Eerste stap naar nieuwe veterinaire wetgeving Oudere automatiseringsapparatuur geeft relatief veel storingen en schade KORTE WENKEN Advies Produktschap Pluimvee en Eieren: Rem eierproduktie af Meer middelen uitsluitend via dierenarts Ministerraad akkoord ontwerp-Vogel wet Het varken en zijn stal; stallenbouw, gezondheid en bedrijfsresultaten anno 1985 Landbouwschap pleit voor goede kabelinfrastruktuur op platteland Produktschap blijft onderzoek Welzijn Landbouwhuisdieren steunen De Tweede Kamer heeft op 30 oktober j.l. zonder hoofdelijke stem ming de ontwerp-Diergeneesmiddelenwet goedgekeurd. De Dierge neesmiddelenwet passeert de Tweede Kamer als de eerste van drie nieuwe wetten die tezamen de nieuwe veterinaire wetgeving zullen moeten gaan vormen. De andere twee, de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde zijn nog bij de Kamer in behandeling. De Diergeneesmiddelenwet regelt alle aspekten die met de bereiding, de handel en de toepassing van diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders te maken hebben. Zo voorziet het ontwerp in een re gistratiesysteem, dat er toe leidt dat slechts die diergeneesmiddelen in de handel mogen komen en mogen worden toegepast die de overheid van tevoren heeft onderzocht en goedgekeurd. Ook bevat het ontwerp een kanali satieregeling. Deze voorkomt, dat bepaalde diergeneesmiddelen zon der tussenkomst van de dierenarts aan dieren worden toegediend. Het vergunningenstelsel tenslotte, N.V. Interpolis Verzekeringen te Til burg heeft een onderzoek uit laten voeren naar eventuele schades, die zich bij dat gebruik van de computer kunnen voordoen. Studenten Agrari sche Bedrijfskunde van de HAS Dor drecht, die met dit onderzoek belast werden, kwamen tot de konklusie dat op varkens en slachtkuikenbedrijven bij driekwart van deze bedrijven zich in de afgelopen twee jaar één of meerdere storingen hebben voorge daan. De meeste storingen waren weliswaar binnen een uur verholpen, maar toch bleek dat in 9% van de ge vallen de boeren gevolgschade AKKERBOUW IN VEEL AARDAPPEL-BE WAARPLAATSEN heeft men weieens last van kondensvorming. Kondens ontstaat wanneer warme lucht uit de aardappelhoop tegen de koudere dakisolatie komt. In terne ventilatie lost dit probleem meestal op. Blijkt dat onvoldoen de, dan kunt u een afzuigventilator in de eindgevel of enkele dak- öf plafondventilatoren boven het produkt aanbrengen. IN WINTERTARWE KIEMT DUIST al in de herfst. Wordt de tarwe pas na half november ge zaaid, dan kan de duist beter in het voorjaar bestreden worden. U moet dan wel rekening houden met de rasgevoeligheid voor bepaalde middelen. EEN VOORJAARS-BESPUI TING tegen duist in wintergranen met middelen welke isoproturon bevatten kan schade doen aan de rassen Arminda en Citadel. Dosa- nex en Chloortoluron kunnen niet in alle rassen gebruikt worden. Let er dus op dat u volgend voorjaar niet in de duistproblemen komt, omdat er geen middelen zijn welke uw wintertarweras niet beschadi gen. DE LAATSTE JAREN WORDT ER steeds meer gespit. Werk met de spitploeg niet dieper dan bouwvoordiepte. Ook als de losgespitte ondergrond niet naar boven wordt gebracht is het een verkeerde manier om ploegzolen te verbreken. stelt eisen aan de vakbekwaamheid en de bedrijfsuitrusting van degenen die diergeneesmiddelen bereiden of verhandelen. Het ontwerp heeft tot doel, de kwa liteit van diergeneesmiddelen te ga randeren en regels te stellen aan de toepassing ervan met het oog op de kwaliteit van produkten van dierlijke herkomst. De Tweede Kamer heeft een aantal amendementen op het wetsvoorstel