Nieuwe bedrijven in Flevoland uitgegeven Gebruikswaardeonderzoek nieuwe fruitrassen van groot belang Aktie "melken", kwaliteitswerk van start Aankopen landbouwgrond voor andere bestemming ruim 5600 hektare Landbouwschap bezorgd over wateronttrekking bouwput ziekenhuis Goes Toenemende verpachting agrarische bedrijven domeinen Nieuwe direkteur Algemene Inspektiedienst Begin deze week maakte de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders de uitgifte van 24 nieuwe bedrijven in Z. Flevoland bekend. Het betreft 10 akkerbouwbedrijven met een gemiddelde grootte van ruim 57 ha en 14 weidebedrijven die gemiddeld 45 ha groot zijn. Het is de zevende keer dat er bedrijven in deze polder uitgegeven worden. In totaal zijn er nu bijna 170 landbouwbedrijven in Z. Flevoland toegewezen. De nu uitgegeven akkerbouwbedrij ven variëren in grootte van 44 tot 70 ha. Van deze bedrijven werden 5 in pacht en 5 in erfpacht toegewezen. De weidebedrijven lopen in grootte uiteen van 36 tot 50 ha. In deze ka- tegorie werden 6 bedrijven in pacht en 8 in erfpacht uitgegeven. Van degenen die een bedrijf kregen toegewezen zijn er 15 afkomstig uit ruilverkavelingen. Zij maken daar grond vrij ten behoeve van de be- drijfsvergroting in de betreffende gebieden. Verder kregen 8 van de nieuwe polderboeren een bedrijf omdat zij met hun oude bedrijf in moeilijkheden kwamen door be stemmingsplanwijzigingen of door maatregelen in het openbaar belang. Eén bedrijf werd tenslotte toegewe zen aan een boer uit de Noordoost polder. Het bedrijf dat hij vrijmaakt kan worden gebruikt voor het oplos sen van knelpunten in dit gebied. De nieuwe pachters en erfpachters van deze 24 bedrijven werden via de ge bruikelijke selektieprocedure geko zen uit in totaal 293 sollicitanten. Superheffing In hoeverre degenen die een bedrijf kregen aangeboden dit ook allemaal zullen aanvaarden, is thans nog niet bekend. Veel zal daarbij ook afhan gen hoe de inlevering van de bedrij ven die ze verlaten kan worden af gewikkeld. Voor de gegadigden voor de weidebedrijven speelt bovendien nog de beperking die de superheffing hen oplegt. Zij krijgen voor het nieuwe bedrijf een kwotum heffingvrije melk toe gewezen, dat voorlopig op 14.500 kg per ha is vastgespeld. Het is zeer de vraag of het mogelijk zal zijn daar mee tot een rendabele bedrijfsopzet te komen in verband met de grote investeringen die voor het nieuwe bedrijf moeten worden gedaan. Als minister Braks niet bereid is het hef fingvrije kwotum voor deze bedrij ven te vergroten kan dit wel eens een groot struikelblok vormen voor het aanvaarden van de nieuwe weidebe drijven. Tenslotte volgen hier de namen van degenen die een bedrijf kregen toe gewezen: Akkerbouw: Pacht: J.H. Benneri, Scheerwolde; M. Fokkema, Nagele; B. Mantingh, Valthermond; H. Trip, Valther- mond; B.H. Wilzing, Onstwedde. Erfpacht: H. Berenpas, Tonden; A. Dubbelboer, Exloërmond; H.M.A. Faassen, Beuningen; W. Horlings, Onstwedde; F. Stehouwer, H.I. Am bacht. Weidebedrijven: Pacht: H. Diks, Wilp; J.F.M. v.d. Laar, Haghorst; D.Z. Maat, Laag Zuthem; J. Postma, Allingawièr: A.J. v. Schie, Krimpen a.d. Lek; J.C. Vij zelaar, Oosterland. Erfpacht: A. van Baren, Driebrug- gen; A.G.H. Braakman, Heino; S.P. van Dijk, Naarden; C. Oussoren, Monnikendam; A.F.M. Seeuws, Ulicoten; C.J. Verduyn, Alphen a.d. Rijn; S. de Visser, Nw. en St. Joos- land; G.S. v. Vliet, Oudewater. d.H. Indien deze rassen niet getoetst zou den worden op hun gebruikswaarde en vergeleken met reeds bestaande ras sen, dan zou dit een zeer slechte zaak zijn voor de Nederlandse fruitteelt. Met het gebruikswaarde-onderzoek is men nu reeds een vijftiental jaren met groot succes bezig en het heeft ertoe bijgedragen dat vooral bij ap pelen een groot aantal nieuwe rassen de markt aan het veroveren is." Dit zei de voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie J.L. Nijsten 31 oktober j.l. bij de uitgave van de 50e fruitrassenlijst. De praktijk blijft vragen naar nieuwe rassen, men wil primeurs. Doch de fruitteler moet weten dat, als hij een nieuw ras plant, het ras zorgvuldig en deskundig is onderzocht en getoetst op zijn gebruikswaarde. Volgens Nijsten is dit werk ook voor de verbetering van de concurrentie positie van