen. Sprekers: ing. J. Markusse van de ZLM en mr. J.J. Graaff van de VBNA. Afscheid van onze voorzitter M. van Nieuwen- huyzen. Op een vergadering van de Wal- cherse leden van Cebeco Zuidwest op maandag 4 februari j.l. te Mid delburg heeft voorzitter J. van Iwaarden een gouden speld uitge reikt aan de heer W.K. van Nieu wenhuijzen uit Serooskerke, vanwe ge een dertigjarige inbreng in ver schillende bestuursfunkties binnen de organisatie van Cebeco-Zuidwest. K.P, Janse voorzitter Wilhelminapolder Tijdens de algemene vergadering van de Maatschappij de Wilhelmi napolder die plaats vond op 21 no vember jl. is tot voorzitter benoemd de heer K.P. Janse te Zoetermeer. Hij volgt de heer C.Hvan Damme op die wegens het bereiken van de leef tijdsgrens de voorzittershamer neer moest leggen. Als blijk van waarde ring voor al hetgeen de heer van Dam voor de maatschappij heeft ge daan ontving hij de gouden legpen ning met daarin de inskriptie "Ter herinnering en uit waardering voor bewezen diensten". Als lid van het hoofdbestuur werd tevens benoemd de heer S. van Ravesteyn. De Nederlandse Vereniging van Kalfsvleesproducenten bestaat deze maand 5 jaar. Op 14 februari a.s. is er in "De Schakel" te Nijkerk 's middags om 13.00 uur een jubileumbijeenkomst. Na 14.30 uur is er - tijdens een ge zellig samenzijn - gelegenheid met de Vereniging kennis te maken en het Bestuur te feliciteren met dit eerste lustrum. Nieuwe hoofddirekteur Kadaster benoemd Mr. ir. C.J. Remijnse zal worden voorgedragen voor benoeming tot hoofddirekteur van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Regis ters, ingaande 1 mei 1985. Van 1 januari 1981 tot 16 augustus 1983 was de heer Remijnse direkteur van het Kadaster in de provincie Zuid-Holland. Daarna was hij hoofddirekteur van de Hoofdgroep Technisch Wetenschappelijke Dien sten van TNO in Delft. De heer Remijnse volgt ir. J.W. Re- sink op die op 1 februari 1985 ver vroegd is uitgetreden. "Knagen aan onze konkurrentie- kracht", is de eerste reaktie van het produktschap voor vee en vlees (pvv) in een voorlopige reaktie op de land- bouwprijsvoorsteilen van de EG- kommissie voor de vee- en vleessek- tor voor het jaar '85/'86. Dit met na me voor de voor ons land zo belang rijke varkenshouderij. Te verwachten valt namelijk, dat met name de var- kensvleesproduktie in Frankrijk, De nemarken en de Duitse Bondsrepu bliek profiteert van goedkopere voer- granen. Verlaging van het EG-graan- prijsnivo houdt bovendien in, dat de afzetmogelijkheden van graanver- vangende grondstoffen, afkomstig uit landen buiten de EG, in ons land nog verder worden verslechterd. De prijzen van de graanvervangers zullen weliswaar een eind kunnen meedalen, maar niet in die mate als het EG-graanprijsnivo volgens de voorstellen. Verder heeft de per 1 ja nuari 1985 in werking getreden wij ziging van de berekeningsgrondslag voor de monetaire kompenserende bedragen (mcb) in de varkenssektor tot gevolg, dat de door de Kommissie nu voorgestelde verlaging van de mcb's in de sektor granen in alleen Nederland en West-Duitsland met 0,5 punt, ook voor de mcb's in de varkenssektor zal leiden tot eenzelf de verlaging. De als gevolg daarvan optredende vermindering van onze konkurrentiekracht zal zeker ook el- Het Genootschap ter Bevordering van Melkkunde organiseert op dins dag 16 april 1985 een symposium over het onderwerp "Moderne scheidingstechnieken en hun belang voor de zuiveltechnologie". Het symposium vindt plaats in het ge bouw "De Schakel" te Nijkerk en wel van 9.30 uur tot 16.30 uur. Info: tel. 070-409427. 