Erfverhardingen en kavelwegen Geslaagde proef met opvouwbare drainbuis "Afstudeerrichtingen binnen Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs duidelijk naar buiten brengen" Inspektrice mevrouw A.R. van Dellen: Opheffingsnormen gevaar voor onderwijs op platteland 20 Op 31 oktober werd door middel van een "openbare les" 's middags aan genodigden en 's avonds aan belangstellenden gelegenheid gegeven de uitbreiding en de renovatie van de school voor LHNO (Lager Huis houd- en Nijverheidsonderwijs) "de Oesterschelp" te Tholen te be zichtigen. - In de inleiding, die de Inspektrice - mevrouw A.R. van Dellen - 's middags hield over de betekenis van het LHNO onderstreepte zij het belang van de afstudeerrichtingen, die sinds de wijziging van het LBO/LAVO besluit in 1981 zijn ingevoerd. In Tholen kan afgestudeerd worden in de volgende richtingen: huishoudkunde/gezondheidskunde verkooppraktijk/kantoorpraktijk vrije afstudeerrichting voor die leerlingen, die op middelbaar niveau willen verder studeren. Wanneer een besluit wordt gewijzigd, dient er in de school vorm aan te worden gegeven. Daar wordt in Tholen hard aan gewerkt - aldus me vrouw van Dellen. Het is noodzakelijk dat aan de verschillende werk velden duidelijk wordt gemaakt welke waarde gehecht kan worden aan het LHNO-diploma. In het 3e en 4e leerjaar moeten vol doende uren worden besteed aan de praktijkvakken, zodat die leerlingen, die direkt na de school aan het werk willen voldoende zijn toegerust met kennis en vaardigheiden. Zo kunnen leerlingen, die de afstudeerrichting huishoudkunde/gezondheidskunde hebben gekozen terecht in verschil lende verzorgende beroepen als be- jaardenhelpende en gezinshelpende, maar ook aangesteld worden als as sistente bij de voedselbereiding, in eetzaal" of wasserij, bij de bedden centrale, de bevoorradingscentrale of als hulp in de kantine. Nu de school na de renovatie van de leskeuken de beschikking heeft ge kregen over een unit voor de groot - huishouding kan met grote hoeveel heden worden gewerkt, zodat de school uitstekend is toegerust voor de afstudeerrichtingen huishoudkunde. Ook de richting kantoor- en ver kooppraktijk heeft een eigen praktijk lokaal gekregen in de uitbreiding vlak naast het schoolgebouw gele gen. In dit verband noemde me vrouw van Dellen de opleiding De tail, die in het kader van het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO) in Tholen wordt gegeven. "Ga eens met het examenprogram ma naar het werkveld toe" adviseer de zij de direktie en de docenten. Aan het begin van de middag had de voorzitter van de Centrale Onder- wijskommissie - Mr. J. Oggel - een aantal genodigden verwelkomd. Een bijzonder woord van welkom was er voor ir. M.A. Geuze - erevoorzitter *van de Z.L.M. die in 1962 "de Oes terschelp" officieel heeft geopend. Na een aantal'moeilijke jaren in het Ter gelegenheid van het verschijnen van de IMAG-publikatie no. 191 over erfverhardingen en kavelwegen organiseerde de Nederlandse Ve reniging Techniek in de Landbouw te Wageningen op 30 oktober jl. een studiedag over deze materie. Inleiders op deze studiedag waren de heren ing. J.A. Gels en ir. W.H. de Brabander van het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen en de heren ir. H.E. van der Most en ing. J.J. Veening, respektievelijk van de Vereniging Nederlandse Cementindustrie en Wagenbouwbedrijf Schagen Zwolle B.V. Voorzit ter van deze studiedag was Prof.Ir. A.A. Jongebreur te Wageningen. Behoefte en techniek Dat er in onze land- en tuinbouw in toenemende mate behoefte ontstaat aan kwalitatief goede erfverhardin gen en kavelwegen, laat zich gemak kelijk raden. Immers, de vervoers- kombinaties worden steeds groter en zwaarder. Een goede voorlichting over de aanleg van erfverhardingen en kavelwegen is voor onze land- en tuinbouwers dan ook onmisbaar. Aangezien ten aanzien van de ge bruikseisen en technische eisen reeds veel bekend is, doch in de sfeer van de uitvoering er nog veel onvolko menheden zijn, is een werkgroep van het IMAG aan het werk gegaan. De ze werkgroep is aangevuld met tech nici en heeft nu de beschikbare infor matie