Grote graanoverschotten m Groot-Britannië Varkensprijzen verder omlaag Wereldproduktie tarwe opnieuw hoger Kaasprijzen in de lift Vee en vlees in de Gemeenschap geraamd Legproduktie duitse hennen op hoogste nivo Nieuwe DEUTZ-FAHR cirkelmaaiers Nieuwe Mengele zelfrijdende veldhakselaar Nieuwe instelrol voor Lelyterra's Nieuwe Mengele maishakselaars Vrijdag 2 november noteerde de beurs in Leeuwarden voor de-jonge kaas onveranderd. Niettemin werd er wat meer betaald dan de noteringen aangaven. Ge sproken werd van z.g. "plussen" die voor de Goudse zowel als voor de Edammer kaas tot 5 cent opliepen. Dit zou men kunnen beschouwen als een voorloper van de algemene si tuatie van een nog zeer hoge pro- duktie. Weliswaar is de eksport goed, 6650 ton in de week tot 26 oktober, doch bij een vermindering van enige betekenis ontstaan er onmiddellijk overschotten. De produktie is anderzijds wat min der gestegen ten opzichte van vorig jaar dan in voorgaande weken het geval was. Opgemerkt moet worden dat door verlaging van de exportrestituties naar Spanje de concurrentiepositie van Nederlandse kaas sterker aantast dan nodig. De aktiviteiten op de botermarkt konsentreerde zich op de "Kerstbo- ter", die eind van de maand in de winkels (voldoende) verkrijgbaar zou moeten zijn. De veevoederindustrie blijft geïnte resseerd in mager melkpoeder die men voor een belangrijk deel betrekt uit de lidstaten. De grootslachterijen hebben de roepprijzen voor de in de week tot 2 november overgenomen varkens met 10 cent verlaagd. Uitgegaan werd van 4,10-4,25 per kg voor geslachte varkens 63/90 kg kl. EAA, basis af- mesterij en inkl. b.t.w. Voor varkens van andere kwaliteiten dan EAA gelden kortingen tot 50 cent/kg en voor andere gewichten kortingen tot 22 cent/kg. Volgens voorlopige cijfers werden in de week tot 25 oktober ongeveer 322.000 varkens geslacht, 2000 meer dan voorgaande week. Uitgevoerd werden die week 57.644 levende slachtvarkens. Voorts wer den nog uitgevoerd 7119 ton halve varkens (ca. 85.000 stuks) alsmede 8214 ton varkensvlees in stukken inkl. spek. In de vleesgroothandel liepen de prijzen verder terug. De situatie is onzeker. Duitsland meldde midden- weeks een aflopende markt, terwijl de situatie in Frankrijk onzeker was. Italië blijft goede belangstelling aan de dag leggen voor zware varkens.^. De prijzen voor mestbiggen liepen verder terug. Slachtrunderen De markt voor slachtrunderen was rustig ongeveer prijshoudend, zij het op de verschillende marktplaatsen wat uiteenlopend. De uitvoer blijft op goed peil. Kwaliteitsdieren blij ven vrij krap in aanbod en prijshou dend. EUROP-notering, week tot 24 okto ber: stieren Ro3 ƒ8,62 (+8 cent); koeien 0030 6,51 9 cent). Voor gemeste kalveren verliep de handel vrij traag, zij het dat voor de le kwaliteit doorgaans toch iets ho gere prijzen gemaakt konden wor den. Voor nuchtere kalveren brokkelde de prijzen voor de zwartbonte wat af, doch werden de roodbonte tegen nagenoeg onveranderde prijzen ver handeld. Wol vee De markt voor wolvee was in het al gemeen prijshoudend, met op ver schillende marktplaatsen wat hogere prijzen dan voorgaande week. Biggenprijzen Het Landbouwschap gaf voor de week tot 2 november een richtprijs uit voor biggen van 23 kg van 118,60 (- 4,55) met een staffeling van 2,70 per kg voor zwaardere resp. lichtere biggen. De richtprijs voor Zuid-Nederland bedroeg 123,45 (-5,20). Duitsland De varkensmarkt was ook begin van de week nog aflopend. Gemeld werd een aanbod dat groter was dan de vraag, waardoor de prijzen verder terugliepen. Hamburg noteerde maandag 5 no- Vember opnieuw 8 pf/kg lager voor de z.g. vollfleischige magere varkens. Het handelsverkeer stagneerde de laatste dagen van de voorgaande week, waarin de r.k. feestdagen 1 en 2 november vielen. Deze stagnatie deed zich vooral voor in het westen en in het zuiden van de Bondsrepu bliek. Het viel daarom tegen dat begin van deze week Weser-Ems een verder aflopende markt meldde, evenals Sleeswijk Holstein. Frankrijk De varkensmarkt is flauw en zwak gestemd. De situatie is onoverzichtelijk. Overi gens rekende men eind voorgaande week wel op een prijshoudende, mo gelijk iets oplopende markt. Ook hier was duidelijk het effekt van de le en 2e november op te merken. De Wereld