Bedrijfsovername in de melkveehouderij praktisch onmogelijk Te Veldhuis (VVD) wil meer lastenverlichting voor gezinsbedrijven "Geen versoepeling en uitbreiding interventiebeleid tarwe" ZAJK-aktie "Hou het Zuivel" richt zich op koffiewitmakers Zeeuwse Jongen Hou het zuivel ORGANISCHE MEST WITTE EN BLAUWE BELGISCHE STIEREN NAJK-onderzoek toont aan: HHÉbAV zoas Echte Beuter ONS BIN TEGEN SURROHAAT Braks op brief over graanbeleid: Antwoord van de minister DE GEWASBESCHERMER v.d. Wal B.V. NIEUWENHUIJSE-KRUININGEN Bedrijfsovername is voor alle jonge melkveehouders veel moeilijker geworden door de superheffing in haar huidige vorm. De rentabiliteit op de bedrijven loopt terug en produktie-uitbreiding is slechts mogelijk door aankoop van grond met kwota. Alleen voor bedrijven met veel financiële reserves is dit mogelijk. Voor een groot aantal jongeren is bedrijfsovername daardoor niet meer mogelijk. Dit is één van de konklusies in de vandaag verschenen nota "Wie melkt er voort?" van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, de orga nisatie van agrarische jongeren in Nederland. Afgelopen voorjaar startte het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt de aktie "Hou het Zuivel, ons bin tegen surrohaat". Met stickers en posters werd er op gewezen dat er in de voedingsmid- delenproduktie een ontwikkeling gaande is waarbij oorspronkelijke grondstoffen worden vervangen door andere. Hierdoor ontstaan b.v. in de zuivelsektor surrogaatprodukten als margarine, koffiewitmakers of -creamers, kunstkaas en namaakslagroom. Deze ontwikkeling wordt door de agrarische jongeren met zorg ge volgd. De nota is het resultaat van een on derzoek van Wageningse studenten in samenwerking met jonge boeren. In de nota zijn de inkomenseffekten van de superheffing voor enkele be- drijfstypen en de gevolgen doorge rekend. De inkomens blijken voor jonge veehouders 8.000,— tot 43.000,— lager uit te pakken. Kleine bedrijven (minder dan 30 koeien) en bedrijven in de midden groep (30-50 koeien) worden ernstig in hun ontwikkelingen belemmerd. In deze twee kategorieën valt 60% van de bedrijven. Juist op deze be drijven zijn de gevolgen van de su perheffing bijzonder ernstig. Zonder een voorkeursbehandeling bij de toedeling van kwota is bedrijfsaan- passing en bedrijfsontwikkeling in de meeste gevallen onmogelijk. Ook op grote bedrijven wordt overname ernstig bemoeilijkt. Als de kwota verhandelbaar blijven, al of niet aan grond gekoppeld, zul len alleen grote, kapitaalkrachtige bedrijven voortgezet kunnen wor den. Naar schatting zullen dan 20.000-40.000, vooral kleinere be drijven verdwijnen. Door de Brusselse prijsbesluiten op 1 april 1984 brengt een liter melk on geveer een cent minder op. Boven dien daalt het inkomen doordat boeren 8,65% minder mogen produ ceren. Dat betekent een inkomens daling van gemiddeld 30 cent voor elke liter die minder geproduceerd mag worden. Daarnaast daalt de jaarlijkse aanwas door het afstoten van koeien. Het totale opbrengstver- lies voor de melkveehouders wordt geschat op een half miljard gulden in 1984. Gemiddeld over 60.000 bedrijven met melkvee komt dat neer op 8.500,— per bedrijf. Uit bereke ningen blijkt de schade sterk uiteen te lopen, afhankelijk van omvang en type bedrijf. Vóór de superheffing was overname nog mogelijk als de produktie werd vergroot. Maar nu kan dat alleen nog door aankoop van melk waarop melk geproduceerd mag worden. Alternatieven In de nota worden alternatieven voor het huidige beleid doorgerekend. Afschaffen van de superheffing of verhoging van de medeverantwoor- delijkheidsheffing zou neerkomen op een opbrengstdaling van ca. 10 cent per liter melk. Prijsverhoging gekoppeld aan de su perheffing lijkt een betere weg. Aangezien boeren de produktie be perken dalen de EG-zuiveluitgaven. Daardoor is er