aangebracht. (groeistoornis, sterfte) ondervonden van de storing. Opvallend was dat het hier door gaans oudere apparatuur betrof. Alarminstallaties werden op bijna alle slachtkuikenbedrijven aangetroffen en op ruwweg de helft van de var kensbedrijven. De automatische krachtvoerdoseer- apparatuur wordt in de melkvee houderij met name op grotere be drijven reeds in ruime mate toege past. Storingen aan de computer komen niet veel voor. Voorwaarde is wel dat men de computer opstelt in een HOE ZIT HET DIT JAAR MET het suikergehalte van uw bieten? Is het weer lager dan het streek- gemiddelde? Ga dan eens na wat de oorzaak kan zijn. Vindt u geen verklaring, bemest dan volgend jaar eens met behulp van een stik stof-onderzoek. VEEHOUDERIJ PROBEER ZIEKTEN TE WE REN door het rundvee te scheren Dit scheren moet dan wel op tijd gebeuren n.l. voordat het vee wordt opgestald. Wachten we hiermee, Het Konsulentschap voor de Var kens- en Pluimveehouderij in Noord- Brabant en Zeeland heeft, in samen werking met de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant een publikatie samengesteld over de huisvesting van varkens, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het dui delijke verband tussen een goede ge zondheid van de dieren en betere (fi nanciële) resultaten. In de publikatie worden o.a. behan deld de stallenbouw en de gezond heid; de stallenbouw en de techni sche en ekonomische resultaten en uitvoering en tekeningen van de di- verse stallen met detailtekeningen van -dakisolatie, wandkonstrukties, (geïsoleerde) vloerkonstruktie, dia- fragmaschuif voor ventilatie, mest- opslag met luchtafsluiter, verschil lende mogelijkheden van verwar ming etc. Zeer belangrijk is, dat in het wets voorstel nu is vastgelegd, dat vol gende aanvragers tot registratie van een diergeneesmiddel gedurende 10 jaar na de registratie van een eerder geregistreerd soortgelijk diergenees middel niet naar de bij die registratie verstrekte gegevens mogen verwij zen. Aanvullend verstrekte gegevens worden 5 jaar beschermd (zgn. ge sloten dossier). Het verschaffen van gegevens omtrent diergeneesmidde len aan het publiek, b.v. over de gif tigheid of andere eigenschappen wordt hierdoor niet belet. De overige amendementen betroffen wijzigin gen in meer technische zin. Voorts nam de Kamer twee moties aan, die de indieners van het wets ontwerp, de Staatssekretarissen Ploeg (landbouw en visserij) en van der Reijden (welzijn, volksgezond heid en kuituur) opvatten als onder steuning van hun beleid. De eerste motie heeft betrekking op het ver minderen van het gebruik van proefdieren. De tweede nodigt de regering uit, ten aanzien van de re gistratiekosten van diergeneesmid delen eenzelfde kostenverdeling toe te passen als bij geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen en deze niet voor de volle 100% voor rekening van de aanvragers te brengen. "schone" ruimte. Schade-oorzaken van buitenaf zijn blikseminslag en stroomfluktuaties. Direkte gevolgschade bij gebruik van krachtvoerautomaten is beperkt. Dit mede als gevolg van het feit dat fabrikanten/leveranciers niet heb ben stilgezeten en verschillende be veiligingen aangebracht hebben. In de glastuinbouw werden de kli maatregelcomputers aangetroffen op de grotere bedrijven. Opvallend was dat de tuinders voor hun appa ratuur in veel gevallen een onder- houdskontrakt met de leveran ciers/installateur hebben afgesloten. De meeste tuinders waren tevreden over hun apparatuur. Dit komt mede omdat men vrij weinig last had van storingen en als die er wel waren, snel verholpen konden worden. Alarminstallaties hadden alle tuin ders die