Winters weer treft vooral tuinbouw; hoge stookkosten en grote vorstschade in winterbloemkool en spruiten Weer ongemak voor veehouderij en akkerbouw De kans dat de winterbloemkool in het zuidwesten tijdens de strenge winterdagen de afgelopen week voor driekwart kapot is ge vroren is erg groot. In wat min dere mate kan dit eveneens het geval zijn bij spruiten en prei. Voor de winterbloemkooltelers op Walcheren alleen al zou dit een schadepost betekenen van ca. 750.000,-, raamt de sekretaris van de Walcherse veiling de heer W. Joziasse. Toch zal de werke lijke schade pas over enige dagen kunnen worden vastgesteld waar de gewassen prei, spruiten en winterbloemkool onder de sneeuw zijn blijven liggen kan het nog meevallen. Telers die geluk hebben kunnen naar alle waar schijnlijkheid op hogere prijzen rekenen. Deze winter voor zuidwestelijke begrippen "barre" winter geeft ekstra werk en kosten maar in het algemeen valt de narigheid nog wel mee. De akkerbouw beschikt over goede bewaarmogelijkhe- den en de veehouders weten het voer met wat ekstra moeite toch nog wel binnen te krijgen. In de glastuinbouw moet veel ekstra worden gestookt zeker wanneer onder glas gewassen staan waar van de temperatuur op een rela tief hoog nivo moet worden ge houden. Voor deze sektor vooral is het een dure tijd. We hebben een aantal akkerbou wers, veehouders, fruittelers en tuin ders gevraagd naar een spontane reaktie op de onverwacht snelle overval van Koning Winter in ons werkgebied. Koud maar geen paniek De eerste reaktie van akkerbouwer J. Hoogenboom uit Noordwelle: "Nou 't is erg koud maar geen paniek. Vroeger zat je altijd met het vorstvrij houden van de aardappelen maar nu is dat geen probleem. Wel zijn we bezig met de bouw van een nieuwe schuur en die is-nog niet dicht. Zo doende is er wat sneeuw op de uien gevallen maar ze zijn verder wel goed beschermd. Zo'n vorst kan ik me niet herinneren hier ooit meege maakt te hebben. Voor de struktuur van de grond is het overigens erg goed. Ekstra voorzieningen Zijn kollega Van 't Westeinde uit Wissenkerke: "Ik vind dat het voor onze begrippen vrij streng vriest hier. We hebben wat ekstra voorzieningen moeten treffen voor de aardappelen. We moeten er wel een kachel bijzet ten anders wordt het te koud. We hebben geen vee dus op dat punt geen problemen". Van 't Westeinde vindt de vorst niet zo'n probleem, maar de sneeuw maar lastig. Hij denkt niet dat de wintertarwe is uit- gevroren maar dat blijft natuurlijk nog afwachten, tot de dooi invalt. Voor je daar helemaal zeker van bent. Harder stoken Mevrouw Marijke Platschorre die samen met haar man een glastuin bouwbedrijf eksploiteert in Driewe gen (Zuid-Beveland) zegt persoon lijk niet zo'n hinder te hebben van het winterse weer maar voor hun winterbloemkool ziet ze het niet zo optimistisch in. Ze zijn drie jaar ge leden overgegaan van de teelt onder glas van snijbonen op bloemkool en dat komt in zoVwinter wel goed uit, want bij snijbonen moet je veel har der stoken dan bij bloemkool die maar net vorstvrij moet worden ge houden. Voor de witlof is vorst en kou geen probleem. Gaten en kieren Melkveehouder C. Poley uit Krui- ningen heeft kort geleden een nieu we ligboxenstal in gebruik genomen en ondervindt eigenlijk geen echte problemen met het melken en met de dieren. Wel is het binnenhalen van het voer lastiger. "We hebben van daag net voor vier dagen in de schuur gereden dus we kunnen voorlopig tegen een stootje. Wel heeft de vorst hem overvallen en hij heeft in de haast overal wat gaten en kieren dicht moeten stoppen. Een goede bijkomstigheid van zo'n strenge kou is naar zijn mening dat nu veel "on- tuig" doodvriest. Vakantie Mevrouw W. Vijverberg heeft met haar man een gemengd bedrijf in Ouwerkerk. Wat het vee betreft, bij hen geen