Derde gedenkboek bij jubileum KNLC 100i Een eeuw Landbouw-Comité Fraai fotoboek In 25 jaar veel veranderd 00 Koninklijk Nederlands Landbouw Comité aar co De landbouwbarometer stond op veranderlijk, meldt het eerste hoofd stuk van het gedenkboek dat ter ge legenheid van het eeuwfeest van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité verschijnt. Het is het derde boek in suksessie, getiteld "Agrarisch positief'. Het eerste boek "De ge schiedenis van het Koninklijk Ne- derlandsch Landbouw Comité (1984 tot 1934)" verscheen bij het vijftigja rig bestaan en 25 jaar later kwam "Wisselend getij". Die titel had toen niet beter gekozen kunnen worden, want in het nu verschijnend boek wordt beschreven welk een in grijpende veranderingen de wereld van land- en tuinbouw de laatste de cennia heeft meegemaakt. De land bouwbarometer stond op verander lijk, maar dooreengenomen is het resultaat positief zoals, de titel van het gedenkboek aangeeft. Het gaat om vijfentwintig roerige jaren, waarin het KNLC een belangrijke rol speel de. Het is een goed leesbaar boek van ruim 250 pagina's met zeer veel fo to's over alle facetten van land- en tuinbouw. De eindredaktie was in handen van Henk Manders, oud- hoofdredakteur van De Landbode, ing. E. Dijkhuizen, oud-sekretaris van de Landbouw Mij. IJsselmeer- polders en ir. J. Swierstra, oud-se kretaris van de Friese Maatschappij van Landbouw. De hoofdstukken worden afgewis seld met korte interviews met be- drijfsgenoten. Zij vertellen over de veranderingen in hun omgeving, hun sektor en op hun bedrijf in de afge lopen kwart eeuw. Aan het woord komen: W. Abbing te Zeist, L.G. Bartels te Eerste Exloërmond, L.M. Tijdens de Buitengewone Vergadering van het Landbouw Comité in het Congresgebouw kreeg Koningin Beatrix het le exemplaar van het KNLC-gedenkboek Agrarisch Positiefaangeboden Dhr. Luteijn wijst haar op een foto waarop een aardig moment is vastgelegd tijdens de laatste 25 jaar KNLC-geschiedenis. Ook minister Braks kijkt geinteresseerd toe. Bloois te Espel, K.H. Gorter te Ap pelscha, M.J. Goud te Baarland, J. Köhne te Midden-Beemster, A. Ou- dijk te Waddinxveen, J.G. Termeer- van Valburg te Kapel Avezaath, H.J. Slijkhuis te Holten en K.P. Zuide- veld te Usquert. "Agrarisch positief' beschrijft de opmerkelijke veranderingen die een soort stroomversnelling hebben ver oorzaakt. De wijze van werken in land- en tuinbouw is veranderd. Het aantal bedrijven is drastisch vermin derd en zeer veel werkers hebben de Ter gelegenheid van de jubileumvie ring wordt het nieuwe KN LC-beeld merk aangevuld met de aanduiding "100 jaar". Dit is een eenmalige toe voeging welke na het einde van het jaar verdwijnt. agrarische sektor verlaten. "De eens zo typische boer of tuinder is er daarmede eigenlijk niet meer", zo is te lezen in het eerste hoofdstuk. "Hij is iemand die met hoogwaardig vee melk produceert, een ander die in grote eenheden varkens en eieren op de markt brengt, of een onderne mer die in een glazen huis zijn fa briek heeft van groenten, bloemen of planten". Het gemengde bedrijf is stilaan geofferd op het altaar van een verfijnd en knap doordacht specia lisme. In de afgelopen kwart eeuw is een veel grotere samenhang ontstaan met de internationale markt, dus met de situaties buiten onze grenzen. Van buiten land- en tuinbouw kwamen er nieuwe onvermoede belangen bij, zoals zaken van natuur, milieu en gezondheid. Het enige wat in de afgelopen vijf entwintig jaar niet is veranderd, is het weer met droogte en waterover last. Gebleven is ook de wisselvallig heid en onzekerheid voor de indivi duele agrarische ondernemers. "Agrarisch positief' is tijdens de KNLC-herdenkingsbijeenkomst op 7 november aan H.M. de Koningin aangeboden. Rabobank Nederland gaf ter ge legenheid van het honderdjarig bestaan van het KNLC een fraai fotoboek uit onder de titel "Lan delijk gezien". Het boek is sa mengesteld door de Stichting Pu blic Relations Land- en Tuin bouw. "Landelijk gezien" bevat een verzameling foto's in kleur en zwart/wit van mensen in de he dendaagse land- en tuinbouw. Het fotoboek zal door Rabobank, KNLC en Stichting PR gebruikt worden als relatiegeschenk. Het is ook te koop. Uit het persbericht, dat de ver schijning van het boek begeleidt, lezen zij dat het voor de eerste keer is dat op deze wijze aandacht wordt besteed aan agrarisch Ne derland. "De mensen in dit boek vertegenwoordigen de Neder landse land- en tuinbouw in een tijdperk dat door zijn technische