in het bezit waren van een computer. dan zijn de haren al gauw vuil en vochtig, waardoor het scheren veel moeilijker gaat. GESCHOREN VEE KAN OOK beter worden behandeld tegen schurft en luizen. Het middel komt dan n.l. veel beter in kontakt met de huid. De dieren zijn dan ook histiger en tevens zal ook de groei en produktie beter zijn. A llemaal punten die pleiten voor het sche ren. ELKAAR NIET KUNNEN VERSTAAN vanwege te veel ka- baat is niet alleen storend, maar kan op den duur ook het gehoor beschadigen. Probeer daarom zo veel mogelijk de geluidssterkte te rug te brengen. Bij motoren, ma chines, ventilatoren e.d. kan dit dikwijls met weinig kosten. In dit rapport zijn de nieuwste in zichten op het gebied van stallen bouw verwerkt, waarbij gebruik werd gemaakt van onderzoeksresul taten, landelijke normen en ervarin gen onder Brabantse (met een grote varkensdichtheid) omstandigheden. Kortom: een publikatie die niemand die plannen heeft voor nieuw- of verbouw van een varkensstal mag missen. Ondernemers in Brabant die serieuze plannen hebben voor nieuwbouw of voor een ingrijpende verbouwing van een varkensstal kunnen het rapport gratis aanvragen bij de Gezondheidsdienst voor Die ren in Noord-Brabant, tel. 04116-73951. Zij die niet in Brabant wonen kunnen het rapport bestellen door 6,— over te maken op reke- ningnr. 10.88.07.045 tnv Rabo Box tel, t.g.v. Gezondheidsdienst voor Dieren met vermelding "Anno 1985". De ministerraad is op 26 oktober jl. akkoord gegaan met een voorstel voor een nieuwe Vogelwet, die de bestaande "Vogelwet 1936" moet gaan vervangen. Met het oog op de aanpassing van de verouderde Vogelwet aan de nieuwe inzichten en internationale regelin gen bevat het voorstel een aantal, in vergelijking met de bestaande Vogel wet, aangescherpte bepalingen. Deze maken een grotere bescherming van vogelsoorten mogelijk dan voorheen. Zo wordt conform de Vogel-richtlijn thans voorgesteld uit vogels verkre gen produkten onder de verschillen de verbodsbepalingen te brengen. Eveneens behelst het voorstel de nieuwe verbodsbepaling vogels te verontrusten, met name in de broed- periode. Daarnaast voorziet het voorstel in een verbod tot het onder zich hebben en verhandelen van be paalde middelen om vogels te doden of te vangen. Uit een oogpunt van kontrole is dit een doeltreffender bepaling dan de bestaande die het Het Landbouwschap vindt dat er op het platteland ensl betrouwbare en betaalbare voorzieningen moeten ko men om komputers met elkaar te kunnen verbinden. Het Landbouw schap heeft hiervoor gepleit in een hoorzitting van de zogenaamde Kommissie Steenbergen, die zich be zig houdt met de toekomstige taak en status van de PTT. De Kommissie zal hierover in de loop van volgend jaar een advies uitbrengen aan de rege ring. Het Landbouwschap staat op het standpunt dat de sterke geografische spreiding van de landbouwbedrijven Het Fonds Welzijn Landbouwhuis dieren zal de komende jaren nog kunnen beschikken over een half miljoen gulden op jaarbasis; dit is besloten op de openbare bestuursver gadering van het Produktschap voor Veevoeder op 31 oktober jl. Een aantal jaren geleden werd door het Produktschap voor Veevoeder besloten tot de instelling van het Fonds Welzijn Landbouwhuisdieren voor een periode van vijf jaar. Beoogd werd daarmee om het on derzoek naar het welzijn van dieren in de intensieve veehouderij te sti muleren en te streven naar een praktische toepassing van deze on derzoeksresultaten. Sinds de instel ling van het fonds werd voor 6 Uit welbegrepen eigenbelang zullen de komende maanden minder broed- eieren van legrassen