onze fruitteelt van groot belang. Het beschikbaar komen van nieuwe appaelrassen heeft in de af gelopen jaren heel wat ontwikkelin gen op de bedrijven in gang gezet. Juist hierdoor werd de noodzakelijk geach,te vervanging en vernieuwing De heer J.L. Nijsten (l) ontvangt de nieuwe Fruitrassenlijst van de direkteur van het Proefstation voor de fruitteelt van het assortiment gestimuleerd. Het succes van o.a. de Elstar onder streept het belang van nieuwe rassen en in het bijzonder van nieuwe ras sen die vooral gedijen in het noorden van de EG. Het is voor de Neder landse fruitteelt dan ook van essen tieel belang dat het veredelingson- derzoek krachtig wordt voortgezet", zo besloot hij. PAO-kursus "T echnisch-wetenschappelijke komputertoepassingen", te houden op 29-30-31 januari en 6-7-9 februari 1985 De kursus "1 echnisch-wetenschap pelijke komputertoepassingen" is er op gericht de kennis van de deelnemers te vergroten op het ge bied van de aanpak van rekenpro blemen, het bouwen van (grotere) programma's, het gebruik van stan daardprogrammatuur en het hante ren van rekenresultaten. Belangstellenden kunnen zich opge ven door een intekenformulier in te vullen en uiterlijk 24 december 1984 te zenden aan: Het Buro PAO-LH, Postbus 9101, 6700 HB Wageningen. Nadere inlichtingen en een inteken formulier zijn op verzoek verkrijg baar bij het Buro PAO-LH (ing. F. Appel), tel. 08370 84094/84093/94092. De dienst der domeinen heeft in 1983 van 22 agrarische bedrijven de eigen eksploitatie beëindigd. Dit jaar zullen 52 bedrijven worden verpacht. Het gaat hier om landbouwbedrijven in de IJsselmeerpolders. De Staat stoot deze geleidelijk af, zoveel mogelijk door ze te verpachten aan zittende bedrijfsleiders. Dat staat in het jaar verslag 1983 van de dienst der do meinen, dat maandag aan de Tweede Kamer is aangeboden. De dienst valt onder het ministerie van financiën. De totale ontvangsten van de dienst in 1983 bedroegen 237 miljoen gul den (in 1982: 265 miljoen). De ont vangsten in 1982 waren hoger dan gemiddeld, omdat er nogal wat na vorderingen werden geïnd. De uit gaven in 1983 beliepen 88 miljoen gulden (1982: 90 miljoen). Eind 1983 De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap heeft zijn zorg uitgesproken over de ontwikke lingen die zich hebben voorgedaan bij de grondwateronttrekking ten be hoeve van de bouw van het streekzie kenhuis te Goes. Deze bezorgdheid wordt gedeeld door de landbouwers en fruittelers in de direkte omgeving van deze bouwlokatie. Zij kunnen bijvoorbeeld schade ondervinden aan gewassen en fruitbomen vanwege de (tijdelijke) daling van de grondwater stand of aan verzakking van gebou wen en opstanden. Door het ontbreken van de nulfase is een reëel vergelijkingsnivo bij het vaststellen van mogelijke schade niet aanwezig. "Hoewel daar wel over is gesproken in onze kring is tot heden nog niet overwogen om stappen te ondernemen die zullen leiden tot het stilleggen van bouwwerkzaamheden c.a. Het feit dat daar wel eens over is gesproken moge evenwel aangeven hoezeer deze grondwateronttrekking en de mogelijk daarvan te verwach ten gevolgen de gemoederen in agrarische kring bezig houdt", aldus het Landbouwschap, dat bij G.S. o.m. aandringt op het instellen van een onafhankelijke Kommissie van deskundigen die de mogelijk in de toekomst optredende schadegevallen zal behandelen en beoordelen. Door deze kommissie zou bovendien op zeer korte termijn de nulfase moeten worden vastgesteld voor wat betreft de gebouwen enopstallen van de agrariërs in de direkte omgeving van de bouwlokatie. Onder het motto "melken; kwa liteitswerk" is dinsdag 6 novem ber in St. Oedenrode een voor- hchtingsaktie voor de melkvee houders in Zeeland, Noord-Bra bant -en Limburg van start ge gaan. Bij die gelegenheid zei de voorzitter van DMV Campina de heer J. Loonen het een goede zaak te vinden dat voor de eerste keer een dergelijke aktie zo breed wordt opgezet en door zoveel or ganisaties. Hij doelde daarbij op de konsulentschappen voor de Rundveehouderij in Zuid-Ne derland, de Zuivelorganisaties, de Gezondheidsdienst voor Die ren en de Melkwinningscommis- sie Zuid-Nederland. Bij de aktie die start met een 50-tal "Kijk en Praatbijeenkomsten" door de drie zuidelijke