gropatax SEV-kursussen Walcheren Inhoudsopgave Kursus aardappelteelt en afzet Drukte tijdens de oogstwerkzaamheden mag er nooit toe leiden, dat de veiligheidsvoorschriften met voeten worden getreden. Eregalerij 9Czlm Accountantsunie (boekhoudburo) der Z.L.M. tel.01100- 15710 (Goes) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) AXEL: woensdag 14 november 1984 in "De Halle" van 14.00 tot 16.00 uur. NIEUWENDIJK: donderdag 15 november a.s. van 11.00 tot 12.00 uur in café "De Pelikaan". Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes tel. 01100 - 24000 Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur. de heer J. Vroegop. Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de Z.L.M. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 P. Tigchelaar, rayon: Schouwen-Duiveland en Tholen - St. Phi- lipsland, tel. 01112 - 1353 A.W. de Landgraaf, rayon: Noord- en Zuid-Beveland en Walche ren, tel. 01100 -23473 J.P. v. Wijck, rayon: Zeeuws-Vlaanderen, tel. 01150 - 17856 A. Lindenbergh, rayon: Brabant, tel. 01651 - 2082 Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon: Brabant, tel. 01685 - 2338 Mevr. L. Huisman, rayon: Zeeland, tel. 01100 - 30747 De hierboven vermelde telefoonnummers zijn de privénummers ,van de voorlichters. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor in Goes, tel. 01100 - 21010 of in Zeven bergen, tel. 01680-27921. Deze winter worden in Walcheren twee kursussen georganiseerd. De Verzekeringskursus zal begin januari van start gaan. Nadere mededelingen over inhoud en opgave worden nog verstrekt. De Financieringskursus begint bin nenkort. Het gaat hier om een prak tische kursus, waarbij onderwerpen behandeld worden, die iedereen op zijn bedrijf kan tegenkomen. Dinsdagavond 20 november: Liqui diteitsbegroting. W. de Landgraaf, SEV-er in het gebied, zal met u be kijken hoe de geldstroom gedurende het jaar eruit ziet. Dinsdagavond 27 november: Kosten van koop van grond en financie ringsplaatje; de heer J. Markusse is op deze avond aanwezig om de ge volgen van koop van verpacht en vrij tend en het werken met een rekening courant krediet te behandelen. Dinsdagavond 4 december: Overzicht verloop vermogen; aan de hand van enige voorbeelden van de pagina Overzicht Verloop Vermogen uit de boekhouding zal W. de Landgraaf bespreken wat u van deze pagina kunt leren. Voor wie? Mannen, vrouwen en ge zinsleden. Waar? De Zandput te Serooskerke van 19.45 uut tot 22.15 uur. Kosten? Behalve voor eigen kon- sumptie zijn de kosten voor rekening van de Kring Walcheren der ZLM. Opgave? Bij: dhr. A. Langebeeke, S. Hurgronjeweg 4, Gapinge, tel. 01189-1311. Pag. 4 Houtbank in Noord-Bra bant een feit. Omzet en resultaat 1983/1984 Cebeco-Handelsraad bevredigend. pag. 5 Grondtransakties en super heffing. pag. 6 O.V.M. boekt 100.000ste polis Pag. 7 NAJK: Bedrijfsovername in de melkveehouderij praktisch onmogelijk. Te Veldhuis bezoekt bedrijven in Tholen en JVest- Brqabant. Pag. 8 Verbod tot uitbreiding var- kensen pluimveehouderijen Pag. 9 Eierproduktie verdubbeld tot 10 miljard per jaar. Melkaan- voer Campina daalt fors. Pag. 10 Nieuwe bedrijven in Fle voland uitgegeven. CBS bezorgt over wateronttrekking bouwpunt AFD. AAGTEKERKE EN DOM BURG V.D. ZLM Gekombineerde vergadering van beide afdelingen op donderdag 22 november a.s. in Zaal Kodde te Aagtekerke, aanvang 19.30 uur. De heer H.C. van der Maas, voorzitter van de akkerbouwkommissie van de ZLM zal een inleiding houden onder de titel "Landbouwaktualiteiten". AFD. NIEUW- EN ST. JOOS- LAND V.D. ZLM Algemene vergadering op woensdag 28 november a.s. om 19.30 uur in Het Dorpshuis te Nieuw- en St. Joosland. De heer A. Loeve van Cebeco-Zuid- west zal een inleiding houden over de goederenstromen via de koöpera- tie en de algemene organisatie van een koöperatie. AFD. BIESBOSCH - WERKEN DAM V.D. ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 29 november a.s. om 20.00 uur in hotel "Maasdam" te Werken dam. Op de agenda staat, naast de diverse huishoudelijke zaken een statutenwijziging, bestuursverkie zing. Hierna zal de heer J.W. Hems, adjunkt-sekretaris van de Geweste lijke Raad voor Noord-Brabant van het Landbouwschap een inleiding houden over het Nationaal Park De Biesbosch i.o. KRING LANGSTRAAT VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 15 november a.s. om 19.45 uur in kultureel centrum "Zidewin- de" te Sprang Capelle. Agenda: 1. Ontvangst met koffie. 2. Opening. 3. Notulen. 4. Ingekomen stukken en mededelingen. 5. Be-, spreking konsept statutenwijziging. 6. Inleiding door ir. J. Gerritsen, me dewerker Landbouwschap over de komende milieuwetgeving in de land- en tuinbouw. 7. Diskussie. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. kwaliteit van melk als grondstof voor de eindprodukten Komt u naar één van de volgende bijeenkomsten: Kapelle, 13 nov. 1984, 13.00 uur, De Vroone, C.D. Vereekestraat 74; Zierikzee, 14 nov. 1984, 13.00 uur, Huis van Nassau, Lange Nobelstraat 2; Poortvliet, 15 nov. 1984, Café Tolrust, Stoofstraat 27, 19.30 uur. Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze bijeenkomst in uw eigen gebied bij te wonen, dan bent u op een an dere plaats ook van harte welkom! Kring Roodvleesproducenten van de Vereniging voor Veehouderijbelangen Uit kontakten met dikbilfokkers en de vertegenwoordiger van de dikbil fokkers in het bestuur van Kring C, de heer A.P. Rotte, is gebleken dat er behoefte bestaat aan informatie over een gerichte fokkerij. De basis van een gerichte fokkerij is de geboorteregistratie en de dekre- gistratie. Teneinde u te informeren over de mogelijkheden van een en ander (fokkerij en de uitvoering van de registratie) heeft Kring C besloten een voorlichtingsbijeenkomst te or ganiseren op 12 november 1984 in de kantine van manege Pouwer te Se rooskerke, Gapingseweg 1, aanvang 19.30 uur. Sprekers op deze avond zullen zijn: de heer P.L. Bergström, weten schappelijk medewerker van het I.V.Ó.. Onderwerp: Erfelijkheid en dikbilfokkerij; De heer P. Hannewijk, V.V.B. Zee land: onderwerp: Praktische uitvoe ring van fokregistratie. Elke belangstellende is welkom op deze bijeenkomst. N.T.S.-Agenda Brabant 12 november - Komkommer, hete- lucht en stook; faktoren die invloed hebben op kwaliteit, zoals teelttech niek, oogst en sorteren. L.v.d. Bosch, H. Deenen. De Steenbakker, Kaats heuvel, 13.30 uur. 14 november - Gerbera. Exkursie o.l.v. P. Versieyen, 13.30 uur, J..R. .v.d. Cord, Uilencotenweg 5, Am- merzoden. 14 november - Cymbidium. Exkursie o.l.v. A. Bosma en D. Timmerman, 13.30 uur, G. Bruine, Waalbandijk 2A, Varik. Alg- vergadering Zeeuwse Waterschapsbond De Zeeuwse Waterschapsbond zal de algemene vergadering van leden houden op dinsdag 30 november a.s. om 09.30 uur in gemeenschapscen trum "Den Dullaert" te Hulst. Noast de behandeling van een aantal huis houdelijke zaken zal de heer G.A. de Kok, hoofdredacteur van de Haag- sche Courant, een lezing houden. Na de maaltijd zal per autobus een eks- kursie worden gemaakt naar de kerncentrale nabij Doel in België. Dinsdag 13 november a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16 -12.26 uur "De aardappelsituatie in moeilijke oogstomstandigheden", een vraag gesprek met dr.ir. M.P.M. Vos, voorzitter van het Hoofdprodukt- schap voor Akkerbouwprodukten. Donderdag 15 november a.s., Hilver sum II (402 meter), 12.16 -12.26 uur "De veranderende ekonomische en sociale positie van de boerin in Ne derland", een vraaggesprek met ir. G.M.J. Loeffen van het Landbouw Ekonomisch Instituut. Komende winter wordt een kursus georganiseerd over de aardappelteelt en afzet. De kursus is bedoeld voor de oud-leerlingen, maar ook andere be langstellenden die veel met de aard appelteelt te maken hebben, zijn wel kom. Behalve aan teelttechnische aspekten zoals pootgoedvoorziening, kwaliteitseisen, bemesting, mechani satie enz. zullen ook twee middagen besteed worden aan de afzet (koöpe- ratief en partikulier). Als kursusleider/docent zal optreden de heer J.A. de Baar. Een aantal gastdocenten zal worden uitgeno digd om hun visie te geven op de laatste ontwikkelingen. Plaats en tijd: De kursus wordt