ingelegd moe ten worden, aldus een advies van het Produktschap voor Pluimvee en Eie ren. Het Produktschap baseert dit advies op de verminderde eiereksport in het eerste halfjaar vanuit de EG als ge heel. Deze vermindering hangt samen met een toegenomen produktie in de olie-eksporterende landen en afgeno men inkomsten van de OPEC-landen. De meest recente ontwikkelingen op de oliemarkt duiden op een verdere daling van de koopkracht in die lan den, aldus het Produktschap. De Nederlandse eksport heeft zich goed kunnen houden, dankzij een vergrote eksport naar Italië en En geland. Zo steeg de eiereksport in de eerste acht maanden van dit jaar toch nog met 4,3% tot 4,09 miljard stuks, gebruik van dergelijke middelen verbiedt. Als jachtvogel blijven alleen de havik en de slechtvalk gehandhaafd. Het zoeken en rapen van eieren is verboden. Wel blijft het voorstel de mogelijkheid bieden het zoeken en rapen van kievitseieren in een be paalde periode van het jaar toe -te staan. Dit zoeken en rapen moet dan wel overeenkomstig de EEG-richt- lijn onder strikt gekontroleerde om standigheden en selektief geschie den. Tenslotte behelst het voorstel een betere afstemming met de Jachtwet. Hierdoor wordt in een systeem voor zien waarbij vogelsoorten eventueel van het beschermingsregime van de ene naar dat van de andere wet kun nen worden overgeheveld. Overheveling van soorten vindt slechts plaats op basis van bepaalde kriteria en nadat de Natuurbescher- mingsraad en de Jachtraad zijn ge hoord. Het wetsvoorstel wordt om advies naar de Raad van State gezonden. niet tot gevolg mag hebben dat de landbouw op informatikagebied in een achtergestelde positie komt te verkeren. Om volledig van moderne informatie- en kommunikatietech- nieken te kunnen profiteren zijn on der meer speciale kabelnetwerken nodig en zogenaamde digitale cen trales, die grote hoeveelheden infor matie kunnen verwerken. Het Landbouwschap vindt dat het monopolie van de PTT op het leve ren van randapparatuur móet wor den opgeheven. Aan de betrouw baarheid en frekwentie van de post diensten op het platteland mag niet worden getornd. 6 miljoen bijgedragen aan welzijns- projekten zoals o.a. het onderzoek naar alternatieve huisvesting van leglippen en varkens en het onder zoek naar de groepshuisvesting van vleeskalveren. Hoewel de beoogde werkingsperiode (5 jaar) van het fonds inmiddels ver streken is, is door het bestuur van het Produktschap voor Veevoeder be sloten - gezien het belang van het onderzoek - het Fonds Welzijn Landbouwhuisdieren nog enige ja ren te blijven steunen. Gelet op de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken en de verscherpte toetsing van de stimulerings-doelstelling verwacht men dat het fonds met minder in komsten kan blijven funktioneren. waarbij de eksportwaarde bijna 30% groter was dan in 1983. Het aandeel dat naar derde landen ging daalde van 898 tot 666 miljoen. Slachtpluimvee ïn het tweede kwartaal van 1985 zijn er vanwege de naderende bedrijfs- vakanties bij de slachterijen minder kuikens nodig. In dat kwartaal valt ook de Mohammedaanse vasten, de Ramadan, die vier weken duurt en waaruit ook een geringer importbe hoefte resulteert. Met de opzet van slachtkuikenmoe- derdieren zou hiermee rekening ge houden moeten worden, wat tot nu toe niet het geval is. De Nederlandse uitvoer van gevo gelte was in de eerste acht maanden met 140.277 ton bijna 1% kleiner dan in 1983. De uitvoer van gevogelte uit de EG als geheel is gedaald van 209.941 ton in 1983 tot 167.347 ton in dit jaar. 18 9 november 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 18