"Voor mijn gevoel zit in uitwerking superheffing stuk onrecht en verkeerd beleid" ZLM-Hoofdbestuurslid H.J. Juin: Modern Kans Bedrijfsfilosofie "Dat we weinig kleine melkveehouderijbedrijven kunnen helpen met een extra toewijzing terwijl we aan de andere kant verplicht zijn grote bedrijven juist wel een groter quotum toe te kennen, daar heb ik grote moeite mee. Voor mijn gevoel zit daar een stuk onrecht in en ook een stuk verkeerd beleid. Mijn grootste zorg is dat we als kommissie geen enkele ruimte hebben om iets aan schrijnende gevallen te doen. Daarbij denk ik bijv. aan ondernemers die niet of nauwelijks hebben uitgebreid de laatste jaren, aan kleine veehouders of aan veehouders die zelf een nieuwe stal hebben gebouwd". De heer H.J. Juin (54 jaar) is lid van de Provinciale Kommissie die in Noord-Brabant de aanvragen moet beoordelen van veehouders die een groter quotum melk willen leveren dan hen op grond van de superhef fing is toegewezen. Het zijn er alleen in het Brabantse al vele duizenden en hij is er met de andere leden van de kommissie vele weken druk mee. Dat de Heeswijkse agrariër daar voor is gevraagd is niet toevallig. De Oost-Brabantse melkveehouder kan bogen op veel praktische en be stuurlijke ervaring in de door de EG aan banden gelegde melkveehoude- rijsektor. Daarover straks meer. De heer Juin maakt deel uit van het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij. Daar heeft hij zich laten kennen als iemand die zijn zaken goed op een rijtje heeft staan en die geen blad voor de mond neemt. Als voorzitter van de meest oostelijk gelegen ZLM-kring - de Kring Oost- en Midden-Brabant - voelt hij zich met zijn gezin zeer goed thuis in dit overwegend NCB-gebied waarmee ze uitstekende verhoudin gen hebben. "Wel betreuren we het dat we hier als kleine ZLM-klub wel eens worden vergeten wanneer het agrarisch bedrijfsleven zich bijv> er gens moet laten vertegenwoordigen. Dat is jammer en natuurlijk ook niet juist. We moeten daar toch eens iets aan doen". Willem Juin met zijn zoon Patrick. Een datum afspreken voor een ge sprek met Juin bleek vanwege zijn drukke werkzaamheden niet zo een voudig. Maar vandaag maakt hij tijd. Een nauwkeurige beschrijving van de route naar De Bleken 4 te Hees- wijk blijkt erg nuttig te zijn. Het be drijf ligt in een puur agrarisch gebied met slechts hier en daar een boerderij en vrij smalle wegen. Vanaf de weg ziet het geheel er niet echt uit als dat van een Brabantse veehouder. Het is modern, ruim van opzet met veel groen en links en rechts van de be drijfsgebouwen een bungalow. Eerst een kopje koffie nodigt mevrouw Juin, zodra we de huiskamer binnen zijn. Een vrij eenvoudige inrichting, sober en praktisch. Aan de wand o.m. foto's van een oud traditioneel boerenbedrijfje. Luchtfoto's. Juin loopt er meteen naar toe als ik er naar kijk en begint enthousiast te vertellen. De bedrijfsontwikkeling van het ge zin Juin is karakteristiek voor vele honderden in het Noord-Brabantse. Van klein en niet gespecialiseerd (gemengd bedrijf) met een zeer sober en karig leven naar een welvarend bestaan op een bedrijf met eën voor Brabantse begrippen toch wel grote omvang en gespecialiseerd op de melkveehouderij en de teelt van konsumptieaardappelen. Het is de familie Juin duidelijk goedgegaan en dat stemt hen ook tot dankbaarheid. "We zijn daar ook wel een beetje trots op, wil Juin eerlijk toegeven. Het is ook niet vanzelf gegaan!" De heer en mevrouw Juin woonden tot voor 15 jaar met hun twee kinde ren Willem en Cocky in het dorp Dinther. Ze boerden daar op een bedrijf dat toebehoorde aan de Maatschappij van Welstand. Het was, zo vertelt Juin, 8'/2 ha groot en grond en arbeid van het gezin moes ten echt maximaal worden ingezet om rond te komen. Hard werken en zwoegen. Op dit traditioneel pacht bedrijf waaraan de herinnering le vend wordt gehouden door de lucht foto's hielden ze wat melkvee, beoe fenden ze de akkerbouw en deden ze aan de tuinbouw terwijl er vanzelf sprekend ook kippen en varkens werden gehouden. Een gemengd be drijf dat naar het gevoel van