Ondoordachte paniekmaatregelen Idllll' Gil rf f vanuit de Z.L.M. gezien De weersomstandigheden Iflilil 64e JAARGANG NO. 3756 zuidelijke landbouw maatschappij Koningin Beatrix bij viering 100 jaar KNLC Minister ir. G. Braks (Landbouw en Visserij) en minister dr. P. Winsemius (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieubeheer) hebben besloten zeer stringente maatregelen te nemen voor de varkens en pluimveehou derij. Teneinde de problemen met betrekking tot de mestover schotten te beperken is met onmiddellijke ingang een verbod op de vestiging van de varkens- en pluimveehou- derijbedrijven van kracht. En een verbod op uitbreiding in bepaalde gebieden in oost- en midden Brabant, Noord Limburg Zuid-Oost Overijssel en Gelderland met uitzon dering van de West Betuwe. In het bestuur van het KNLC is duidelijk het onaanvaardbaar over de maatregel uit gesproken en omschreven als een paniekmaatregel. Wij willen dit standpunt duidelijk onderschrijven. De beide ministeries zijn veel en veel te ver gegaan met de nu genomen maatregel. Wij vrezen dat de minister van Landbouw aan het handje loopt van de minister van V.R.O.M. Of drijft het ministerie van Landbouw zover af van de landbouwpraktijk door de tegenwind, veroorzaakt door Natuurbehoud binnen het ministerie? Met het nu genomen besluit wentelt men de politieke problemen rondom de wet op de bodembescherming en het mest- stoffenbesluit eenzijdig af op de veredelingssektor, een hardwerkende ondernemende bedrijfstak. Men doet dat nu met een besluit dat de problemen van de mestover schotten absoluut niet oplost of ook maar enigszins be perkt. Daarmee worden ook ondernemers getroffen in een groot deel van Nederland die part nog deel hebben aan de problemen van de mestoverschotten waar deze maatregel op is gericht. De georganiseerde landbouw heeft al vele jaren gewezen op de mestproblematiek en aangedrongen op wettelijke maatregelen om de zaak niet uit de hand te laten lopen. Zo is het in voorbereiding zijnde meststoffenbesluit mede door het Landbouwschap tot stand gekomen. Het is dan ook onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de nu geno men maatregel zonder overleg met het Landbouwschap is genomen. Samen met de uitvoering van de Superhef fing en nu deze zeer vergaande maatregel voor de vere delingssektor treedt de overheid voor 60 a 70% produk- tieregelend op in de land- en tuinbouw! Juist van deze regering hadden wij dit regelend optreden ten opzichte van het vrije ondernemerschap niet verwacht. Wij heb ben altijd bijzonder veel waarde gehecht aan goed over leg met het ministerie van landbouw. Steeds indringen der vragen wij ons af of door de gewijzigde opstelling binnen het ministerie van landbouw overleg wel zinvol is. Zo ervaren wij dat ook als vertegenwoordiger in de Lan delijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling. Vanuit de Raad is een kommissie ingesteld om het probleem van de mestproblematiek te onderzoeken. Het rapport van deze kommissie, onder voorzitterschap van ir. Latijnhouwers, is nu in diskussie bij de verschillende landbouworganisa ties. Het ligt in de bedoeling om daarna in de december- vergadering van de Landelijke Raad het rapport definitief vast te stellen. Deze procedure wordt nu naar mijn me ning volledig doorkruist door de genomen maatregel. Een maatregel die geen mogelijkheid biedt te voorkomen dat in de overschotgebieden de grote hoeveelheden drijfmest per hektare worden aangewend. Een maatregel waar steeds door de landbouw op is aangedrongen. Nu gaat het ministerie een wet uitvoeren, gekontroleerd door daarvoor aangestelde ambtenaren, zonodig bijgestaan door de sterke arm! Zover zijn wij dan nu gekomen in Nederland. Nederland dat bekend staat als een vrij land waar het vrije ondernemerschap altijd hoog in het vaan del heeft gestaan. Een eenzijdige maatregel zonder uitzondering voor de genen die geen problemen veroorzaken. Onrechtvaardig is het verbod zeker wanneer wij ervaren dat er onvol doende maatregelen genomen worden door dezelfde ver antwoordelijke ministeries ten aanzien van het gebruik van zuiveringsslib. Hierbij is het ministerie van Landbouw zo toeschietelijk geweest tegenover de zuiveringsschap pen dat het Landbouwschap bij het overleg geen verant woordelijkheid meer heeft willen dragen. In het bestuur van het KNLC kwam duidelijk naar voren dat het verbod op de vestiging van varkens- en pluimveebedrijven een schaduw werpt op de viering van het eeuwfeest van het KNLC. Op dit eeuwfeest is de minister van Landbouw uitgenodigd en gevraagd het woord te voeren. Wij zullen in aanwezigheid van koningin Beatrix, de verschillende zaken van elkaar scheiden. Zo behoort dat te zijn ook al zullen wij moeite hebben onze gevoelens te onderdruk ken. De laatste weken is het u misschien opgevallen dat het kommentaar steeds verzorgd is door de heèr Oggel. Door de weersomstandigheden ben ik de afgelopen weken toch wel erg nauw betrokken geweest bij het werk op het eigen bedrijf. Ik durf te veronderstellen dat velen onder u daar begrip voor op kunnen brengen. Verder zal het in de geschiedenis van de ZLM nog weinig voorgekomen zijn dat een vergadering*, zoals nu de Ledenraad, niet is doorgegaan. Uit de reakties is gebleken dat wij een goed besluit hebben genomen. Onder deze omstandigheden is het onverantwoord een dag te vergaderen waardoor het werk op het bedrijf geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zeker nu na enkele redelijke dagen het weer mis is. Het is op dit moment moeilijk een juist beeld te krijgen van de situatie op de bedrijven. Een situatie die van ge bied tot gebied en van bedrijf tot bedrijf zeer uiteenloopt. Zeker is het dat er weinig bedrijven zijn die geen achter stand hebben opgelopen. Vorige week hebben wij twee bedrijven bezocht met één van de kamerleden die de ZLM had uitgenodigd. Een dergelijke aktie is zeker nuttig. Op de bedrijven is duidelijk de specifieke positie van de land en tuinbouw, het ondernemersrisiko, aan de orde ge steld. Het is hard nodig dat de regering daar meer reke ning mee gaat houden. Doeleman I VRIJDAG 9 NOVEMBER tuinbouwblad Voorzitter Luteijn benoemd tot officier Oranje Nassau Bij de viering van het 100 jarig be staan van het K.N.L.C. die woensdag november j.l. in het Kongresgebouw te Den Haag plaatsvond, bevond ook Koningin Beatrix zich onder de ca. 1000 gasten. Zij kreeg door Rixt Bokma, dochter van een der KNLC medewerkers een boeket bloemen aangeboden. Kort daarvoor was de voorzitter van het KNLC ir. D. Lu teijn in het bijzijn van de Koningin, de familie Luteijn en een aantal hoofd bestuursleden van het KNLC be noemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. De daarbij behorende versierselen werden hem opgespeld door minister Braks. zie ook pag. 14 en 15).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 1