ruimte om de prijzen te verhogen. Voorwaarde is wel dat er eenmalig geld beschikbaar wordt gesteld om de voorraden te ruimen. Zonder "politieke druk van melk veehouders" zit een prijsverhoging er niet in, volgens de nota. Een hogere melkprijs alleen is niet voldoende. De kans is groot dat de hogere melkprijs leidt tot meer koopkrachtige vraag naar grond met melkkwota. Daardoor zullen de grondprijzen stijgen. Ook dan zullen de sterkste bedrijven aan het langste eind trekken. Berekeningen wijzen uit, dat de hoe veelheid melk die nodig is om de bedrijven met een bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar of ouder dan 50 jaar met een opvolger te laten groei en tot een levensvatbare omvang van 50 60 koeien overeen komt met de hoeveelheid melk die de komende jaren vrijkomt. De 1,5 miljard kg diè de komende 15 jaar daarvoor nood zakelijk is komt beschikbaar door bedrijfsbeëindiging van oudere boeren zonder opvolger. Zo'n rege ling vereist wel de politieke wil te breken met het tot nu toe gevoerde landbouwstruktuurbeleid, aldus het NAJK. Veel van de grondstoffen, zoals ei witten en vetten uit melk, zetmeel en suiker uit granen en suikerbieten worden door de voedingsmiddelen industrie vervangen door goedko pere grondstoffen die op de wereld markt gekocht worden. Noch de boeren hier, noch de boeren in de ontwikkelingslanden, noch de konsumenten hier lijken voordeel te hebben. De konsument krijgt produkten in handen die niet meer zijn wat ze er van verwachten. Koffiewitmakers De voortzetting van de ZAJK-aktie richt zich op koffiewitmakers. Op veel kantoren, in kantines en zelfs in restaurants en cafés wordt koffie ge serveerd waarbij de koffiemelk niet meer uit melk gemaakt is. Het zijn plantaardige surrogaten. Het ZAJK wil nu alle organisaties, instellingen en bedrijven (in Zeeland en West-Brabant) die hun personeel of gasten "onzuivele" koffie pre senteren, met een brief wijzen op deze ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor konsumenten en boe ren. Daarbij zal in de loop van de tijd een "zwarte zuivellijst" worden samen gesteld van plaatsen waar de koffie ons bin wè op de cent AF mè we wete ok wat a hoed en lekker Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt "onzuivel" is. Om deze aktie tot een sukses te ma ken wordt iedereen opgeroepen melding te maken van onzuivele koffieschenkers. Koffiemelk, of be ter koffiewitmakers zakjes dienen hierbij opgestuurd te worden aan het ZAJK-sekretariaat, Korte Kerk straat 10, 4461 JE Goes. Daarbij moeten naam van de instelling waar deze koffie gepresenteerd is en de datum vermeld worden. Het ZAJK hoopt op deze wijze bij te dragen aan een grotere bewustwor ding van konsumenten. De Groninger Mij. van Land bouw heeft op 29 oktober ant woord ontvangen op haar brief van 20 september, waarin bij mi nister Braks werd gepleit voor een verbetering van het Europees graanbeleid. De minister doet in zijn reaktie geen enkele toezegging en zegt slechts de uitvoer zonder ekspor- trestituties naar landen buiten de Europese Gemeenschap te willen bevorderen. De tekst van het antwoord van de bewindsman drukken wij hierbij geheel af. Naar aanleiding van uw brief over de moeilijke situatie, waarin de Gro ninger graantelers zich momenteel bevinden, wil ik gaarne het volgende opmerken. Een probleem in het kader van het Europese graanbeleid is dat in de Gemeenschap de graan- en vooral de tarweproduktie voortdurend blijft toenemen bij een vrijwel gelijkblij vende afzet voor menselijke kon- sumptie. Daar komt bij dat de ver dere uitbreiding van de uitvoer van baktarwe naar derde landen om handelspolitieke redenen moeilijk is te realiseren. In verband met bovengenoemde si tuatie zal in de Gemeenschap zachte tarwe in toenemende mate voor vee voeder dienen te worden bestemd. Om deze en tevens om