1. Advies Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling aan de Minister van Landbouw en Visserij inzake mestoverschotten in de veehouderij De raad neemt kennis van de reak- ties welke ontvangen op het rapport van de Kommissie van Advies inzake de mestproblematiek. In het alge meen kan gesteld worden dat, be houdens de financieringsproblema- tiek, er nauwelijks verschil van me ning bestond tussen de diverse gele dingen. In het advies aan de Minister van Landbouw en Visserij is de Landelijke Raad van oordeel dat kan worden aangesloten bij de gedachte van de Kommissie van Advies tot een drieledige heffing te komen. Ten aanzien van een aanvullende heffing voor bedrijven met een mest- ders in de verwerkings- en afzetsfeer zijn invloed doen gelden. Anderzijds verwacht pvv daarvan een ekstra sti mulans om de Nederlandse positie van de totale sektor verder te ver sterken. De EG-prijsvoorstellen voor de zui- velsektor zullen, meent het pvv in een eerste reaktie, aanleiding vor men voor de veehouders om het aantal koeien op hun bedrijven ver der in te krimpen. De in 1984 gerea liseerde vermindering van de melk- produktie is in aanzienlijke mate tot stand gekomen via de verminderde krachtvoergift, en door het slechte weer. Vermoedelijk zal in 1985 toch meer dan 1984 worden overgegaan tot afstoot van koeien om te kunnen voldoen aan de door 1985 verder bijgestelde kwota's. De melkveehou derij voert inmiddels op de norm. Dit betekent, dat het rundvleesaanbod in de loop van 1985 nog aanmerkelijk boven het normale nivo van de be ginjaren '80 zal uitlopen. Hebt u klachten over de bezorging van het ZLM-blad? Bel dan 01100-21010, tst. 12. overschot heeft de Landelijke Raad in haar advies gesteld dat daartoe nog nader overeen te komen voor waarden moeten worden vastgelegd. 2. Landinrichtingswet Ir. J. Smit van de Landinrichtings- dienst in Noord-Brabant geeft een toelichting op het wetsvoorstel dat in behandeling is bij de le Kamer der Staten Generaal. Hierbij gaat hij in op de oorzaak om te komen tot een Landinrichtingswet en de wijzigingen van de Landin richtingswet ten opzichte van de RVK-wet 1954. Tevens geeft hij de verschillen aan tussen ruilverkaveling en herinrich ting, de verschillen in de aanvraag- fase tussen de RVK-wet 1954 en de Landinrichtingswet en de mogelijk- Voor het inschaarseizoen 1985 zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als die welke in 1984 van kracht wa ren. Voor inscharingen van uitslui tend niet drachtig jongvee wordt al leen vereist, dat de ingeschaarde runderen met inschaarformulier wor den ingeschaard. De inschaarformulieren kunnen door de bedrijfsvoorlichters worden afgegeven voor runderen, welke af komstig zijn uit abortus Bang-vrije, TBC-vrije en tegen mond- en klauwzeer geënte ruirdveebeslagen. De in te scharen runderen behoeven derhalve voor de inscharing niet persé aan een bloedonderzoek te zijn onderworpen. Voor het inschaarseizoen 1985 gel den de navolgende bepalingen: 1. Inscharing van drachtig jongvee is verboden. 2. Inscharing van rundvee zonder inschaarformulier is eveneens verboden. 