het energieke echtpaar op lange termijn toch te weinig perspektief bood, vooral met het oog op zoon of doch ter als een van beide het bedrijf ooit nog eens over zou willen nemen. Dik vijftien jaar geleden kwam de kans. In het gebied rond Dinther zou een ruilverkaveling worden uitge voerd en daarbij werd ook de moge lijkheid tot bedrijfsverplaatsing en vergroting geboden. Juin: "We heb ben die kans toen met beide handen aangegrepen. In die tijd was in Bra bant het proces van de ontmenging bezig. Boeren gingen zich specialise ren op intensieve veehouderij of op melkveehouderij of akkerbouw. Vooral bij de boeren die zich gingen toeleggen op de intensieve takken kwam grond vrij die in de verkave ling goed kon worden gebruikt voor de vergroting van de melkveehoude rij en akkerbouwbedrijven". De Juins kregen een plaats aangeboden aan de Bleken in Heeswijk. Ze aar zelden niet en accepteerden het aan bod. Dankzij de volledige medewer king van de Maatschappij van Wel stand konden ze er meteen aan de slag gaan en vooruitlopend op de toewijzing bij de ruilverkaveling zijn ze gelijk begonnen met het op basis van vrijwilligheid verwerven van zo veel mogelijk percelen rond de plaats waar het bedrijf moest komen. "Tegen de verwachting van vrien den, kennissen en de nieuwe buren in zijn we er na veel gepuzzel, en overleg met 60 pachters hier in de buurt in geslaagd in slechts 2 maan Juin voor de dreef aan weerszijden waarvan de weilanden liggen. den zo'n 25 ha land bijeen te brengen tot de huiskavel. En dat alles in de beste verstandhouding met alle be trokkenen. Ge begrijpt wel, dat was vanuit die oude keutersituatie voor ons een ongekende weelde". Later kon de huiskavel nog vergroot wor den met 1 '/2 ha terwij 1 op iets grotere afstand nog een perceel werd aange kocht van 6 ha. Uit familieverband werd het bedrijf enige jaren geleden nog vergroot met 15 ha. Die grond ligt helemaal bij Helmond, wat on geveer 33 km van huis is. Die perce len zijn wel gewoon in de bedrijfs voering opgenomen, ondanks het feit dat die afstand wel eens wat lastig is. Van het geheel is 10 ha eigendom. Ook de gebouwen konden enige ja ren geleden worden overgenomen van de Maatschappij die nog wel de verpachter van de overige grond is. Voor de maisteelt worden elk jaar ca. 7 hektare grond bij gehuurd en dat geldt ook voor de teelt van de Bintjes. Hierbij gaat het jaarlijks om zo'n 16 ha. Daarmee is de totale omvang van het bedrijf op ca. 70 ha gekomen, voor Nederlandse en Brabantse be grippen vrij groot en de Juins hebben er hun handen ook meer dan vol aan, zo beamen ze volmondig. Het bedrijfstype van de Juins is voor het gebied rondom toch wat afwij kend: een grote melkveehouderij met daarvan losstaand een zware akkerbouwpoot die uitsluitend is ge richt op de teelt van konsumptieaard appelen. Daar blijkt een bedrijfsfi losofie achter te zitten. Juin daaro ver: "Toen we hier 16 jaar geleden begonnen besloten we ons te specia liseren op in de eerste plaats de melkveehouderij. Dat is ook ge beurd. Maar ik heb altijd de ge dachte bij me gehad dat een tweede poot onder het bedrijf een goede zaak zou zijn. Maar ge kunt wel een paar takken hebben, feit blijft mijns inziens dat iedere tak van een zoda nige omvang moet zijn dat het eko- nomisch gezien profijtelijk moet zijn". Voorkeur kreeg de melkvee houderij. Vooral ook omdat zoon Willem zich ontpopte als een koei- enjongen in hart en nieren. Na de verhuizing - "een hele klus maar de moeite waard" -, begonnen de Juins een geheel nieuw bestaan. Er werd een standstal voor 35 koeien ge bouwd. Dat was net in de tijd toen de ligboxenstal zijn opmars begon. "Achteraf hadden we beter zo'n stal kunnen bouwen, want ze ontdekten later dat hun resultaten toch achter bleven bij die van de ligboxenstal- len. Dat samen met het feit dat hun MRIJ-veestapel de stal al vrij snel uitgroeide, leidde 10 jaar later tot de bouw van een grote ligboxenstal. Voor niet minder dan 110 koeien. Vader en zoon Juin voor de oude standstal. 12 9 november 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 12