Tarweraad heeft op nieuw zijn raming van de wereld oogst aan tarwe herzien. In september werd nog een op brengst geraamd van 507 miljoen ton, in oktober raamde de Raad een wereldproduktie van 509 miljoen ton. Vorig jaar bedroeg de wereld produktie 496 miljoen ton. De wereldhandel zal, naar raming van de Raad in het juli/juni jaar 1984/85 rond 104 miljoen ton be dragen, dat is 1 miljoen ton meer dan in september geraamd werd en 5 miljoen ton meer dan voorgaand seizoen. In Groot-Britannië wordt dit jaar gerekend met een overschot van 6 miljoen ton tarwe en 4 miljoen ton gerst. Dat is het gevolg van een overvloedige oogst enerzijds en een verminderd binnenlands verbruik, wat verband houdt met de kontin- gentering van de melkproduktie. De Britse organisatie UKASTA (U.K. Agricultural Supply Associa tion) is van mening dat de door het Britse ministerie van Landbouw op gestelde raming voor tarwe te laag is. UKASTA verwacht dat de tarwe oogst dit jaar met 14,9 miljoen ton De leghennen in de Bondsrepubliek Duitsland hebben hun produktie- grens, zoals het er naar uitziet, nu bereikt. Volgens berekeningen van het ministerie van landbouw legde elke hen in het bedrijfsjaar 1983/'84 gemiddeld 258 eieren, praktisch De Raad verwacht dat de Sovjet unie dit juli/juni jaar een invoerbe- hoefte zal hebben van 48 miljoen ton, dat is 2 miljoen ton meer dan in september werd geraamd en bijna 16 miljoen ton meer dan in het voor gaand seizoen werd geïmporteerd. Meer mais in Zuid-Afrika In het seizoen 1985/86 dat op 1 mei j.l. begon wordt in Zuid-Afrika een maisoogst verwacht van rond 12 miljoen ton. Dat is aanzienlijk meer dan de opbrengst van twee voor gaande misoogsten die slechts 4,44 en 4,06 miljoen ton opleverden. ongeveer 4,1 miljoen ton hoger zal zijn dan vorig jaar. De gerstproduk- tie zal naar raming met 600.000 ton toenemen tot 10,6 miljoen ton, dit ondanks een wat ingekrompen areaal. UKASTA verwacht in de Gemeen schap als geheel een overschot van 29 miljoen ton tarwe en 14 miljoen ton gerst. In Buenos Aires zullen bin nenkort vertegenwoordigers van de belangrijkste- tarwe exporterende landen bijeen komen om de situatie op de wereldmarkt te bespreken. evenveel als in het voorjaar. Aan de top stonden de hennen op grote be drijven - - 10.000 hennen of meer - met gemiddeld 266 eieren. Terwijl op de kleinere bedrijven - minder dan 100 dieren - de hennen gemiddeld 208 eieren produceerden. landbouwmechanisatie Lely Industries N.V. te Maasland maakt bekend dat voor de Lelyter ra's met een werkbreedte van 3.00 m een stelrol als accessoire in het ver koopprogramma is opgenomen. De ze nieuwe rol is te vergelijken met de packerwals. Beide rollen hebben ten doel zware gronden na de bewerking met de Lelyterra weer aan te drukken, zodat een optimaal aangedrukt zaaibed wordt verkregen. In de praktijk is gebleken dat, onder bepaalde omstandigheden, het grote eigen gewicht van de packerwals een bezwaar kan zijn in de kombinatie Lelyterra en zaaimachine. In zulke gevallen zal de stelrol een uitkomst zijn, daar deze lichter is en geringer van omvang. Een dergelijke kombinatie van een Lelyterra met een zaaimachine kan ook korter achter de trekker worden aangespannen. Een bijkomend voordeel is dat de trekker minder zwaar zal worden belast. Zowel de packerwals als de sterrol zijn voorzien van een schraperbalk met afstrijkers. Deze voorkomen dat (vochtige) grond zich op de rollen vastzet. 9 november 1984 Twee frontmaaiers SM 40 F en SM 50 F De frontmaaier SM 40 F met een werkbreedte van 2.10 m heeft vier maaischijven met aan beide buiten zijden een trommel. Het gewicht be draagt 330 kg. De SM 50 F met een werkbreedte van 2.60 m heeft vijf maaischijven met aan de linkerzijde twee en aan de rechterzijde een trommel. Tijdens transport zijn de buitenzijden van de afschermkap opklapbaar, waardoor de maksimale transportbreedte slechts 2.52 m bedraagt. Gewicht 400 kg. Beide frontmaaiers zijn leverbaar voor 1000 of 540 toeren aftakas. Achtermaaier SH 50 De cirkelmaaier SM 50 met een werkbreedte van 2.60 m heeft vijf maaischijven met aan de binnenzijde twee trommels en aan de buitenzijde een trommel. Gewicht 490 kg. Cirkelmaaier SM 40 CR met kondi- tioner De SM 40 CR met een werkbreedte van 2.10 m wordt leverbaar