problemen. Alles werkt wat omslachtiger en moeilijker. Wel hoopt ze dat de dooi gauw invalt want hun zoon zou zaterdag a.s. met vakantie gaan (zomers is daar geen tijd voor) en dat komt nu wel zeer ongepast, want haar man kan het al leen in deze omstandigheden nau welijks aan. "Maar ik zal hem zoveel mogelijk helpen en dan zal het wel weer gaan. Zij vreest het ergste-voor hun winterbloemkool. "Daar zal niet veel van over zijn". Moed Veehouder Timmermans uit het Brabantse Sprang-Capelle vindt de winter ongemakkelijk maar prima voor de grond, 't Kost wel allemaal ekstra tijd en energie om te voorko men dat de melkinstallatie bevriest. "Het jaar 1984 leverde ons plotselin ge problemen op door de komst van superheffing en interimwet voor varkens en pluimvee en het nieuwe jaar heeft ook al weer voor onver wachte dingen gezorgd. Maar, be sluit hij optimistisch, we zullen de moed er zeker inhouden". Vorstschade onderstam Fruitteler M.P. van Weele uit Waar de reageert op onze vraag om een spontane reaktie als volgt: "Koud". En vervolgt dan: "Stagnatie in de snoei en in de afzet". Hij konstateert dat de straathandel en markt sterk af is genomen en vindt dat terug in de prijzen van appelen en peren. Be paald ongerust is hij over de vorst schade die wel eens zou kunnen zijn ontstaan aan de Kwee C. Deze peren onderstam is erg gevoelig voor vorst. Hij vertelt ook dat het sorteren in de schuur eigenlijk niet gaat om dat de temperatuur niet of nauwe lijks boven de nul graden is te krij gen. Bij zijn inspektietochten in de boomgaarden heeft hij verder ge- konstateerd dat er beduidend meer schade is van hazen en konijnen die - nu er in het veld sneeuw ligt - de boomgaarden opzoeken voor hun dagelijks kostje. Veel geld Glastuinder Sterrenburg uit Sprang- Capelle reageert als volgt: "Deze winter gaat ons tuinders veel geld kosten. Bij een kollega zijn net kom kommers uitgeplant en die moeten op een temperatuur van 20 graden worden gehouden. Tel uit je winst. Ook voor andijvie en sla moet je harder stoken. Hijzelf heeft azalea's onder glas en die hoeven maar net vorstvrij gehouden te worden, dus dat gaat. De prei zit ingepakt in de sneeuw en hij hoopt dat de schade daar mee valt. Hij betwijfelt zeer of de hogere stookkosten er wel weer uitkomen. Varkensstal "Veel koud", zegt mevrouw R. Die- leman uit het Zeeuws-Vlaamse Hoek. Ze heeft met haar man een varkenshouderij en de lage tempera turen brengen voor dit bedrijf ook ekstra verwarmingskosten met zich mee. De gasgestookte kachel moet nu konstant en flink branden om de temperatuur in de varkensstal op het vereiste nivo te houden. Haar man heeft ook nog een perceel niet win- tervaste tarwe gezaaid en hoewel ze nog niet weten hoe dat afloopt ge looft haar man niet dat daar nog veel van overblijft. Goed voor struktuur De heer Salomé te G roede is akker bouwer en meldt dat deze vorst goed is voor de struktuur van de grond, die vorig jaar behoorlijk vernield is. Dat is een positieve kant van een derge lijke winter maar de prijzen zullen er niet zoals vroeger door omhoog lo pen. Daarvoor zijn de bewaarmoge- lijkheden nu te goed. Voor het uit- vriezen van de wintertarwe is hij ge zien ook het feit dat er een laag sneeuw op het land ligt, niet bang. Veilig Ook zijn kollega Melse uit Werken dam meent dat de gewassen veilig beschut zijn. Hij vindt het wel erg koud maar veel hinder heeft hij er nog niet van ondervonden. "De grond kan een beetje vorst goed ge bruiken", zo is zijn reaktie. J. Wierenga 11 Een ijzig landschap in verstilde schoonheid. Bij zulk weer kom je nog es toe aan karweitjes die vaak blijven liggen. Deze veehouder ruimt omgevallen bomen op en heeft meteen een kuub hout voor kachel of open haard. Vrijdag 11 januari 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 11