provincies komen vooraL de twee facetten kwaliteit van de grondstof melk en kwaliteit van het wërk (het melken) aan de orde. Zowel de heer Loonen als konsulent dr. ir. M.J. van der Locht benadrukten dat de kwali teit van de melk goed is maar dat we dat gezien onze export ook zo moeten houden. Ook een verla ging van de kosten en een verbe tering van de werkomstandighe den kan de kwaliteit van de melk ten goede komen. In totaal werd in 1983 een oppervlakte van ruim 5.600 hektare land bouwgrond met of zonder opstallen aangekocht ten behoeve van een niet-agrarische bestemming. Ongeveer tweederde daarvan werd aan gekocht door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het aan deel van de overige niet-partikulieren bedroeg 12 procent en dat van partikulieren 21 procent. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gehouden door het Centraal Buro voor de Statistiek en waarvan de re sultaten vrijdag zijn gepubliceerd. Van de totale oppervlakte van ruim 5.600 hektare werd bijna 2.500 hek tare (44 procent) verworven voor bos en natuurterrein, ruim 1.300 hektare (24 procent) voor industrie, bebou wing of eigen bewoning en ongeveer 850 hektare (15 procent) voor re- kreatie. Het aantal aankopen bedroeg 2.430, in totaal was daarmee een bedrag gemoeid van ruim 280 miljoen gul den. Voor gronden die werden aan gekocht voor industrie, bebouwing of eigen bewoning werd gemiddeld ruim 116.000 gulden per hektare be taald. De prijs van landbouwgrond die werd verworven met bestemming bos en natuurterrein bedroeg ge middeld 17.000 gulden per hektare. Vergeleken met 1982 valt op dat overheid veel landbouwgrond heb ben gekocht met bestemming bos en natuurterrein (ruim 2.200 hektare in 1983 tegenover nog geen 600 hektare in 1982). Uit het onderzoek blijkt verder, dat ongeveer 600 overdrachten plaats vonden van bosgronden met een to tale oppervlakte van 1.440 hektare, voor een bedrag van ongeveer 20 miljoen gulden. Partikulieren koch ten hiervan bijna 700 hektare (46 procent) en overheden bijna 400 hektare (25 procent). Ook werden meer dan 50 overdrachten van na tuurterreinen met een totale opper vlakte van 520 hektare waargeno men. Hiervoor werd 6,5 miljoen gul den betaald. De natuurbescher mingsorganisaties verwierven daar van ruim 400 hektare (80 procent). had domeinen nog 589 medewer kers, zeventien minder dan een jaar eerder. De personeelsvermindering is vooral een gevolg van de overgang van de eksploitatie in eigen beheer naar verpachting. Er zijn voorberei dingen gestart om het jachtbeheerin de IJsselmeerpolders - nu nog uit geoefend door de staat - over te dra gen. Met ingang van 1984 wordt er naar gestreefd jaarlijks negentien miljoen gulden uit de verkoop van agrarische domeingronden beschik baar worden gesteld voor de aan koop van natuurterreinen. Daarmee wordt een begin gemaakt met de uitvoering van de in 1978 aangeno men motie-Faber. In beginsel komen alle agrarische domeinen voor ver koop in aanmerking. Voor het eerst sinds de zeventiger jaren kwam er H.W. de Boer wordt met ingang van 1 oktober 1985 direkteur van de Al gemene Inspektiedienst (AID) van het ministerie van landhouw en vis serij. weer een batig saldo tot stand op de bootdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog. Domeinen zal nauw betrokken worden bij het in stellen van een nationaal park op Schiermonnikoog. Het aandeel van de staat in de opbrengst uit verkochte munten en oudheden uit voc-wrak- ken bedroeg in 1983 rond 57.000 gulden (tien procent van de op brengst). Hij volgt dan V.R.M. Vancrayelyng- he op. Dit heeft het ministerie van landbouw en visserij maandag be kendgemaakt. De Boer (40), die nu nog plaatsvervangend hoofd van de Centrale Recherche Informatie dienst (CRI) is, treedt op 1 januari 1989 al in dienst als plaatsvervan gend direkteur van de AID. Na zijn opleiding aan de Nederlandse Politie Akademie studeerde de Boer perso neelswerk aan de Sociale Akademie De Horst in Driebergen. De AID is belast met de kontrole op de nale ving van voorschriften in land- en tuinbouw en visserij en daaraan ver wante sektoren zoals de handel, het vervoer en de ver- en bewerking van produkten. 10 9 november 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 10