geïnventariseerd, geordend en op elkaar afgestemd en samengevat in de IMAG publikatie 191. Omvang verhardingen Volgens ramingen worden er in Ne derland jaarlijks ca. 6 miljoen m2 verhardingen aangebracht voor erf verhardingen en kavelwegen, qua oppervlakte vergelijkbaar met 900 km autoweg. Het is duidelijk, dat de behoefte aan kwalitatief hoogwaar dige verhardingen voor langjarig ge bruik op onze land- en tuinbouwbe drijven zeker de aandacht verdient. De werkgroep heeft in de publikatie begin, groeide het onderwijs in de vijftiger jaren zo sterk, dat voortdu rend naar lokaalruimte moest wor den uitgezien. Tot 1961 moest men zich behelpen met allerlei noodvoorzieningen, maar in de zomer van dat jaar kon het huidige gebouw worden betrok ken. Na de renovatie en uitbreiding van vandaag hebben we toch nog een wens - aldus de heer Oggel - en dat is een nieuw gymnastieklokaal. Wij hopen, dat dat er nog eens komt! De direktrice mevrouw Provoost be nadrukte tenslotte dat het LHNO geen eindonderwijs is. Zij bracht verslag uit van het bezoek, dat zij samen met mevrouw van Dellen aan het Ministerie bracht, teneinde de bijzondere inrichting van de leskeu ken te bepleiten. Zij toonde zich er kentelijk jegens allen, die aan de re novatie en de nieuwbouw hebben meegewerkt en noemde daarbij in het bijzonder de naam van de heer Anderson. De renovatie werd uitgevoerd door Leenhouts Aannemingsbedrijf te Sluis en omvatte de verbouwing van de leskeuken, het lokaal voor han denarbeid en tekenen en een lokaal voor kennis der natuur. De uitbrei ding was in handen van Verlaat's Houtbouw te Giessendam-Hardinx- De inspectrice, mevr. R.Avan Dellen veld en omvat een theorielokaal, een lokaal voor verkoop- en kantoor praktijk, een bibliotheek en kamers voor de adjunkt-direkteur en de schoolarts. dan ook duidelijk het aksent gelegd bij de verbetering van de voorberei ding door de opdrachtgever. Het blijkt, dat het grootste gedeelte van de bouwfouten hun oorzaak hebben in een gebrekkige uitvoering, door dat de voorbereiding onvoldoende is geweest. Van bejang is voorts, dat de opdracht en de overeenkomst met de aannemer zorgvuldig zijn voorbereid. Inschake ling van een onafhankelijke deskun dige is bij de aanleg van erfverhar dingen en kavelwegen dan ook wel haast een voorwaarde. Voor de uitvoeringsfase heeft de werkgroep standaardbestekken ge maakt voor erfverhardingen en ka velwegen. Deze standaardschrapbestekken zijn met de publikatie 191 verkrijgbaar bij het IMAG, Postbus 43, 6700 AA Wageningen, gironr. 3514771 onder vermelding van IMAG publikatie 191, Schrapbestek Erfverharding of Kavelweg. De prijs bedraagt 25,- per eksemplaar. Tevens kunnen bestellingen worden gedaan bij de provinciale konsulent- schappen. Als staatssekretaris Ginjaar-Maas (onderwijs) vasthoudt aan haar plan om scholen voor voortgezet onder wijs met minder dan 60 leerlingen per leerjaar op te heffen, is op het platte land verantwoord onderwijs niet meer mogelijk. Dit heeft het Landbouw schap geschreven aan de Tweede Ka mer. Als de 60 leerlingennorm door gaat moet meer dan de helft van de scholen op het platteland verdwijnen. Het Landbouwschap vindt dat er bij een besluit over het opheffen of niet-opheffen van een school alleen onderwijskundige normen een rol mogen spelen. Alleen op basis daar van kan berekend worden welke omvang een school of een scholen gemeenschap tenminste moet heb ben om verantwoord onderwijs te kunnen geven. Het plan om scholen met gemiddeld minder dan 60 leerlingen per leerjaar op te heffen, houdt verband met de zogenaamde bezuinigingstaakstel-- ling van het ministerie van Onder wijs. Het ministerie moet op grond daarvan 28 miljoen "inleveren". Het is de bedoeling dat het wetsont werp waarin de 60-leerlingennorm wordt vastgelegd, nog voor het eind van dit jaar bij de Tweeoe Kamer wordt ingediend. Of de wet onge schonden door de Kamer komt is onzeker. Het is inmiddels duidelijk geworden dat veel leden van de Vaste Kommissie voor Onderwijs in de Tweede Kamer grote moeite hebben met een norm van 60 leer lingen per leerjaar. Westkapelle 3e planverandering bestemmingsplan "Buitengebied" De burgemeester van Westkapelle maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij hun besluit van 12 juni 1984, nr. 1098/211, afd. 4, bur. ROV, de 3e planverandering van het bestemmingsplan "Buiten gebied" gedeeltelijk hebben goedge keurd. Goedkeuring is onthouden aan en kele gedeelten van de kaart en van de voorschriften. Het bestemmingsplan ligt, met de beschikking van Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, vanaf 5 november 1984 gedurende een maand voor een ider ter gemeentesekretarie ter inza ge. Gedurende bovengenoemde ter mijn van een maand kunnen dege nen die zich destijds tijdig met be zwaren tot de gemeenteraad en Ge deputeerde Staten hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen de gedeeltelijke onthou ding van goedkeuring door Gedepu teerde Staten, beroep instellen bij de Kroon. De Landinrichtingsdienst heeft in september op drie verschillende plaatsen opvouwbare drainbuizen gelegd om te bekijken of deze goed in de grond kunnen worden gebracht. Deze proef blijkt tot nu toe geslaagd te zijn, want de buizen zijn keurig in uitgeklapte toestand blijven liggen. Verdere kontrole in de toekomst zal moeten uitwijzen of met de ge bruikte methode van leggen inderdaad kan worden voorkomen dat de buizen weer teruggaan naar de opvouwbare stand. De verwachtingen zijn in ieder geval erg positief. De opvouwbare drainbuis wordt met een kettinggraafmachine gelegd. De opvouwbare drainagebuis is in de Verenigde Staten ontwikkeld. Hij is niét rond, zoals in Nederland ge bruikelijk is, maar bestaat uit een gehalveerd rond van twaalf centi meter hoogte en twintig centimeter breedte. De vlakke geperforeerde bodem van de buis is stevig vastge- last aan een geribbelde boog. Door dat zowel de bodem als de boog in het midden kunnen knikken, is het geheel opvouwbaar. Belangrijk is dat hierdoor veel meer buislengte tege lijk kan worden vervoerd, zodat de transportkosten aanzienlijk lager zijn. Eén rol kan in totaal een lengte van drie kilometer aan opvouwbare drainbuizen bevatten, wat bijna twee keer zoveel is vergeleken met gewo ne drainbuizen met een even grote afvoerkapaciteit. Duur Voor de ontwikkelingslanden is drainage vaak erg duur, aangezien de buizen in veel gevallen over zeer grote afstanden moeten worden ver voerd. De transportkosten zijn naar verhouding al erg hoog, omdat drainbuizen veel ruimte in beslag nemen. Een opvouwbare buis kan dus vooral voor de ontwikkelings landen een uitkomst zijn. Met dit voor ogen werd daarom besloten een andere wijze van leggen te beproe ven. De Landinrichtingsdienst kocht in totaal tien kilometer opvouwbare buis aan en liet deze met een ket tinggraafmachine in de grond stop pen. Daarbij werd er nauwlettend op toe gezien dat direkt boven op de buis een hoeveelheid grond kwam, want door de druk ervan moet hij in uitgeklapte toestand blijven. En dat lukte prima. De proef werd op 17, 19 en 21 september gehouden in res pektievelijk Grijpskerke (Walche ren), in Bruchem bij Zaltbommel op de proefboerderij De Vlierd en in de Groningse ruilverkaveling Beerta. Op alle drie de plaatsen bevindt zich vrij zware grond, zodat omhullings materiaal om dichtslibben van de buizen te voorkomen, niet nodig was. De opvouwbare drainbuis is overi gens met zijn twaalf centimeter hoogte en twintig centimeter breedte wel veel groter dan wat er in Neder land gewoonlijk wordt gebruikt. Fil termateriaal om de gehele buis heen, voor lichtere gronden, zal niet nodig zijn. Waarschijnlijk kan ermee wor den volstaan eerst fïltermatten in de gegraven sleuf te leggen, waar de geperforeerde bodem dan op komt te rusten. Een bijkomend voordeel van de opvouwbare buis is dat hiervoor minder materiaal - in dit geval po lyethyleen - hoeft te worden gebruikt dan een buis met een vergelijkbare afvoerkapaciteit. Essentieel voor de Landinrichtingsdienst is echter de opvouwbaarheid. De dienst hoopt dat door de gehouden proef een bij drage kan worden gegeven aan de ontwikkelingen op het terrein van de drainage in de derde wereld. 9 november 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 20