met een vingerrotor, waarmee in één werk- gang het gewas gemaaid en gechud (geknikt) wordt en op een luchtig zwad wordt gelegd. Het voeder is hierdoor sneller op het gewenste drogestof-gehalte en de voederkwa liteit beter. De vingerrotor is in en kele handelingen binnen één minuut afgenomen, waardoor de machine universeler inzetbaar is. Op wens is de SM 40 CR met een tweetoeren-motor leverbaar. Dit kan van belang zijn, wanneer breukge- voelig voeder zoals Lucerne of klaver geoogst wordt. Deze machine weegt 574 kg. Kenmerkend voor bovengenoemde DEUTZ-FAHR cirkelmaaiers is: - de framebouwwijze, waardoor grote stabiliteit is verkregen - de aandrijving van bovenaf naar de eerste schotel en via een zes kante as naar de overige maaie- lementen - de slechts twee konische tand wielen met gebogen vertanding - de trommels aan de beide bui tenzijden van de maaier, die een pad ruimen voor de trekkerban den - het lage gewicht, waardoor deze breedwerkende machines voor en achter lichte trekkers gebruikt kunnen worden Mais-Blitz MB 220 Dit nieuwe type, naast de trekker werkende speciaal-maishakselaar heeft als eerste een absoluut slijtvas te aandrijving, zonder kettingen en zonder V-snaren. Alle aandrijvingen (messenschijf, invoerwalsen en maaischijven) vinden plaats via koppelingsassen en oliebad-drijf- werken. Enorme kapaciteit bij een naar ver houding gering aandrijfvermogen zijn de kenmerkendste voordelen van de nieuwe aanbouw-maishakse- laars MAIS-BLITZ MB 220. SH 22 N/SH 22 S Dit nieuwe type hakselaar is lever- De nieuwe MENGELE trommel- veldhakselaar SF 5000 werd ontwik keld uit het suksesvolle, bestaande type SF 4000. Naast een nog verdere perfektionering van een aantal be dieningsorganen (hydrostatisch rij den, heffing voorbouwwerktuigen en verstelling uitwerpklep), is bijzonder aandacht besteed aan de bestuur- derskabine. Door vergroting van de wielbasis tot 2025 mm werd een be langrijk hogere stabiliteit verkregen. De opstap werd belangrijk verbe terd, terwijl de bestuurder thans be schikt over een luxe stoel met op klapbare armleuningen. Door toe passing van de modernste materialen heeft men een uitmuntende geluids isolatie bereikt, terwijl men stan daard over een verwarmings- en koelluchtinstallatie beschikt. Als ek- stra kan de SF 5000 worden uitgerust met airkonditioning. De afmetingen van de kabine werden aanmerkelijk vergroot: de breedte bedraagt thans 1400 mm (was 1250 mm) en de lengte 1250 mm (was 1100 mm). In de praktijk wordt bij de maisoogst steeds meer gevraagd naar een zo hoog mogelijk droogstofgehalte. Om desondanks een zo goed mogelijk spijsverteringsproces te waarborgen, baar als getrokken machine (SH 22 N) zowel als in uitvoering voor zij- aanbouw aan de trekker (SH 22 S). De SH 22 N kan zowel worden inge zet voor de graswinning als voor de maisoogst. De enorme kapaciteit bij een naar verhouding gering aan drijfvermogen (door de lage toeren tallen) maken de getrokken hakse laar type SH 22 N tot de ideale hak selaar voor middelgrote bedrijven. Met de SH 22 S voor zijdelings trek- keraanbouw beschikt men over een buitengewoon kompakte, wendbare kombinatie voor snelle en effektieve hakselwerkzaamheden. dienen alle maiskorrels 100% te wor den gekneusd. Mengele heeft voor deze wensen de ideale oplossing ge vonden: het nieuwe kneuswalsen- systeem.- Hiermede kunnen zelfs korrels worden geplet met een droogstof-gehalte van meer dan 35% - en dat bij een snijlengte van 6 mm. Dat bespaart kostbare brandstof, verhoogt de dagkapaciteit en voor komt vroegtijdige slijtage. De Mengele kneuswals-installatie, welke bij het bestaande type SF 4000 vanaf bouwjaar 1976 achteraf kan worden ingebouwd en bij het nieuwe type SF 5000 tot de standaard uit voering behoort, bestaat uit twee agressieve profielwalsen welke tus sen de messentrommel en de blazer zijn gemonteerd. Het gehakselde produkt wordt zodoende gedwongen getransporteerd naar de blazer via de met verschillende toerentallen lo pende kneuswalsen. Daarbij worden alle korrels voor 100% gekneusd, terwijl de voederstruktuur behouden blijft. Door de specifieke Mengele kon- struktie kunnen de kneuswalsen bij de winning van gras in een minimum van tijd worden gedemonteerd. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 21