3. Runderen, verblijvende in een inscharing van uitsluitend gust jongvee, mogen na 1 juli 1985 Vleesgroothandel wil handel(en) in vrijheid en verantwoordelijkheid De markt dikteert wel wat er op on verwachte momenten en plaatsen moet gebeuren, zo filosofeerde voor zitter L. de Wijze van de Centrale Organisatie voor de vleesgroothandel (C.O.V.) op de ledenvergadering in Ede op 30 januari jl. De COV beves tigde daarmee dat wie in de vleeswe reld zaken moet doen, niet om deze organisatie heen kan. Over de nieuwe keuringsdienst zei de Wijze: "Bij het bedrijfsleven bestaat enige zorg dat de nieuwe opzet zou kunnen leiden tot centralistische starheid. De COV vindt dat de voortgang van het produktieproces de eerste prioriteit moet hebben". Nog een uitspraak "De noodzake lijke omgangssfeer voor regelingen en overeenkomsten moet begelei dend en ondersteunend van aard zijn en niet zozeer dikterend". Aan het Uit alle gebieden van Nederland met uitzondering van Noord-Holland komen berichten binnen over veront rustend veel bruine tot zwarte mergbruggen en oppervlakkige bruinverkleuringen onder de bast bij appel en peer. Ook de kwee onder stammen vertonen veel bruine plek ken onder de bast. Bij appelrassen, die daar gevoelig voor zijn, zijn ook de takken ingevroren. Er komen meldingen van Elstar die op de kwe kerij bevroren zou zijn. Dat dit tot grote onrust leidt, is be grijpelijk. Uit ervaringen in het ver leden is echter bekend, dat lang niet alle bruinverkleuringen leiden tot dode knoppen, takken of bomen. Men kan daarover niets met zeker heid zeggen. Wel is het raadzaam voorlopig voor zichtig en terughoudend te zijn met de snoei. Het advies moet dan ook luiden: snoei voorlopig alleen grof en laat de detailsnoei achterwege tot meer bekend is over de effekten van de bruinverkleuringen in dit seizoen. Bij twijfel kunt u uw bedrijfsvoor- lichter raadplegen. Proefstation voor de Fruitteelt - Wiihelminadorp heden om de voorbereiding geba seerd dan wel vereenvoudigd plaats te doen vinden. 3. Bestuurslid ROC-Cranendonck De Raad gaat akkoord met het voorstel van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond tot herbe noeming van de heer H. Versmissen als bestuurslid van de Stichting On derzoek Centrum voor de Rundvee houderij "Cranendonck" te Soeren- donk (Maarheeze). gedekt of geïnsemineerd worden. 4. Inscharingen van runderen, af komstig van maximaal 6 bedrij ven, kunnen voor ontheffing van het onder 1 gestelde verbod in aanmerking komen. De houder van een dergelijk in- schaarbedrijf dient bedoelde ont heffing schriftelijk aan te vragen bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant, Mo- lenwijkseweg 48, 5282 SC Boxtel. 5. Voor de bij inscharing benodigde inschaarformulieren dienen be trokkenen zich tijdig tot de be- drijfsvoorlichter te wenden. Deze formulieren dus niet bij de Ge zondheidsdienst te Boxtel aan vragen. 6. Na inscharing moéten de in schaarformulieren bij de houder van het inschaarbedrijf ter inzage liggen. 7. Bij inscharing buiten de provincie Noord-Brabant moet voldaan worden aan de door de Gezond heidsdienst in die provincie te stellen voorwaarden. COV lijf geen polonaise! De verla ging van de keuringskosten per 1 ja nuari 1985 met ongeveer 40 mil joen was uiteraard van harte welkom maar zei De Wijze "de toegezegde 50/50 verhouding werd nog niet be reikt". Tenslotte nog één uitspraak van De Wijze-voorzitter: "Ondanks de nog immer grote ekonomische problemen heeft de vleesgroothan del weer meer aandacht geschonken aan zaken als milieu, ruimtelijke or dening, dierenbescherming en pro- duktsamenstelling". Steun voor de schapenslachtsektor De heer De Zeeuw toonde zich een groot voorstander om de schapen slachtsektor te versterken. "Doordat inmiddels 50% van de bruto eigen produktie levend geëxporteerd wordt, gaat kostbare werkgelegen heid en toegevoegde waarde verlo ren", aldus de Direkteur-Generaal. Piet Westra 4 Vrijdag 8 februari 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 4