omwenteling verder afstaat van de boerderij van grootvader dan diens bedrijf van de achttiende eeuw. Zij willen niet worden ge zien als fossielen van een voltooid verleden tijd", om een citaat uit de inleiding in het boek te pluk ken. De foto's van de twintig fo tograven in dit boek laten de werkelijkheid van de jaren tachtig van de twintigste eeuw zien. Er blijkt niets uit van de zo genaamde boerenromantiek, die ook vandaag de dag nog zoveel weemoed pleegt op te wekken. De foto's zijn niet speciaal voor dit boek gemaakt. Ze zijn gese- lekteerd uit de archieven van de fotografen. Er golden hierbij maar twee kri- teria: hedendaagse boeren en tuinders, hun vrouwen, kinderen en perso neelsleden moesten het onder werp vormen. En het moesten goede foto's zijn. Het boek is te bestellen door overmaking van 18,50 op post giro 53 66 16 van de Stichting Public Relations Land- en Tuin bouw in Den Haag met vermel ding van "Landelijk gezien". De boekhandelsprijs is 28.50. Het was niet uit weelde dat honderd jaar geleden het Landbouw-Comité werd opéericht. Misschien is het wel uit weelde dat het Comité nu nog bestaat. Dat is de loop der dingen. De agrarische stand kan het zich blijkbaar veroorloven de belangenbehartiging in drieën te delen en daarboven met de werknemers een samenwerkingsorgaan in stand te houden. In deze situatie ligt het bestaansrecht van het Landbouw-Co mité. Aan de overkant van de oceaan vol trok zich honderd jaar geleden een revolutie in de landbouw. De graan- verbouw werd gemechaniseerd, de stoomdorsmachine deed zijn intrede en tienduizenden hektares maagde lijk land werden in kuituur gebracht. De moderne scheepvaart begon en West-Europa werd overspoeld met goedkoop graan. Het aanbod over trof de vraag verre en dompelde de boeren hier in een krisis. Er is nu opnieuw sprake van een verstoring van het evenwicht tussen vraag en aanbod en weer staat de prijs onder druk. Opnieuw wordt gezocht naar nieuwe wegen. Ruim honderd jaar geleden - na een periode van bloei - raakte de vee houderij in ernstige problemen. Niet alleen waren er de veeziekten, maar ook kon de zuivel het niet bolwerken tegen de konkurrentie uit Denemar ken, Zweden, Sleeswijk-Holstein en Normandië. In die veehouderijge- bieden was men veel verder met de modelzuivelbereiding. Het heeft on ze voorouders veel inspanning ge kost de achterstand in te halen. Door samenwerking te zoeken in koöpe- raties is ten slotte een voorsprong bereikt, zodanig zelfs dat nu de Ne derlandse melkveehouderij en zui- velsektor ten voorbeeld staat van het buitenland. Was het toen dat door een tekortschietende kwaliteit de prijs onder druk stond, nu is de oor zaak het aanbod dat de koopkrach tige vraag overtreft. Een eeuw geleden telde een groot deel van de boerenstand maatschap pelijk nauwelijks mee. De land bouworganisaties hebben een keer ten goede teweeggebracht, overeen komstig hun doelstelling. De statu ten van het Landbouw-Comité wij zen erop: Het KNLC stelt zich ten doel de belangen van de Nederland se landbouw en van de landbou wende bevolking te behartigen en mede te werken aan de maatschap pelijke en kulturele verheffing van het platteland. Vanuit die doelstelling is het begrij pelijk dat het KNLC die doelstelling ter gelegenheid van het jubileum het afgelopen winterseizoen als centraal thema heeft gesteld: Het agrarisch bedrijf en gezin nu en straks. Want opnieuw moet er gestreden worden om het boeren- en tuindersgezin een gelijkwaardige plaats te laten bezet ten in de samenleving. En dan gaat het niet alleen om een beloning die vergelijkbaar is met wat andere groepen ontvangen, maar ook om oplossingen van het probleem van bedrijfsgebondenheid. Wat dat be treft ligt er nog een moeilijke op dracht voorde landbouworganisaties en dus voor het KNLC. Het rapport van de diskussies over het vraagpunt is elders in dit nummer opgenomen. Ter gelegenheid van dit jubileum is een gedenkboek geschreven "Agra risch Positief'. Daarin wordt de ge schiedenis van de afgelopen vijfen twintigjaar geschetst; een geschiede- beinvloed door de E.G. Zo is land en tuinbouw een belangrijke peiler van de nationale ekonomie gewor den. Ook de publieke opinie heeft zich ten goede gekeerd van de agra rische sektor. Na een eeuw is er nog steeds veel werk te doen voor het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité. De doelstelling is onveranderd ge bleven. Samen verder. 14 9 november 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 14