budgettaire redenen heeft de EG de interventie mogelijkheid voor broodtarwe dit jaar beperkt tot 3 miljoen ton. We hebben bovendien dit jaar in de EG te maken met een zeer grote graanoogst. Door de beperkte afzet mogelijkheden is daarom een grote prijsdruk ontstaan. Als gevolg van een om budgettaire redenen inge- 9 november 1984 stelde betalingstermijn bij interventie van 120 dagen ligt de tarweprijs in alle producerende gebieden van de Gemeenschap thans zelfs onder de interventieprijs voor voedergranen. In het algemeen kan men stellen, dat in de EG deze prijsdaling dit jaar wordt gekompenseerd door de zeer hoge opbrengsten. Helaas zijn in Noord-Nederland als gevolg van de slechte weersomstandigheden ernsti ge verliezen in kwalitatief en kwan titatief opzicht opgetreden. Ik heb er daarom zeer veel begrip voor, dat in uw gebied deze lagere tarweprijzen als een veel sterkere ingreep worden gevoeld. In het kader van het EG-graanbeleid zijn evenwel geen regionale uitzon deringen te maken. De toewijzing van de broodtarwe, die voor inter ventie in aanmerking komt geschiedt door middel van een percentage dat voor de gehele Gemeenschap geldt. Het zal u mogelijk ook duideüjk zijn, dat ik in verband met de grote bud gettaire problemen van de EG niet kan pleiten voor een algehele ver soepeling en uitbreiding van het in terventiebeleid voor tarwe. Wel wil ik toezeggen, dat wij zullen onder steunen dat de uitvoer zoveel moge lijk wordt uitgebreid zonder uiter aard in internationale handelskon- flikten te geraken. Mijns inziens past daarin, dat uitvoer zonder restituties buiten de EG-uitvoerbeperking valt. Ook wil ik het aangekondigde EG- beleid ondersteunen, dat bij uitvoer de interventiegranen in een later stadium in aanmerking zullen ko men en voorrang zal worden gegeven aan eksporten van de vrije markt. Dit alles om binnen de bestaande moge lijkheden de EG-graanmarkt zoveel mogelijk te verlichten. De minister van Landbouw en Visserij, G. Braks Op verzoek van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij heeft het Tweede Kamerlid A. te Veldhuis (VVD) vlak voor de behandeling van de landbouwbegroting (die inmiddels achter de rug is) de vorige week vrijdag een bezoek gebracht aan twee landbouwbedrijven in het Zuid westen. In gezelschap van de voorzitter en sekretaris van de Z.L.M., de heren A.J.G. Doeleman en J. Oggel, bezocht hij de akkerbouwer Geluk en de heer Rijnburg. In gesprekken met de beide agrariërs werd het liberale kamerlid (de Z.L.M. had ook Tweede Kamerle den van PvdA en CDA uitgenodigd, maar die moesten afzeggen) gekon- fronteerd met een aantal praktische problemen. Te Veldhuis kreeg o.m. te horen dat het vooral voor de ge zinsbedrijven moeilijk is om vol doende geld te reserveren voor in vesteringen en voor moeilijke jaren, waardoor de kontinuïteit en de be drijfsovername ernstig bemoeilijkt worden. Verbéteringen van het fis- kale- en belastingsysteem is daartoe gewenst. Te Veldhuis, die lid is van de Vaste Kamerkommissie voor Landbouw, liet zich ook informeren over de ek- stra problemen als gevolg van het slechte weer en zei na afloop onder de indruk te zijn gekomen van de energie en de werklust waarmee de boeren de problemen te lijf gaan. Bij het bezoek aan de Zuidwestelijke kleistreek zegde hij toe, bij de be- handeling van de landbouwbegro ting, te zullen pleiten voor het ten goede laten komen van een groot deel van de 1,5 miljard lastenver lichting aan, vooral, de kleinere ge zinsbedrijven. Het Tweede Kamerlid A.J. te Veldhuis in gesprek met landbouwers op Tholen. o.a. Champignonmest eh slachtkuikenstrooiselmest met gegarandeerde gehaltes. Melissant 01877-1 200-1 321-2935 Doorlopend te koop: voor de mesterij met schetsen 3-12 mnd. Handel in vee 01 130-2503 - 1493

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 7