gegeven op maan dagmiddag in de landbouwschool te Goes. Totale kursusduur 12 midda gen. Eerste kursusmiddag 10 decem ber. Aanmelding: Graag zo spoedig mogelijk bij de school:. Adres: R.M.A.S. Ravelijn de Groene Jager 8 4461 DJ Goes tel: 01100-27203. Wij hopen met u dat de meeste werkzaamheden op de akkerbouw bedrijven, al is het met veel gemod der, op 10 december achter de rug zullen zijn. Indoor-trekker-trek Op zaterdag 24 november a.s. wordt voor het eerst een indoor-trekker- trek-wedstrijd in de Brabanthallen te Den Bosch georganiseerd. "Indoor Traktor Pulling" vindt plaats onder auspiciën van de Nederlandse Trek ker-Trek Organisatie (NTTO). De deelnemers komen uit heel Ne derland en onder hen bevinden zich alle "grote namen", ook voor wat betreft de B-kategorie en de mini- pullers. Er worden twee wedstrijden gereden, namelijk van 13-17 uur en van 19 tot 23 uur. De entree is 7,50 voor kinderen tot 12 jaar en 15,voor volwassenen per wedstrijd. Wie beide wedstrijden bij wil wonen kan voor 25,- een kombinatiekaart kopen. Voor meer inlichtingen kunt u bel len: 013 - 332642 of 04908 - 492. Vereniging Agrarisch Recht bestudeert problematiek rond superheffing De Vereniging voor Agrarisch Recht belegt op 28 november 1984 een stu diemiddag over de juridische proble matiek rond de superheffing op melk. Na twee kQrte inleidingen van resp. Mr. DJ. Kuiper en de heër P.W. Blokland kan gediskussieerd worden met een panel waarin naast de inlei ders zitting hebben notaris B.F. Preller te Raalte en Mr. L.P.J. Mer- tens te Tilburg. Het geheel staat on der leiding van Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Kosten van deze studiemiddag be dragen 35,— voor leden van de Vereniging en 50,— voor niet-le- den. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de sekretaris van de Vereniging, Dr. ir. P. de Visser, Hol landse weg 1, 6706 KN Wageningen, tel.: 08370-83483. De studiemiddag vindt plaats in het Cultureel en Congrescentrum "de Reehorst" te Ede. Aanvang 14.00 uur. Dinsdag 13 november a.s. zal worden gevierd dat de heer Roelof Versluijs 50 jaar in dienst is op het bedrijf v.o.f. Polder Steenen Muur van de fam. Van der Vorm te Werkendam. Van harte gefeliciteerd met dit jubi leum. Donderdag 15 november a.s. zal de heer Gilles van Noorden zijn dienstverband met de fam. D.P. Woutersen op het bedrijf "Oostpol der" te Krabbendijke na ruim 43 jaar beëindigen. De heer van Noorden trad in dienst op 1 juni 1941. Wij wensen hem toe dat hij lang zal kunnen genieten van zijn welver diende rust. ziekenhuis Goes. Pag. 11 Winteraktie voor akker bouwbedrijven: Reken voor beslis sen. Pag. 12/13 Hoofdbestuurslid H.J. Juin: "Verkeerd beleid en stuk onrecht in uitwerking superhef fing"- Pag. 14/15 100 jaar KNLC Pag. 16 Tuinbouwnieuws pag. 17 Tuinbouwklanken Pag. 18 Eerste stap naar nieuwe veterinaire wetgeving. Korte wen ken. Pag. 19 Voor de vrouw/PJZ Pag. 20 Opening dependance LH NO "de Oesterschelp". Ge slaagde proef met opbouwbare drainbuis. Pag. 21 Markt- en mechanisatie- nieuws Pag. 23 Marktberichten en -prij zen. 9 november 1984 Kijk- en praatbijeenkomsten melken Op de "Kijk- en Praatbijeenkom sten", die deel uitmaken van de aktie "Melken, kwaliteitswerk", zal aan dacht worden besteed aan: werkomstandigheden tijdens het melken gebruik en onderhoud van melk machines Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 2116. 4460 MC Goes (01100)21010) Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen (01680-2-7921) Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredaktie tel huis 01100-20228 J Wierenga, eindredaktie tel. huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruijter red. assistente Adressering en abonnementen: Vermelding op adresbandje onder lidno. (Voor leden en losse abonnementen) Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010, tst. 12. Vermelding op adresbandje onder lidnr.: (Voor donateurs) Polisafdeling O V.M.-Goes telefoon 01100-24000 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 2

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 2